Sunday, April 8, 2012

Himba Tribe - Namibia - Matriarchy

Η φυλή Χίμπα - Ναμίμπια - Μητριαρχία

They live in Namibia and the Namib Desert in Angola. The main basis of their diet is milk and meat.
Ζουν στη Ναμίμπια και στην έρημο Ναμίμπ στην Ανγκόλα. Η κύρια βάση της διατροφής τους είναι το γάλα και το κρέας.
Marilu Rodrigues
Write from Brazil
View her website: World Geo Blog
Μαριλού Ροντρίγκες
Γράφει από τη Βραζιλία
Δείτε την ιστοσελίδα της: World Geo Blog
The Himba tribe is one of the most fascinating in Africa. It is a perfect matriarchy. The bosses are women.
Η φυλή Χίμπα είναι μια από τις πιο συναρπαστικές στην Αφρική. Είναι μία τέλεια μητριαρχική φυλή. Τα αφεντικά είναι γυναίκες.
They are the owners of the children, houses, livestock and all the paraphernalia that exist in the villages. 
Είναι οι ιδιοκτήτες των παιδιών, των σπιτιών, των ζώων και όλα τα σύνεργα που υπάρχουν στα χωριά, ανήκουν σ’ αυτά.
The first impression one gets of this people is that time stopped for them. Naked women and their long braids, bodies painted with a naturally red ink and many adornments.
Η πρώτη εντύπωση που παίρνει κανείς γι’ αυτό το λαό, είναι ότι ο χρόνος σταμάτησε γι αυτούς. Γυμνές γυναίκες και με μακριά κορδόνια, βάφουν τα σώματα τους με φυσικό κόκκινο μελάνι και φορούν πολλά στολίδια.
These people kept the centuries-old traditions almost intact, though the inhabitants Namibia have suffered the influence of missionaries and the march of progress.
Αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν τις παραδόσεις αιώνων σχεδόν ανέπαφες, αν και οι κάτοικοι της Ναμίμπια έχουν υποστεί την επιρροή των ιεραποστόλων και την πορεία της προόδου.

One of their traditions is the habit of women to cover the body with a reddish oil, lard mixture of beef with a local stone, kind of clay that protects the skin from wind and sun, and the highly elaborate hairstyles, trimmed with leather pieces of metal, they also anointed with the same mixture, causing them to spend several hours every day taking care of your beauty. 
Μία από τις παραδόσεις τους είναι η συνήθεια των γυναικών να καλύπτουν το σώμα με ένα κοκκινωπό λάδι, λαρδί μίγμα βοδινού κρέατος με τοπική πέτρα, πηλό, ένα είδος που προστατεύει το δέρμα από τον άνεμο και τον ήλιο, και τα περίτεχνα χτενίσματα ιδιαίτερα, στολισμένα με τα κομμάτια του δέρματος μέταλλο, επίσης, χρισμένα με το ίδιο μίγμα, προκαλώντας τους να περάσουν αρκετές ώρες κάθε μέρα με τη φροντίδα της ομορφιάς τους.
Women are skilled in the art and through this are the soul of the tribe, because they keep the economy from their homes and raise children in their own way, with an affection unveiled.
Οι γυναίκες είναι ειδικευμένες στην τέχνη και μέσω αυτής είναι η ψυχή της φυλής, επειδή κρατούν την οικονομία, τα σπιτικά τους και αναθρέφουν τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, με φανερή αγάπη.

Dress up with crudely tanned hides, never want to use any piece of clothing in Europe. 
Ντύνονται με ωμά γουνοδέρματα και αρνούνται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε κομμάτι Ευρωπαϊκής ένδυσης.

The Himbas also command a polygamous society in which every woman can have sex with several men. 
Είναι επίσης μια πολυγαμική κοινωνία στην οποία κάθε γυναίκα μπορεί να έχει σεξουαλικές σχέσεις με πολλούς άνδρες. 

They breast feed babies, scratching sticks to make fire and cook in iron pots.
Θηλάζουν τα μωρά, ξύνουν ραβδιά για να κάνουν τη φωτιά και μαγειρεύουμε σε σιδερένιες κούπες.


These people kept the centuries-old traditions almost intact.
Διατηρούν τις παραδόσεις αιώνων σχεδόν ανέπαφες.


Tribo Himba - Namíbia - Matriarcado
A Tribo Himba da Namíbia
 
A tribo Himba é uma das mais fascinantes da África. É um perfeito matriarcado. Aí quem mandam são as mulheres. Elas são as donas dos filhos, das casas, do gado e de todos os apetrechos que existem nas aldeias.

Vivem na Namíbia e em parte do Deserto do Namibe em Angola. São criadores de gado excepcionais. Sabem tanto de gado como os Massai do Kenia ou os Dinkas do Sudão. A principal base da sua alimentação é o leite e a carne.

11 comments:

Bitch said...

Motherland... Africa...

Happy Easter for you and your family!!!

Traveling Hawk said...

Very interesting presentation and photos!

eden said...

Beautiful photos. Thanks for sharing information about the Himba tribe.

DeeBee L. said...

A society where women are in charge...a bit different! :)

Cheryl said...

What an incredible and interesting post. Very nice. Have a great week!

Magia da Inês said...

Muito interessante!
Por ser um grupo primitivo as roupas e os adornos são bem elaborados e artísticos.

Ola said...

very interesting, we usually focus on Europe and America and somewhere else there may be a wholly different type of life!

Life and travelling
Cooking

FashionJazz said...

Hope you have been well! It was so nice to hear from you :) xx

Turquoise Diaries said...

Love to visit this place..Great post again Phivos..

R.Ramakrishnan said...

Amazing tribes of Namibia and awesome pictures. Congratulations for this wonderful post !

goodgiant said...

Very interesting, enlightening and inspirational. Thanks for sharing this very important part of history & presence. This adds more evidence to how culture evolves from the environment and the two are inseparable.