Friday, May 11, 2018

First Day of Summer in Reykiavik - Icealand

Γιορτή για την Πρώτη Ημέρα του Καλοκαιριού στην Ισλανδία!
Every year on the first Thursday after April 18th, Iceland officially celebrates the First Day of Summer!
Κάθε χρόνο την πρώτη Πέμπτη μετά τις 18 Απριλίου, η Ισλανδία γιορτάζει επίσημα την Πρώτη Ημέρα του Καλοκαιριού!

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis enjoying the First Day of Summer in Reykiavik, having a great time.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, διασκεδάζουν την Πρώτη Μέρα του Καλοκαιριού στο Ρέικιαβικ, περνώντας υπέροχα.

Icelanders celebrating the unique public holiday "First Day of Summer", 19 April 2018 in the streets of the city.
Οι Ισλανδοί γιορτάζουν την ξεχωριστή δημόσια αργία «Πρώτη Ημέρα του Καλοκαιριού, 19 Απριλίου 2018 στους δρόμους της πόλης.

For us been in Iceland in late April this might seems strange of the concept of summer, at first sight. However, taking into account the particular weather conditions of the country, this becomes easier to understand.
Για μάς που βρεθήκαμε στην Ισλανδία στα τέλη Απριλίου, εκ πρώτης όψεως, αυτό ίσως, να φαίνεται παράξενο για την έννοια του καλοκαιριού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της χώρας, αυτό γίνεται πιο εύκολα κατανοητό.

Celebrating the coming of Summer and having real fun in the streets of the city by a group of young people, who follow the same clothing choice.
Γιορτάζοντας τον ερχομό του καλοκαιριού και διασκεδάζοντας με την ψυχή τους στους δρόμους της πόλης, μια ομάδα νέων που επιλέγουν να φορούν τα ίδια ρούχα.

Every year, Icelanders plan a First Day of Summer outdoor parade, complete with bands.
Κάθε χρόνο, οι Ισλανδοί σχεδιάζουν υπαίθριες παρελάσεις για την πρώτη ημέρα, του καλοκαιριού με μπάντες.
Since the 1900s the day has been catered mostly to children. Most towns, or city neighbourhoods, will have parades with marching bands and flags.
Από τη δεκαετία του 1900 η μέρα έχει αφιερωθεί κυρίως στα παιδιά. Οι περισσότερες πόλεις ή οι γειτονιές της πόλης κάνουν παρελάσεις με συνοδεία από μπάντες και σημαίες.

Various family games and activities are available, as well as sporting events and other organised entertainment.
Οργανώνονται διάφορα οικογενειακά παιχνίδια και δραστηριότητες, καθώς και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες οργανωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

The modern Icelander might not struggle through the winter months in the same way, but the joy that comes with longer days and the sight of the sun, is still a huge factor in the Icelandic psyche.
Ο σύγχρονος Ισλανδός μπορεί, να μην παλεύει τον χειμώνα με τον ίδιο τρόπο, όπως στο παρελθόν, αλλά, η χαρά που έρχεται με τις μεγαλύτερες μέρες και την θέα του ήλιου, εξακολουθεί, να είναι ένας τεράστιος παράγοντας στην ισλανδική ψυχή.

Each winter, Icelanders wait eagerly for the snow to disappear and for the sun to stay longer.
Κάθε χειμώνα, οι Ισλανδοί περιμένουν με ανυπομονησία να εξαφανιστεί το χιόνι και να λάψει ο ήλιος περισσότερο.

Accidentally we joined a big party celebration. We had a lot of fun at his party. We really enjoyed the exciting atmosphere!
Τυχαία βρεθήκαμε σε μια μεγάλη γιορτή. Διασκεδάσαμε κι εμείς και απολαύσαμε πραγματικά τη συναρπαστική ατμόσφαιρα!
Springtime is a season of hope and anticipation. April brings forth an array of festivals and activities which celebrate the coming spring and bids farewell to the long dark winter.
Η Άνοιξη είναι μια εποχή ελπίδας και προσδοκίας. Τον Απρίλιο διοργανώνονται μια σειρά από φεστιβάλ και δραστηριότητες, που γιορτάζουν τον ερχομό της Άνοιξης και αποχαιρετούν τον μακρύ σκοτεινό χειμώνα.

In April, Iceland experiences between 13 and 16 hours of daylight, which is a significant change from the 20 hours of darkness during the winter months.
Τον Απρίλιο, η Ισλανδία έχει μεταξύ 13 και 16 ωρών φυσικού φωτός, γεγονός που αποτελεί σημαντική αλλαγή από τις 20 ώρες του σκότους κατά τους χειμερινούς μήνες.

However, the nights are not as bright as in May and the summer months, which means that there is a chance to see the dancing Northern Lights!
Ωστόσο, οι νύχτες δεν είναι τόσο φωτεινές όσο το Μάιο και τους καλοκαιρινούς μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει η ευκαιρία, να δείτε τα χορευτικά των Βόρειων Φώτων!
Starved for spring, let alone summer, Icelanders start treating every glimmer of hope that warmer weather is around the corner like the real thing.
Παθιασμένοι για την άνοιξη, πόσο μάλλον για το καλοκαίρι, οι Ισλανδοί αρχίζουν να ελπίζουν ότι ο ζεστός καιρός είναι πίσω από τη γωνία σαν πραγματικότητα.

Every time the temperature climbs above 7°C, Icelanders don shorts and sandals and park themselves on cafè terraces!
Κάθε φορά που η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από 7 ° βαθμούς Κελσίου, οι Ισλανδοί φορούν σορτς και σανδάλια και ανεβαίνουν στις βεράντες των καφέ!

Every single ray of sunshine that manages to appear, is greeted with manic gratitude and plans for summer dreams! 
Κάθε μεμονωμένη ακτίνα ηλιοφάνειας που καταφέρνει να φανεί, την υποδέχονται με μανιακές ευχαριστίες και σχέδια για τα καλοκαιρινά όνειρα!
In April, the ice thaws, the birds begin to chirp, and the landscape gets greener. The days grow longer, temperatures start to rise, and precipitation wanes.
Τον Απρίλιο, ο πάγος αποψύχεται, τα πουλιά αρχίζουν να πετάνε και το τοπίο γίνεται πιο πράσινο. Οι μέρες μεγαλώνουν, οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν και η βροχόπτωση μειώνεται.

Some families still give Summer Gifts, a tradition preceding Christmas gift-giving in Iceland. 
Ορισμένες οικογένειες εξακολουθούν να δίνουν τα καλοκαιρινά δώρα, μια παράδοση που προηγείται των δώρων των Χριστουγέννων στην Ισλανδία.
Enjoying more the atmosphere of this unique event, than shopping any of the available items in the Mall where the activities took place.
Απολαμβάνοντας περισσότερο την ατμόσφαιρα, της μοναδικής αυτής γιορτής, παρά τις αγορές στα πολυκαταστήματα, που έγιναν οι δραστηριότητες.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis enjoying some wine for the day. Summer is here!
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν ένα ποτήρι κρασί για την Ημέρα. Το Καλοκαίρι έφτασε!

The date corresponds to the Old Norse calendar used by Iceland’s settlers. That calendar only had two seasons: summer and winter.
Η ημερομηνία της γιορτής αντιστοιχεί στο παλαιό Νορβηγικό ημερολόγιο, που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι άποικοι της Ισλανδίας.

So they stubbornly insist on celebrating the First Day of Summer in April, despite the fact that some years they may have to put on their snowsuit to do it!
Έτσι λοιπόν, επιμένουν να γιορτάζουν την Πρώτη Ημέρα του Καλοκαιριού τον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές, ίσως χρειαστεί να βάλουν τα ρούχα τους για τα χιόνια!

We all know cheeses, fruit and chocolate pair well with most wines, these light finger foods were exactly the kind of things that made our vino taste even better.
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τυριά, τα φρούτα και η σοκολάτα πάνε καλά με τα περισσότερα κρασιά, αυτά τα φρέσκα σνακς ήταν ακριβώς τα εδέσματα, που έκαναν τη γεύση του κρασιού ακόμα καλύτερη.

The long, dark winters could be rough on the new population of this strange island, and the brighter days of summer were eagerly anticipated.
Το ημερολόγιο αυτό είχε μόνο δύο εποχές: το καλοκαίρι και το χειμώνα. Οι μακρινοί, σκούροι χειμώνες θα μπορούσαν να είναι σκληροί για τον καινούργιο πληθυσμό αυτού του παράξενου νησιού και περίμεναν τις πιο φωτεινές μέρες του καλοκαιριού.

A young gorgeous waitress serving champagne to welcome Summer. Icelanders are passionate with this event every year.
Μια νέα πανέμορφη σερβιτόρα σερβίρει σαμπάνια για να καλωσορίσει το καλοκαίρι Οι Ισλανδοί είναι παθιασμένοι με αυτή τη γιορτή κάθε χρόνο.
We definitely had an amazing time, lot of fun and laughs.
Είχαμε σίγουρα έναν καταπληκτικό χρόνο, πολλή διασκέδαση και γέλια.
Icelanders can be a superstitious and of course there is various folklore and traditions connected to the First Day of Summer. 
Οι Ισλανδοί μπορεί να είναι προληπτικοί και φυσικά υπάρχουν διάφορα έθιμα και παραδόσεις που συνδέονται με την Πρώτη Ημέρα του Καλοκαιριού.
With Lygia & Gregoris Maliotis, we tried some delicacies and wine. 
Skál (Cheers)!
Με τη Λυγία και τον Γρηγόρη Μαλιώτη δοκιμάσαμε μερικές από τις λιχουδιές και ήπιαμε κρασί. Στην υγειά μας!
Visiting Iceland in April is definitely worth doing. You’ll witness as the country emerges from idle hibernation after the winter, and ventures into the spring sunlight.
Η επίσκεψη στην Ισλανδία τον Απρίλιο αξίζει σίγουρα να την κάνει κανείς. Θα δείτε πως η χώρα ξεφεύγει από την αδρανοποίηση του χειμώνα και μπαίνει στο ηλιακό φως της άνοιξης.


“Gleðilegt sumar!” (Happy summer) is the greeting to use today and the next few days, even though it might by snowing!
Το "Gleðilegt sumar!" (Καλό καλοκαίρι) είναι ο χαιρετισμός που χρησιμοποιείται σήμερα και τις επόμενες μέρες, αν και μπορεί να χιονίζει!

No comments: