Wednesday, April 11, 2018

Eleftherios Venizelos Museum, Chalepa, Chania, Crete - Greece

Residence of Eleftherios Venizelos - Museum
Οικία Ελευθέριου Βενιζέλου - Μουσείο
The most important Greek politician, Eleftherios Venizelos, lived in his paternal house, in Chalepa (Chania), for more than thirty years, from 1880 to 1910, and occasionally, from 1927 to 1935.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έζησε στο πατρικό του σπίτι στη Χαλέπα, Χανίων για 30 και πλέον χρόνια, από το 1880 μέχρι το 1910 και αργότερα κατά διαστήματα από το 1927 μέχρι το 1935.
He was particularly attached to this house. It is the house where he spent his youth, where he got married and had his two children, and where his wife died.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε μεγάλη αδυναμία στο σπίτι αυτό. Εκεί έζησε ως νέος, παντρεύτηκε, γεννήθηκαν τα δύο του παιδιά και πέθανε η γυναίκα του.
Η Οικία Βενιζέλου κατατάσσεται στην κατηγορία των αυθεντικών (documentary) σπιτιών, αφού εξιστορεί τη ζωή μιας προσωπικότητας και διασώζονται εντός της αυθεντικά αντικείμενα, στην πλειονότητά τους στην αρχική τους θέση.
The Residence – Museum “Eleftherios K. Venizelos” is classified as an authentic (documentary) home, since it is recounting the life of a personage and it is preserving authentic items, most of them in their original position.
The House of Eleftherios Venizelos, his family home, is located in Chalepa, a suburb of wealthy citizens, diplomatic officers and consular offices.
Το Σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, η πατρική οικία του, βρίσκεται στη Χαλέπα, προάστιο των Χανίων που αποτελούσε περιοχή εύπορων πολιτών, διπλωματικών υπαλλήλων και έδρα προξενείων.
The Residence-Museum is not just a building containing collections or the original furniture of a bygone era, but as a result of a collective and integrated museumological project, has developed the ability to recall the past, which in turn gives to the monument great social and political significance.
Το σπίτι-μουσείο δεν είναι απλά ένα οικοδόμημα που περιλαμβάνει συλλογές ή την αυθεντική επίπλωση μιας άλλης εποχής, αλλά ως αποτέλεσμα ενός συλλογικού και ολοκληρωμένου μουσειολογικού έργου έχει τη δυνατότητα ν’ ανακαλεί το παρελθόν, το οποίο με τη σειρά του προσδίδει στο μνημείο μεγάλη κοινωνική και πολιτική σημασία.
The garden was planted with various trees, vineyards, olive trees and was protected by a wooden fence.
Ο κήπος φυτεύτηκε με διάφορα δέντρα, αμπέλια, ελιές και προστατευόταν από έναν ξύλινο φράχτη.
The Museum – Residence of Eleftherios Venizelos consists of 3 floors and has a total of 18 visitable rooms, which all include authentic museum material. The ground floor and part of the first floor is exactly as delivered to the Foundation by the Venizelos Family and much like when he was living in it himself.
Χαρακτηριστικό δείγμα αρχοντικού του 19ου αιώνα με δυτικές επιρροές, η Οικία Βενιζέλου αποτελείται από τρεις ορόφους και έχει συνολικά 18 επισκέψιμους χώρους, τα οποία περιλαμβάνουν αυθεντικό μουσειακό υλικό
After the liberation, the house of Eleftherios Venizelos passes to his children, until 2002, when it was purchased by the Greek government. Today, it houses the Institution of Eleftherios Venizelos and still operates as a museum, space of historical memory of Eleftherios Venizelos.
Μετά την απελευθέρωση το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου περνάει στα παιδιά του μέχρι το 2002 που αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα στεγάζει το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου και εξακολουθεί να λειτουργεί ως μουσείο, χώρος ιστορικής μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
The power of a museum is to communicate with its guests. The whole of this effort is clearly aiming not only at gaining the maximum of knowledge one can drain from a place ground on its memories, but mainly on the essential and fecund interaction with the past. 
Η αξία ενός μουσείου συνίσταται στην επικοινωνία του με τους επισκέπτες του. Η όλη προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην αποκόμιση της γνώσης, που μπορεί κανείς να αντλήσει από έναν χώρο μνήμης, αλλά κυρίως στην ουσιαστική και γόνιμη συνδιαλλαγή με το παρελθόν.
This objective becomes even more powerful to the extent that appeals to young people and students who are visiting the Venizelos residence while in contact with the Modern Greek history.
O στόχος αυτός γίνεται ακόμη πιο ισχυρός στο βαθμό που απευθύνεται σε νέους, οι οποίοι επισκέπτονται την οικία Βενιζέλου στο πλαίσιο της επαφής τους με την νεότερη ελληνική ιστορία.
   Eleftherios Venizelos was probably the most significant politician of modern Greece.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ίσως ο πιο σημαντικός πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας.
 
Eleftherios Kyriakou Venizelos; (23 August 1864 – 18 March 1936) was an eminent Greek leader of the Greek national liberation movement and a charismatic statesman of the early 20th century remembered for his promotion of liberal-democratic policies.
Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος; (23 Αυγούστου 1864 - 18 Μαρτίου 1936) ήταν εξέχον ηγέτης του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και ένας χαρισματικός πολιτικός των αρχών του 20ού αιώνα, που μνημονεύεται για την προώθηση φιλελεύθερης, δημοκρατικής πολιτικής.
 
As leader of the Liberal Party, he was elected several times, in total eight, as Prime Minister of Greece, serving from 1910 to 1920 and from 1928 to 1933. Venizelos had such profound influence on the internal and external affairs of Greece that he is credited with being "the maker of modern Greece", and is still widely known as the "Ethnarch".
Ως αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμματος εξελέγη αρκετές φορές, συνολικά οκτώ, πρωθυπουργός της Ελλάδας, που υπηρετούσε από το 1910 έως το 1920 και από το 1928 έως το 1933. Ο Βενιζέλος είχε τόσο βαθιά επιρροή στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας, πιστώνεται με το ότι είναι «ο δημιουργός της σύγχρονης Ελλάδας» και εξακολουθεί να είναι ευρέως γνωστός ως «Εθνάρχης».
Το πρώτο βιβλίο της μετάφρασης της Ιστορίας του Θουκυδίδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως παρουσιάζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου.
The exhibit of the first book of the translation of the History of Thucydides by Eleftherios Venizelos in the Museum.
Instead of the traditional museum design of static exhibits with objects, this Museum employs 21st century technology to bring 19th century history to life.
Αντί του παραδοσιακού μουσείου με στατικά εκθέματα και αντικείμενα, το μουσείο αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία του 21ου αιώνα για να φέρει στη ζωή την ιστορία του 19ου αιώνα.
The guests coming face to face with the past have the opportunity to create a strong link between collective and personal memory.
Οι επισκέπτες ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν έναν έντονο σύνδεσμο ανάμεσα στη συλλογική και την προσωπική μνήμη.
A (historic) house is more than a memorial to update the lost past. It is a place where people lived their lives.
Ένα (ιστορικό) σπίτι, περισσότερο από ένα μνημείο που επικαιροποιεί το χαμένο παρελθόν, δεν είναι παρά ένας χώρος όπου άνθρωποι έζησαν τη ζωή τους.
Furniture of the decade 1925-1935, chosen by himself and his wife Elena, who brought them from Athens and abroad, mobile decorative objects and period paintings, original photographs, personal objects of a particularly significant value adorn the interior of the house.
Έπιπλα της δεκαετίας 1925-1935, διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη γυναίκα του Έλενα, που τα έφεραν από την Αθήνα και το εξωτερικό, κινητά διακοσμητικά αντικείμενα και πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες, προσωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το εσωτερικό του σπιτιού.
The dining room with its original oak paneled walls and ceiling and the authentic furniture of the era.
Η τραπεζαρία με την αυθεντική επίπλωση και τη δρύινη επένδυση της εποχής στους τοίχους και το ταβάνι. 
The furniture of the decade 1925-1935 was selected by Venizelos himself and his wife Elena, and was brought from Athens and abroad.
