Monday, August 25, 2014

Syros island - Greece

Beauties of Greece
Lovers of the elusive 'real Greece' pretty much all agree that the island of Syros is a special place.
Οι λάτρεις της «πραγματικής Ελλάδας» που χάνεται, λίγο πολύ όλοι συμφωνούν ότι το νησί της Σύρου είναι ένα ιδιαίτερο μέρος.

Popi and Phivos Nicolaides arriving at Syros island ready to find out the beauties and secrets of the island.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης φτάνουν στη Σύρο, έτοιμοι να μάθουν τα μυστικά και τις ομορφιές του νησιού.

Syros is the right place to visit in order to experience the interesting, authentic Greek island culture.
Η Σύρος είναι το μέρος που θα πρέπει, να επισκεφθείτε για να δείτε την ενδιαφέρουσα, αυθεντική ελληνική νησιώτικη κουλτούρα.

Lygia and Gregoris Maliotis, just arrived and enjoying magnificent views at the port of the island.
H Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης μόλις έχουν φτάσει και απολαμβάνουν την υπέροχη θέα του λιμανιού του νησιού.

Ermoupolis stands on a naturally amphitheatre site, with neo-classical buildings, old mansions and white houses cascading down to the harbour.
Η Ερμούπολη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, με νεοκλασικά κτίρια, παλιά αρχοντικά και κάτασπρα σπίτια χτισμένα ως κάτω στο λιμάνι.

Ermoupolis (meaning «the city of Hermes») named after the God of Commerce and knowledge, Hermes.
Η Ερμούπολης (που σημαίνει «η πόλη του Ερμή») οφείλει το όνομα της στο θεό του Εμπορίου και της Γνώσης, τον Ερμή.

Lygia Maliotis, discovering that Syros is not just another beautiful island, but an island with a vibrant culture and a strong passion for arts.
Η Λυγία Μαλιώτη, ανακαλύπτοντας ότι η Σύρος δεν είναι απλώς άλλο ένα όμορφο νησί, αλλά ένα νησί με ​​ένα ζωντανό πολιτισμό και πάθος για τις τέχνες.Ermoupolis with its wonderful architecture, isn't only the capital of Syros, but also the capital of the Cyclades group of islands.
Η Ερμούπολης, με την υπέροχη αρχιτεκτονική της δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα της Σύρου, αλλά και η πρωτεύουσα της ομάδας των Κυκλάδων.

Popi Nicolaides looking happy, arriving for the second time in this island for which she heard so many things.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευχαριστημένη, που φθάνει για δεύτερη φορά στη Σύρο, έχοντας ακούσει τόσα πολλά για το νησί.

With Ermoupolis being characterized as a town-museum, it is no coincidence that Syros in Cyclades, attracts numerous international travelers every year.
Με την Ερμούπολη να χαρακτηρίζεται ως μια πόλη-μουσείο, δεν είναι τυχαίο ότι η Σύρος στις Κυκλάδες, πολλούς ταξιδιώτες κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.On a hill above the town, dominated by the Catholic Cathedral of St. George, is the picturesque and mostly catholic quarter known as Ano Syros.
Σε ένα λόφο πάνω από την πόλη, που κυριαρχείται από τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, βρίσκεται η γραφική και κυρίως καθολική συνοικία που είναι γνωστή ως Άνω Σύρος.

Syros with an unspoiled and sometimes mountainous landscape, its authentic and traditional Greek villages, many beautiful beaches and rich maritime tradition.
Η Σύρος με ένα παρθένο και μερικές φορές ορεινό τοπίο, με αυθεντικά και παραδοσιακά ελληνικά χωριά, πολλές όμορφες παραλίες και πλούσια ναυτική παράδοση.

This is the island where Greek tradition and western influence come to a harmonious marriage.
Το νησί όπου η ελληνική παράδοση και η δυτική επιρροή συνδυάζονται αρμονικά.
The Neorio shipyard was constructed in 1826 and has played a significant role in the Greek shipping history ever since. It was the first shipyard of Greece. To this very day, it remains a place where many ships are serviced and refitted.
Το ναυπηγείο Νεώριο κατασκευάστηκε το 1826 και έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική ναυτιλιακή ιστορία από τότε. Ήταν το πρώτο ναυπηγείο στην Ελλάδα. Σε αυτό πολλά πλοία εξυπηρετούνται και σήμερα.

The tremendous growth and development of Ermoupolis continued and until 1860 Syros was the most important commercial harbour in Greece.
Η τεράστια ανάπτυξη και την ανάπτυξη της Ερμούπολης συνεχίστηκε και μέχρι το 1860 η Σύρος ήταν το πιο σημαντικό εμπορικό λιμάνι στην Ελλάδα.

Ermoupolis has been the first important trade and industrial centre of the country in the 19th century.
Η Ερμούπολη αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας στο 19ο αιώνα.

Due to its economic activity, Ermoupolis has been called once as the “Manchester of Greece” and the history of its years of blossom is exhibited in the Industrial Museum.
Λόγω της οικονομικής της δραστηριότητας, η Ερμούπολη αποκαλείτο κάποτε ως το «Μάντσεστερ της Ελλάδας». H ιστορία των χρόνων που ανθούσε, εκτίθεται στο Βιομηχανικό Μουσείο.

Evidence of this glorious past can be seen on public buildings (the City Hall, the Customs Office, “Apollo” theatre), on the neoclassical houses and at the beautiful squares.
Αποδεικτικά στοιχεία αυτού του λαμπρού παρελθόντος μπορεί να δει κανείς σε δημόσια κτίρια (το Δημαρχείο, το Τελωνείο, θέατρο «Απόλλων»), στα νεοκλασικά σπίτια και στις όμορφες πλατείες.

Popi Nicolaides admiring the unique landscape and the magnificent sea view.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει το μοναδικό τοπίο και την υπέροχη θέα της θάλασσας.
One of the most architecturally fascinating ports in the Mediterranean, a living museum with some of the most beautiful old buildings in Greece.
Ένα από τα πιο συναρπαστικά λιμάνια της Μεσογείου, όσον αφορά την αρχιτεκτονική της πόλης, ένα ζωντανό μουσείο με μερικά από τα πιο όμορφα παλιά κτίρια στην Ελλάδα.

Lygia Maliotis realizing how pretty and beautiful is around here. Wonderful scenery more beauty around each bend! 
Η Λυγία Μαλιώτη συνειδητοποιεί πόσο ωραία και όμορφα είναι εδώ γύρω. Υπέροχο τοπίο περισσότερη ομορφιά σε κάθε στροφή!
It has always been a significant port town, and during the 19th century it was even more significant than Piraeus!
Ήταν πάντα μια σημαντική πόλη λιμάνι και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν πιο σημαντική
ακόμη και από τον Πειραιά!
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides enjoying the absolutely breathtaking sea view from the top of the hill.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνοντας την απολύτως εκπληκτική θέα της θάλασσας από την κορυφή του λόφου.

Ermoupolis the magnificent neoclassical building of the City Town Hall, with the statue of Andreas Miaoulis at Miaoulis Square.
Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχείου στην Ερμούπολη, με τον ανδριάντα του Ανδρέα Μιαούλη στην Πλατεία Μιαούλη.

On Miaoulis square also is the "Ellas" Cultural center of Ermoupolis, a beautiful building with high painted ceilings, where various cultural activities take place and where the public library is housed.
Στην πλατεία Μιαούλη επίσης, βρίσκεται το Πολιτιστικό κέντρο της Ερμούπολης, «Ελλάς», ένα όμορφο κτίριο με ψηλά ζωγραφισμένα ταβάνια, όπου πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες και όπου στεγάζεται η δημοτική βιβλιοθήκη.

