Friday, April 12, 2013

Ephesus - Turkey


Ένα ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό


Ephesus was an ancient Greek and later a Roman city, of Asia Minor steeped in history. It was one of the twelve cities of the Ionian League during the Classical Greek era.
Η Έφεσος ήταν μια αρχαία Ελληνική και αργότερα Ρωμαϊκή πόλη, στη Μικρά Ασία γεμάτη πλούσια ιστορία. Ήταν μία από τις δώδεκα πόλεις της Συμμαχίας των Ιώνων κατά τη διάρκεια της Κλασσικής Ελληνιστικής εποχής.
Lygia and Grigoris Malliotis admiring  the Libray of Celsus, the most famous landmark of Ephesus.
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλλιώτης θαυμάζουν τη Βιβλιοθήκη του Κέλσους που είναι το σήμα κατατεθέν της Εφέσου. 


The city was famed for the Temple of Artemis or Artemision (completed around 550 BC), one of the Seven Wonders of the Ancient World.
Η πόλη ήταν διάσημη για το Ναό της Αρτέμιδος (ή Αρτεμισίου, αφιερωμένο στη θεά Άρτεμη (την “Εφεσία Αρτέμιδα”). Ολοκληρώθηκε περίπου το 550 π.Χ. και θεωρείτο ως ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

Christiana Palaonta (Facebook) smiling happily with the stunning view of the famous  Libray of Celsus.
Η Χριστιάνα Παλάοντα χαμογελά ευχαριστημένη από το υπερθέαμα της διάσημης Βιβλιοθήκης του Κέλσους.

The Library of Celsus, the façade of which has been carefully reconstructed from all original pieces, was built by Gaius Julius Aquila in memory of his father.
Η Βιβλιοθήκη του Κέλσους, η πρόσοψη της οποίας έχει ανακατασκευαστεί προσεκτικά από όλα τα πρωτότυπα κομμάτια, χτίστηκε από τον Γάιο Ιούλιο Αγκουίλα στη μνήμη του πατέρα του.The monument was constructed between 110 and 135 AD, after which Celsus was buried in a niche on the right side of the back wall. 
Το μνημείο κατασκευάστηκε μεταξύ 110 και 135 μ.Χ., μετά την οποία Κέλσος ήταν θαμμένος σε έναν ειδικό χώρο στη δεξιά πλευρά του πίσω τοίχου.


In the Roman period, it was for many years the second largest city of the Roman Empire; ranking behind Rome, the empire's capital. Ephesus had a population of more than 250,000 in the 1st century BC, which also made it the second largest city in the world.
Κατά τη Pωμαϊκή περίοδο, ήταν για πολλά χρόνια η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μετά τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Η Έφεσος είχε πληθυσμό πάνω από 250.000 τον 1ο αιώνα π.Χ., το οποίο την κατέστησε επίσης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου.
  Elegant ruins of the Temple of Hadrian.
Κομψά ερείπια από το Ναό του Ανδριανού.Ephesus was one of the seven churches of Asia that are cited in the Book of Revelation.
Η Έφεσος ήταν μία από τις επτά εκκλησίες της Ασίας που αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης.


The area surrounding Ephesus was already inhabited during the Neolithic Age (about 6000 BC), as was revealed by the excavations. (Photo: Lygia Malliotis)
Όπως αποκαλύφθηκε από τις ανασκαφές, η περιοχή γύρω από την Έφεσο είχε ήδη κατοικηθεί κατά τη Νεολιθική εποχή (περίπου 6000 π.Χ.). (Στη φωτο: Λυγία Μαλλιώτη).

The Temple of Artemis, was the largest building of the ancient world according to Pausanias.
Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο ναός της Αρτέμιδος, ήταν το μεγαλύτερο κτίριο του αρχαίου κόσμου.


Ephesus was founded as an Attic-Ionian colony in the 10th century BC, three kilometers from the center of antique Ephesus.
Η Έφεσος ιδρύθηκε ως αττικό-ιωνική αποικία τον 10ο αιώνα π.Χ., τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της αρχαίας Εφέσου.


The mythical founder of the city was a prince of Athens named Androklos, who had to leave his country after the death of his father, King Kadros.
Ο μυθικός ιδρυτής της πόλης ήταν ένας πρίγκιπας της Αθήνας που ονομaζόταν Άνδροκλος, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του μετά τον θάνατο του πατέρα του, του βασιλιά Κάδρου.
Christiana Palaonta with her cute son Marios, showing and explaining to him the history of the magnificent place.
Η Χριστιάνα Παλάοντα εξηγεί στο γλυκό της αγοράκι, Μάριο την ιστορία του καταπληκτικού αυτού χώρου.


The Tomb/Fountain of Pollio was erected in 97 AD in honor of C. Sextilius Pollio, who constructed the Marnas aqueduct. It has a concave facade.
Η Κρήνη του Pollio ανεγέρθηκε το 97 μ.Χ. προς τιμήν του C. Sextilius Pollio, ο οποίος κατασκεύασε το υδραγωγείο Marnas. Έχει μια κοίλη πρόσοψη.
 


When Alexander the Great defeated the Persian forces at the Battle of Granicus in 334 BC, the Greek cities of Asia Minor were liberated.
Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τις περσικές δυνάμεις στη μάχη του Γρανικού το 334 π.Χ., οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας απελευθερώθηκαν.


Ephesus remained the most important city of the Byzantine Empire in Asia after Constantinople in the 5th and 6th centuries.
Έφεσος παρέμεινε η πιο σημαντική πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Ασία μετά την Κωνσταντινούπολη στο 5ο και 6ο αιώνα.


Τhe Seljuk Turks conquered Ephesus in 1090. The Byzantines resumed control in 1100 and changed the name of the town to Hagios Theologos. They kept control of the region until 1308.
Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέλαβαν την Έφεσο στο 1090. Οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν τον έλεγχο το 1100 και άλλαξαν το όνομα της πόλης σε Άγιο Θεολόγο. Κράτησαν
τον έλεγχο της περιοχής μέχρι το 1308.After a period of unrest, the region was incorporated into the Ottoman Empire in 1425. 
Μετά από μια περίοδο αναταραχής, η περιοχή ενσωματώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1425.
No wonder why Christiana Palaonta was so impressed by the stunning ruins of the ancient famous city.
Δεν είναι παράξενο που η Χριστιάνα Παλάοντα εντυπωσιάστηκε τόσο, από τα καταπληκτικά ερείπια της αρχαίας αυτής διάσημης πόλης.
Ancient Ephesus contains a large collection of ruins. Only an estimated 15% has been excavated.
Η Έφεσος έχει μεγάλη συλλογή από ερείπια. Μόνο περίπου το 15% έχει ανασκαφεί.The ruins that are visible give some idea of the city's original splendor, and the names associated with the ruins are evocative of its former life. 
Τα ερείπια που είναι ορατά δίνουν μια ιδέα για το αρχικό μεγαλείο της πόλης, καθώς και τα ονόματα που συνδέονται με τα ερείπια προκαλούν συνειρμούς για τη ζωή τότε της πόλης.


The Prytanion was one of the most important public buildings in ancient Ephesus. Dedicated to the goddess Hestia, it contained the sacred flame of the city that was never allowed to go out. 
Το Πρυτανείο ήταν ένα από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια της αρχαίας Εφέσου. Αφιερωμένο στη θεά Εστία, περιείχε την ιερή φλόγα της πόλης που ποτέ δεν έπρεπε να βγει έξω.


There were two agoras, one for commercial and one for state business. 
Υπήρχαν δύο Αγορές, μια για εμπορικές και μια για τις δραστηριότητες του κράτους.

Lygia Malliotis was impressed by the Greek inscriptions!
Η Λυγία Μαλλιώτη εντυπωσιασμένη από τις Ελληνικές επιγραφές.


The city's importance as a commercial center declined as the harbor was slowly silted up by the Cayster River.
Η σπουδαιότητα της πόλης ως λιμάνι και ως εμπορικό κέντρο μειώθηκε σταδιακά από τον ποταμό Κάϋστρο, ο οποίος με τις προσχώσεις του απομάκρυνε την πόλη από τη θάλασσα.


Greek and Latin inscriptions can be seen among the ruins of the city.
Ελληνικές και Λατινικές επιγραφές υπάρχουν πολλές ανάμεσα στα ερείπια της πόλης.The theater, had a 44.000 seating capacity. Is believed to be the largest outdoor theater in the ancient world. (Photo: Gorgeous Hara Hasapi)
Με τις περίπου 44.000 θέσεις, το Θέατρο πιστεύεται ότι ήταν το μεγαλύτερο υπαίθριο θέατρο του αρχαίου κόσμου. Στη φωτογραφία η πανέμορφη Χαρά Χασάπη θαυμάζει το αρχαίο θέατρο.

Excavations in recent years have unearthed settlements from the early Bronze Age. (Photo: Lygia and Grigoris Malliotis).
Οι ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν αποκαλύψει οικισμούς από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού. (Στη φωτογραφία η Λυγία και Γρηγόρης Μαλλιώτης). There were 22 stairs in the theater. The upper part of the theater was decorated with red granite pillars in the Corinthian style. The entrances were at both sides of the stage. 
Υπήρχαν 22 σκαλοπάτια, στο θέατρο. Το πάνω μέρος του θεάτρου ήταν διακοσμημένο με κόκκινους πυλώνες από γρανίτη σε Κορινθιακό στυλ. Οι είσοδοι ήταν και στις δύο πλευρές της σκηνής.The Odeon was a small roofed theater constructed by Vedius Antonius and his wife around 150 AD. It was a small salon for plays and concerts, seating about 1,500 people. 
 Το Ωδείο ήταν ένα μικρό στεγασμένο θέατρο που κατασκευάστηκε από τον Βέτιους Αντώνιο και τη σύζυγό του γύρω στο 150 μ.Χ. Ήταν ένας μικρός χώρος για παραστάσεις και συναυλίες, με 1.500 περίπου θέσεις.This open-air theater was used initially for drama, but during later Roman times gladiatorial combats were also held on its stage. (Photo: Christian Palaonta with her mother Toula and her cute children Hara and Marios).
Αυτό το υπαίθριο θέατρο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για δράμα, αλλά, αργότερα, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής εποχής για μονομαχίες. (Στη φωτογραφία η Χριστιάνα Παλάοντα με τα δυο όμορφα παιδάκια της, Χαρά και Μάριο και τη μητέρα της Τούλα).The ruins of Ephesus are a favorite international and local tourist attraction.
Τα ερείπια της Εφέσου είναι ένα από τα διεθνή και τοπικά αγαπημένα τουριστικά αξιοθέατα.Not much is left of the temple bust still attracts the attention of the visitors.
Δεν έχουν μείνει πολλά απομεινάρια από το ναό, αλλά προσελκύει την προσοχή των επισκεπτών.No wonder why almost three million of tourists visit this amazing site of great historical importance.
Δεν είναι παράξενο που αυτός ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος ελκύει τρία σχεδόν εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

The Greek goddess Artemis and the great goddess Kybele were identified together as Artemis of Ephesus. (In the photo a real little goddess Hara Hasabi)!
Η ελληνική θεά Άρτεμις και η μεγάλη θεά Κυβέλη είχαν χαρακτηριστεί ως Αρτέμιδα της Εφέσου. (Στη φωτογραφία μια αληθινή μικρή θεά, η Χαρά Χασάπη)!
Two statues of the Ephesian Artemis were discovered in the Prytaneion and are now displayed in the Ephesus Museum. 
Τα αγάλματα της θεάς Άρτεμις της Εφέσου ανακαλύφθηκαν στο Πρυτανείο και εκτείθενται στο Μουσείο της Εφέσου.The only substantial remain of the ancient Temple of Artemis is a single reconstructed column.
Το μόνο που έχει απομείνει από το Ναό της Αρμέμιδος είναι μια ανακατασκευασθείσα κολώνα.

Public restrooms!! - Δημόσια αποχωρητήρια!!


The city had one of the most advanced aqueduct systems in the ancient world, with multiple aqueducts of various sizes to supply different areas of the city, including 4 major aqueducts.
Η πόλη είχε ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα υδροδότησης στον αρχαίο κόσμο, με πολλά υδραγωγεία διαφόρων μεγεθών συμπεριλαμβανομένων των 4 μεγάλων υδραγωγείων, να εξυπηρετούν διάφορες περιοχές της πόλης.

Our tour guide explaining to us all about the ancient historical site.
Ο ξεναγός, μας εξηγεί για τον αρχαιολογικό χώρο.


Today, the ruins of Ephesus are a major tourist attraction. Ephesus is also a sacred site for Christians due to its association with several biblical figures, including St. Paul, St. John the Evangelist and the Virgin Mary.
Σήμερα, τα ερείπια της Εφέσου είναι ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Η Έφεσος είναι επίσης ένας ιερός τόπος για τους Χριστιανούς λόγω της σύνδεσης της με διάφορες βιβλικές μορφές, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Παύλου, του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή και Μαρίας της Παρθένου.

Rethinking the past and trying to re-engineering the present...
Αναπολώντας το χτες και προσπαθώντας για ένα νέο ξεκίνημα...
The Ephesians were surprisingly modern in their social relations. They allowed strangers to integrate. Education was much valued. Through the cult of Artemis, the city also became a bastion of women's rights. Ephesus even had female artists.
Οι Εφέσιοι ήσαν εκπληκτικά σύγχρονοι στις κοινωνικές τους σχέσεις. Επέτρεπαν στους ξένους να ενσωματωθούν. Η Εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική. Μέσα από τη λατρεία της Αρτέμιδος, η πόλης επίσης, έγινε προπύργιο των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Έφεσος είχε ακόμη γυναίκες καλλιτέχνες.
Hundred of pictures and a thousand clicks by art photographer Christiana Palaonta!!!
Εκαντοντάδες φωτογραφίες και χιλιάδες 'κλικ' από τη Χριστιάνα Παλάοντα!!!
This popular historical place which takes you a trip back in time to ancient Asia Minor, is listed as World Heritage sites due to its cultural importance.
Αυτός ο διάσημος και δημοφιλής αρχαιολογικός χώρος που σε ταξιδεύει πίσω στην αρχαία Μικρά Ασία, είναι καταχωρημένος στον κατάλογο της Ουνέσκο για την ιστορική και πολιτισμική του σπουδαιότητα.

2 comments:

Traveling Hawk said...

Wonderful! I wanted to visit Ephesus when I was in Marmaris but it was too far, too many hours in the bus and too few at the site. So, I postponed the visit till I will be in Kusadas sometime:)

Bitch said...

Thank you for the ride, my friend !!
I have been there long time ago !!!