Thursday, April 25, 2013

Oravsky Podzamok, Slovakia

Beauties of Slovakia - Oμορφιές της Σλοβακίας
Oravsky Podzamok village and the Orava River is located in the Northern Slovakia, close to the Polish borders.
Το χωριό Οράβσκι Πότζαμοκ με τον ποταμό Οράβα βρίσκεται στη βόρεια Σλοβακία, κοντά στα πολωνικά σύνορα.
Thanks to our adorable Slovakian friend MonikaHablakova we had the great opportunity to visit her home town and enjoy our stay at the full!
Χάρις στην αγαπητή μας Σλοβάκα φίλη, Μόνικα Χαμπλάκοβα είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να επισκεφθούμε τη γενέτειρα της και να απολαύσουμε την παραμονή μας!
Oravsky Podzamok is a village and municipality in Dolny Kubin District in the Zilina Region.
Το Οράβσκι Πότζαμοκ είναι ένα χωριό και δήμος στην επαρχία Ντόλνη Κουμπίν της Περιφέρειας Ζίλινα.
The village is located at 508 m (1677 ft) high and has a population of 1350 inhabitants.
Το χωριό βρίσκεται στα 508 μ. (1677 πόδια) ύψος και έχει πληθυσμό 1350 κατοίκους. 
Due to the magnificent Orava castle on the river Orava, the village became famous and a tourist resort.
Λόγω του μεγαλοπρεπούς κάστρου Οράβα στις όχθες του ποταμού Οράβα, το χωριό μετατράπηκε σε τουριστικό τόπο.
The beautiful church of the village in the main square.
Η όμορφη εκκλησία του χωριού στην πλατεία.
The most attractive tourist locality of the northern Slovakia is the Orava Castle lying below impressive cliffs.
Η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή της βόρειας Σλοβακίας είναι το Κάστρο Οράβα, που βρίσκεται κάτω από εντυπωσιακούς γκρεμούς.
The beautiful building  of the Town Hall with its amazing facade.
Το όμορφο κτίριο του Δημαρχείου με την υπέροχη πρόσοψη.
Popi Nicolaides and Monika Hablakova at the main square of the village, starting the tour!

Η Πόπη Νικολαΐδου και η Μόνικα Χαμπλάκοβα στην κεντρική πλατεία του χωριού, αρχίζοντας την ξενάγηση! 
A nice view of the surrounding countryside and the village from the top of the castle.
Μια ωραία θέα χωριού και του γύρω τοπίου από την κορυφή του κάστρου.
The cozy square of the village is located at the foothills of the Castle Hill.
Η όμορφη πλατεία του χωριού βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου του κάστρου.
Real charm!  -  Πραγματική γοητεία!
Ready to have another great travelling experience in the beautiful Slovakia...
Έτοιμοι για μια ακόμη υπέροχη ταξιδιωτική εμπειρία στην όμορφη Σλοβακία...
Absolutely beautiful scenery.  -  Απολύτως όμορφο τοπίο.
The castle building, together with the surrounding landscape is an important cultural and natural attraction of Slovakia.
Το κτίριο του κάστρου μαζί με το γύρω φυσικό περιβάλλον, είναι μια σημαντική πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Σλοβακίας.
Demetra Athienitis, Michalis Athienitis and Popi Nicolaides following Monika Hablakova, having great time in the tour.
Η Δήμητρα Αθηενίτη, Μιχάλης Αθηενίτης και Πόπη Νικολαΐδου ακολουθώντας τη Μόνικα Χαμπλάκοβα απολαμβάνουν την ξενάγηση.

Modern trends in building and structure designs.
Σύγχρονες κατασκευές και τάσεις.
No doubt why during summer time the place is filled up by local visitors and foreign tourists.
Είναι φυσικό ότι την καλοκαιρινή περίοδο ο τόπος γεμίζει από ντόπιους επισκέπτες και ξένους τουρίστες.
Long time ago, Monika promised to show us everything in the region. Now she shows us the way...
Από παλιά, η Μόνικα υποσχέθηκε να μας δείξει τα πάντα στην περιοχή. Τώρα, μας δείχνει το δρόμο...
The cozy local museum in the main square. A place to visit.
Το ωραίο τοπικό μουσείο στην κεντρική πλατεία. Ένα χώρος για επίσκεψη.
For those who admire beautiful landscapes and love original folk culture.
Για όσους θαυμάζουν τα πανέμορφα τοπία και θαυμάζουν το γνήσιο λαϊκό πολιτισμό.
The mysterious air that surrounds the castles still succeed in casting a bewitching spell on you.
Ο μυστηριώδης αέρας που περιβάλλει ακόμα το κάστρο, πετυχαίνει να γητέψει τη μαγεία που προκαλεί.
Monika Hablakova's great initiative to bring us here for a tour, proved to be rewarding in all respects!
H πρωτοβουλία της Μόνικας Χαμπλάκοβα να μας ξεναγήσει εδώ άξιζε τον κόπο!
We learned about diverse folk traditions and customs unique for every region of Slovakia.
Μάθαμε για τις διάφορες λαϊκές παραδόσεις και έθιμα μοναδικά για κάθε περιφέρεια της Σλοβακίας.
A morning walk in the embrace of the awakening nature while listening to the birds sing.
Ένας πρωινός περίπατος με τα πόδια στην αγκαλιά της φύσης που ξυπνά, ακούγοντας τα πουλιά να κελαηδούν.
Demetra Athienitis exploring with the others the maginificent natural landscape across the river bridge of Orava river.
Η Δήμητρα Αθηενίτη εξερευνά με τους άλλους και ανακαλύπτει τις υπέροχες φυσικές ομορφιές στον ποταμό Οράβα.
The magnificent beauty of nature’s landscape. Orava river.
Η μαγευτική φυσική ομορφιά του τοπίου. Ο ποταμός Οράβα.
Demetra AthienitisMonika Hablakova and Popi Nicolaides smiling happily.
Η Δήμητρα Αθηενίτη, Μόνικα Χαμπλάκοβα και Πόπη Νικολαΐδου χαμογελούν ευχαριστημένες.
Michalis Athienitis, Demetra Athienitis, Popi Nicolaides and Monika Hablakova leading the tour.
Ο Μιχάλης Αθηενίτης, Δήμητρα Αθηενίτη, Πόπη Νικολαΐδου και Μόνικα Χαμπλάκοβα η οποία μας ξεναγεί.
The impressive cultural monument of Orava castle, in Slovakia was shaped through centuries.
Το εντυπωσιακό κάστρο Οράβα στη Σλοβακία, ως πολιτιστικό μνημείο διαμορφώθηκε μέσα από τους αιώνες.
Orava Castle is commonly nicknamed "Eagle's Nest" because of its location on a huge rock.
Το Κάστρο Οράβα είναι κοινώς γνωστό με το παρατσούκλι «Φωλιά του Αετού», λόγω της θέσης του σε ένα τεράστιο βράχο.
Orava Castle was built after the Tartar invasion in 1241 but the first ever historical mention about this castle is dated in 1267. (Photo: Demetra and Michalis Athienitis).
Το Κάστρο Οράβα χτίστηκε μετά την εισβολή των Ταρτάρων το 1241, αλλά η πρώτη ιστορική αναφορά για το κάστρο χρονολογείται από το 1267.
This natural formation known as the "castle cliff", is 112 meters high on a steep hill and serves as a natural fortress castle.
Αυτός ο φυσικός σχηματισμός, γνωστός ως «κάστρο γκρεμός», έχει ύψος 112 μέτρα σε ένα απότομο λόφο, που χρησιμεύει ως φυσικό οχυρό.
Orava Castle is considered one of the most interesting and beautiful castles in Slovakia.
Το Κάστρο Οράβα θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ένα από τα πιο όμορφα κάστρα στη Σλοβακία.

