Friday, April 19, 2013

Krakow - Poland

Part I
The spiritual heart of Poland
Κρακοβία πολιτιστικό κέντρο της Πολωνίας

Gorgeous Krakow is the second largest and one of the oldest cities in Poland, with a population of about 800.000 inhabitants.
Η πανέμορφη Κρακοβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις παλαιότερες πόλεις της Πολωνίας, με πληθυσμό περίπου 800.000 κατοίκους.
Demetra and Michalis Athienitis and Popi and Phivos Nicolaides in the ola part of the city.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθιενίτης και Πόπη και Φοίβος Νικολαδης στο παλιό τμήμα της πόλης.
Krakow's historic centre, which includes the Old Town, Kazimierz and the Wawel Castle, was included as the first of its kind on the list of UNESCO World Heritage Sites in 1978.
Το 1978 η UNESCO συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στο νέο της κατάλογο για τη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, το σύνολο της Παλιάς Πόλης καταγράφοντας το ως ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας, το οποίο περιλαμβάνει την παλιά πόλη, την εβραϊκή συνοικία Καζιμιέρζ και το κάστρο Βάβελ.
Demetra and Michalis Athienitis enjoying discovering the many beauties of the old city center.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηενίτης απολαμβάνουν τις ομορφιές του παλιού κέντρου της πόλης.
It was the capital of Poland from 1038 to 1569; the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1569 to 1596 and the Grand Duchy of Krakow from 1846 to 1918.
Υπήρξε η πρωτεύουσα της Πολωνίας μεταξύ 1038-1569. Η Πολωνική-Λιθουανική Κοινοπολιτεία 1569-1596 και το Μεγάλο Δουκάτο της Κρακοβίας 1846-1918.
For many centuries Krakow was the royal capital of Poland, until Sigismund Vasa III relocated the court to Warsaw in 1596.
Για πολλούς αιώνες, η Κρακοβία ήταν η βασιλική πρωτεύουσα της Πολωνίας, μέχρι που ο Σίγκισμουντ Βάσα ΙΙΙ τη μετέφερε στη Βαρσοβία το 1596.
Krakow lies in the southern part of Poland, on the Vistula River, in a valley at the foot of the Carpathian Mountains.
Η Κρακοβία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πολωνίας, στις όχθες του ποταμού Βιστούλα, σε μια κοιλάδα στους πρόποδες της οροσειράς των Καρπαθίων.
Renaissance Cloth Hall (Sukiennice) in Main Market Square.
Το αναγέννησιακό κτίριο Cloth Hall (Sukiennice) στην κεντρική πλατεία της αγοράς.
In 1978, Karol Wojtyła, archibishop of Krakow, was elevated to the papacy as Pope John Paul II – the first Slavic pope ever, and the first non-Italian pope in 455 years.
Το 1978, o Κάρολoς Βοϊτίλα, αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, ανήλθε στον παπικό θρόνο ως ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II - ο πρώτος Πάπας σλαβικής καταγωγής και ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας στα 455 χρόνια.