Housed in the beautiful neoclassical building of the Town Hall, the Archaeological Museum of Syros, displays interesting and valuable findings from excavations made on Syros and from other Cycladic islands.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σύρου στεγάζεται στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχείου. Τα εκθέματα του είναι από ανασκαφές που έγιναν στη Σύρο, καθώς και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Ermoupolis is a beautiful town with marble paved streets, grandiose public squares, impressive churches and old mansion houses.
Η Ερμούπολη είναι μια όμορφη πόλη με μαρμάρινα πλακόστρωτα δρομάκια, μεγαλοπρεπείς δημόσιες πλατείες, εντυπωσιακές εκκλησίες και παλιά αρχοντικά.

The European architects (mainly Germans and Italians) and also Greeks who participated in the design and planning of Ermoupolis respected the classical and ancient Greek architecture and harmonized it with the romanticism of the West.
Οι Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες (κυρίως Γερμανοί και Ιταλοί) και οι Έλληνες που σχεδίασαν την πόλη, σεβάστηκαν την κλασική και την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την εναρμώνισαν με το ρομαντισμό της Δύσης.

Throughout history, the island was known as Syra, then Syros or Siros. In later times, it appears to have been inhabited by the Phoenicians.
Σε όλη την ιστορία, το νησί ήταν γνωστό ως Σύρα, στη συνέχεια, Σύρος. Σε μεταγενέστερους χρόνους, φαίνεται ότι κατοικήθηκε από τους Φοίνικες.

There are two possible explanations of the word Syros: either it comes from the word “Ousoura” or “Ousyra”, which in Phoenician means happy, or from the word “Syr” which means rock.
Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις της λέξης Σύρος: είτε αυτή προέρχεται από τη λέξη "Ουσούρα" ή "Ουσύρα", η οποία σε φοινικικά σημαίνει ευτυχισμένος, ή από τη λέξη «Συρ» που σημαίνει βράχος.


Syros has many churches, both Catholic and Orthodox. Among them, the most impressive is the Orthodox Church of the Transfiguration of Jesus, which is the island’s metropolis.
Η Σύρος έχει πολλές εκκλησίες, τόσο καθολικές, όσο και ορθόδοξες. Μεταξύ αυτών, η πιο εντυπωσιακή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία είναι η μητρόπολη του νησιού.

The Church of the Resurrection on the hill of Deli in Ermoupolis has an interesting architecture and was built between 1879 and 1909.
Η Εκκλησία της Ανάστασης στο λόφο Δελή στην Ερμούπολη έχει μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και χτίστηκε μεταξύ 1879 και 1909.

Ermoupolis has a number of beautiful churches, such as Metamorfosi tou Sotiros, Kimisi tis Theotokou and the richly decorated Agios Nikolaos Church which is the pride of Hermoupolis.
Η Ερμούπολη έχει μια σειρά από όμορφες εκκλησίες, όπως η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμησης της Θεοτόκου και την πλούσια διακοσμημένη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι το καμάρι της Ερμούπολης.

Among the most important catholic churches are the Church of Evangelistria in Ermoupolis built in the 19th century.
Μεταξύ των πιο σημαντικών καθολικών εκκλησιών είναι η εκκλησία της Ευαγγελίστριας στην Ερμούπολη που χτίστηκε τον 19ο αιώνα.

Due to the Venetian influences of the past, the appearance and architecture of the capital of Syros, has little in common with the other islands of the Cyclades.
Λόγω των βενετσιάνικων επιρροών του παρελθόντος, η εμφάνιση και η αρχιτεκτονική, της πρωτεύουσας της Σύρου, έχει ελάχιστα κοινά με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Lygia Maliotis, impressed by the beautiful views, runs up and down nonstop to capture the beautiful scenery with her camera.
Η Λυγία Μαλιώτη, εντυπωσιασμένη τρέχει πάνω κάτω ασταμάτητα να βγάλει φωτογραφίες του όμορφου τοπίου.

St. Demetrius church built in 1936.
Το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου χτισμένο στα 1936.
Catholics now constitute some 47% of the population. The majority of the population are Greek Orthodox. They live peacefully side by side. Intermarriage between Churches is very common in Syros.
Οι καθολικοί αποτελούν το 47% περίπου του πληθυσμού. Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Έλληνες Ορθόδοξοι. Ζουν όλοι ειρηνικά πλάι-πλάι. Οι επιγαμίες μεταξύ των Εκκλησιών είναι πολύ κοινές στη Σύρο.
 
There is also an equal number of Roman Catholic churches on the island and some entirely Catholic villages; thus, it is one of the most significant places for Roman Catholicism in Greece.
Υπάρχει ένας ίσος αριθμός ρωμαιοκαθολικών εκκλησιών στο νησί και μερικά χωριά είναι εξ ολοκλήρου Καθολικά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη για τον Ρωμαιοκαθολικισμό στην Ελλάδα.

Exploring gorgeous beaches and impressive caves.
Εξερευνώντας πανέμορφες παραλίες και εντυπωσιακά σπήλαια.


The medieval quarter of the Roman Catholic community and the fortress-like St George’s cathedral are on St George hill, also named Ano Syros (meaning upper Syros).
Η μεσαιωνική συνοικία της Ρωμαιοκαθολικής κοινότητας και ο ως φρούριο- καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο λόφο, του Αγίου Γεωργίου, που ονομάζεται επίσης Άνω Σύρος.
The small museum housing the personal effects and records of Markos Vamvakaris, a famous rebetiko composer, singer and bouzouki master who was born in Ano Syros.
Το μικρό μουσείο, που στεγάζει τα προσωπικά αντικείμενα και τα αρχεία του Μάρκου Βαμβακάρη, του διάσημου συνθέτη του ρεμπέτικου, τραγουδιστή και εξαίρετου οργανοπαίκτη στο μπουζούκι, ο οποίος γεννήθηκε στην Άνω Σύρο.

Lygia Maliotis, going up the stairs to the top of the hill and through the narrow streets, by the traditional white washed houses, the archways and the open spaces with a breathtaking view of the island.
Η Λυγία Μαλιώτη, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια προς την κορυφή του λόφου μέσα από τα στενά δρομάκια, με τα παραδοσιακά κάτασπρα σπίτια, τις καμάρες και τους ανοιχτούς χώρους με εκπληκτική θέα του νησιού.

The architecture of Ano Syros has nothing in common with that of the neoclassical Hermoupolis despite being so close to each other.
Η αρχιτεκτονική της Άνω Σύρου δεν έχει τίποτα το κοινό με αυτό της νεοκλασικής Ερμούπολης, παρά το γεγονός, ότι βρίσκονται τόσο κοντά η μια με την άλλη.

A characteristic of Ano Syros is the medieval architecture combined with the typical Cycladic influences.
Ένα χαρακτηριστικό της Άνω Σύρου είναι η μεσαιωνική αρχιτεκτονική της σε συνδυασμό με τις χαρακτηριστικές κυκλαδίτικες επιρροές.

Internationally acclaimed festivals are held on Syros, offering a wide range of choices and covering any taste, e.g. The International Cyclades Music Festival, the Classical Music Festival, the Ermoupolia and the Musical May.
Τα διεθνούς φήμης φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στη Σύρο, προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών και καλύπτουν κάθε γούστο, π.χ. Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, τα Ερμουπόλεια και ο Μουσικός Μάιος.
Lygia Maliotis exploring the beauties of the pretty city.
Η Λυγία Μαλιώτη ανακαλύπτει τις ομορφιές της ωραίας αυτής πόλης.
Syros has an area of 86 sq. km., and a population of over of 20,000 people and is the administrative center of the Cyclades Prefecture.
Η Σύρος έχει έκταση 86 τ. χλμ. Με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους, είναι το διοικητικό κέντρο του Νομού Κυκλάδων.

Having a wonderful break all together in a coffee shop by the sea.
Λίγη ξεκούραση σε παραθαλάσσιο κέντρο.
Walking the narrow back streets of Ermoupolis and discovering the city's unique charm and beauty.
Περπατώντας στα στενά σοκάκια της Ερμούπολης και ανακαλύπτοντας τη μοναδική γοητεία και ομορφιά της πόλης.


A unique architectural style influenced by neo Classicism and the Venetian school with a mixture of Western features.
Μοναδική αρχιτεκτονική επηρεασμένη από το νέο-κλασικισμό και την ενετική σχολή με ένα μίγμα από Δυτικά χαρακτηριστικά.

Most public buildings, churches, schools, stadiums and many mansions were built in the same elegant and neoclassical style, making Ermoupolis at the time a very modern city with a unique character.
Τα περισσότερα δημόσια κτίρια, εκκλησίες, σχολεία, στάδια και πολλά αρχοντικά χτίστηκαν στο ίδιο κομψό και νεοκλασικό στυλ, κάνοντας Ερμούπολη κατά την εποχή εκείνη, μια πολύ σύγχρονη πόλη με ένα μοναδικό χαρακτήρα.

Phivos Nicolaides, Tzina Tofi Kampasi and Popi Nicolaides having a great time in Ermoupolis with promises to meet again.
Φοίβος Νικολαΐδης Ρηγίνα- Τζίνα Τοφή Καμπάση και Πόπη Νικολαΐδου περνούν υπέροχα στην Ερμούπολη με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν σύντομα.
Syros halva pie (made of thyme honey and roasted almonds), loukoumi (a delight made of water, starch and sugar), “loosa” ham, fennel sausages and the San Mihalis spicy cheese will no doubt satisfy even the most demanding taste buds.
Η Σύρος είναι γνωστή για τις γαστρονομικές ιδιαιτερότητες της. Πίτα Χαλβάς (φτιαγμένη από θυμαρίσιο μέλι και καβουρδισμένα αμύγδαλα), λουκούμι (μια απόλαυση από νερό, άμυλο και ζάχαρη), "λούσα" ζαμπόν, λουκάνικα με μάραθο και το πικάντικο τυρί Σαν Μιχάλη, που αναμφίβολα θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς στις γεύσεις.

Our gorgeous friend Tzina Tofi Kampasi who lives in Piraues and doing successfully business in Syros.
Η φίλη μας Ρηγίνα - Τζίνα Τοφή Καμπάση που ζει στον Πειραιά και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Σύρο.

Sweet memories from Ermoupolis with Tzina Tofi Kampasi and Popi Nicolaides.
Γλυκές αναμνήσεις από την Ερμούπολη. Η Ρηγίνα - Τζίνα Τοφή Καμπάση με την Πόπη Νικολαΐδου.
Villa Regina Studios. Don't you wish you were here?
View: Villa Regina Studios Trailer
Villa Regina Studios. Δεν θα ευχόσασταν, να ήσασταν εδώ;

4 comments:

Anonymous said...

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΩ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ , ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ.
ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΟΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ..... ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΜΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΩ ΟΤΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ!!!!! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ , ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΠΗ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΧΩΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ.
Σ ΕΥΧΑΣΡΙΤΩ ΦΙΛΕ ΜΟΥ !!!!!!

Anonymous said...

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΜΟΥ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ........

ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Phivos Nicolaides said...

Αγαπητέ μου φίλε Χάρη,
Τα τόσο όμορφα και επαινετικά, λόγια σου, αποτελούν πνευματικό αντίδωρο και οι σκέψεις σου θεία πνευματική κοινωνία.
Είναι ιδιαίτερα τιμητικά για μένα, γιατί προέρχονται από μια τόσο δυνατή προσωπικότητα όπως τη δικιά σου.
Με το σπάνιο ήθος που σε διακρίνει και γαλουχημένος με ακατάλυτες αξίες και διαχρονικές αρχές, εκπέμπεις συνέχεια φως, που φωτίζει τους γύρω σου.
Ταξιδευτής κι εσύ της ζωής... που γνωρίζεις όμως πολύ καλά το κόστος της, αλλά, το χειρίζεται με επιτυχία.
Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι οι αποδράσεις μας στις γειτονιές του κόσμου με θετική σκέψη και κριτική διάθεση, να μας δίνουν την ευκαιρία για πνευματική ανάταση και νέο ξεκίνημα κάθε φορά.
Φοίβος

Traveling Hawk said...

Beautiful places, Phivos! Next month I'll be next to Syros island, on Evia. I'll stay in Kymi too, where the ferry to Syros departs:)