Tuesday, March 22, 2016

Maheras Holy Monastery, Cyprus

Beauties of Cyprus
Machairas amazing Monastery. One of the oldest and most important monasteries in Cyprus.
Μονή Μαχαιρά. Ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά μοναστήρια της Κύπρου.
It is a historic monastery dedicated to the Virgin Mary located about 40 km from the capital of Cyprus, Nicosia.
Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά ή αλλιώς Ιερά Μονή Μαχαιρά ή ακόμα και Μαχαιράς, είναι ένα ιστορικό μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία που βρίσκεται 40 χλμ. περίπου από τη Λευκωσία.
Macheras Monastery is one of the most famous monasteries of Cyprus and one of the three stavropegaic monasteries in the island.
H Μονή Μαχαιρά (Παναγία Μαχαιριώτισσα), είναι ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Κύπρου και ένα από τα τρία σταυροπηγιακά μοναστήρια του νησιού.
It is built in a beautiful, wooded hillside of pine trees, leading to the torrent Pedieos. (In the picture, Popi Nicolaides).
Είναι κτισμένο σε μια όμορφη, κατάφυτη από πεύκα βουνοπλαγιά, που καταλήγει στον χείμαρρο Πεδιαίο. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).
According to tradition the monastery was founded around 1145 A.D. by hermits Neofytos and Ignatios, expelled from Syria. The two hermits discovered the icon of the Madonna in a cave with a knife nearby. 
Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή ιδρύθηκε γύρω στο 1145 μ.Χ. από τους ερημίτες Νεόφυτο και Ιγνάτιο, που εκδιώχθηκαν από τη Συρία. Οι δύο ερημίτες ανακάλυψαν την εικόνα της Παναγίας μέσα σε μια σπηλιά με ένα μαχαίρι κοντά.
It lies at an altitude of about 900 m. and was founded at the end of the 12th century close to the current village of Lazanias.
Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 900 μ. και ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου αιώνα, κοντά στο σημερινό χωριό Λαζανιάς.
Most probably the monastery’s name is derived from the word machera, meaning knife in Greek. It is believed that the miraculous icon, has been painted by apostle Loucas. 
Το όνομα του μοναστηριού πιθανότατα προέρχεται από τη λέξη ‘μάχαιρα’ (μαχαίρι ). Πιστεύεται ότι η θαυματουργή εικόνα, είναι έργο του Απόστολου Λουκά.
The monastery has a rectangular layout and a red-tiled timber roof. The main entrance faces towards the east; a second faces due west.
Το μοναστήρι έχει ένα ορθογώνιο σχήμα και μια ξύλινη κόκκινο-κεραμοσκεπή. Η κύρια είσοδος βλέπει προς τα ανατολικά και μια δεύτερη στα δυτικά.
                  Not far from Nicosia, it is just a pleasant drive through nice green forest.
Όχι πολύ μακριά από τη Λευκωσία, είναι απλά μια ευχάριστη διαδρομή μέσα από ένα ωραίο καταπράσινο δάσος.
The supporting buildings and monks' cells are built around a centrally located church designed in Byzantine style.
Τα βοηθητικά κτίρια και τα κελιά των μοναχών είναι χτισμένα γύρω από την εκκλησία που σχεδιάστηκε σε βυζαντινό σχέδιο.
Called basilica because it was built with royal help, and stavropegic, as it became a self-governed church.
Ονομάζεται βασιλική γιατί κτίσθηκε με βασιλική βοήθεια, και σταυροπηγιακή, γιατί κατέστη εκκλησιαστικά αυτοδιοικούμενη.
The visitor is impressed by the two mosaic-compositions right and left of the main entrance to the church, depicting the privileges of the monastery and the discovery of the icon of Virgin Mary.
Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τις δύο ψηφιδωτές συνθέσεις, δεξιά και αριστερά από την κύρια είσοδο του ναού, που απεικονίζει τα προνόμια της μονής και την ανακάλυψη της εικόνας της Παναγίας.
The main aisle of the church is lined with an attractive row of columns. It is covered by a dome and the large tiled roof.
Το κύριο κλίτος του ναού είναι επενδυμένο με μια ωραία σειρά από κίονες. Καλύπτεται από ένα θόλο και τη μεγάλη κεραμοσκεπή στέγη.
Both in the period of Turkish rule and later, the monastery was well - known as a centre of the national intellectual life of the Cypriots.
Τόσο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας όσο και αργότερα, το μοναστήρι ήταν πολύ γνωστό ως κέντρο εθνικής και πνευματικής ζωής των Κυπρίων.
The monastery experienced many adventures, vicissitudes and persecutions. It was completely destroyed in 1530 as well as in 1892, though in both cases, by miracle, the icon of Virgin Mary was saved.
Το μοναστήρι γνώρισε πολλές περιπέτειες, επιδρομές και διώξεις. Καταστράφηκε ολοσχερώς το 1530 καθώς και το 1892, αν και στις δύο περιπτώσεις, από θαύμα, η εικόνα της Παναγίας είχε σωθεί.
Originally a chapel with a few cells were constructed, while later the church and the cells of the monastery with wall around were built.

Αρχικά, κατασκευάστηκε ένα εκκλησάκι με μερικά κελιά, ενώ αργότερα χτίστηκε η εκκλησία και τα κελιά του μοναστηριού με τείχος γύρω.
The emperor Emmanuel Komninos assisted with funds in the founding of the monastery around 1172 A.D.
Ο αυτοκράτορας Εμμανουήλ Κομνηνός βοήθησε με κεφάλαια στην ίδρυση της μονής γύρω από 1172 μ.Χ.
The present three-aisled church of Machairas was built between 1892 and 1900. The rest of the buildings were constructed after the fire of 1892.

Η παρούσα τρίκλιτη εκκλησία του Μαχαιρά χτίστηκε μεταξύ 1892 και 1900. Τα υπόλοιπα κτίρια κατασκευάστηκαν μετά την πυρκαγιά του 1892.
It is a nice and a historical monastery with truly old history. 
Είναι ένα όμορφο και ιστορικό μοναστήρι με πραγματικά παλιά ιστορία.
During the difficult years of the Ottoman rule in Cyprus, the monastery’s role was not simply religious but educational as well, since a Greek school was operating in the premises of the monastery.
Στα δύσκολα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρος, ο ρόλος του μοναστηριού δεν ήταν μόνο θρησκευτικός, αλλά και εκπαιδευτικός, καθώς, στις εγκαταστάσεις της μονής λειτούργησε ένα ελληνικό σχολείο.
The monastery is situated almost at the peak of the mountain and surrounded by the forest.
Το μοναστήρι βρίσκεται σχεδόν στην κορυφή του βουνού και είναι περιτριγυρισμένο από δάσος.
Mention could also be made of the small and beautiful Byzantine chapel of Agios Onoufrios, originally built in the 14th century, on the road Kapedes-Machairas, about three kilometres from the monastery.
Μνεία θα μπορούσε επίσης να γίνει για το μικρό και όμορφο βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα, στο δρόμο Καπέδες-Μαχαιρά, περίπου τρία χιλιόμετρα από το μοναστήρι.
The monastery of Macheras is closely associated with Gregoris Afxentiou, a hero of EOKA liberation struggle for independence (1955-59).
Το μοναστήρι του Μαχαιρά είναι στενά συνδεδεμένο με τον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για την ανεξαρτησία (1955-1959) Γρηγόρη Αυξεντίου.
The monastery is entered important figures such as the Archbishop and martyr Cyprian of 1821, while during the years of armed struggle of EOKA (1955-1959) the monastery became a refuge hero Gregoris Afxentiou.
Στη μονή αυτή εισήλθαν σημαντικές μορφές, όπως ο Αρχιεπίσκοπος και Εθνομάρτυρας του 1821 Κυπριανός, ενώ κατά τα χρόνια του ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-59) το μοναστήρι αποτέλεσε καταφύγιο του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου.
Grigoris Afxentiou was a prominent member of EOKA and a hero who gave an epic battle on March 3 1957 against the British troops on his hideout and died at the age of 29.
Ο Αυξεντίου ήταν ένας διακεκριμένος αγωνιστής της ΕΟΚΑ και ήρωας, που έδωσε μια επική μάχη στις 3, Μαρτίου 1957 εναντίον των βρετανικών στρατευμάτων στο κρησφύγετο του και πέθανε στην ηλικία των 29 ετών.
The impressive huge bronze statue of the memorial to Grigoris Afxentiou below Macheras Monastery.
Το εντυπωσιακό, τεράστιο μπρούτζινο άγαλμα, του μνημείου για τον Γρηγόρη Αυξεντίου κάτω από το μοναστήρι του Μαχαιρά.

3 comments:

Ola said...

A huge and impressive one!

joo said...

Beautiful place!

Cloudia said...

Glorious post