Έπιπλα της δεκαετίας 1925-1935, διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη γυναίκα του Έλενα, που τα έφεραν από την Αθήνα και το εξωτερικό.
Decorative objects and paintings of the period, original photographs and personal items of significant value decorate the interior of the residence.
Κινητά διακοσμητικά αντικείμενα και πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες, προσωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το εσωτερικό του σπιτιού.
The museum route has 18 visiting points-stations with authentic exhibits, high-historical items and rich surveillance material.
Η μουσειακή διαδρομή έχει 18 επισκέψιμα σημεία-σταθμούς με αυθεντικά εκθέματα, τεκμήρια μεγάλης ιστορικής αξίας και πλούσιο εποπτικό υλικό.
On the corridors of the floors there is a surveillance material for the Venizelos family, the house of Halepa and the other houses where the great politician once lived, while a floor on the first floor is dedicated to Elena Venizelou.
Στους διαδρόμους των ορόφων υπάρχει εποπτικό υλικό για την οικογένεια Βενιζέλου, την οικία της Χαλέπας και τα άλλα σπίτια όπου κατά καιρούς έζησε ο μεγάλος πολιτικός, ενώ ένας χώρος στον α΄ όροφο είναι αφιερωμένος στην Έλενα Βενιζέλου.
The two-storey house had the supplementary spaces on the ground floor and the bedrooms and reception room on the first floor.
Το δίπατο σπίτι είχε τους βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο, τα υπνοδωμάτια και τη μεγάλη αίθουσα υποδοχής στον όροφο.
In 1941, the house of Eleftherios Venizelos was bombarded by the Germans, who restored and used it as the headquarters and residence of the then German Governor of the Fortress in Crete.
Το 1941 το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου βομβαρδίζεται από τους Γερμανούς οι οποίοι το αναστηλώνουν και το χρησιμοποιούν ως στρατηγείο και κατοικία τού εκάστοτε Γερμανού Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης.
The current form of the house reflects the changes made by Eleftherios Venizelos in 1927, transferring the reception area to the ground floor and leaving the bedrooms on the first floor.
Η σημερινή μορφή του σπιτιού αντικατοπτρίζει τις μετατροπές που έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1927, μεταφέροντας τους χώρους υποδοχής στο ισόγειο και αφήνοντας τα υπνοδωμάτια στον όροφο.
Venizelos’ political office, with the original furniture of the era. If you want to learn about one of the greatest politicians of Greek modern history this is the place to go! 
Το πολιτικό γραφείο του, με τα αυθεντικά έπιπλα της εποχής. Αν θέλετε να μάθετε για έναν από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, αυτό είναι το μέρος για να πάτε!
I stood silent for a couple of minutes in front of his office. I felt the presence of the spirit and the energy of a freedom fighter and great patriot.
Στάθηκα σιωπηλός για λίγα λεπτά μπροστά από το γραφείο του. Ένιωσα αμέσως την παρουσία του πνεύματος και της ενέργειας, του μαχητή της ελευθερίας.
Everything has his personal stamp and all the rooms have retained till today the original form that they had at the time he lived there.
Τα πάντα φέρουν την προσωπική του σφραγίδα και όλοι οι χώροι έχουν διατηρήσει μέχρι και σήμερα την αυθεντική τους μορφή, αυτή που είχαν την εποχή που κατοικούσε στο σπίτι.
The smokehouse, destroyed during the Second World War, was rebuilt on the basis of the 1927 study and hosts rare publications from the personal library of Eleftherios Venizelos.
Το καπνιστήριο, που είχε καταστραφεί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ξανακτίστηκε με βάση τη μελέτη του 1927 και φιλοξενεί σπάνιες εκδόσεις από την προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου.
The revolver he used as a rebel in Crete. The history of Eleftherios Venizelos is simply amazing. The story behind the excipits can make you realize what an important man he was before and after his presidency.
Το προσωπικό του πιστόλι που χρησιμοποίησε κατά την Κρητική Επανάσταση. Η ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου είναι απλά εκπληκτική. Η ιστορία πίσω από τα εκθέματα μπορεί να σας κάνει να καταλάβετε τι σημαντικό άτομο ήταν πριν και μετά την πρωθυπουργία του.
In five rooms on the first floor and atrium-atrium there is the action of Venizelos, divided into the themed "The Revolutionist", "The Political", "The Diplomat", "The Man", "The Myth". 
Σε πέντε δωμάτια στον πρώτο όροφο και τη σοφίτα-αίθριο παρουσιάζεται η δράση του Βενιζέλου, χωρισμένη στις θεματικές «Ο Επαναστάτης», «Ο Πολιτικός», «Ο Διπλωμάτης», «Ο Άνθρωπος», «Ο Μύθος».
Unique, original photo depicting the leaders and delegatios of the Balkan states, among them Eleftherios Venizelos, ata the moment of signing the Treaty of Bucharest (1913).
Μοναδική, αυθεντική φωτογραφία στην οποία εικονίζονται όλοι οι ηγέτες και οι αντιπροσωπείες των βαλκανικών κρατών, μεταξύ αυτών και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά τη στιγμή της υπογραφής της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (1913).
The golden fountain pen used by Venizelow for the signing of the Treaty of Sevres, 1920.
Η χρυσή πένα, που χρησιμοποιήθηκε από τον Βενιζέλο για την υπογραφή της Συνθήκη των Σεβρών, 1920.
The fountain pen and its box (made by Cartier) used by Venizelos for signing the Treaty of Lausanne, 1923.
Η πένα και το κουτί της (κατασκευή του Οίκου Cartier), που χρησιμοποιήθηκε από τον Βενιζέλο για την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, 1923.
The murderous attempts against Venizelos in 1920 and 1933 are presented at two points.
Σε δύο σημεία παρουσιάζονται οι δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Βενιζέλου, το 1920 και το 1933.
This museum is so well arranged that not only will you learn more about Eleftherios Venizelos, but also about the foundations of modern Greek history.
Αυτό το μουσείο είναι τόσο οργανωμένο ώστε όχι μόνο θα μάθετε περισσότερα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά, και για τα θεμέλια της νεοελληνικής ιστορίας.
The bloody clothes he wore during the assassination attempt of 1920, in Lyon train station in Paris, as they are exhibited today in the Museum.
Τα ματωμένα ρούχα που φορούσε κατά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 1920, στο Παρίσι όπως εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο.
Don't miss the room in the back yard, which includes Eleftherios Venizelos motor car used during his premiership.
Μην χάσετε, να επισκεφθείτε την αίθουσα στην πίσω αυλή, όπου εκτίθεται το αυτοκίνητο, του Ελευθέριου Βενιζέλου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
The authentic car, Packard, of the assassination attempt against Venizelos in 1933 (Donated by the Liberal Club of Athens) and the identical -antique car (Donated by the Pan Cretan Association of America and the Friends of the Foundation in America).
Το αυτοκίνητο, μάρκας Packard, στο οποίο επέβαινε κατά την απόπειρα του 1933, (Δωρεά από τη Λέσχη Φιλελευθέρων Αθήνας) και πανομοιότυπο αυτοκίνητο - αντίκα (Δωρεά από την Παγκρητική Ένωση Αμερικής και τους Φίλους του Ιδρύματος στην Αμερική).
We still get emotional about the Eleftherios Venizelos assassination attempt 85 years later...
Εξακολουθεί, να υπάρχει συναισθηματική φόρτιση με τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθέριου Βενιζέλου 85 χρόνια αργότερα...
Bringing education, and advanced entertainment technology together in a truly innovative way, the museum invites visitors in the life and times of Eleftherios Venizelos.
Φέρνοντας την εκπαίδευση και την ψυχαγωγίας με την προηγμένη τεχνολογία μαζί με έναν πραγματικά καινοτόμο τρόπο, το μουσείο καλεί επισκέπτες στη ζωή και τις εποχές του Ελευθέριου Βενιζέλου.
The Packard (1929 model), in which he was riding during the assassination attempt against him in Kifissias Avenue (1933). The holes of bullets on the car are obvious.
Το μοντέλο Packard (1929), στο οποίο οδήγησε κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του στη λεωφόρο Κηφισίας (1933). Οι τρύπες από τις σφαίρες στο αυτοκίνητο φαίνονται καθαρά.
An identical car, one of the two surviving worldwide, to enable the visitor to have a complete picture about the state of the vehicle before the attempt.
Ένα πανομοιότυπο αυτοκίνητο, ένα από τα δύο που υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο, για να δώσει στον επισκέπτη πλήρη εικόνα για την κατάσταση του οχήματος πριν από την απόπειρα.
And yet in Greece as much as he was loved there were those who reviled him just as passionately. He was a realist and a visionary, intelligent, flexible and daring, possessing an impressive personal charm. 280 carved stones used in the anathema against him in 1916, outside, in the yard of the house.
Και όμως στην Ελλάδα όσο πολύ κι αν αγαπήθηκε, άλλο τόσο μισήθηκε εξίσου παθιασμένα. Ήταν ρεαλιστής και οραματιστής, ευφυής, ευέλικτος και τολμηρός, με εντυπωσιακή προσωπική γοητεία. 280 σκαλιστοί λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν στο ανάθεμα εναντίον του το 1916.
I am not quite sure I can express in words. How incredibly fantastic and beautiful this museum is.
Δεν είμαι σίγουρος, ότι μπορώ, να εκφράσω με λόγια. Πόσο απίστευτα φανταστικό και όμορφο είναι αυτό το μουσείο.
Eleftherios Venizelo’s great ideas and beliefs are covering the atmosphere, making it impressive and unique.
Οι μεγάλες ιδέες και τα πιστεύω του Ελευθέριου Βενιζέλου αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, κάνοντας αυτό το ξεχωριστό μουσείο άκρως εντυπωσιακό, μοναδικό και ανεπανάληπτο.

7 comments:

Cheryl said...

Excellent!

Evgenios Nicolaou said...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊ ΤΟ 2007
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Avraam HadjiGiovannis said...

Εξαιρετικό

Anonymous said...

Excellent presentation. I felt as if I were there!
Thouli Tampaki
Thessaloniki

Anonymous said...

Μια ολοκληρωμένη ξενάγηση του Μουσείου που συνοδεύεται εκτός από τα επεξηγηματικά κείμενα και με εξαίρετη φωτογράφιση! Μπράβο!!
Μαρία Μπούλη
Θεσσαλονίκη

Anonymous said...

Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα αφήγηση και φωτογραφίες!
Excellent presentation as always!
Elena Tsiaklides
Nicosia - Cyprus

Anonymous said...

Τα ταξίδι σου φανταστικό, δεν σου κρύβω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον ρούφηξα τις εικόνες και τις πληροφορίες, διότι, αν και Κρητικοπούλα είχα ελλειπή ενημέρωση... Συγχαρητήρια υπέροχη δουλειά.
Anna Papageorgiou
Piraeus - Greece
From Heraklion - Crete