Saturday, April 20, 2013

Krakow - Poland

Part II
The spiritual heart of Poland
Κρακοβία πολιτιστικό κέντρο της Πολωνίας
Krakow unscathed by the conquerors and devastating bombs that leveled the rest of Poland, is now a real gem and has been listed on UNESCO World Heritage of UNESCO.
Αλώβητη από τους κατακτητές και τις καταστροφικές βόμβες που ισοπέδωσαν την υπόλοιπη Πολωνία, η Κρακοβία αποτελεί σήμερα ένα πραγματικό στολίδι και συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Founded in the 7th century, was the capital of the state of Poland from 1038 to 1596 while the course has experienced a series of conquerors: Tatars, Russians, French, Swedes and Austrians tried at times to subjugate.
Ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα, υπήρξε πρωτεύουσα του κράτους της Πολωνίας από το 1038 ως το 1596 ενώ στην πορεία της γνώρισε μια σειρά κατακτητών: Τάταροι, Ρώσοι, Γάλλοι, Σουηδοί και Αυστριακοί προσπάθησαν κατά καιρούς να την υποτάξουν.  
Demetra and Michalis Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides exploring the old part of the city.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηενίτης και Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτουν το παλιό τμήμα της πόλης.
Krakow is one of the oldest and largest cities of Poland and one of the cultural, artistic and tourist centers of the country.
Η Κρακοβία είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας, καθώς και ένα από τα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά αλλά και τουριστικά κέντρα της χώρας.
Various structures defensive walls and towers were developed on the hill during in order to serve as quarters for the numerous clergy, royal clerks and craftsmen.
Διάφορες κατασκευές οχυρωματικά τείχη και πύργοι προκειμένου να χρησιμεύσουν ως καταφύγια για τους πολυάριθμους κληρικούς, βασιλικούς υπάλληλους και τεχνίτες
In 1978, the year he joined the city a World Heritage Site UNESCO-Charles Joseph Wojtyla, archbishop of Krakow, was proclaimed pope of the Roman Catholic Church as Pope John Paul II.
Το 1978 την χρονιά που εντάχθηκε η πόλη στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ- ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, ανακηρύχθηκε πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’.
The palaces, churches and palaces of Krakow have to show wealth of colors, architectural details, stained glass, paintings, sculptures and furniture.
Τα παλάτια, οι εκκλησίες και τα μέγαρα της Κρακοβίας έχουν πλούτο χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, έργων ζωγραφικής, γλυπτών και επιπλώσεων.