Popi Nicolaides enjoying the former royal capital of Krakow which is a living lab of architecture over the ages.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την πρώην βασιλική πρωτεύουσα της Κρακοβίας, ένα ζωντανό εργαστήρι της αρχιτεκτονικής δια μέσου των αιώνων.
Old Town attracts visitors from all over the World. Krakow historic centre is one of the 13 places in Poland that are included in the UNESCO World Heritage Sites.
Η Παλιά πόλη προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας είναι ένα από τα 13 μέρη στην Πολωνία, που περιλαμβάνονται στη λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
The name of Krakow is traditionally derived from Krakus, the legendary founder of Krakow and a ruler of the tribe of Lechitians (Poles).
Το όνομα της Κρακοβίας παραδοσιακά προέρχεται από τον Κράκους, το θρυλικό ιδρυτή της Κρακοβίας και ηγέτη της φυλή των Λεχίτιανς (Πολωνών).
Demetra and Michalis Athienitis impressed by the rich variety of historic architecture including Gothic, Renaissance and buildings.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηεντίης εντυπωσιασμένοι από την πλούσια ποικιλία της ιστορικής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει γοτθικά, αναγεννησιακά και κτίρια.
St. Mary’s Basilica. The church of the Assumption is located in the center of the Old City, next to the Central Market.The height difference of the two bell towers it’s characteristic.
Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιάς Πόλης δίπλα στην Κεντρική Αγορά. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά ύψους των δύο κωδωναστασίων.
The beauty is breathtaking. Demetra Athienitis enjoying Krakow at its best by taking tones of pictures. 
Η Δήμητρα Αθηενίτη απολαμβάνοντας την Κρακοβία στα καλύτερα της, βγάζοντας αμέτρητες φωτογραφίες.
It has been one of the leading centres of Polish scientific, cultural and artistic life and was the former capital of the country.
Υπήρξε ένα από τα κορυφαία κέντρα της πολωνικής επιστημονικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής και ήταν η πρώην πρωτεύουσα της χώρας.
Krakow has traditionally been one of the leading centres of Polish academic, and is one of Poland's most important economic hubs.
Η Κρακοβία ήταν ανέκαθεν ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά κέντρα και είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Πολωνίας.
Popi Nicolaides opposite the Statue of Adam Mickiewicz and Sukiennice in the Old Town Square.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στο άγαλμα του Adam Mickiewicz και Sukiennice στην πλατεία της Παλιάς Πόλης.
At first glance, the Krakow charms. Parks are green, the streets are spotless and very large ones.
Με μια πρώτη ματιά, η Κρακοβία σε γοητεύει. Τα πάρκα είναι καταπράσινα, οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι και ιδιαίτερα μεγάλοι.

The city remains the spiritual heart of Poland. There are so many things to see and to do in this gorgeous city.
Εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι η καρδιά της πνευματικής δραστηριότητας της χώρας. Υπάρχουν τόσα πολλά να δει και να κάνει κανείς σ’ αυτή την όμορφη πόλη.
It is said that once, god of Hindu Shiva threw seven magical stones in seven different parts of the world. And from that time every place where a stone was dropped is considered special. Kracow was one of these places...
Λέγεται πως κάποτε, ο θεός των Ινδουϊστών, ο Σίβα, πέταξε επτά μαγικές πέτρες σε επτά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Και από τότε κάθε μέρος στο οποίο έπεσε μια πέτρα θεωρείται πως είναι ξεχωριστή. Η Κρακοβία ήταν ένα από αυτά τα μέρη
Charming, romantic, and adventurous, delicious Krakow.
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα στην πόλη αυτή.
Developed over many centuries, Krakow provides a showcase setting for many historic styles of architecture.
Αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, η Κρακοβία προσφέρει ως βιτρίνα πολλά ιστορικά σχέδια-στυλ αρχιτεκτονικής.
The city has grown from a Stone Age settlement to Poland's second most important city.
Η πόλη έχει αναπτυχθεί από ένα οικισμό της Λίθινης Εποχής στη δεύτερη πιο σημαντική πόλη της Πολωνίας.
The city's full official name is Stołeczne Królewskie Miasto Kraków, or "Royal Capital City of Krakow".
Η πλήρης, επίσημη επωνυμία της πόλης είναι Stołeczne Królewskie Miasto Κρακοβία, ή «Βασιλική Πρωτεύουσα της Κρακοβίας».
In Polish, Krakow is an archaic possessive form of Krak and essentially means "Krak's (town)".
Στα πολωνικά, ‘Κρακοβία’ είναι μια αρχαϊκή κτητική μορφή του Κρακ που ουσιαστικά σημαίνει «η πόλη του Κράκ».
As the city expanded, so too did the architectural achievements of its builders. It is for this reason that the variations in style and urban planning are so easily recognisable.
Καθώς η πόλη επεκτάθηκε, έτσι έγινε και με τα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα των κατασκευαστών της. Είναι γι’ αυτό το λόγο που οι διαφορές στο ύφος και του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι τόσο εύκολα αναγνωρίσιμα.
Its nearly perfectly preserved Gothic core proudly wears overlays of Renaissance, Baroque and Art Nouveau, a record of tastes that evolved over the centuries.
Ο σχεδόν τέλεια διατηρημένος Γοτθικός πυρήνας, έχει περήφανα επικαλύψεις της Αναγέννησης, Μπαρόκ και Νεοτερισμού, ένα ρεκόρ διαφόρων ειδών που εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων.
The Old Town is the most prominent example of an old town in the country.
Η Παλιά Πόλη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παλιάς πόλης στη χώρα.
Kanonicza Street, which leads to the Wawel, is home to a number of 16th and 17th century architectural masterpieces.
Η οδός Κανονίτζα η οποία οδηγεί στο κάστρο Βάβελ, έχει μια σειρά από αρχιτεκτονικά αριστουργήματα του 16ου και 17ου αιώνα.
In addition to the old town, the city's former Jewish district of Kazimierz is particularly notable for its many renaissance buildings and picturesque streets.
Εκτός από την παλιά πόλη, η πρώην εβραϊκή συνοικία της πόλης Καζιμιέρζ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πολλά αναγεννησιακά κτίρια και τα γραφικά σοκάκια.
Kazimierz was founded in the 14th century to the south-east of the city centre and soon became a wealthy, well-populated area.
Η Εβραϊκή συνοικία Καζιμιέρζ ιδρύθηκε το 14ο αιώνα, στα νότιο-ανατολικά του κέντρου της πόλης και σύντομα έγινε μια πλούσια και πυκνοκατοικημένη περιοχή.
Krakow's renowned Juliusz Slowacki Theatre.
Το υπέροχο, αναπαλαιομένο κτίριο του θεάτρου της πόλης.
The architectural design of the Old Town had survived all cataclysms of the past and retained its original form coming from the medieval times.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της Παλιάς Πόλης επέζησε όλων των κατακλυσμιαίων καταστροφών του παρελθόντος και διατήρησε την αρχική του μορφή που προέρχεται από τη μεσαιωνική εποχή.
The Old Town district of Krakow is home to about six thousand historic sites and more than two million works of art.
Η περιοχή της Παλιάς Πόλης της Κρακοβίας φιλοξενεί έξι χιλιάδες περίπου ιστορικά μνημεία και περισσότερα από δύο εκατομμύρια έργα τέχνης.
Krakow's palaces, churches, theatres and mansions display great variety of color, architectural details, stained glass, paintings, sculptures, and furnishings.
Παλάτια, εκκλησίες της Κρακοβίας, τα θέατρα και τα αρχοντικά εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, βιτρώ, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και έπιπλα.

Between yesterday and today  Krakow lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η Κρακοβία ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
An amazing combination of history, architecture, fashion and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας και όμορφου κόσμου.
With the establishment of new universities and cultural venues at the emergence of the Second Polish Republic in 1918 and throughout the 20th century, Krakow reaffirmed its role as a major national academic and artistic centre.
Με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων και πολιτιστικούς χώρων κατά τη Δεύτερη πολωνική Δημοκρατία το 1918 και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Κρακοβία επιβεβαίωσε το ρόλο της ως ένα μείζον εθνικό ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό κέντρο.
A Cracovian beauty!  -  Μια όμορφη Κρακοβέζα!
The place looks unbelievably beautiful. Beauties everywhere... 
Απίστευτη ομορφιά που σε θαμπώνει. Ομορφιές βρίσκονται παντού...
 
It began as a hamlet on Wawel Hill and was already being reported as a busy trading centre of Slavonic Europe in 965.
Ξεκίνησε ως ένα χωριουδάκι στο Λόφο Βάβελ και το 965αναφερόταν ως ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της Σλαβικής Ευρώπης.
 
Situated on the Vistula River in the Lesser Poland region, the city dates back to the 7th century.
Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βιστούλα στην περιοχή της Κάτω Πολωνίας. H πόλη χρονολογείται από τον 7ο αιώνα.
The Gothic Wawel Castle in Krakow was built at the behest of Casimir III the Great, who reigned from 1333 to 1370, and consists of a number of structures situated around the central courtyard.
Το γοτθικό κάστρο Βάβελ στην Κρακοβία χτίστηκε κατ 'εντολή του Casimir ΙΙΙ του Μεγάλου, ο οποίος βασίλεψε 1333-1370, και αποτελείται από μια σειρά από κατασκευές που βρίσκονται γύρω από την κεντρική αυλή.
 
The whole district is bisected by the Royal Road, the coronation route traversed by the Kings of Poland.
Η όλη περιοχή διχοτομείται από τη Βασιλική Οδό, τη διαδρομή στέψης που διέσχιζαν οι βασιλιάδες της Πολωνίας.
 Great cultural heritage.  -  Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. 
Life goes on in one way or another... Η ζωή συνεχίζετι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο...
There are about 40 parks in Krakow including dozens of gardens and forests.
Υπάρχουν περίπου 40 πάρκα στην Κρακοβία μεταξύ των οποίων δεκάδες κήποι και δάση.
Lovers of history, art and life... in an ideal place to express themeselves!
Eραστές της Ιστορίας, της τέχνης και της ζωής... σ' ένα ιδανικό μέρος για προσωπική έκφραση! 
Demetra and Michalis Athienitis are excited by the amazing monuments and rich art pieces.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηενίτης γοητευμένοι από τα καταπληκτικά μνημεία και τα πλούσια έργα τέχνης.
Strolling in the city and facing the works of the old and recent past, you are impressed by the stunned of the artistic sensitivity, skill and the high art of their creators.
Περπατώντας στην πόλη και αντικρίζοντας τα έργα του παλιού και του πρόσφατου παρελθόντος, μένεις εκστατικός από την καλλιτεχνική ευαισθησία, την επιδεξιότητα και την υψηλού επιπέδου τέχνη των δημιουργών τους.
Shopping in the old city center is another pleasant attraction!
Το ψώνισμα στην παλιά πόλη αποτελεί κι αυτό μια ακόμη ευχάριστη ενασχόληση.
There are so many things you can see and enjoy in this unique city of history, culture and much more.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε σ' αυτή την πόλη της ιστορίας, του πολιτισμού και πολλών άλλων.

The well kept secret which gives the Polish woman the edge on style and charm...
Το καλά διατηρημένο μυστικό που δίνει στην Πολωνίδα γυναίκα τη χάρη στο στυλ...

6 comments:

Anonymous said...

Each time I surf your blog it is a "voyage" thru History, the photos take us to a new places and the comments create a wonderful sense of "virtual presence". Thank you Phivos for sharing those wonderful souvenirs.
Eliana Fakhoury

Paraskevi Lamprini M. said...

πάρα πολύ όμορφη η Κρακοβία... ήμασταν κάποτε περαστικοί από αυτήν ... κρίμα που χάσαμε τέτοια ομορφιά!!

Paraskevi Lamprini M. said...

νάστε καλά να ξαναπάτε!

Jael said...

Lovely virtual tour to Krakow:) Kiitos Phivos:)

Lydia said...

You summed it up with this line: "...a living lab of architecture over the ages." It looks like a wonderful city. I love the photo of the musicians in the Old Town, the white horse and carriage, the beautiful Juliusz Slowacki Theatre, and the picture of the young lovers in front of the poster.
That picture at the end with the strange-looking monk with the beard is soooo funny!

J_on_tour said...

Nice tour of the city with tremendous architecture. Lots of these images reminded me of my visit back in 2008 and were starting to fade from the memory as the photographs have been packed away for some time. Hope you enjoyed your trip.