Saturday, June 11, 2011

The Eiffel Tour, Paris-France

Eiffel Tower, the most-visited paid monument in the world
Ο Πύργος του Άιφελ με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο
From left, Maria Savvidou and Iris Miltiadous under the Eiffel Tower, in Paris.
Από αριστερά, η Μαρία Σαββίδου και η Ίρις Μιλτιάδους κάτω από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Our Finnish friend, gorgeous Susa Makinen, married to a French guy lives and works in Paris: Susu Paris Chic

Η πανέμορφη Φινλανδή φίλη μας, Σούσα Μάκινεν, παντρεμένη με Γάλλο, που ζει και εργάζεται στο Παρίσι: Susu Paris Chic

The Eiffel Tower as seen from the Champ de Mars.
Ο Πύργος του Άιφελ όπως φαίνεται από το πάρκο του Σιάμπ ντε Μαρς.

 Welcome to the Eiffel Tower.  -  Καλώς ήθρατε στον Πύργο του Άιφελ.
Visitors, tourists and other visit every day, whole year round the Eiffel Tower, to admire this impressive structure.
Επισκέπτες, τουρίστες και άλλοι επισκέπτονται κάθε μέρα, όλο το χρόνο τον Πύργο του Άιφελ, για να θαυμάσουν αυτή την εντυπωσιακή κατασκευή.
More than 200 millions of people have visited the tower since its construction in 1889, from every corner of the world.
Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί τον πύργο από την ημέρα που κατασκευάστηκε το 1889, από κάθε γωνιά της γης.
 Crowded any time of the day and night... -  Συνωστισμός από κόσμο, μέρα και νύχτα...
Named for its designer, engineer Alexandre Gustave Eiffel, (1832 – 1923), an architect, an entrepreneur and a specialist of metallic structures.
Πήρε το όνομα του από τον σχεδιαστή του, μηχανικό Αλέξανδρο Γκουστάβ Άιφελ (1832 - 1923), ένας αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και ένας ειδικός των μεταλλικών κατασκευών.

Susa Makinen and Popi Nicolaides    -   Η Σούσα Μάκινεν και η Πόπη Νικολαΐδου.

 Susa and Phivos.  -  Η Σούσα και ο Φοίβος.
The Eiffel Tower (La Tour Eiffel) is located on the Champ de Mars in Paris. It’s one of the most recognizable structures in the world.
Ο Πύργος του Άιφελ (La Tour Eiffel) βρίσκεται στο Champ de Mars του Παρισιού. Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κατασκευές στον κόσμο.
It was built between 1887 and 1889 as the entrance arch for the World's Fair marking the centennial celebration of the French Revolution.
Χτίστηκε μεταξύ 1887 και 1889ως αψίδα εισόδου για την παγκόσμια έκθεση που σηματοδοτούσε τον εορατσμό για την εκατονταετηρίδα Γαλλικής Επανάστασης
Charming Maria Savvidou looking happy under the shadow of the Eiffel Tower.
Η όμορφη Μαρία Σαββίδου κάτω από την σκιά του Πύργου του Άιφελ.
Charming Iris Miltiadous enjoys her first tour to the Eiffel Tower.
Η όμορφη Ίρις Μιλτιάδους απολαμβάνει την πρώτη της επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ.
 
Susa and Popi, sharing happy moments under the Eiffel Tower.
Η Σούσα και η Πόπη, σε ευχάριστες στιγμές κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.
The tower was inaugurated on 31 March 1889, and opened on 6 May. Susa likes posing next to the Eiffel Tower.
The tower has become the most prominent symbol of both Paris and France, often in the establishing shot of films set in the city.
Ο πύργος έχει καταστεί το σημαντικότερο σύμβολο τόσο του Παρισιού όσο της Γαλλίας, συχνά με τη θέσπιση πλάνο των ταινιών που στην πόλη.
The tower is the tallest building in Paris and the most-visited paid monument in the world; millions of people ascend it every year. 
Ο πύργος είναι το ψηλότερο κτίριο στο Παρίσι και το πιο πολυ-επισκεπτόμενο μνημείο στον κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανεβαίνουν κάθε χρόνο στον Πύργο.
The tower stands 324 metres (1,063 ft) tall, about the same height as an 81-storey building and has three levels for visitors.
Ο πύργος έχει 324 μέτρ063 πόδια) α (1ύψος, περίπου στο ίδιο ύψος με ένα 81-όροφο κτίριο και έχει τρία επίπεδα για τους επισκέπτες.
 
Susa and Phivos, a day tour in the Eiffel Tower. There are so many things to talk about traveling and much more.
Η Σούσα και ο Φοίβος στην επίσκεψη τους στον Πύργο του Άιφελ. Υπάρχουν τόσα θέματα για συζήτηση, για τα ταξίδια και πολλά άλλα.
 
The tower was much criticised by the public when it was built, with many calling it an eyesore. 
Ο πύργος επικρίθηκε πολύ από το κοινό όταν χτίστηκε, με πολλούς να υπογράφουν εναντίο του.
The Champ de Mars, or Field of Mars, is a large public green space, between the Eiffel Tower and the Military Academy.
Το Πεδίο του Άρεως, είναι ένας μεγάλος δημόσιος χώρος πρασίνου, ανάμεσα στον Πύργο του Άιφελ και τη Στρατιωτική Ακαδημία.
The Eiffel tower is the world’s most  photographed landmark.
Ο Πύργος του Άιφελ είναι το πλέον φωτογραφιμένο σημείο αναφοράς.
 Susa Makinen, a Finnish goddess in Paris!
Paris is one of the birthplaces of photography and a city whose casual   beauty makes for rich material to anyone willing to walk around slowly and observe carefully.
Το Παρίσι είναι μία από τις γενέτειρες της φωτογραφίας και μια πόλη της οποίας η ομορφιά κάνει γιαπλούσιο υλικό για οποιονδήποτε είναι διατεθειμένος να το περπατήσει και να το αρατηρήσει προσεκτικά.
 Sousa in resting in the Park.  -  Η Σούσα ξεκουράζεται στο Πάρκο.
 
 
The park is named after the Campus Martius ("Mars Field") in Rome, a tribute to the Roman god of war.
 Το πάρκο πήρε το όνομά του από την Πανεπιστημιούπολη Martius στη Ρώμη, ένα αφιέρωμα στο ρωμαϊκό θεό του πολέμου.
 
Susa enjoying her ice cream in the part.
Η Σούσα απολαμβάνοντας το παγωτό της στο πάρκο.
Susa looks enjoying very much a tasteful and refreshing soft ice cream powder.
Η Σούσα φαίνεται να απολαμβάνει το εύγεστο και δροσερό παγωτό της.
The Military School (École Militaire), is a vast complex of buildings housing various military training facilities located.
 Η Στρατιωτική Σχολή (Ecole Militaire), είναι ένα μεγάλο συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν τις διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης στρατιωτικών.
Bonjour, hello this is Susa from Paris, calling Nicosia, Cyprus!
Καλημέρα, γεια σας, εδώ Σούσα από το Παρίσι, ζητώ να μιλήσω με τη Λευκωσία!

Today, the Tower is widely considered to be a striking piece of structural art.
Σήμερα, ο Πύργος ευρέως θεωρείται ότι είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι των κατασκευών.
The Eiffel Tower, an immense structure.
Ο Πύργος είναι μια τεράστια κατασκευή.

 
Eiffel Tower from the Trocadéro hill. - Όπως φαίνεται από τον Λόφο Τροκαντέρο.
It was founded by Louis XV in 1750 with the aim of creating an academic college for cadet officers from poor families. 
Ιδρύθηκε από τον Louis XV το 1750 με στόχο τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού κολεγίου για δόκιμους αξιωματικούς από φτωχές οικογένειες.
It was designed by Ange-Jacques Gabriel, and construction began in 1752 and the school opened in 1760. 
Σχεδιάστηκε από τον Ange-Jacques Gabriel, και η κατασκευή άρχισε το 1752 και η σχολή άνοιξε το 1760.
It was reorganised it in 1777 under the name of "School of Young Gentlemen", from which the young Napoleon Bonaparte was graduated in 1785.
Αναδιοργανώθηκε το 1777 με την επωνυμία «Σχολή μικρών κυρίων», από την οποία ο νέος Ναπολέων Βοναπάρτης αποφοίτησε το 1785.
The building was constructed in 1772 and is one of the best loved and preserved classical Parisian style buildings in this central section of the city.
Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1772 και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διατηρημένα κλασικού τύπου παριζιάνικα κτήρια σε αυτό το κεντρικό τμήμα της πόλης.
Positioned at the end of the Champsde Mars and in the shadow of the Eiffel Tower, this famous military academy is one of the oldest and most well respected in France.
Τοποθετείται στο τέλος του Champsde Άρη και στη σκιά του Πύργου του Άιφελ, αυτή η περίφημη στρατιωτική ακαδημία είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά κτίρια στη Γαλλία.
The bride and groom chose the Eiffel Tower for their wedding photos, just like quite many others on here.
Η νύφη και ο γαμπρός επέλεξαν τον Πύργο του Άιφελ για τις φωτογραφίες του γάμου τους, όπως και ά και πολλοί άλλοι από εδώ.
Α classic romantic wedding photograph of the newly weds with the Eiffel Tower in the background – certainly  image to show the grandchildren.
Μια κλασική, ρομαντική φωτογραφία γάμου νεόνυμφων με τον Πύργο του Άιφελ στο βάθος - σίγουρα μια φωτογραφία που θα τη βλέπουν τα εγγόνια.
Very chic.  Very elegant wedding in Paris had all the right touches.
Πολύ κομψό. Πολύ κομψός γάμος στο Παρίσι, με όλες τις σωστές πινελιές.
 The illuminated Eiffel Tower at night, very impressive too in the city of light.  
 Ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγημένος το βράδυ, αρκετά εντυπωσιακός, στην πόλη του φωτός.
Our good friends, Chrysanthos Antoniou and Violette Longo under the illuminated Eiffel Tower.
Οι καλοί μας φίλοι Χρύσανθος Αντωνίου και Βιολέτα Λόνγκο κάτω από τον φωταγωγημενο Πύργο του Άιφελ.
 

17 comments:

Cheryl said...

Beautiful photos!! It looks like all of you had a fantastic time! :):)
LOVE Paris...someday soon I'll go too!

Marί said...

Πανέμορφες φωτογραφίες με φόντο τον Πύργο!!
I love Paris!! δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
Καλό Σ/Κ

Carlos Echevarria said...

Tremendous pictures, as always, Philip...the Eiffel Tower, an eternal symbol of The City of Lights!

Though I have not been there, as of yet...God willing, soon, I will be able to do so !!!

Vive La France

Magia da Inês said...

Olá, amigo!
Magnífica viagem com lindas fotografias.
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil

DUTA said...

Tour Eiffel never ceases to amaze us. I like the photos that display all of its height.

The Military Academy sober building and Susan the slim, flexible blonde make for a very nice contrast in the picture.

magda said...

Πάντα γοητευτικό το Παρίσι!!!!
Σ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη βόλτα, με τις καταπληκτικές φωτογραφίες σου!!!
Καλό Σαββατοκύριακο

tupersonalshopperviajero said...

París is so beautiful... I should come back soon.
kss
,-)

The Tame Lion said...

Wonderful! Absolutely wonderful!
Fine, let's book a ticket, I'm flying to Paris tonight.

Traveling Hawk said...

A classic spot of Paris and, like always, the people in the streets enjoying this beautiful city.

Amanda said...

wonderful images of this beloved monument - i especially like the one of you and of the wedding couples!

i am in pylos now and there is a large model of the eiffel tower in a little town north of here - i was so surprised to see it when i drove through!

Anonymous said...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ!!!!

Bitch said...

Oh la la!
J'adore Paris!
Et La tour d"Eiffel!
A" bientot!!!

Ann said...

great post!!!
would LOVE to visit Paris one day.
enjoyed the photos so much..especially the Eiffel Tower illuminated at night..just a spectacular beauty!!
looks like you all had a wonderful time!
thanks for sharing! xo

cristinasiqueira said...

oI PHIVOS,

vIAJEI COM VC nESTA pARIS cHIC.

Belas fotos,seu olhar captou a atmosfera turística flanando feliz por Paris.Adorei.

Cris

Apareça

Rajesh said...

Beautiful shots of the tower. A dream place sure.

FashionJazz said...

The pic of the Tower is stunning, I would love to visit Paris one day! :) Happy Tuesday xx

kavita said...

Spectacular post .You know Phivos ,due to a technical snag i had to spent a day in Paris .Time was too short so missed the tower.Thanks for this lovely post .I am sure that you had a great time there:):)