Wednesday, October 9, 2013

Kakopetria village, Nicosia - Cyprus

Beauties of Cyprus
Pure and unquestionable green beauty.
Αγνή και αδιαμφισβήτητη πράσινη ομορφιά.
Munikar Saveeta, Popi Nicolaides, Demetra and Michalis Athienitis enjoying the spectacular landscape!
Η Μουνικάρ Σαβίτα, Πόπη Νικολαΐδου, Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν το υπέροχο τοπίο!
Everything is fabulous, the abundant and limpid water melody, the bridge  stands proudly.
Όλα είναι υπέροχα, το άφθονο και γάργαρο νερό να κελαράει μελωδικά, το γεφύρι να στέκει αγέρωχο.
Our good friend Munikar Saveeta from Nepal enjoys the cozy river bridge and the water fall.
Η καλή μας φίλη Μουνικάρ Σαβίτα από το Νεπάλ απολαμβάνει την όμορφη γέφυρα και τον καταρράκτη.
Munikar Saveeta and Popi Nicolaides relaxing by the natural beauty of the landscape and the tranquility of the area.
Η Μουνικάρ Σαβίτα και η Πόπη Νικολαΐδου χαλαρώνουν από τη φ
υσική ομορφιά του τόπου και την ηρεμία του χώρου.
Kakopetria is a village located 55 kilometers southwest of the capital city of Nicosia and 55 miles from the second largest city of Cyprus, Limassol.
Η Κακοπετριά είναι χωριό της επαρχίας Λευκωσίας και απέχει 55 περίπου χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και 55 περίπου χιλιόμετρα από την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, τη Λεμεσό.

It stands at an altitude of 700m above sea level and it is the highest village in the Solea Valley.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι το ψηλότερο χωριό της κοιλάδας της Σολέας.

Its high location in the evergreen Troodos Mountains - makes Kakopetria an ideal spot for all seasons.
Η τοποθεσία του χωριού στο καταπράσινο Τρόοδος, καθιστά την Κακοπετριά ιδανικό μέρος για όλες τις εποχές.

Kakopetria with a population of approximately 2000 inhabitants is situated on the foothills of Troodos Mountains.
Με πληθυσμό 2000 περίπου κατοίκους η Κακοπετριά βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους.

It is surrounded by thick forestland and is built on the banks of Kargotis and Garillis Rivers. The two rivers join within village itself and form the river Klarios.
Είναι περιτριγυρισμένη από πυκνές δασικές εκτάσεις και είναι χτισμένη στις όχθες των ποταμών Καρκώτη και Γαρύλλη.
The first inhabitants came to the area long before the 6th - 7th Century B.C. and this is evident by the excavations made in 1938.
Οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήρθαν στην περιοχή πολύ πριν από τoν 6ο - 7ο αιώνα π.Χ. και αυτό αποδεικνύουν οι ανασκαφές που έγιναν το 1938.
Rich history, heritage and tradition.
Πλούσια ιστορία, κληρονομιά και παράδοση.
Cool and gargling waters and much more! Michalis Athienitis at the cozy park of the village in the old square.
Δροσερά και γάργαρα νερά και πολλά άλλα! Ο Μιχάλης Αθηαινίτης στο πάρκο, της παλιάς πλατίας του χωριού.

The vineyards in Kakopetria resulted in it becoming one of the best wine-producing areas in Cyprus.
Οι αμπελώνες στην Κακοπετριά είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει μία από τις καλύτερες οινοπαραγωγικές περιοχές της Κύπρου.
The wine from this area was in great demand from countries all over the world.
Το κρασί από την περιοχή αυτή ήταν περιζήτητο από χώρες σε όλο τον κόσμο.

Because of the abundance of water in Kakopetria, even in the summer, two mills were built.
Λόγω της αφθονίας του νερού στην Κακοπετριά, ακόμα και το καλοκαίρι, χτίστηκαν δύο μύλοι.
Huge plan trees line the streets and squares. Τhe banks of the rivers are also covered with trees.
Τεράστια δέντρα σε σειρές βρίσκονται στους δρόμους και στις πλατείες. Οι όχθες των ποταμών καλύπτονται επίσης με δέντρα.
 The name ‘Kakopetria’ originates from the two words "kaki-petra" which means "bad-stone". Η ονομασία ‘Κακοπετριά’ προέρχεται από τις δύο λέξεις «κακή και πέτρα».
One was near the large bridge, and was called ‘The Mill of Hadjistavrinos’. The other one, was called The Mill on the Corner.
Ο ένας ήταν κοντά στο μεγάλο γεφύρι και ονομαζόταν «Ο μύλος του Χατζησταυρινού και ο άλλος μύλος «Ο μύλος της γωνιάς».

In the area fruit trees (mainly apple, pear, plum, apricot, peach and cherry), vegetables (mainly potatoes and tomatoes ) and vineyards are ​​cultivated.
Στην περιοχή καλλιεργούνται οπωροφόρα δέντρα (κυρίως μηλιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, βερυκοκκιές, ροδακινιές και κερασιές), τα λαχανικά (κυρίως πατάτες και ντομάτες) κα αμπέλια.
A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.

The location around the bridge is just perfect for all nature lovers.
Η τοποθεσία γύρω από τη γέφυρα είναι απλά τέλεια για όλους τους φυσιολάτρες.

It’s so peaceful and attractive here that you wish to spend long time.
Είναι τόση η ηρεμία και η ομορφιά του τόπου, που σε κάνουν, να θέλεις να μείνεις περισσότερο χρόνο.

Our good friend Munikar Saveeta from Nepal having a good time in Kakopetria village.
Η καλή μας φίλη Μουνικάρ Σαβίτα από το Νεπάλ, περνά ωραία στην Κακοπετριά.
A wonderful natural environment together with rich vegetation.
Υπέροχο φυσικό περιβάλλον και πλούσια βλάστηση.
The beauty dressed in all shades of green.
Η ομορφιά ντυμένη σ' όλες τις αποχρώσεις του πρασίνου.
A great combination of a healthy cool climate with a picturesque landscape.
Ένας ωραίος συνδυασμός υγιούς και δροσερού κλίματος με γραφικό τοπίο.

The Old Kakopetria village is built at the east bank of Karkotis river which is full of old giant oak trees.
Η παλιά Κακοπετριά είναι χτισμένη στην ανατολική όχθη του ποταμού Καρκώτη, η οποία είναι γεμάτη από παλιές γιγάντιες βελανιδιές.
Demetra Athienitis a photography lover has the opportunity to take some shots of the amazing suroundings.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, λάτρης της φωτογραφίας έχει την ευκαιρία να τραβήξει μερικές φωτογραφίες από τα καταπληκτικά τοπία.
The first houses were built between the rivers and for this reason the first inhabitants called it Mesopotamia.
Τα πρώτα σπίτια χτίστηκαν μεταξύ των ποταμών και για το λόγο αυτό οι πρώτοι κάτοικοι ονόμασαν την περιοχή Μεσοποταμία.
Our good friend Munikar Saveeta from Nepal will remember her visit to Kakopetria!
Η καλή μας φίλη Μουνικάρ Σαβίτα από το Νεπάλ, θα θυμάται την επίσκεψη της στην Κακοπετριά!

It attracts a lot of local people for vacations during the summer time or even in weekends whole year round.
Προσελκύει πολλούς ντόπιους για θερινές διακοπές, αλλά και για τα σαββατοκυρίακα ολόχρονα.
Gradually, Kakopetria became a summer resort, and the first hotel was built in 1927.
Με τα χρόνια, η Κακοπετριά έγινε ένα καλοκαιρινό θέρετρο και το 1927 κτίστηκε το πρώτο ξενοδοχείο.

H Kakopetria is especially known for the quality of its apples.
H Κακοπετριά είναι ιδιαίτερα γνωστή για την ποιότητα των μήλων της.
Kakopetria village was famous for rearing silkworms and the silk production and processing for many years.
Η Κακοπετριά ήταν φημισμένη για την εκτροφή μεταξοσκώληκων και την παραγωγή, αλλά και επεξεργασία μεταξιού για πάρα πολλά χρόνια.

No comments: