Wednesday, March 1, 2017

Carnival fiesta in Aglantzia - Nicosia, Cyprus 2017

A grand Carnival parade in Nicosia
Part II'

The Municipality of Aglantzia organized for another year a Carnival Parade on Sunday, February 19th, 2017.
Ο Δήμος Αγλαντζιάς διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά καρναβαλίστικη παρέλαση την Κυριακή, 19 Φλεβάρη 2017.No other event in Cyprus can be so colourful and cheerful.
Καμιά άλλη εκδήλωση στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι γεμάτη με τόσα χρώματα και τόσο διασκεδαστική.

A spectacular carnival show!    -    Ένα καταπληκτικό καρναβαλίστικο σόου!

Festivities attract thousands of people from all corners of the capital city and in the region as well.
Οι γιορταστικές εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες κόσμου από όλες τις γωνιές της πρωτεύουσας και της γύρω περιοχής.


A city filled with carnival spectacle and colour. 
Μια πόλη γεμάτη με καρναβάλι, θέαμα και χρώματα.


Fun and amusing masquerading by charming children,
Διασκέδαση και μασκαρέματα από χαριτωμένα παιδάκια.


Popi Nicolaides and her sister Rita Marco eagerly watching the grand parade. 
Η Πόπη Νικολαΐδου και η αδελφή της Ρίτα Μάρκου παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη μεγάλη παρέλαση.
It’s been a tradition for young families to participate in Aglantzia carnival for a decade now.
Έγινε θεσμός για τις νεαρές οικογένειες να συμμετέχουν στο καρναβάλι της Αγλαντζιάς για μια δεκαετία τώρα.
A young member of a big original carnival group. 
Ένα μικρό μέλος μιας μεγάλης αρχικά ομάδας στο καρναβάλι.

The Carnival of Aglantzia is a challenge for various activities by their nature can reverse moods and stereotypes.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς είναι μια πρόκληση για διάφορες δραστηριότητες, 
που μπορούν από τη φύση τους, να αντιστρέψουν τις διαθέσεις και τα στερεότυπα.
 Singing, dancing and having fabulous time.  - Τραγούδι, χορός και υπέροχη διασκέδαση.

Floats and individuals dancing in the sound of music.
Άρματα και άτομα που χορεύουν στον ήχο της μουσικής.

Ladies From Pregnancy Fitness Classes From Isis clinic. Mum to Be and Mum and Baby!
Κυρίες από Μαθήματα Εγκυμοσύνης στην κλινική "Isis". Για να γίνει μαμά και μητέρα παιδιού!

Young Volunteers. Chocolate company M & M.
Μικροί Εθελοντές. Σοκολατοπαρέα Μ & Μ.


Participation itself in the parade is an incredible experience.
Η συμμετοχή στην παρέλαση από μόνη της είναι μια απίθανη εμπειρία.


Vitality, colors, joy and good mood scatter happiness to people.
Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν την ευτυχία στον κόσμο.

The Carnival of Aglantzia is hailed by the natives, not only for the massive participation of the locals.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς χαιρετίστηκε από τους δημότες, όχι μόνο για τη μαζική συμμετοχή των ντόπιων.

Real fun for everyone. All ages together with the children having a fabulous time.
Πραγματική διασκέδαση για όλους. Όλες οι ηλικίες από κοινού με τα παιδιά που απολαμβάνουν υπέροχες στιγμές.


The community spirit getting involved in and enjoy the carnival celebrations.
Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει ενεργά και απολαμβάνει τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.

Having enjoyable and exciting time all together. 

Απολαμβάνοντας συναρπαστικές στιγμές όλοι μαζί.

Day Primary School "Pefkios Georgiadis'. Bookworm.
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιου Γεωργιάδη». Βιβλιοφάγοι.

The culmination of Aglantzia Carnival season occurs with a massive extravagant parade on Carnival Sunday.
Το αποκορύφωμα της Γιορτής της Απόκριας στην Αγλαντζιά είναι η τεράστια και μαζική παρέλαση στο καρναβάλι της Κυριακής.


Aglantzia Carnivals is great fun and enjoyed by all. 
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς είναι μια μεγάλη γιορτή διασκέδασης και το απολαμβάνουν όλοι.

A colourful spectacle with thousands of people in fancy dress. .
Ένα πολύχρωμο θέαμα με χιλιάδες ανθρώπους στις φανταχτερές στολές τους.


Chrystalla’s Dance Studio. Ballet Cowgirl – Cowboy.
Στούντιο Χορού Χρυστάλλα. Μπαλέτο Cowgirl - Cowboy.

Creative enthusiasm of dancers and musicians giving their full spirit to living life joyfully in the moment.
Ενθουσιασμός χορευτών και μουσικών, δημιουργώντας πλήρες πνεύμα για τη χαρά της ζωής και των στιγμών.


Charming little faces by gorgeous ballet cowgirls and cowboys!
Γοητευτικά προσωπάκια από πανέμορφα cowgirls και καουμπόηδες, του μπαλέτου!


Teddy Land, kindergarten /Tutorial English House of Learning. Hotel Transylvania
Νηπιαγωγείο Teddyland / Φροντιστήριο Αγγλικών House Of Learning. Hotel Transilvania.


The Carnival of Aglantzia is a challenge for various activities by their nature can reverse moods and stereotypes. 
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς είναι μια πρόκληση για διάφορες δραστηριότητες, από τη φύση τους, που μπορούν, να αντιστρέψουν τις διαθέσεις και τα στερεότυπα.

Outstanding ability to convert grimace to smile, inspiration to creation, artistic concern in original and imaginative move.
Εξαιρετική ικανότητα αλλαγής μορφασμού σε χαμόγελο, πηγή έμπνευσης για δημιουργία, καλλιτεχνική ανησυχία στο πρωτότυπο και ευφάνταστη κίνηση.

Fair play, cheerfulness, unselfishness and spontaneous voluntary activity grafted all ages in the magical experience of participation.
Ευγενής άμιλλα, κέφι, ανιδιοτέλεια και αυθόρμητη εθελοντική δραστηριότητα εμβολιάζοντας όλες τις ηλικίες στη μαγευτική εμπειρία της συμμετοχής.


Nemo and Dory Kids Club.     -      Λέσχη Παιδιών Νέμο και Ντόρυ.


Popular Minnie and Mickey.    -    Οι δημοφιλείς Μίκυ μάους και η Μίννι.

The Carnival is a hive of joy, new ideas, spontaneous expression and creative outlet.
Το καρναβάλι είναι μια κυψέλη χαράς, νέες ιδέες, αυθόρμητη έκφραση και δημιουργική διέξοδο.
EFCN French-Cypriot School. Elderly. - EFCN Γαλλοκυπριακό Σχολείο. Ηλικιωμένοι
The carnival of the city vibrates in intense fun pace throughout its duration.
Το καρναβάλι της πόλης δονείται σε έντονους ρυθμούς διασκέδασης καθ 'όλη τη διάρκειά του.
Fun, imaginative mood and endless vividness are the main components for 9 years, making every year special and unique.
Διασκέδαση, ευφάνταστη διάθεση και ατελείωτη ζωντάνια είναι τα κύρια συστατικά για 9 χρόνια, κάνοντας το Καρναβάλι κάθε χρόνο ξεχωριστό και μοναδικό.


Kindergarten "The cyclamen". Cards.  -  Νηπιαγωγείο «Το Κυκλάμινο». Τράπουλα.

The carnival’s soul is thousands masqueraded who spontaneously and creatively participate in the preparations and the Carnival celebrations. 
Ψυχή του Καρναβαλιού είναι οι χιλιάδες καρναβαλιστές που αυθόρμητα και δημιουργικά συμμετέχουν στις προετοιμασίες και τις γιορτές της Αποκριάς.
The Greeks and Romans celebrated cheerful spring festivals in honour of Dionysos and Saturn with wine and singing. 
Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι γιόρταζαν στα χαρούμενα φεστιβάλ που διοργάνωναν την Άνοιξη προς τιμήν του Διονύσου και του Κρόνου με κρασί και τραγούδι.
All this fun and entertaining mood attracts every year thousands of visitors.
Όλο αυτό το χαρούμενο και διασκεδαστικό κλίμα προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

This is definitely a fun time in Aglantzia for everyone to enjoy.
Σίγουρα είναι περίοδος απολαυστικής διασκέδασης για όλους στην Αγλαντζιά.


Having real fun and joy.   –    Πραγματική διασκέδαση και χαρά.


A Primary School Pera Chorio Nisou. Let's go Hawaii…
Α΄ Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου. Πάμε Χαβάη…


Aglantzia Carnival delivers a day for people of all ages. 
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς προσφέρεται για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών.


Enjoy, remember and most of all sent a message for “Good bye to the plastic”.
Χαρά, θύμηση και πάνω απ’ όλα το μήνυμα για «Αντίο στη πλαστική σακούλα».

State & Community Kindergarten Paidomana. Heroes Animation. "All heroes are friends all different but equal".
Δημόσιο & Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Παιδομάνα. Ήρωες Κινούμενων Σχεδίων. «Όλοι οι ήρωες είμαστε φίλοι όλοι διαφορετικοί αλλά ίσοι».

The front row is, of course, reserved for kids. Those in the second row keep an eye on the kids.
Η πρώτη σειρά φυσικά, προορίζεται για τα παιδιά. Εκείνοι στη δεύτερη σειρά προσέχουν τα παιδιά.


Carnival in Aglantzia is above all a festival of fancy dress.
Το Καρναβάλι στην Αγλαντζιά είναι πάνω από όλα μια γιορτή μεταμφίεσης.


Sweet little faces anxiously await the arrival of the Carnival.
Τα γλυκά αυτά μουτράκια περιμένουν με αγωνία τον ερχομό του Καρνάβαλου.

The Carnival parade includes children's groups in fancy dress from nurseries, kindergartens, musical schools etc. 
Η παρέλαση περιλαμβάνει ομάδες παιδιών με φανταχτερές στολές από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, μουσικά σχολεία, σχολές χορού κ.λ.π.

