Monday, May 14, 2018

Hafnarfjordur - Iceland

Η κωμόπολη Χαφναρφτζοντούρ στην Ισλανδία
Hafnarfjörður is a lovely town in the vicinity of Iceland's capital city, Reykjavík. 
Το Χαφναρφτζοντούρ είναι μια όμορφη πόλη κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ.
With its natural fjords encircled by lava fields and bustling port bobbing with fishing boats, Hafnafjörður is a popular retreat for both locals and tourists. 
Το Χαφναρφτζοντούρ, με τα φυσικά του φιορδ, που περιβάλλεται από πεδία λάβας και το πολυσύχναστο λιμάνι γεμάτο με αλιευτικά σκάφη, είναι ένα δημοφιλές καταφύγιο για ντόπιους και τουρίστες.
Directly translated, the name Hafnarfjörður means "Harbour Fjord", so named because of its natural harbour, surrounded by lava fields.
Σε ελεύθερη μετάφραση, το όνομα Χαφναρφτζοντούρ σημαίνει «το φιόρδ του λιμανιού», το οποίο ονομάστηκε έτσι λόγω του φυσικού λιμανιού του, που περιβάλλεται από χωράφια λάβας.

The natural harbour conditions attracted foreign merchants from England in the 15th century; later German traders drove out the English, and finally the Danes came who imposed a trade monopoly in Iceland in 1602.
Οι φυσικές συνθήκες του λιμανιού προσέλκυσαν ξένους εμπόρους από την Αγγλία τον 15ο αιώνα. Aργότερα, οι Γερμανοί έμποροι έδιωξαν τα αγγλικά και τελικά, ήρθαν οι Δανοί οι οποίοι επέβαλαν εμπορικό μονοπώλιο στην Ισλανδία το 1602.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides looking at the map of the downtown area to find the lovely Hellisgerdi public park with volcanic boulders, small caves and the northernmost bonsai garden in the world.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου ψάχνουν στο χάρτη το κέντρο της πόλης, για να βρουν το υπέροχο δημόσιο πάρκο Hellisgerdi με ηφαιστειακούς ογκόλιθους, μικρές σπηλιές και τον βορειότερο κήπο με μινιατούρες δέντρων στον κόσμο.

The town centre is a pleasure to explore on foot, with curious little jewelleries, cafes, boutiques and galleries featuring the work of local artists and designers.
Το κέντρο της πόλης με περίεργα μικρά κοσμήματα, καφετέριες, μπουτίκ και γκαλερί με έργα τοπικών καλλιτεχνών και σχεδιαστών είναι ευχάριστο να το εξερευνήσετε με τα πόδια.

Just a short drive from the town centre you'll find many of Iceland's most well known natural features, including geothermal fields, stunning seaside views, mountains, and pristine lakes.
Σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης θα βρείτε πολλά από τα πιο γνωστά φυσικά χαρακτηριστικά της Ισλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωθερμικών πεδίων, εκπληκτική θέα στη θάλασσα, βουνά και παρθένες λίμνες.


A short distance from the centre is the lovely Hellisgerði Lava Garden.

Σε μικρή απόσταση από το κέντρο βρίσκεται ο όμορφος κήπος από λάβα.


The white Hafnarborg Arts Center on the waterfront is a local treasure, offering a full program of art shows and musical events.
Το άσπρο Κέντρο Τεχνών Hafnarborg στην προκυμαία είναι ένας τοπικός θησαυρός, προσφέροντας ένα πλήρες πρόγραμμα καλλιτεχνικών παραστάσεων και μουσικών εκδηλώσεων.

They also built the first Lutheran church in Iceland, which was a Catholic country at the time. Construction took from 1537 to 1608.
Κατασκεύασαν επίσης την πρώτη Λουθηριανή εκκλησία στην Ισλανδία, η οποία ήταν τότε καθολική χώρα. Η κατασκευή διήρκησε από το 1537 έως το 1608.

Hafnarfjörður is a charming and vibrant seaside town, with colourful houses perched amidst sprawling, rugged lava fields, beautiful nature and plenty of fresh ocean air.
Το Χαφναρφτζοντούρ είναι μια γοητευτική και ζωντανή παραθαλάσσια πόλη, με πολύχρωμα σπίτια σκαρφαλωμένα ανάμεσα σε ανθεκτικά χωράφια λάβας, όμορφη φύση και άφθονο φρέσκο αέρα, του ωκεανού.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides, trying to spot the cosy local restaurants and the warm geothermal pools.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου ψάχνουν για τα ωραία τοπικά εστιατόρια και τις ζεστές γεωθερμικές πισίνες.

Hafnarfjörður is known as "the town in the lava" because of its proximity to wildly shaped lava formations.
Το Χαφναρφτζοντούρ είναι γνωστό ως «η πόλη στη λάβα» λόγω της εγγύτητάς της σε άγρια διαμορφωμένους σχηματισμούς λάβας.

The most remarkable physical characteristics of Hafnarfjörður are the wildly shaped lava formations.
Το πιο αξιοσημείωτο φυσικό χαρακτηριστικό του Χαφναρφτζοντούρ, είναι οι άγριοι σχηματισμοί λάβας που υπάρχουν στην περιοχή.


Enormous, rough black rocks jut out from the earth into craters, crevices and caves cover the town.
Τεράστιοι μαύροι βράχοι από τη γη σε κρατήρες, ρωγμές και σπηλιές καλύπτουν την πόλη.

Hafnarfjörður is a friendly seaside community that is home to varied birdlife, numerous natural wonders - and Iceland's largest population of the huldufólk, those mysterious but friendly elves who live in the many crags and lava rocks that are scattered throughout the town.
Το Χαφναρφτζοντούρ είναι μια φιλική παραθαλάσσια κοινότητα που φιλοξενεί ποικιλία πτηνών, πολυάριθμα φυσικά θαύματα - και τον μεγαλύτερο αριθμό, της Ισλανδίας από αυτούς τους μυστηριώδεις αλλά φιλικούς ξωτικούς, που ζουν σε πολλά βράχια και βράχια λάβας, που είναι διάσπαρτα σε όλη την πόλη.

Yet here, carefully carved out among these seemingly immobile masses of rock, is a charming and tranquil.
Ωστόσο, εδώ, προσεκτικά σκαλισμένη ανάμεσα σε αυτές τις φαινομενικά ακίνητες μάζες βράχου, βρίσκεται μια γοητευτική και ήρεμη πόλη.

Homes peek out from behind boulders, shops sit beside lava flows, and parks are filled with moss-covered crags.
Τα σπίτια κοιτάζουν έξω από τους ογκόλιθους, τα καταστήματα κάθονται δίπλα από τις ροές λάβας και τα πάρκα είναι γεμάτα από κατσάβραχα.

Over the centuries, Hafnarfjörður has been home to merchants and traders from numerous European countries, but it is also relatively little known that in the 16th century, it was a Hanseatic town.
Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το Χαφναρφτζοντούρ ήταν έδρα εμπόρων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι επίσης αν και σχετικά λίγο γνωστό, ότι τον 16ο αιώνα ήταν μια πόλη της Χανσεάτικης ένωσης.

Gregoris Maliotis enjoying the view of the cozy, old harbour and its interesting history.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει το όμορφο, παλιό λιμάνι της πόλης και την ενδιαφέρουσα ιστορία του.

At the heart of Hafnarfjörður is the charming old harbour which today is home to numerous artist studios and galleries that showcase Icelandic art and design.
Στην καρδιά του Χαφναρφτζοντούρ βρίσκεται το όμορφο, παλιό λιμάνι, που φιλοξενεί σήμερα πολυάριθμα στούντιο και γκαλερί καλλιτεχνών, που παρουσιάζουν την ισλανδική τέχνη και σχέδιο.

Hafnarfjörður takes its name (meaning harbour fjord) from the area's excellent natural harbour.
Το Χαφναρφτζοντούρ πήρε το όνομά του (που σημαίνει λιμάνι φιόρδ) από το εξαιρετικό φυσικό λιμάνι της περιοχής.

Art lovers should check out the Art Museum, which hosts various exhibitions and events and Hafnarfjörður Museum is well worth a visit for history enthusiasts. 
Οι λάτρεις της τέχνης θα πρέπει, να δουν το Μουσείο Τέχνης, το οποίο φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ το Μουσείο Hafnarfjörður αξίζει μιας επίσκεψης για τους λάτρεις της ιστορίας.
Sindi Mertzani and Marilena Georgopoulou really enjoying working and staying in Iceland.
Η Σίντυ Μερτζάνη και Μαριλένα Γεωργοπούλου πραγματικά ευχαριστημένες που εργάζονται και ζουν στην Ισλανδία.

The Hafnarfjordur Museum offers a walk through the town’s history as a thriving fishing port.
Το Μουσείο Χαφναρφτζοντούρ προσφέρει μια βόλτα στην ιστορία της πόλης ως ένα ακμάζον αλιευτικό λιμάνι.

There is an old tradition in Iceland of creating stone cairns to show the way. These old stone cairns acted as beacons for people travelling in Iceland. Gregoris Maliotis under the stone arch monument at the port area.
Υπάρχει μια παλιά παράδοση στην Ισλανδία, της δημιουργίας σωρών από πέτρες, που δείχνουν το δρόμο σε ταξιδιώτες. Αυτές οι παλιοί πέτρινοι σωροί λειτουργούσαν ως σηματοδότες για τους ανθρώπους που ταξίδευαν στην Ισλανδία. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κάτω από το μνημείο, της πέτρινης καμάρας, που βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού.

The Hanseatic League was a confederation of European merchants and the towns they ran helped support a strong trade route throughout Northern Europe.
Η Χανσεατική Ένωση ήταν μια συνομοσπονδία ευρωπαϊκών εμπόρων και οι πόλεις που έτρεχαν βοήθησαν να στηρίξουν μια ισχυρή εμπορική διαδρομή σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη.
Popi & Phivos Nicolaides attracted by the harbour monument of a stone arch at the the fishing port.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης προσελκύονται από την πέτρινη καμάρα, μνημείο στο ψαρολίμανο.

Today, Hafnarfjörður is one of the nation's largest fishing centers and the site of Iceland's first fish wholesalers' auction market.
Σήμερα, το Χαφναρφτζοντούρ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα, της Ισλανδίας και ο τόπος δημοπρασιών χονδρεμπόρων ψαριών στην Ισλανδία.


Through the years, Hafnarfjörður's dynamic local economy has been strongly linked to fishing, although freight transport has recently become the major harbour activity. And now, the town is Iceland's second-ranked import and export harbour.
Με τα χρόνια, η δυναμική τοπική οικονομία της πόλης συνδέθηκε στενά με την αλιεία, αν και οι εμπορευματικές μεταφορές έγιναν πρόσφατα η κύρια λιμενική δραστηριότητα. Και τώρα, το λιμάνι της πόλης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ισλανδίας.Today the harbour is a peaceful place and a perfect choice for a relaxing walk.
Σήμερα το λιμάνι είναι ένα ήσυχο μέρος και μια ιδανική επιλογή για ένα χαλαρωτικό περίπατο.
The Hafnarfjörður Museum exhibits cultural artefacts and photographs of the town and its surrounding region.
Το Μουσείο Χαφναρφτζοντούρ εκθέτει πολιτιστικά αξιοθέατα και φωτογραφίες της πόλης και της γύρω περιοχής.

There is a charming harbour, numerous shoos, cafés and galleries and a thriving cultural life.
Υπάρχει ένα γοητευτικό λιμάνι, πολυάριθμα σοκάκια, καφετέριες και γκαλερί και μια ακμάζουσα πολιτιστική ζωή.


The first hydrological power plant in Iceland was built in Hafnarfjörður in 1904.

Ο πρώτος υδροηλεκτρικός σταθμός στην Ισλανδία χτίστηκε στο Hafnarfjörður το 1904.
Hafnarfjordur has also become the ‘Viking Center’ of Iceland with the nation’s only Viking restaurant which hosts a Viking Village and Festival during two spirited weekends in June.
Το Χαφναρφτζοντούρ έχει γίνει το «κέντρο βίκινγκ» της Ισλανδίας με το μοναδικό εστιατόριο Viking της χώρας που φιλοξενεί ένα φεστιβάλ Viking κατά τη διάρκεια δύο ζωντανών Σαββατοκύριακων τον Ιούνιο.

Sindi Mertzani, Marilena Georgopoulou, Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides. Meeting people while you’re travelling can be a hugely rewarding experience. All of a sudden, we met with Marilena and Cindi from Athens, Greece who are currently living and working in distanced Iceland. What an amazing surprise!
Σίντι Μερτζάνι, Μαριλένα Γεωργοπούλου, Λυγιά & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου. Η συνάντηση με ανθρώπους ενώ ταξιδεύετε, μπορεί να είναι μια μεγάλη εμπειρία. Ξαφνικά συναντήσαμε τη Marilena και την Cindi από την Αθήνα, που ζουν και εργάζονται στην απομακρυσμένη Ισλανδία. Τι καταπληκτική έκπληξη!
Children of all ages, and their adult companions, will enjoy visiting one of the community's three geothermal pools, or attending the annual Viking festival.
Τα παιδιά όλων των ηλικιών, και οι ενήλικοι σύντροφοί τους, θα απολαύσουν την επίσκεψη σε μία από τις τρεις γεωθερμικές πισίνες της κοινότητας ή θα παρακολουθήσουν το ετήσιο φεστιβάλ Viking.


It is the third-most populous city in Iceland, after Reykjavík and Kópavogur.
Είναι η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ισλανδία, μετά το Ρέικιαβικ και το Κοπαβόγκουρ.
Both local and foreign artists join this festival to celebrate their ancestors, exhibiting all kinds of aspects from the viking-era; from ships to cuisine to handcraft and even battle demonstrations.
Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι ξένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ για να γιορτάσουν τους προγόνους τους, παρουσιάζοντας κάθε είδους πτυχές από την εποχή του Βίκινγκ.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides, trying to imagine how Hafnarfjordur turns into a viking town during the annual Viking Festival.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, προσπαθούν, να φανταστούν, πως μετατρέπεται η κωμόπολη σε πόλη των Βίκινγκς κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φεστιβάλ Viking.

Nestled in a fantastic lava field just outside of Reykjavik, the colorful harbor town of Hafnarfjordur has a distinct atmosphere.
Φωλιασμένο σε ένα φανταστικό πεδίο λάβας λίγο έξω από το Ρέικιαβικ, η πολύχρωμη λιμνοθάλασσα του Χαφναρφτζοντούρ έχει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
Lygia Malioti, Phivos Nicolaides, Marilena Georgopoulou, Sindi Mertzani and Popi Nicolaides, having great time at the city.
Η Λυγία Μαλιώτη, Φοίβος Νικολαΐδης, Μαριλένα Γεωργοπούλου, Σίντυ Μερτζάνη και Πόπη Νικολαΐδου, πέρασαν υπέροχα στην πόλη.


Hafnarfjörður Harbour, Iceland. Beautiful stone arch looking over the fishing port.

Όμορφη πέτρινη καμάρα που βλέπει πάνω από το λιμάνι του Χαφναρφτζοντούρ.
This is not a goodbye, our dear friends Sindi Mertzani and Marilena Georgopoulou , this is thank you. Thank you for giving us joy. Thank you for the memories.
Αυτό δεν είναι αντίο, αγαπητές μας φίλες, Σίντυ Μερτζάνη και Μαριλένα Γεωργοπούλου. Αυτό είναι ένα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις και τη χαρά και που μας δώσατε.
 
Sindi Mertzani, Anisa Musaj Sotiri and Marilena Georgopoulou sending kisses from Iceland (Kossar frá Íslandi).
Η Σίντυ Μερτζάνη, Ανίσα Μουσάτζη Σωτήρη και Μαριλένα Γεωργοπούλου στέλνουν φιλιά από την Ισλανδία.


2 comments:

Airdrie City Taxi said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Best Free Travel Tips said...

You have documented your journey so well. The travelogue was really good and inspirational. You can visit bestfreetraveltips.com to avail amazing deals and hotel choices. You can also get car rental services and tour guides at your fingertips. Good luck with your adventures and have fun!