With its soaring Gothic churches and gargantuan Main Market Sq, the largest in the nation.
Με τις πολλές Γοτθικές εκκλησίες και τη γιγάντια Κεντρική Πλατεία της Αγοράς, τη μεγαλύτερη στη χώρα.
The churches of Krakow comprise over 120 places of worship of which over 65 were built in the 20th century.
Οι εκκλησίες της Κρακοβίας περιλαμβάνουν πάνω από 120 τόπους λατρείας, από τις οποίες πάνω από 65 χτίστηκαν τον 20ο αιώνα.
Over 7.3 million tourists including 2.1 million foreign travelers travel to Krakow every year.
Πάνω από 7,3 εκατομμύρια τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 2,1 εκατομμυρίων ξένων περιηγητών ταξιδεύουν στην πόλη κάθε χρόνο.
Retaining its old-world ambiance and charm, Krakow is the prettiest of Poland's main cities, having escaped the worst of WWII bombing.
Έχοντας διατηρήσει την παλιά ατμόσφαιρα και γοητεία της, η Κρακοβία είναι η ωραιότερη από τις πόλεις της Πολωνίας, έχοντας γλιτώσει τις χειρότερες βομβιστικές επιθέσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
The city has a population of approximately 760,000 whereas about 8 million people live in the metropolitan area.
Η πόλη έχει πληθυσμό 760.000, ενώ περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.
Demetra and Michalis Athienitis impressed by the rich architecture, mostly Renaissance with some samples of Baroque and Gothic.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηενίτης εντυπωσιασμένοι από την πλούσια αρχιτεκτονική, ως επί το πλείστον αναγεννησιακή με ορισμένα δείγματα μπαρόκ και γοτθικά.
The abundance of landmark, historic temples along with the plenitude of monasteries and convents earned the city a countrywide reputation as the "Northern Rome".
Με την αφθονία των ιστορικών ναών μαζί με την πληρότητα των μοναστηριών και των μονών, η πόλη έχει κερδίσει τη φήμη σε εθνικό επίπεδο, ως η «Βόρεια Ρώμη».
Krakow with its unique beauty and artistic culture has always been extremely popular among the tourists.
Η Κρακοβία με μια μοναδική ομορφιά και καλλιτεχνική παράδοση ήταν πάντα εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των τουριστών.
Just outside the Old Town lies the former Jewish quarter Kazimierz, its silent synagogues reflecting the tragedy of the recent past.
Ακριβώς έξω από την Παλιά Πόλη βρίσκεται η πρώην εβραϊκή συνοικία Καζιμιέρζ. Οι σιωπηλές συναγωγές της αντανακλούν την τραγωδία του πρόσφατου παρελθόντος.
Simple but finely crafted wooden churches hide amid the Carpathian hills (open-air ethnographic museums).
Απλές αλλά λεπτοδουλεμένες ξύλινες εκκλησίες κρύβονται ανάμεσα στους λόφους των Καρπαθίων (υπαίθρια εθνογραφικά μουσεία).
Krakow's gorgeous and renowned Juliusz Slowacki Theatre.
Το υπέροχο αναπαλεωμένο κτίριο του Θεάτρου της πόλης. 
Fabulous medieval castles and evocative ruins dot hilltops, and the fantastic red-brick fortresses of the Teutonic Knights stand proudly along the Vistula.
Υπέροχα μεσαιωνικά κάστρα και υποβλητικά ερείπια στις κορυφές και τα φανταστικά με κόκκινο τούβλο-οχυρά των Τευτόνων Ιπποτών στέκονται περήφανα κατά μήκος του Βιστούλα.
In 1978 UNESCO approved the first ever sites for its new World Heritage List, including the entire Old Town in inscribing Cracow's Historic Centre.
Το 1978 η UNESCO συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στο νέο της κατάλογο για τη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, το σύνολο της Παλιάς Πόλης καταγράφοντας το ως ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας.
Krakow's 28 museums are separated into the national and municipal museums; the city also has a number of art collections and public art galleries.
Τα 28 μουσεία της Κρακοβίας χωρίζονται σε εθνικά και δημοτικά. Η πόλη έχει επίσης μια σειρά από συλλογές έργων τέχνης και δημόσιων γκαλερί τέχνης.
The National Museum established in 1879, with permanent collections around the country, as well as the National Art Collection on Wawel Hill.
Το Εθνικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1879, με μόνιμες συλλογές σε όλη τη χώρα, καθώς και την Εθνική Συλλογή Έργων Τέχνης στο λόφο Βάβελ.
An amazing combination of history, architecture, culture and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και ωραίου κόσμου.
Fortunately has escaped much of the destruction endured by Poland during 20th-century wars,
Ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος γλύτωσε της καταστροφής που υπέστη η Πολωνία κατά τη διάρκεια των πολέμων του 20ου αιώνα.
Wawel Castle is Krakow’s centrepiece and a must-see, but most visitors will find themselves drawn to the Old Town.
Το κάστρο Βάβελ είναι κεντρικό στοιχείο της Κρακοβίας και είναι μαστ, αλλά οι περισσότεροι επισκέπτες πηγαίνουν στην Παλιά Πόλη.
Krakow's many architectural monuments can typically be seen in historical order by simply walking from the city centre to its later districts.
Πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία μπορεί συνήθως να τα δεις σε ιστορική σειρά απλά, περπατώντας από το κέντρο της πόλης προς τις συνοικίες της.

This vibrant, cosmopolitan city is an essential part of any visit to Poland. A charming Cracovian looking forward to the future.
Αυτή η ζωντανή, κοσμοπολίτικη πόλη είναι ένα σημαντικό μέρος της κάθε επίσκεψης στην Πολωνία. Μια γοητευτική Κρακοβέζα κοιτάζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.
Impressive new buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά νέα κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
The former Polish capital's atmospheric Old Town and Kazimierz's streets in the Jewish district are crammed with exciting galleries, cafes, pubs and restaurants.
Η παλιά πόλη της πρώην πολωνικής πρωτεύουσας και οι δρόμοι του Καζιμιέρζ στην εβραϊκή συνοικία είναι γεμάτοι με υπέροχες γκαλερί, καφετέριες, παμπ και εστιατόρια.
As the royal capital for 500 years, the city was able to absorb much history over the centuries and is today a treasure trove of Gothic and Renaissance architecture.
Ως βασιλική πρωτεύουσα για 500 χρόνια, η πόλη απορρόφησε πολλή ιστορία ανά τους αιώνες και σήμερα είναι ένας θησαυρός της γοτθικής και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.
Some customs seldoms change! - Μερικές συνήθειες δύσκολα αλλάζου!
With its wealth of medieval, Renaissance and baroque architecture, Krakow is one of Poland’s most intriguing cities.
Με τον πλούτο της μεσαιωνικής, αναγεννησιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής, η Κρακοβία είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Πολωνίας.
Very easily you’ll discover something pretty, old, curious or tasty around every corner.
Εύκολα, θα ανακαλύψετε κάτι όμορφο, παλιά, περίεργα ή γευστικές απολαύσεις σε κάθε γωνιά.
Charming, pretty and romantic... a place for everybody!
Γοητευτική, όμορφη και ρομαντική... ένας τόπος για όλους!
Notable points of interest outside the city include the Wieliczka salt mine, the Tatra Mountains, the historic city of Częstochowa, the well-preserved former Nazi concentration camp at Auschwitz, and Ojcowski National Park, which includes Renaissance a Castle.
Αξιοσημείωτοι χώροι με ενδιαφέρον έξω από την πόλη περιλαμβάνουν το ορυχείο αλατιού Wieliczka, τα όρη Τάτρα, την ιστορική πόλη της Częstochowa, το καλά διατηρημένο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, και το Εθνικό Πάρκο, το οποίο περιλαμβάνει Κάστρο.
Relaxing and recollecting herself by the great new exrerience of visiting this great city...
Ξεκούραση και σκέψεις για τη νέα μεγάλη εμπειρία από την επίσκεψη σ' αυτή την πανέμορφη πόλη.
No other city in Poland can boast so many historic buildings and monuments or such a vast collection of artworks, with some 2.3 million registered.
Καμία άλλη πόλη στην Πολωνία δεν μπορεί να καυχηθεί για τα τόσα πολλά ιστορικά κτίρια και μνημεία ή την τεράστια συλλογή έργων τέχνης, μερικές των οποίων έχουν 2,3 εκατομμύρια καταχωρημένα αντικείμενα.
Krakow is well endowed with attractions and diversions of a more modern variety, with hundreds of restaurants, bars and music clubs tucked away down its cellars and narrow alleyways.
Η Κρακοβία είναι προικισμένη με αξιοθέατα και πιο σύγχρονη ποικιλία, με εκατοντάδες εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ μουσική κρυμμένα κάτω από κάβες και τα στενά σοκάκια.
The Planty Park is the best-known park in Krakow. It was established between 1822 and 1830 in place of the old city walls, forming a green belt around the Old Town.
Το Πάρκο Πλάντι είναι το πιο γνωστό στην Κρακοβία. Ιδρύθηκε μεταξύ 1822 και 1830, σε αντικατάσταση των παλαιών τειχών της πόλης, που αποτελεί μια πράσινη ζώνη γύρω από την Παλιά Πόλη.
The excitement of a Krakow tour is never forgotten.
Ο ενθουσιασμός από το ταξίδι στην Κρακοβία δεν ξεχνιέται ποτέ.

2 comments:

Magia da Inês said...

Fotografias bonitas.
Através delas podemos conhecer a arquitetura, a história e a beleza da paisagem urbana.

♪♫ Boa semana!
ღ° Beijinhos do Brasil ღ
¸.•°♡♡⊱彡

Ann said...

marvelous post!!! i enjoyed my visit through your words and photos! thanks for "taking me away" !!!