The Junior & Senior School Colours Of The Rainbow. 
Στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

All the children dance to the rhythm of music, in a safe environment, accompanied at all times by teachers and parents 
Όλα τα παιδιά χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, συνοδεύονται πάντα από δασκάλους και τους γονείς τους.
A special Carnival procession with hundred masked children and adults will take place.
Μια ειδική καρναβαλίστικη πομπή με εκατοντάδες μασκοφόρους, παιδιά και ενήλικες παίρνουν μέρος.

A lot of beautiful smiles and pictures... - Πολλά ωραία χαμόγελα και φωτογραφίες...

A charming young lady with her puppy, leading the way.
Η ωραία νεαρή με το σκυλάκι της οδηγεί την ομάδα της.

Getting a little bit wild!!    -    Μέσα στην τρελή χαρά!!


More and more wild.     -     Το κέφι ανάβει.

 All you need is good mood and ... fun!

Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και … διασκέδαση!

Schools Tseri. "The Heroes of Cherry Land". 
Σχολεία Τσερίου. «Οι Ήρωες των κερασιών»

Fabulous costumes and colors.    -    Υπέροχα κοστούμια και χρώματα.


Is all about fun and happiness.    -    Αφορά τη διασκέδαση και τη χαρά.


Each of the some thousands paraders in every group has a fundamental role.
Κάθε ένας από τις μερικές χιλιάδες που συμμετέχουν στην παρέλαση από κάθε ομάδα, έχει ένα θεμελιώδη ρόλο.

The largest Carnival event in Nicosia which became an institution.
Η μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στη Λευκωσία, που έγινε θεσμός.


"Kouventoloe Tavern" on mood. -   Ταβέρνα Κουβεντολόϊ – Ουζερί στο κέφι.


254th Scout St. Paul. The Smurfs.
254ο Σύστημα Προσκόπων Αγίου Παύλου. Τα Στρουμφάκια.

The parade is suitable for families with children and adults alike, and participants are invited to get into the spirit of carnival by dressing up for the occasion.
Η παρέλαση είναι κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά και ενήλικες, και οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στο πνεύμα του καρναβαλιού ντυμένοι για την περίσταση.

The Smurfs (Les Schtroumpfs) the fictional colony of small blue humanoids who live in mushroom-shaped houses in the forest.
Τα Στρουμφάκια η φανταστική αποικία των μικρών μπλε ανθρωποειδών που ζουν σε σπίτια σε σχήμα μανιταριού μέσα στο δάσος.

93 carnival groups of 9,500 and 40,000 spectators with brio, fun and imaginative costumes.
93 ομάδες τους 9,500 καρναβαλιστές αλλά και 40.000 θεατές με μπρίο, κέφι και ευφάνταστες αμφιέσεις.

Elementary School Chryseleousa. A very cheerful Carnival atmosphere.
Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας. Πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα καρναβαλιού.

Every one even the kids put their utmost energy into their performance for the success of the parade.
Ο καθένας βάζει τα δυνατά του για την επιτυχία της παρέλασης.


There's nothing more satisfying than seeing a happy and smiling child.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από το να βλέπεις ένα ευτυχισμένο και χαμογελαστό παιδί.

The Carnival became an important institution. Το Καρναβάλι έγινε ένας σημαντικός θεσμός.
Second Primary School of Makedonitissa. Ghosts.
Β’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας. Φαντάσματα.

Christos Pallis with his friends, having a great time all together.
Ο Χρήστος Πάλλης διασκεδάζοντας με τους φίλους του.


Carnival involves all generations! -   Στο Καρναβάλι συμμετέχουν όλες οι γενεές!


Carnival costumes don't have to be "elegant", the important thing is to show your good intentions and to feel comfortable. 
Τα κουστούμια του Καρναβαλιού δεν χρειάζεται να είναι «κομψά», το σημαντικό είναι να δείξει τις καλές προθέσεις και να αισθάνεστε άνετα.
A very cheerful Carnival atmosphere.  -  Πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα καρναβαλιού.

Having enjoyable and exciting time all together. 
Ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές για όλους.

There are no limits to imagination: the brighter the better!
Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία: η πιο φωτεινή είναι η καλύτερη!

Airlines that fly to... Carnival... 
Αεροπορικές εταιρίες που πετούν στο... Καρναβάλι...

The Cyprus carnival wings.    -   Τα Κυπριακά καρναβαλίστικα φτερά.


Rymvos Dance Center. Rymvos Airways.
Κέντρο Χορού "Ρύμβος". Αερογραμμές Ρύμβος.


A fantastic carnival trip with a First Class treatmen!
Ένα φανταστικό καρναβαλίστικο ταξίδι, πρώτης θέσης!


Anna Vasiliou participating in the parade as an airhostess!
Η Άννα Βασιλείου συμμετέχουν στην παρέλαση, ντυμένη ως αεροσυνοδός!

This parade gets bigger and better every year... A great family parade. In the picture above, Popi Nicolaides with Anna Vasiliou.
Αυτή η παρέλαση γίνεται μεγαλύτερη και καλύτερη κάθε χρόνο ... Μια μεγάλη οικογενειακή παρέλαση. Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου με την Άννα Βασιλείου.

No comments: