Thursday, October 4, 2012

Dusseldorf - Germany

Part I
Ντίσεντολφ Γερμανίας - Μέρος Ι

This is in Düsseldorf! A city brimming with culture, charm, beauty, fashion, fun, the right place for a woman! From left Antonia Tryfonos, Chris Theo, Pavlina Onisiforou and Andria Yianni.
Αυτό είναι το Ντίσελντορφ! Μία πόλη που ξεχειλίζει από κουλτούρα, φινέτσα, ομορφιά, μόδα, διασκέδαση, ό,τι πρέπει για μία γυναίκα! Από αριστερά: Αντωνία Τρύφωνος, Κρις Θέο, Παυλίνα Ονησιφόρου και Άντρια Γιαννή.
 
Arriving at the airport of Weeze. - Φτάνοντας στο αεροδρόμιου της Βίεζε.
Charming young girls from Larnaca, Cyprus looking so happy for making this trip. From left Antonia Tryfonos, Pavlina Onisiforou, Andria Yianni and Chris Theo.
Πανέμορφα και χαρούμενα κορίτσια από τη Λάρνακα, ενθουσιασμένα για το ταξίδι. Από αριστερά: Αντωνία Τρύφωνος, Παυλίνα Ονησιφόρου, Άντρια Γιαννή και Κρις Θέο.

Dusseldorf city, the Capital of the State of North-Rhine  Westphalia, the "Milan" in  Germany.
Ντίσεντολφ, η Πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, το «Μιλάνο» της Γερμανίας.

With the tall tower, Rheinturm, in the backround, Michalis and Demetra Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides.
Με φόντο τον ψηλό πύργο, Ρεΐντουρμ, Μιχάλης, Δήμητρα Αθηαινίτης και Πόπη, Φοίβος Νικολαΐδης.

The city with the highest quality of life throughout Germany, yet the fifth richest city in the world!
Η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλη την Γερμανία και συνάμα η πέμπτη πιο πλούσια πόλη στον κόσμο!
At the old city center, Michalis Athienitis with Andria Yianni, Antonia Tryfonos, Pavlina Onisiforou, and Chris Theo.
Στο παλιό κέντρο της πόλης, ο Μιχάλης Αθηαινίτης με τις: Άντρια Γιαννή, Αντωνία Τρύφωνος, Παυλίνα Ονησιφόρου και Κρις Θέο.
The tall tower, which is located along the banks of the Rhine, the marina Median Hafen  called Rheinturm, or the Rhine Tower Telecommunications tower.
Ο πανύψηλος πύργος, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στις όχθες του Ρήνου, στη μαρίνα Μίντιαν Χάφεν και ονομάζεται Ράιν Τούρμ, Πύργος του Ρήνου ή Πύργος Τηλεπικοινωνιών.
With a height of about 170 meters, is the jewel of the city and of the entire state.
Με ύψος 170 περίπου μέτρων, αποτελεί το στολίδι της πόλης, αλλά και όλου του κρατιδίου.
 
It is one of the biggest cultural but also economic and administrative centers of the state.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά, αλλά επίσης και οικονομικά και διοικητικά κέντρα του κρατιδίου.
With an urban population of 1.5 million Düsseldorf is one of the country’s five global cities.
Με ένα αστικό πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίων το Ντίσελντορφ είναι μια από τις πέντε παγκόσμιες πόλεις της χώρας.
 
Visiting a number of main attractions that can be found in this wonderful city tops the list of things to do.
Η επίσκεψη στα κύρια αξιοθέατα που υπάρχου σ’ αυτή την υπέροχη πόλη είναι στην κορυφή της λίστας των πραγμάτων που πρέπει να κάνετε.

Enjoying the old city center with Andria Yianni, Antonia Tryfonos, Pavlina Onisiforou, and Chris Theo.
Απολαμβάνοντας το παλιό κέντρο της πόλης με τις: Άντρια Γιαννή, Αντωνία Τρύφωνος, Παυλίνα Ονησιφόρου και Κρις Θέο.
Given the fact that Dusseldorf features a number of beautiful sightings, this city will for sure charm and captivate you with its beauty and magnificence.
Το Ντίσελντορφ διαθέτει μια σειρά από ομορφιές.  Η πόλη σίγουρα θα σας γοητεύσει και θα σας συναρπάσει με την ομορφιά και το μεγαλείο της.
Demetra, Michalis Athienitis and Popi Nicolaides in Rheinpromenade (Rein Prominante) or else the "Walk on the Rhine."
Δήμητρα, Μιχάλης Αθηαινίτης και Πόπη Νικολαΐδου στο Ράιν Προμινάντε ή αλλιώς ο «Περίπατος του Ρήνου».
These spectacular and mesmerizing attractions in Dusseldorf  also range from museums, beautiful architecture, parks and gorgeous river view.
Τα θεαματικά και μαγευτικά αξιοθέατα στο Ντίσελντορφ συμπεριλαμβάνουν μουσεία, όμορφη αρχιτεκτονική, πάρκα και υπέροχη θέα του ποταμού.
The good thing about this town is that the best attractions you can "turn" away, because they are next to each other!
Το καλό με αυτήν την πόλη, είναι πως τα καλύτερα αξιοθέατα μπορείς να τα «γυρίσεις» με τα πόδια, διότι βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο!
The city's name comes from the river Dussel, which crosses the city. The exact translation from German into Greek the "Düsseldorf" means "village of Dussel.
Το όνομα της πόλης προέρχεται από τον ποταμό Ντίσελ, ο οποίος διασχίζει την πόλη. Στην ακριβή μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά το "Ντίσελντορφ" σημαίνει "χωριό του Ντίσελ".

The city has museums of great interest, renowned academic institutions such as the Academy of Fine Arts and shiny buildings (generally restored after the war), among which the house was born Heinrich Heine, the Gothic church of St. Lamvertou and the town hall of the 16th century.
Η πόλη διαθέτει μουσεία μεγάλου ενδιαφέροντος, περίφημα πνευματικά ιδρύματα όπως την Ακαδημία Καλών Τεχνών και λαμπρά κτίρια (που αποκαταστάθηκαν γενικά μετά τον πόλεμο), ανάμεσα στα οποία το σπίτι που γεννήθηκε ο Χάινριχ Χάινε, ο γοτθικός ναός του Αγίου Λαμβέρτου και το δημαρχείο του 16ου αιώνα.
The state parliament. - Το κτίριο του τοπικού κοινοβουλίου.
Culturally, is known for its academy of fine arts, its pioneering influence on electronic music and its large Japanese community.
Πολιτιστικά, είναι γνωστό για την ακαδημία καλών τεχνών, την πρωτοποριακή επιρροή της για την ηλεκτρονική μουσική και τη μεγάλη Ιαπωνική κοινότητα του.
Demetra and Michalis Athienitis admiring the gorgeous architecture of the stunning old buildings.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης θαυμάζουν την όμορφη αρχιτεκτονική των υπέροχων παλιών κτιρίων.
Dusseldorf is almost completely rebuilt after fierce bombardments of the Second World War and has a totally modern look.
Το Ντίσελντορφ ανοικοδομήθηκε σχεδόν ολόκληρο μετά τους σφοδρότατους βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έχει τελείως σύγχρονη όψη.
Popi and Phivos Nicolaides discovering the beauties of the city!
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της πόλη!

With these extraordinary natural beauty, every moment in Düsseldorf is absolutely an enchanting fantasy.
Με αυτές τις εξαιρετικές φυσικές ομορφιές, κάθε στιγμή στο Ντίσελντορφ είναι απολύτως μια γοητευτική φαντασίωση.
Making your trip more cherished and remarkable by exploring this beautiful and impeccable city.
Κάνοντας την επίσκεψή μας πολυτιμότερη και αξιολογότερη με την εξερεύνηση αυτής της όμορφης και άψογης πόλης.
The city of Düsseldorf will undoubtedly never fail to charm you!
Είναι σίγουρο ότι η πόλη του Ντίσελντορφ δεν θα αποτύχει ποτέ για να σας γοητεύσει!

A significant and unforgettable experience through these magnificent landmarks.
Σημαντική και αξέχαστη εμπειρία μέσα από τα υπέροχα τοπία και μοναδικά αξιοθέατα.
Whether you come to this city for business purposes or just for tourism, it is sure that will captivate you.
Είτε έρθεις σε αυτή την πόλη για επαγγελματικούς λόγους είτε απλά για τουρισμό, το μόνο σίγουρο είναι πως θα σε αιχμαλωτίσει.
Dusseldorf is an international business and financial centre and renowned for its fashion and trade fairs.
Το Ντίσελντορφ είναι ένα διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο και φημίζεται για τη μόδα και τις εμπορικές του εκθέσεις.

Learning and discovering more about the people, culture and traditions of this city.
Μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας περισσότερα για τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις αυτής της πόλης.

Big riverboats from the docks on the banks of the Rhine pick tourists and tour guide them to the natural beauties of the area.
Μεγάλα ποταμόπλοια από τις αποβάθρες στις όχθες του Ρήνου επιβιβάζουν τουρίστες και τους ξεναγούν στις φυσικές ομορφιές της περιοχής.
 
A riverboat cruise is recommended by all means. (Picture: Demetra Ahienitis, Popi Nicolaides, Phivos Nicolaides and Michalis Athienitis).
Μια κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο συνιστάται  ανεπιφύλακτα. (Στη φωτο: Δήμητρα Αθηαινίτη, Πόπη, Φοίβος Νικολαΐδης και Μιχάλης Αθηαινίτης)
After crossing the Old City, you will be, in Rheinpromenade (Rein Prominante) or else the "Walk on the Rhine."
Αφού διασχίσεις την Παλιά Πόλη, θα βγεις στο Ράιν Προμινάντε ή αλλιώς ο «Περίπατος του Ρήνου».

