Thursday, January 29, 2015

Trieste - Italy

Beauties of Italy     -     Ομορφιές της Ιταλίας     -     Τεργέστη
Trieste is a city and seaport in northeastern Italy. It is situated towards the end of a narrow strip of Italian territory lying between the Adriatic Sea and Slovenia.
Η Τεργέστη είναι πόλη και λιμάνι στη βορειοανατολική Ιταλία. Βρίσκεται προς το τέλος μιας στενής λωρίδας του ιταλικού εδάφους, που βρίσκεται ανάμεσα στην Αδριατική Θάλασσα και τη Σλοβενία.


Popi and Phivos Nicolaides at the lower city with the sea in the background.
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης στην κάτω πόλη με τη θάλασσα στον ορίζοντα.
Trieste is located at the head of the Gulf of Trieste and throughout history it has been influenced by its location at the crossroads of Latin, Slavic and Germanic cultures.
Η Τεργέστη βρίσκεται στην κορυφή του κόλπου της Τεργέστης και σε όλη την ιστορία της έχει επηρεαστεί από τη θέση της στο σταυροδρόμι της Λατινικής, Σλαβικής και γερμανικής κουλτούρας.
The population is over 205,000 and it is the capital of the autonomous region Friuli-Venezia Giulia and the Province of Trieste.
Ο πληθυσμό υπολογίζεται πέραν των 205.000 κατοίκων και είναι η πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Friuli-Venezia Giulia και η επαρχία της Τεργέστης.
As a prosperous seaport in the Mediterranean region, Trieste became the fourth largest city of the Austro-Hungarian Empire (after Vienna, Budapest and Prague).
Ως ένα πλούσιο λιμάνι στην περιοχή της Μεσογείου, η Τεργέστη υπήρξε η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας (μετά τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και την Πράγα).
It underwent an economic revival during the 1930s, and Trieste was an important spot in the struggle between the Eastern and Western blocs after the Second World War.
Έζησε μια οικονομική άνθηση τη δεκαετία του 1930. Υπήρξε ένα σημαντικό σημείο στη διαμάχη μεταξύ της Ανατολικής και Δύσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ready Steady Go! Our group ready to explore the city!
Λάβετε θέσεις έτοιμοι μπρος! Η ομάδα μας έτοιμη για την εξερεύνηση της πόλης!
Today, the city is in one of the riches regions of Italy, and has been a great center for shipping, through its port (Port of Trieste), shipbuilding and financial services.
Σήμερα, η πόλη βρίσκεται σε μια από τις πλούσιες περιοχές της Ιταλίας. Αποτελεί ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο, με το λιμάνι, τη ναυπηγική βιομηχανία και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της.
In 2012, LonelyPlanet.com listed the city of Trieste as the world's most underrated travel destination.
Το 2012, η ταξιδιωτική ιστοσελίδα ‘ LonelyPlanet’ κατέταξε την πόλη της Τεργέστης ως τον πιο υποτιμημένο ταξιδιωτικό προορισμό στον κόσμο σε σύγκριση με την αξία του.
Popi Nicolaides looking happy by the first impression of the city beauty.
Η Πόπη Νικολαΐδου χαρούμενη κι ευχαριστημένη από τις πρώτες όμορφες εντυπώσεις.
Trieste, as travel writer Jan Morris once opined, 'offers no unforgettable landmark, no universally familiar melody, no unmistakable cuisine', yet it's a city that enchants many, its 'prickly grace' inspiring a cultlike roll-call of writers, travellers, exiles and misfits.
Η Τεργέστη, όπως είπε κάποτε ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Ίαν Μόρις, «δεν προσφέρει αξέχαστα χαρακτηριστικά μνημεία, ούτε γνωστές μελωδίες, ούτε άριστη κουζίνα», αλλά είναι μια πόλη που μαγεύει πολλούς.


Tumbling down to the Adriatic from a karstic plateau and almost entirely surrounded by Slovenia.
Απλώνεται κάτω στην Αδριατική σε ένα καρστικό οροπέδιο και περιβάλλεται εξ' ολοκλήρου σχεδόν από τη Σλοβενία.
Aydin Alasya with her gorgeous daughter Irmak exited by the first amazing views.
Η Αϊντίν Αλάσια με την όμορφη κορούλα της Ιρμάκ, γοητευμένες από τις πρώτες όμορφες εντυπώσεις της πόλης.
Magnificent views from above of the port and part of the city!
Υπέροχη άποψη από ψηλά του λιμανιού και μέρος της πόλης!
For wonderful sea and city views. - Για την υπέροχη θέα στη θάλασσα και την πόλη.
Between yesterday and today Trieste lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η Τεργέστη ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
Variously owned or occupied by the Romans, Habsburgs, Mussolini’s regime, Germans and Allied Forces, only finally returning to Italy in 1954.
Αφού καταλήφθηκε από διαφόρους, όπως τους Ρωμαίους, τους Αψβούργους, το καθεστώς του Μουσολίνι, τους Γερμανούς και τις Συμμαχικές Δυνάμεις, επιστράφηκε τελικά στην Ιταλία μόλις το 1954.
Strolling through the pedestrianized streets of the Borgo Teresiano, a calming symmetrical arrangement of city blocks bequeathed by the Teutonic sensibilities of 18th-century.
Περπατώντας στους πεζόδρομους της Borgo Teresiano, συναντάμε μια συμμετρική διάταξη κτιρίων της πόλης του 18ου αιώνα.
 


Great cultural heritage.   -   Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
To get an idea of how wealthy some Triestini became, visit Museo Revoltella, the former 19th-century palazzo of Pasquale Revoltella.
Για να πάρετε μια ιδέα για το πόσο πλούσιοι ήσαν μερικοί κάτοικοι της πόλης, επισκεφθείτε το Μουσείο Revoltella, το πρώην παλάτι του 19ου αιώνα.
A medium-size seaport teetering on the edge of what we recognize as Italy, Trieste is a mysterious and puzzling place.
Ένα μεσαίου μεγέθους λιμάνι στο άκρο χείλος αυτού που αναγνωρίζουμε ως την Ιταλία, η Τεργέστη είναι μια μυστηριώδης και αινιγματική πόλη.

Impressed by the astonishing archaeological ruins.
Η Μαρία Κάκουλλου εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ερείπια.
Trieste had been misunderstood and unfairly neglected by guidebooks (perhaps inevitably, with the distraction of glittering Venice just 70 miles.
Η Τεργέστη είχε παρεξηγηθεί και άδικα παραμεληθεί από τους τουριστικούς οδηγούς (ίσως και αναπόφευκτα, με την απόσπαση από τη λαμπερή Βενετία να είναι μόλις 70 μίλια.
Old proud neo-Classical facades, some of them of the 19th century with decorative touches borrowed from the Baroque.
Παλιές, υπερήφανες νεο-κλασικές προσόψεις, μερικές του 19ου αιώνα, με διακοσμητικές πινελιές μπαρόκ.
Elegant and flamboyant architecture, clean, well-planned thoroughfares, the setting combines Italian flair with a Germanic regard for well-ordered urban space.
Κομψή και επιδεικτική αρχιτεκτονική, καθαρές, καλά σχεδιασμένες λεωφόροι, η ρύθμιση συνδυάζει την ιταλική αίσθηση λαμβάνοντας υπόψη τη Γερμανική άποψη του καλά οργανωμένου αστικού χώρου.
Its iconic central square, the Piazza dell’ Unità d’ Italia, bounded on three sides by pompous 18th- and 19th-century buildings.
Η κεντρική της πλατεία, Piazza dell' Unità d' Italia, που οριοθετείται από τις τρεις πλευρές από πομπώδη κτίρια, του 18ου και του 19ου αιώνα.
Serbian Orthodox, Greek Orthodox and Helvetic Evangelist churches, while the city’s synagogue is one of the largest in Europe. 
Σερβική Ορθόδοξη, Ελληνική Ορθόδοξη και Ελβετική Ευαγγελική εκκλησίες, ενώ η συναγωγή της πόλης είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.
This vast, glorious piazza promises all sorts of civic delights, but in fact it’s one of the few immediately gratifying spots in Trieste.
Αυτή εδώ η τεράστια, λαμπρή πλατεία προσφέρει όλων των ειδών αστικών απολαύσεων, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα από τα λίγα άμεσα σημεία διασκέδασης της πόλης.
Impressive buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
Eren Alasya with his wife Aydin and their gorgeous daughter Irmak shopping at the city center for shopping and sightseeing.
Ο Ερέν Αλάσια με τη γυναίκα του Αϊντίν και την ομορφούλα κόρη τους Ιρμάκ, στο κέντρο της πόλης για ψώνια και περίπατο.
Charming, romantic, and adventurous, delicious Trieste.
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα.

5 comments:

Ola said...

I have always wanted to see Trieste!

Anonymous said...

Dear Phivos,
I know this area very well because it's nearby and I had some projects there and in the region of Friuli.
Trieste’s commercial best time was under the Habsburgs, because it was the only Austrian-Hungarian seaport. In Italy there are many other seaports and so Trieste lost its importance and was getting poorer and smaller.
All the best,
Yours
Frieder

Cheryl said...

Lovely!

Lau Milesi said...

Hi, Phivos!!
Uow! Lovely pictures!
Ihave visited a good part of Italy, but this region not yet.
Im delighted with this pictures. Congratulations.
A big hug. :)

Lau Milesi said...

I have, sorry. :)