Wednesday, May 23, 2018

Strokkur geyser - Iceland

The island at the edge of the world -  Ισλανδία, το νησί στην άκρη του κόσμου
Icelands "Strokkur Geysir" is one of the most persistent geysers in the world and lies in the Haukadalur valley at the base of Laugarfjall hill.
Ο θερμοπίδακας Στρόκουρ, είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς και εν ενεργεία θερμοπίδακες στον κόσμο και βρίσκεται στην κοιλάδα Haukadalur στη βάση του λόφου Laugarfjall.

The small geothermal area in which the geyser lies is one of the major tourist attractions in Iceland.
Η μικρή γεωθερμική περιοχή στην οποία βρίσκεται ο θερμοπίδακας είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.

Travelling over the edge of the earth. A journey to earth's extremes natural phaenomena, to unlock the secrets of the earth.
Ταξιδεύοντας στην άκρη της γης. Ένα ταξίδι στα ακραία φυσικά φαινόμενα, της γης για να ξεκλειδώσετε τα μυστικά της.

Strokkur is one of the most famous hot springs in Iceland and belongs to the famous Golden Circle.
Το Στρόκουρ είναι μία από τις πιο γνωστές ιαματικές πηγές στην Ισλανδία και ανήκει στον περίφημο Χρυσό Κύκλο.

When visiting Iceland's Golden Circle, stop in one of the regions with the highest temperatures but also the most alive.
Όταν επισκέπτεστε τον Χρυσό Κύκλο της Ισλανδίας, σταματήστε σε μία από τις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά και τις πιο ζωντανές. 

Iceland is such a beautiful country with ever changing landscapes and scenery that stimulates the imagination.
Η Ισλανδία είναι μια τόσο όμορφη χώρα με συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, που διεγείρει τη φαντασία.

Amidst verdant and flowery vegetation, the area is home to a number of surprising phenomena: geysers, hot water sources, fumaroles and solfataras, boiling mud pits, etc.
Μέσα σε πράσινη και ανθισμένη βλάστηση, η περιοχή φιλοξενεί μια σειρά από εκπληκτικά φυσικά φαινόμενα: πηγές ζεστού νερού, θερμοπίδακες, θειούχα αέρια, καυτή λάσπη σε κοιλότητες κ.λπ.

The region is world-renowned for its geysers. Its most famous, Geysir, have the geologic phenomenon its name! The term Geysir (Engl. Geyser) is itself derived from the Icelandic word "geysa" which means to gush.
Η περιοχή είναι παγκοσμίως γνωστή για τους θερμοπίδακες της. Ο πιο διάσημος, ο Γκέιζερ, από τον οποίο προέρχεται η διεθνής ονομασία του θερμοπίδακα! Ο όρος Γκέιζερ προέρχεται από την ισλανδική λέξη "geysa" που σημαίνει να αναβλύζω.

In the geothermal system feeding Strokkur, subsurface temperatures of about 240'C are thought to exist, probably at a depth of 1 km and below.
Το γεωθερμικό σύστημα τροφοδοτεί το θερμοπίδακα Στρόκουρ, με υπόγειες θερμοκρασίες περίπου 240 °Κ που πιστεύεται ότι υπάρχουν, πιθανώς, σε βάθος 1 χλμ. και κάτω.

The geothermal fields of Haukadalur, where you will be able to stand up close to the erupting geyser, Strokkur.
Στα γεωθερμικά πεδία του Haukadalur, όπου θα σταθείτε κοντά στον θερμοπίδακα Στρόκουρ που εκτινάσσεται κάθε λίγα λεπτά.

Iceland is one of those rare places on Earth that feels more science-fiction than fact, even when you’re actually there. 
Η Ισλανδία είναι ένα από εκείνα τα σπάνια μέρη στη Γη που αισθάνεσαι περισσότερο την επιστημονική φαντασία γύρω σου, ακόμα και όταν είστε πραγματικά εκεί.

Looking at this incredible landscape, you can understand, why the majority of people in this country are superstitious and they believe in elves.
Βλέποντας αυτό το απίστευτο τοπίο, αντιλαμβάνεσαι ίσως, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι προληπτικοί και πιστεύουν σε νεράιδες.

The Strokkur geyser emits a powerful column of steam that reaches from 20 to 30 meters.
Ο θερμοπίδακας Στρόκουρ, εκπέμπει ισχυρή στήλη ατμού που φθάνει από 20 έως 30 μέτρα.

Getting as close as we can to the incredible scenery by hiking the challenging route of the Geysir trail where we see science fiction images!
Περπατώντας την προκλητική διαδρομή του μονοπατιού προς το Γκέιζερ και πλησιάζοντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο απίστευτο τοπίο, βλέπουμε εικόνες λες και είναι βγαλμένες από έργο επιστημονικής φαντασίας!

Unbelievable and unexpected things you would never imagine. 
Απίστευτα και απρόσμενα πράγματα που ποτέ δεν φαντάζεστε.


The whole landscape looks like a stunning science fiction image! 
Ολόκληρο το τοπίο μοιάζει με μια εκπληκτική εικόνα επιστημονικής φαντασίας!


Dormant for many years, the great geyser re-awoke following the earthquake in 2000. 
Αδρανής εδώ και πολλά χρόνια, ο μεγάλος θερμοπίδακας ξύπνησε μετά το σεισμό το 2000.

Strokkur is a fountain geyser located in a geothermal area beside the Hvítá River in Iceland.
Το Στρόκουρ είναι ένας θερμοπίδακας που βρίσκεται σε μια γεωθερμική περιοχή δίπλα στον ποταμό Χβίτα στην Ισλανδία.


The photographs 'look a little bit like science fiction', but they are so real. 
Οι φωτογραφίες «φαίνονται λίγο σαν επιστημονική φαντασία», αλλά, είναι τόσο αληθινές.
The contrast between the two basins is astonishing! In the picture the little Geysir.
Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο λεκάνες είναι εκπληκτική! Στη φωτογραφία ο μικρός θερμοπίδακας.

Stepping through this wild landscape, it looks like a science fiction scene!
Περνώντας από αυτό το άγριο τοπίο, μοιάζει με σκηνή επιστημονικής φαντασίας!
Iceland, a Nordic country, is defined by its dramatic landscape with volcanoes, geysers, hot springs, massive glaciers and lava fields.
Η Ισλανδία, μια σκανδιναβική χώρα, που ορίζεται από το δραματικό της τοπίο με ηφαίστεια, θερμές πηγές, μεγάλους παγετώνες και χωράφια γεμάτα λάβα.

Popi Nicolaides astonished by the completely magical images with plants that can live in such a hot condition.
Ο Πόπη Νικολαΐδου έκπληκτη από τις εντελώς μαγικές εικόνες, όπου βλέπει φυτά, να μπορούν, να υπάρχουν σε μια τόσο καυτή κατάσταση.

Strokkur was first reported in 1789, after an earthquake which probably created or unblocked its conduit.
Το Στροκούρ αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1789, μετά από σεισμό, που πιθανώς δημιούργησε ή ξεμπλοκάρε τον αγωγό του.

First records of geyser activity in the area date back to 1294, when the great Geysir is thought to have become active.
Τα πρώτα αρχεία της δραστηριότητας του θερμοπίδακα στην περιοχή χρονολογούνται από το 1294, όταν ο μεγάλος Γκέιζερ πιστεύεται ότι είχε γίνει ενεργός.

No wonder why Iceland has a transformative effect on people. Its sagas turned brutes into poets, and its stories of huldufólk (hidden people) may make believers out of sceptics.
Δεν είναι παράξενο, που η Ισλανδία έχει μια επίδραση στους ανθρώπους. Οι μύθοι της πέρασαν σε ποιητές, και οι ιστορίες της (κρυμμένοι άνθρωποι) μπορεί να κάνουν τους σκεπτικιστές, να πιστέψουν.

Right before its shoots off into the sky, a big turquoise ball forms on its top. No other geyser in the world does this. 
Λίγο πριν εκτοξευθεί στον ουρανό, σχηματίζεται στην κορυφή του μια μεγάλη τυρκουάζ σφαίρα. Κανένας άλλος στον κόσμο θερμοπίδακας δεν το κάνει αυτό.
Countless tourists with their cameras and mobile phones, almost everybody in hand, ready to take pictures of the eruptions.
Αμέτρητοι τουρίστες με τις φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τους ανά χείρας, σχεδόν όλοι, έτοιμοι να τραβήξουν φωτογραφίες από τις εκτοξεύσεις, του θερμοπίδακα.

The Strokkur geyser is the most spectacular because it erupts predictably every eight to ten minutes.
Ο θερμοπίδακας Στρόκουρ, είναι ο πιο εντυπωσιακός γιατί εκρήγνυται προβλέψιμα κάθε οκτώ με δέκα λεπτά. 


The smell of sulfur when the geysir erupts is spreading around.
Η μυρωδιάς του θείου, όταν ο θερμοπίδακας ξεσπάει, απλώνεται παντού.

Curiosity about unknown, and its peculiar exoticism attract countless tourists every year.
Η περιέργεια για το άγνωστο, καθώς και ο ιδιότυπος εξωτισμός της Ισλανδίας, προσελκύουν αμέτρητους τουρίστες κάθε χρόνο.

Nature is obviously a big part of the Icelandic experience - but it is by no means the only part. 
Η φύση αποτελεί προφανώς ένα μεγάλο μέρος της ισλανδικής εμπειρίας, αλλά, δεν είναι το μόνο.
Very impressive indeed to see Strokkur in action and all the hot springs and basin’s beside it.
Πραγματικά, πολύ εντυπωσιακός ο θερμοπίδακας σε δράση και όλες οι θερμές πηγές και οι λεκάνες δίπλα του.

Eruptions usually occur with intervals of between 5-10 minutes and involve a single burst reaching a height of up to 30 meters.
Οι εκτοξεύσεις συμβαίνουν συνήθως με διαστήματα μεταξύ 5-10 λεπτών και περιλαμβάνουν μία μοναδική εκτόξευση που φτάνει σε ύψος έως και 30 μέτρα.

It can easily leave everyone speechless, say Lygia & Gregoris Maliotis, watching the eruptions...
Εύκολα, μπορεί να αφήσει άφωνο τον οποιονδήποτε, λένε η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης, που παρακολουθούν τις εκρήξεις του θερμοπίδακα.

A true spectacle of the elements, Geysir lives by the rhythm of the Earth vibrations.
Ένα πραγματικό θέαμα των στοιχείων, της φύσης, ο θερμοπίδακας ενεργεί από το ρυθμό των δονήσεων της Γης.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to take pictures of eruptions... Awesome things you would never believe happened without photographic evidence.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, έτοιμοι να απαθανατίσουν το φυσικό φαινόμενο... Θαυμάσια πράγματα που ποτέ δεν θα πίστευες, ότι συνέβησαν χωρίς φωτογραφική απόδειξη.

There are many things to see and admire in Iceland, one of the most remote parts of the world, on the edge of the Arctic Ocean, where the landscapes look mysterious and eerie
Υπάρχουν πολλά πράγματα να δει και να θαυμάσει κανείς στην Ισλανδία, ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου, στην άκρη του αρκτικού ωκεανού, εκεί όπου τα τοπία μοιάζουν μυστηριώδη και απόκοσμα.

For many people, a trip to Iceland equates with a trip to the edge of the earth, a challenge with a balanced outcome addressed only to the daring ones. And indeed, a trip to Iceland is a daring experience!
Για πολλούς, ένα ταξίδι στην Ισλανδία σημαίνει ένα ταξίδι στην άκρη της γης, μια πρόκληση με αμφίρροπη έκβαση απευθυνόμενη μόνο στους τολμηρούς. Πράγματι, το ταξίδι στην Ισλανδία είναι μια τολμηρή εμπειρία!

Popi Nicolaides is excited about the trip and looking forward to the next stop of Golden Circle.
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι ενθουσιασμένη με το ταξίδι και προσβλέπει στον επόμενο σταθμό, του Χρυσού Κύκλου.
Besides its many natural attractions, the Geysir Center shows a multimedia film about Iceland's volcanism.
Εκτός από τα πολλά φυσικά του αξιοθέατα, το Geysir Center παρουσιάζει μια ταινία πολυμέσων για τον ηφαιστειακό χώρο της Ισλανδίας.

Gregoris Maliotis, seeking to preserve his memories of this wonderful trip through some souvenirs.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, στην προσπάθεια του, να διατηρήσει τις αναμνήσεις του από αυτό το υπέροχο ταξίδι, αγοράζει μερικά σουβενίρ.


1 comment:

Sweta Singh said...

Usually I never comment on blogs but your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job Man, Keep it up.
Book Goa Tour Packages