Today the Castle is a remarkable compound of buildings with palaces, fortifications and towers.
Σήμερα, το κάστρο αποτελείται από αξιοσημείωτα κτίρια με οχυρώσεις παλάτια και πύργους.
The castle itself is a museum. In the oldest part there is an archaeological exposition documenting the oldest history of the castle.
Το ίδιο το κάστρο είναι ένα μουσείο. Στο παλαιότερο τμήμα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση που τεκμηριώνει την παλαιότερη ιστορία του κάστρου.
MonikaHablakova says: Just behind me is my family house.
Η  Μόνικα Χαμπλάκοβα, μας ενημερώνει: Ακριβώς πίσω μου, φαίνεται το πατρικό μου σπίτι.
Demetra Athienitis, Popi Nicolaides with Monika Hablakova in front of her parents house.
Η Δήμητρα Αθηενίτη και Πόπη Νικολαΐδου με τη Μόνικα Χαμπλάκοβα μπροστά από το σπίτι των γονιών της.
Monika Hablakova, through her excellent and detailed descriptions, she proved to be a very capable and well informed tour guide… Thanks a lot Monika!!
Η  Μόνικα Χαμπλάκοβα με τις εξαιρετικές και λεπτομερείς περιγραφές της, απέδειξε ότι είναι μια ικανότατη και καλά ενημερωμένη ξεναγός. Μόνικα σ' ευχαριστούμε!!
Traditional Slovakian hospitality and excellent food by Hablak's family! Unforgetalbe experience!!
Παραδοσιακή Σλοβάκικη φιλοξενία και υπέροχα φαγητά από την οικογένεια Χάμπλακ. Αλησμόνητη εμπειρία!!
For those who are travelling to Oravsky Podzamok, to explore the impressive Orava Castle they can stay in this cozy hotel appartments owned by Jan Hablak and his wife Yaroslava.   
Γι αυτούς που θα ταξιδεύσουν στο Οράβσκι Πότζαμοκ για να εξερευνήσουν το εντυπωσιακό Κάστρο Οράβα, ας αναζητήσουν τον υπέροχο αυτό ξενώνα που ανήκει στο ζεύγος Χάμπλακ.
It was a fascinating experience by all means.  Another trip to remember it!
Ήταν πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία. Ακόμη ένα αξέχαστο ταξίδι!
With our beloved friends, Jan Hablak and his wife Yaroslava. A big thank you for everything, making our visit a sweet memory.
       Ďakujem! -  Thank you!
 Με τους αγαπημένους φίλους μας Γιαν (Γιάννης) και τη γυναίκα του Γιαροσλάβα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που έκαναν την παραμονή μια ευχάριστη ανάμνηση!
We were so glad to meet our dear family friends Jan Hablak, his wife Yaroslava Hablakova and their daughter Monika Hablakova in magnificent Slovakia. See you soon!
Χαρήκαμε ιδιαίτερα που συναντήσαμε τους αγαπητούς, οικογενειακούς μας φίλους Γιάν, τη γυναίκα του Γιαροσλάβα και την κόρη τους Μόνικα στην πανέμορφη χώρα τους. Σύντομα στο επανειδείν!


2 comments:

dimosf said...

Η Σλοβακία είναι από τις ομορφότερες χώρες που έχω πάει. και το Κάστρο υπέροχο. Εκεί το 1922 γυρίστηκε η πρώτη ταινία με δράκουλα το γνωστό ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ.
Ήμουν εκεί πριν δύο χρόνια. Πρέπει να κάτσω να γράψω το οδοιπορικό που έχει φτάσει στη μέση. Μάλλον η ανάρτησή σου είναι το ερέθισμα να στρωθώ.
Καλή συνέχεια και στα ταξίδια και στις αναρτήσεις

Shionge said...

This is beautiful :) We took a train from Czeh Republic to Hungary and passes by this lovely place :D