The city will for sure charm and captivate you with its beauty and magnificence.
Σίγουρα, η πόλη θα σας γοητεύσει και θα σας αιχμαλωτίσει με την ομορφιά και το μεγαλείο της.
 
  From left Antonia Tryfonos, Chris Theo and Andria Yianni, having fun in the river side!
Από αριστερά Αντωνία Τρύφωνος, Κρις Θέο και Άντρια Γιαννή διασκεδάζουν στην όχθη του ποταμού!
The city of Dusseldorf has also been a great venue for good food.
Η πόλη του Ντίσελντορφ είναι επίσης ένας υπέροχος τόπος για καλό φαγητό.
Dusseldorf is widely known as a centre of German advertising and fashion industries.
Το Ντίσελντορφ είναι ευρέως γνωστό ως ένα κέντρο του γερμανικού τομέα της διαφήμισης και της μόδας.
A survey of cities with the highest quality of life ranked Dusseldorf fifth worldwide and second in Germany.
Μια έρευνα των πόλεων με την υψηλότερη ποιότητα ζωής κατατάσσει το Ντίσελντορφ πέμπτο σε όλο τον κόσμο και δεύτερο στη Γερμανία.
The "Kö", which stands for Konigsallee (King's Avenue), is a popular shopping destination.
Η "KO", που σημαίνει Κόνιγκσαλι (Λεωφόρος του βασιλιά), είναι ένας δημοφιλής τόπος  αγορών.
The famous Altstadt, the Old Town of Düsseldorf , with over 300 cafes, pubs, bars, clubs, restaurants e.t.c. is literally the biggest bar street in the world!
Η περίφημη Άλτσταντ, η Παλιά Πόλη του Ντίσελντορφ, με πάνω από 300 καφετέριες, μπυραρίες, μπαρ, κλαμπς, εστιατόρια κ.λπ. είναι κυριολεκτικά ο μεγαλύτερος δρόμος από μπαρ που υπάρχει στον κόσμο!
It’s a host city of many festive and grand annual celebrations, like the Carnival which are enjoyed by many tourists.
Φιλοξενεί πολλές μεγάλες γιορτές και ετήσια φεστιβάλ, όπως το Καρναβάλι, τις οποίες  απολαμβάνουν πολλοί τουρίστες.
A bachelorette partyhen(s) night.  A unique Hens Night experiences, to celebrate her special milestone in style! Sharing some fun moments with us!!
Πάρτυ ή βραδιά μέλλουσας νύφης, εορτασμοί και γλέντι στους δρόμους με πολύ γέλιο και καλή διάθεση!!
With a number of different main attractions and of fun activities, the fantastic city of Düsseldorf will for sure never bore you.
Με μια σειρά από αξιοθέατα και διασκεδαστικές δραστηριότητες, να είστε σίγουροι ότι ποτέ δεν θα πλήξετε στη φανταστική πόλη του Ντίσελντορφ.
With a number of great things to do and see, you would as well for sure fall in love with this city.
Με μια σειρά από σπουδαία πράγματα να κάνετε και να δείτε, σίγουρα θα ερωτευθείτε αυτή την πόλη.
There is without a doubt that there are truly a number of enjoying things to do in Düsseldorf. 
Χωρίς αμφιβολία, υπάρχουν πραγματικά πολλά πράγματα και δραστηριότητες για να απολαύσετε στο Ντίσελντορφ.
In the evening the clubs in the Old City that cater to all tastes wait for a crazy partying until early in the morning... Chris Theo and Andria Yianni, having a great, great time at the night club!!
Το βράδυ τα καλμπς της Παλιάς Πόλης που καλύπτουν όλα τα γούστα, σε περιμένουν για τρελό ξεφάντωμα μέχρι το πρωί… H Κρις Θέο και h Άντρια Γιαννή διασκεδάζουν σε κλαμπ της πόλης!!


Danke Dusseldorf -  Tschus… Goodbye. - Ευχαριστούμε Ντίσεντολφ - Αντίο
Chris Theo, Pavlina Onisiforou, Andria Yianni and Antonia Tryfonos, Auf Wiedersehen! See you again.  
Κρις Θέο, Παυλίνα Ονησιφόρου, Άντρια Γιαννή και Αντωνία Τρύφωνος. Στο επανειδείν!

6 comments:

Cheryl said...

Gorgeous! Looks like a fantastic place to visit and it looks like you & all of your parea had a blast! Very good vibes here. :)

Traveling Hawk said...

Interesting modern buildings. You look great with all the girls there. Phivos!

Have a nice weekend!

flydeals said...

Φαίνεστε καταπληκτική παρέα, πρέπει να περάσατε υπέροχα! Μπράβο!

shooting star said...

gorgeous!!

looks like a wonderful city with amalgamation of new and old!!
oh!1 dont you look like THE ladies man in the pics with the lovely girls!!

http://sushmita-smile.blogspot.in/

Renuka said...

Sounds so much fun! thanks for sharing...

Web Designer In Jaipur said...

Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept.