Friday, May 17, 2019

The Agros Rose Festival - Cyprus

Agros Village – Rose Festival 2019
Χωριό Αγρός - Γιορτή Τριανταφύλλου 2019
Rose lovers will thoroughly enjoy a visit to Agros village during May for the annual week-long rose festival.
Τον Μάιο, οι λάτρεις των τριαντάφυλλων απολαμβάνουν την επίσκεψη τους στον Αγρό κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής του τριαντάφυλλου.
Agros village is situated in the Troodos mountain range in the Pitsilia region of Lemesos district in a beautiful valley, where wild roses grow in the hills.
Ο Αγρός βρίσκεται στην οροσειρά του Τροόδους, στην περιοχή Πιτσιλιάς, της επαρχίας Λεμεσού σε μια πανέμορφη κοιλάδα, όπου τα άγρια τριαντάφυλλα βλαστάνουν στους λόφους.
The word rose has become synonymous with the name of Agros. That's why the community has established the annual rose festival which is designed to spread the tradition of rose harvesting and processing.
Η λέξη τριαντάφυλλο έχει γίνει πλέον συνώνυμη με τον Αγρό. Γι’ αυτό και καθιερώθηκε το ετήσιο φεστιβάλ τριαντάφυλλου, που γίνεται με σκοπό, να διαδοθεί η παράδοση της συγκομιδής και επεξεργασίας του ρόδου.
During the annual Rose Festival (May 11th -12th and 18th -19th) there are many activities to enjoy and to try some local products.
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φεστιβάλ Τριαντάφυλλου (11 Μαΐου -12 και 18-19 Μαΐου), υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, για να απολαύσετε ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια τοπικά προϊόντα.
Agros village offers its visitors unique opportunities to participate in celebrations of local cultural heritage and nature’s beauty, like the rose festival in May.
Ο Αγρός προσφέρει στους επισκέπτες του μοναδικές ευκαιρίες, για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η γιορτή τριανταφύλλου τον Μάιο.
Every festival has its own meaning and related beautifully to life and brings in lots of happiness, colour and prosperity to our lives.
Κάθε φεστιβάλ έχει το δικό του νόημα και σχετίζεται όμορφα με τη ζωή και φέρνει πολλή χαρά, χρώμα και ευημερία στη ζωή μας.
The wonderful natural environment of this village with its forests, the impressive mountainous outline and its traditional character, are only some of the elements which have made Agros a center of attraction for many visitors each year.
Το υπέροχο φυσικό περιβάλλον του χωριού με τα δάση, το εντυπωσιακό ορεινό περίγραμμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που έχουν κάνει τον Αγρό να αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο.
The village’s name comes from monks who arrived in Cyprus from Asia Minor during the iconoclastic period, and named it after the place they had left behind, ‘Megas Agros’. They built a monastery at the spot where the Church of Panagia of Agros is found today.
Το όνομα του χωριού προέρχεται από μοναχούς που έφθασαν στην Κύπρο από τη Μικρά Ασία κατά την εικονοκλαστική περίοδο και του έδωσαν τον όνομα, του τόπου που είχαν αφήσει πίσω τους, το «Μέγα Άγρος». Κατασκεύασαν ένα μοναστήρι στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία της Παναγίας του Αγρού.
All historical and cultural sites are kept in their natural environment with the village maintaining the customs and its traditional character.
Όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία διατηρούνται στο φυσικό τους περιβάλλον με το χωριό να διατηρεί τα έθιμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
It is a place that combines sightseeing, nature, tradition, in a truly beautiful way and much more!
Είναι ένας τόπος που συνδυάζει αξιοθέατα, φύση, παράδοση, με έναν πραγματικά όμορφο τρόπο και όχι μόνο.
A walk through Agros village reveals important aspects of the tradition, history and culture of the region.
Μια βόλτα μέσα από το χωριό Αγρός αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.
“That’s how culture is passed on”, said Gregoris Maliotis, “and that’s how people get to understand and appreciate it: by experiencing it themselves”.
«Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται ο πολιτισμός», λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης «και έτσι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και το εκτιμούν: με το να το βιώνουν οι ίδιοι».
Built amphitheatrically among the mountains, Agros is nestled in stunning environs of panoramic forest views.
Χτισμένο αμφιθεατρικά ανάμεσα στα βουνά, ο Αγρός φωλιάζει σε εκπληκτικό περιβάλλον με πανοραμική θέα στα δάση.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills.
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει από τα βουνά που το περιβάλλουν.
Its beautifully landscaped vineyards, almond trees, walnut trees, fruit orchards and perennial crystal clear water springs have earned Agros a very precious reputation as one of the island’s national treasures.
Οι όμορφα διαμορφωμένοι αμπελώνες, αμυγδαλιές, καρυδιές, οπωροφόρα δέντρα και οι πολυετείς κρυστάλλινες του πηγές νερού, έχουν κερδίσει στον Αγρό πολύτιμη φήμη ως ένας από τους εθνικούς θησαυρούς του νησιού.
The village is famous for its cultivation of roses, along with its production of cured meats (sausages, lountza and hiromeri), homemade marmalades and sweets.
Το χωριό φημίζεται για την καλλιέργεια τριαντάφυλλων, παράλληλα με την παραγωγή ωριμασμένων κρεατικών (λουκάνικα, λούντζα και χοιρομέρι, σπιτικές μαρμελάδες και γλυκά.
Looking to soak up the local vibes, trace back the roots and have an authentic experience that goes far beyond sightseeing.
Ψάχνοντας τις τοπικές δονήσεις, τις ρίζες και μια αυθεντική εμπειρία που ξεπερνά τα αξιοθέατα.
These flowers fill the whole region with a sensational fragrance. The rose extract is used to produce rose oil, rosewater, liqueur and brandy.
Αυτά τα λουλούδια γεμίζουν ολόκληρη την περιοχή με ένα εντυπωσιακό άρωμα. Το εκχύλισμα τριαντάφυλλου χρησιμοποιείται, για να παραχθεί ροδέλαιο, ροδόνερο, λικέρ και μπράντι.
Popi Nicolaides has just bought a bottle of a pure rose water. Popi says that: "the rose water has many uses in Cypriot cuisine".
Η Πόπη Νικολαΐδου μόλις αγόρασε ένα μπουκάλι γνήσιο ροδόσταγμα. Η Πόπη λέει ότι: «Το ροδόνερο έχει πολλές χρήσεις στην κυπριακή κουζίνα».
Agros developed its famous rose water industry with the introduction of the Mesopotamian Rosa Damascena in the early 20th century.
Ο Αγρός ανέπτυξε τη δημοφιλή βιομηχανία παραγωγής ροδόνερου (ροδόσταγμα) με την εισαγωγή της τριανταφυλλιάς Μεσοποταμίας Rosa Damascena στις αρχές του 20ου αιώνα.
Agros is one of those charming Cyprus villages and has a special reason to celebrate roses!
The whole economy of the village is based around roses. It all started with the vision of a school-teacher, Nearchos Clerides το 1917.
Ο Αγρός είναι ένα από τα όμορφα κυπριακά χωριά και έχει έναν ιδιαίτερο λόγο για να γιορτάζει τα τριαντάφυλλα! Η όλη οικονομία του χωριού βασίζεται γύρω από τα τριαντάφυλλα. Όλα ξεκίνησαν με το όραμα ενός δασκάλου, του Νεάρχου Κληρίδη το 1917.

The festival is full of activities, exhibitions and demonstrations, celebrating nature’s beauty and local traditions.
Το φεστιβάλ είναι γεμάτο από δραστηριότητες, εκθέσεις και επιδείξεις, γιορτάζοντας την ομορφιά της φύσης και τις τοπικές παραδόσεις.


Festivals are wonderful expressions of culture, customs and the joy of life.
Τα φεστιβάλ είναι υπέροχες εκφράσεις του πολιτισμού, των εθίμων και η χαρά της ζωής.
A group of hard-working volunteers for the festival resting for a while.
Μια ομάδα σκληρά εργαζόμενων εθελοντών για το Φεστιβάλ, κάνουν ένα μικρό διάλειμμα.
A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.

A whole industry is associated with cultivating the flowers that so beautifully blanket the slopes above the village.
Μια ολόκληρη βιομηχανία συνδέεται με την καλλιέργεια των λουλουδιών, που τόσο όμορφα καλύπτουν τις πλαγιές πάνω από το χωριό.
Outside the road was lined with market stalls generally food related and mostly having some link to the rose. Popi Nicolaides and Lygia Malioti enjoy the wonderful local products and the gorgeous atmosphere. 
Έξω στο δρόμο ήταν γεμάτος με πάγκους από τρόφιμα και προϊόντα που σχετίζονται ως επί το πλείστον με το τριαντάφυλλο. Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν τα ωραία τοπικά προϊόντα και την υπέροχη ατμόσφαιρα.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis ready to buy and to taste the traditional delightful local and pure produce delicacies.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι να αγοράσουν και να δοκιμάσουν τις ωραίες, τοπικές νοστιμιές και τα αγνά προϊόντα.

The aromatic oil of the roses that locals so treasure is now in turn used for a whole range of purposes, from rose oil to rose water, traditional sweets, to liqueur.
Το αρωματικό έλαιο των τριαντάφυλλων που αξιοποιούν οι ντόπιοι, χρησιμοποιείται τώρα για διάφορους σκοπούς, από το ροδέλαιο, το ροδόσταγμα, μέχρι τα παραδοσιακά γλυκά και το λικέρ
Lygia & Gregoris Maliotis at the Rose Factory. Visitors can see the traditional practices at the workshops where rose oil distillation and sweet making take place.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο εργοστάσιο ρόδου. Οι επισκέπτες μπορούν, να δουν τις παραδοσιακές πρακτικές στα εργαστήρια όπου πραγματοποιείται η απόσταξη του ροδελαίου και η παραγωγή γλυκών.
Festivals celebration is the culture we got from our past generations.
Η γιορτή των φεστιβάλ είναι η κουλτούρα που πήραμε από τις προηγούμενες γενιές.
Agros Rose Festival offers a delightful weekend experience. An authentic, traditional travel experience for Lygia Malioti.
Η Γιορτή Τριανταφύλλου στον Αγρό προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία. Μια αυθεντική, παραδοσιακή ταξιδιωτική εμπειρία για τη Λυγία Μαλιώτη.
A festival like this is about people and culture, learning about a community, and building the relationships and understanding that help us look beyond the stereotypes.
Ένα φεστιβάλ σαν κι αυτό αφορά τους ανθρώπους και τον πολιτισμό. Μαθαίνοντας για μια κοινότητα και κτίζοντας σχέσεις και κατανόηση, που μας βοηθούν, να κοιτάξουμε πέρα από τα στερεότυπα.
The roses invigorate outdoor environment and filling you with the feeling of beauty and love. The place is definitely for a lot of photography for Popi Nicolaides. 
Τα τριαντάφυλλα αναζωογονούν το περιβάλλον και σας γεμίζουν με το αίσθημα της ομορφιάς και της αγάπης. Το μέρος είναι σίγουρα για πολλές φωτογραφίες για την Πόπη Νικολαΐδου.
Today’s people from Agros keep alive the skills and crafts that helped the early pioneers establish their small industries in this region.
Οι σημερινοί Αγρότες κρατούν ζωντανές τις δεξιότητες και τις τέχνες, που βοήθησαν τους πρωτοπόρους, να δημιουργήσουν τις πρώτες βιοτεχνίες σε αυτήν την περιοχή.
Cosmetics containing rose essential oil and rose water are said to hydrate dry skin while providing invaluable protection.
Τα καλλυντικά που περιέχουν αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου και ροδόσταγμα, λέγεται ότι ενυδατώνουν το ξηρό δέρμα, παρέχοντας ανεκτίμητη προστασία.
Festivals give a sense of enjoyment, relaxation and offer the time needed to get to know other parts of the country and its people.
Τα φεστιβάλ δημιουργούν μια χαρούμενη αίσθηση, χαλάρωση και προσφέρουν τον χρόνο που απαιτείται για γνωριμία με άλλα μέρη της χώρας και του κόσμου της.

The glorious rambling roses give incredibly bright and great beauty that make Agros famous. Roses have been an integral part in the local traditions as a symbol of purity, devotion and love.
Τα λαμπερά τριαντάφυλλα δίνουν απίστευτη φωτεινότητα και μεγάλη ομορφιά, κάνοντας τον Αγρό γνωστό. Τα τριαντάφυλλα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος στις τοπικές παραδόσεις, ως σύμβολο της αγνότητας, αφοσίωσης και αγάπης.
Lygia & Gregoris Maliotis while wandering through the Rose Factory and the festival activities have a taste of times that have passed.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης περιδιαβάζοντας εργοστάσιο ρόδου, παίρνουν μια γεύση από καιρούς περασμένους.

No comments: