Friday, October 12, 2012

Cologne - Germany

Part I
Κολωνία - Γερμανία - Μέρος Ι
Cologne (German: Köln) is Germany's fourth-largest city (after Berlin, Hamburg and Munich).
Η Κολωνία (γερμ.: Köln) είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας μετά το Βερολίνο, το Αμβούργο.
Cologne Cathedral is the city's most famous monument and the Cologne residents' most respected landmark.
Το δημοφιλέστερο αξιοθέατο της πόλης είναι ο τεράστιος καθεδρικός της ναός, το σύμβολο που είναι πιο σεβαστό απ’ όλα.
One of the major European metropolitan areas with more than ten million inhabitants.
Cologne is located on both sides of the Rhine River.
Μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές με πάνω από δέκα εκατομμύρια κατοίκους. Η Κολωνία βρίσκεται και στις δύο πλευρές του ποταμού Ρήνου.
Cologne is a major cultural centre of the Rhineland and has a vibrant arts scene.
Η Κολωνία είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της Ρηνανίας και έχει μια ζωντανή καλλιτεχνική ζωή.
The Cologne City Hall (Kölner Rathaus), established in the 12th century, is the oldest city hall in Germany still in use.
Το Δημαρχείο που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, είναι το παλαιότερο δημαρχιακό  κτίριο στη Γερμανία που βρίσκεται ακόμα σε χρήση.
The cathedral, started in 1248 but abandoned around 1560, was eventually finished in 1880.
Ο καθεδρικός ναός που ξεκίνησε το 1248, αλλά εγκαταλείφθηκε γύρω από 1560, ολοκληρώθηκε τελικά το 1880.

Demetra and Michalis Athienitis on the river cruise admiring the impressive river view.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης στην κρουαζιέρα του ποταμού θαυμάζουν την εντυπωσιακή θέα.


The cathedral remains the tallest Gothic edifice in the world and is an essential part of Cologne Germany history.
Ο καθεδρικός ναός παραμένει το ψηλότερο γοτθικό οικοδόμημα στον κόσμο και είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ιστορίας της Κολωνίας στη Γερμανία.

Popi and Phivos Nicolaides enjoying a wonderful river cruise, discovering the magnificent landscape of the area.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης στην υπέροχη κρουαζιέρα, ανακαλύπτουν το πανέμορφο τοπίο της περιοχής.

The University of Cologne is one of Europe's oldest and largest universities.
Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας είναι ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα της Ευρώπης και παγκοσμίως γνωστό για το οικονομικό του τμήμα.
This stunning Gothic church, in 1996, it was designated a World Heritage site by UNESCO;
Η εξαιρετική αυτή γοτθική εκκλησία το 1996, ορίστηκε ως Παγκόσμια Κληρονομιά από την ΟΥΝΕΣΚΟ.
It houses the Shrine of the Three Kings that supposedly contains the relics of the Three Magi.
Στεγάζει το Παρεκκλήσι των Τριών Βασιλέων, που υποτίθεται ότι περιέχει τα λείψανα των Τριών Μάγων.
In 50 AD, the Romans founded Cologne on the Rhine and the city became the provincial capital of Germania Inferior in 85 AD.
Το 50 μ.Χ., οι Ρωμαίοι ίδρυσαν την Κολωνία στο Ρήνο και η πόλη έγινε η πρωτεύουσα της επαρχίας Κάτω Γερμανίας στα 85 μ.Χ.
Considerable Roman remains can be found in present-day Cologne, especially near the wharf area, where a notable discovery of a 1900 year old Roman boat was made in late 2007.
Σημαντικά ρωμαϊκά ερείπια μπορούν να βρεθούν στη σημερινή Κολωνία, ειδικά κοντά στην περιοχή της προβλήτας, όπου στα τέλη του 2007 έγινε μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη ενός παλιού ρωμαϊκού πλοίου 1900 ετών.
The founding by the Romans in 30 BC makes Cologne one of the oldest cities in Germany.
Η ίδρυσή της από τους Ρωμαίους το 30 π.Χ. καθιστά την Κολωνία μία από τις παλαιότερες πόλεις της Γερμανίας.

Originally the name of the city was ‘Settlement of Ouvion’. Later renamed as ‘Colonia Claudia Ara Agrippinensium’, taking the name of the Nero’s mother, Agrippina who was born here.
Αρχικά, έφερε το όνομα Οικισμός των Ουβίων. Αργότερα μετονομάστηκε και πήρε το όνομα Colonia Claudia Ara Agrippinensium, παίρνοντας το όνομα της μητέρας του Νέρωνα, της Αγριππίνας, η οποία είχε γεννηθεί εδώ.
The city was the capital of a Roman province until occupied by the Franks in 462. In 785.
Η πόλη ήταν η πρωτεύουσα μιας ρωμαϊκής επαρχίας μέχρι που κατακτήθηκε από τους Φράγκους το 462.
It was turned into a heavily armed fortress with two fortified belts surrounding the city, the remains of which can be seen to this day.
Είχε μετατραπεί σε ένα βαριά οπλισμένο φρούριο, με δύο οχυρωμένες ζώνες γύρω από την πόλη, τα ερείπια των οποίων μπορεί να δει κανείς και σήμερα.
Twelve Romanesque churches: These buildings are outstanding examples of medieval church architecture.
Δώδεκα ρωμανικές εκκλησίες: Τα κτίρια αυτά αποτελούν αξιοσημείωτα δείγματα της μεσαιωνικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.

Of the once 12 medieval city gates, only the Eigelsteintorburg at Ebertplatz, the Hahnentor at Rudolfplatz and the Severinstorburg at Chlodwigplatz still stand today.
Από τις 12 μεσαιωνικές πύλες της πόλης, μόνο η Eigelsteintorburg στο Ebertplatz, η Hahnentor στο Rudolfplatz και το Severinstorburg στο Chlodwigplatz στέκονται ακόμα σήμερα.

Blend of Romanesque churches, simple post-war buildings, and classic modern architecture.
Μείγμα από ρωμανικές εκκλησίες, απλά μεταπολεμικά κτίρια και κλασική μοντέρνα αρχιτεκτονική.


During World War II approximately 72 percent of the city area of Cologne was destroyed.
Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου περίπου 72 τοις εκατό της περιοχής της πόλης της Κολωνίας είχε καταστραφεί.

Cologne was built on ground that is steeped in history.
Η Κολωνία χτίστηκε στο έδαφος που είναι γεμάτο ιστορία.


Cologne has several museums. Η Κολωνία έχει πολλά μουσεία.

The famous Roman-Germanic Museum features art and architecture from the city's distant past;
Το διάσημο Μουσείο Ρωμαϊκών και Γερμανικών εκθέτει την τέχνη και την αρχιτεκτονική από το μακρινό παρελθόν της πόλης.


The Museum Ludwig houses one of the most important collections of modern art in Europe, including a Picasso collection.
Το Μουσείο Λούτβικ στεγάζει μια από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής Πικάσο.

A spectacular city full of museums, beautiful architecture, parks and gorgeous river view.

Μια μαγευτική πόλη γεμάτη μουσεία, όμορφη αρχιτεκτονική, πάρκα και υπέροχη παραποτάμια θέα.


Traditionally a visit to Cologne must include a boat trip on the Rhine.
Παραδοσιακά, μια επίσκεψη στην Κολωνία πρέπει να περιλαμβάνει ένα ταξίδι με πλοίο στον Ρήνο.


The economy of Cologne is primarily based on services and media industries.
Η οικονομία της Κολωνίας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες και των μέσων επικοινωνίας.


The city is an important cultural and research centre and home to a number of corporate headquarters.
Η πόλη είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό και ερευνητικό κέντρο και η έδρα πολλών εταιριών.

Several bridges cross the Rhine in Cologne.
Πολλές γέφυρες διασχίζουν το Ρήνο στην Κολωνία.
In particular the iron tied arch Hohenzollern Bridge (Hohenzollernbrücke) is a dominant landmark along the river embankment.
Ειδικότερα, η σιδερένια γέφυρα με αψίδες Hohenzollern Bridge είναι ένα κυρίαρχο ορόσημο κατά μήκος του αναχώματος του ποταμού.
Outstanding natural beauty surrounded by the magnificent river view.
Εξαιρετική φυσική ομορφιά περιτριγυρισμένη από το υπέροχο τοπίο του ποταμού.


The largest employer in Cologne is Ford Europe, which has its European headquarters and a factory.
Ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Κολωνία είναι η εταιρία Φορντ Ευρώπης, η οποία έχει την ευρωπαϊκή της έδρα και ένα εργοστάσιο.


The city has five Rhine ports, the second largest inland port in Germany and one of the largest in Europe.
Η πόλη έχει πέντε λιμάνια του Ρήνου, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι ναυσιπλοΐας στην Γερμανία και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.


Each year many tourists are attracted to Cologne Germany due to its fascinating history.
Κάθε χρόνο πολλοί τουρίστες προσελκύονται στην Κολωνία λόγω της συναρπαστικής ιστορία της.

Cologne is known as an important media centre. Several radio and television stations, have their headquarters in the city.
Η Κολωνία είναι γνωστή ως ένα σημαντικό κέντρο των μέσων ενημέρωσης. Αρκετοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, έχουν την έδρα τους στην πόλη.


The city today is characterized by simple and modest post-war buildings, with few interspersed pre-war buildings which were reconstructed due to their historical importance.
Η πόλη σήμερα χαρακτηρίζεται από απλά μεταπολεμικά κτίρια, με λίγα διάσπαρτα προπολεμικά κτίρια που ανακατασκευάστηκαν λόγω της ιστορικής σημασίας τους.


Today, the Cologne trade fair ranks as a major European trade fair location with over 50 trade fairs and other large cultural and sports events.
Σήμερα, η εμπορική έκθεση της Κολωνίας κατατάσσεται ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμπορική έκθεση με πάνω από 50 διαφορετικές θεματικές εκθέσεις και άλλες μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.


Cologne is famous for Eau de Cologne (Water of Cologne), a perfume created by Italian expatriate Johann Maria Farina at the beginning of the 18th century.
Η Κολωνία είναι γνωστή για την κολόνια (Το νερό της Κολωνίας), ένα άρωμα που δημιουργήθηκε από τον Ιταλό μετανάστη Γιόχαν Μαρία Φαρίνα, στις αρχές του 18ου αιώνα.

Today, original Eau de Cologne is still produced in Cologne by both the Farina family, currently in the eighth generation, and by Mäurer & Wirtz who bought the 4711 brand in 2006.
Σήμερα, η κολόνια εξακολουθεί να παράγεται στην Κολωνία τόσο από την όγδοη γενιά, της οικογένειας Φαρίνα και της εταιρίας Maurer & Wirtz που αγόρασε τη μάρκα 4711 το 2006.

The city has the most pubs per capita in Germany. The city has 70 clubs and other party spots. The city has "countless" bars, restaurants and pubs.
Η πόλη έχει τις πιο πολλές μπυραρίες ανά κάτοικο στη Γερμανία. Στην πόλη υπάρχουν 70 κλαμπς και άλλα κέντρα. Η πόλη έχει «αμέτρητα» μπαρ, εστιατόρια και παμπ.


Environment full of peace and tranquility, complete relaxation.
Περιβάλλον πλήρους γαλήνης και ηρεμίας, ολοκληρωτικής χαλάρωσης.Big, beautiful walkway ideal for romantic walks or jogging.
Μεγάλoς, όμορφος πεζόδρομος ιδανικός για ρομαντικό περίπατο ή άσκηση τζόγκιγκ.

Serene setting with fantastic views over the river…
Γαλήνιο σκηνικό με φανταστική θέα στον ποταμό…

The natural beauty of the city and the river, like a window to the endless horizon unfolds to create an idyllic atmosphere of hospitality.
Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά της πόλης και του ποταμού, που σαν ένα ατελείωτο παράθυρο στον ορίζοντα ξεδιπλώνεται και δημιουργεί μία ειδυλλιακή ατμόσφαιρα φιλοξενίας.


5 comments:

Carlos Echevarria said...

Thank you for posting...beautiful Germany !!! Best Regards from Miami

Traveling Hawk said...

Thanks for sharing impressions from other German city!

paraskevi malouxou said...

πολύ ωραία... και εντυπωσιακή... impressing post!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS said...

Αργω μερικες φορες να περασω απο το μπλοκοσπιτο σου αλλα δεν ξεχνω να ερθω για να μαθω νεα σου.Να εισαι παντα καλα και καλο υπολοιπο εβδομαδας!!Πολυ ομορφη η ξεναγηση!!!!!!!!!!!

Cheryl said...

Incredible architecture, especially the Gothic church.