Tuesday, April 9, 2013

Smyrna - TurkeyΣμύρνη παλιό μεγαλείο και θλίψη στις ακτές του ΑιγαίουSmyrna was an ancient city located at a central and strategic point on the Aegean sea of Asia Minor.
Η Σμύρνη ήταν μια αρχαία πόλη που βρίσκεται σε κεντρικό και στρατηγικό σημείο στο Αιγαίο της Μικράς Ασίας.


Lygia and Grigoris Malliotis with the background of the trade mark of the city.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλλιώτης και στο βάθος το σημείο αναφοράς της πόλης.

 


The Old Smyrna, the initial settlement founded around the 11th century BC, first as an Aeolian settlement, and later taken over and developed during the Archaic Period by the Ionians.
Η Παλαιά Σμύρνη, ο αρχικός οικισμός ιδρύθηκε γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ., αρχικά ως Αιολικός οικισμό, και αργότερα αναπτύχθηκε κατά την Αρχαϊκή Περίοδο από τους Ίωνες.


New city moved into from the older one as of the 4th century BC by Alexander the Great.
Η νέα πόλη μεταφέρθηκε από την παλαιότερη τον 4ο αιώνα π.Χ. από το Μέγα Αλέξανδρο.


An explanation regarding its name involves a Greek myth derived from an eponymous Amazon named “Smyrna”, which was also the name of a quarter of Ephesus, and can also be recognized under the form Myrina, a city of Aeolis.
Μια εξήγηση για το όνομά της πόλης, αναφέρεται σ’ ένα ελληνικό μύθο από μια επώνυμη Αμαζόνα που ονομαζόταν «Σμύρνα». Ονομάζετο επίσης έτσι ένα κομμάτι της Εφέσου, καθώς και μια πόλη της Αιολίδας η Μύρινα.


The turkish name “Izmir” derives from the former Greek name “Smyrna”, through the first two syllables of the phrase “to Smyrna” in Greek.
Το όνομα «Σμύρνη» στην τουρκική προέρχεται από το ελληνικό όνομα «Σμύρνη», και των δύο πρώτων συλλαβών της φράσης «εις Σμύρνην».


After the Byzantines, the city had a turbulent time under the Arabs, Seljuks, Crusaders and Mongols, until it was conquered by the Ottomans Turks in 1413.
Μετά τους Βυζαντινούς, η πόλη πέρασε μια ταραγμένη περίοδο με τους Άραβες, τους Σελτζούκους, τους Σταυροφόρους και τους Μογγόλους, μέχρι που κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1413.
                                                                                                                                         


Smyrna is the third largest city in Turkey with a population of around 3.7 million, the second biggest port after Istanbul.
Η Σμύρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, με πληθυσμό περίπου 3,7 εκατομμύρια. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μετά την Κωνσταντινούπολη.


Greek influence was so strong in the area that the Turks called it "Smyrna of the infidels".
Η Ελληνική επιρροή ήταν τόσο ισχυρή στην περιοχή, που οι Τούρκοι την ονόμαζαν «Η Σμύρνη των απίστων».


As one of the principal cities of Asia Minor, Smyrna vied with Ephesus and Pergamum for the title "First City of Asia Minor".
Ως μία από τις κύριες πόλεις της Μικράς Ασίας, η Σμύρνη συναγωνίζετο με την Έφεσο και την Πέργαμο για τον τίτλο της «Πρώτης Πόλης της Μικράς Ασίας».


Situated on the slopes of the Pagos hills, it was the commercial, judicial and political nucleus of the ancient city, a center for artistic activities and for teaching.
Πάνω στις πλαγιές του λόφου Πάγου, ήταν ο εμπορικός, δικαστικός και πολιτικός πυρήνας της αρχαίας πόλης, το κέντρο για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και την εκπαίδευση.
Our group leader explaining to us the rich history of the city.
Ο ξεναγός, μας εξηγεί την πλούσια ιστορία της πόλης.


The two separate parts of the city were controlled by two different powers, the upper Smyrna being Muslim and the lower part of the city Greek.
Τα δύο ξεχωριστά τμήματα της πόλης ελέγχονταν από δύο διαφορετικές δυνάμεις. Η πάνω Σμύρνη ήταν μουσουλμανική και το κάτω μέρος της πόλης ελληνικό.During the late 19th and early 20th century, the city was an important financial and cultural center of the Greek world.
Κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, η πόλη ήταν ένα σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του ελληνικού κόσμου.


The modern city was constructed atop the later Hellenistic city, partly on the slopes of a rounded hill the Greeks called Pagos.
Η σύγχρονη πόλη χτίστηκε στην κορυφή της παλιάς ελληνικής πόλης, στις πλαγιές ενός στρογγυλού λόφου που οι Έλληνες ονόμαζαν Πάγος.


The waterfront is the pride of Smyrna. Its construction started in 1867. It was the heart and the soul of the economy and society.
Η προκυμαία είναι το καμάρι της Σμύρνης. Η κατασκευή της είχε αρχίσει το 1867. Ψυχή και καρδιά της σμυρναϊκής οικονομίας και κοινωνίαςThe new city was developed simultaneously on the slopes of the Mount Pagos (Kadifekale today) and alongside the coastal strait until the 18th century.
Η νέα πόλη αναπτύχθηκε ταυτόχρονα στις πλαγιές του όρους Πάγος (Κατιφεκαλέ σήμερα) και παράλληλα στα παράκτια στενά τον 18ο αιώνα.The archaic city ("Old Smyrna") contained a temple of Athena from the 7th century BC.
Η αρχαϊκή πόλη ("Παλαιά Σμύρνη") είχε ένα ναό της Αθηνάς από τον 7ο π.Χ. αιώνα.The μνημείο of Mustafa Kemal Ataturk. -  Το μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ.

During the 1919-1922 period, the city was under the control of Greece by the Treaty of Serves.
Με τη Συνθήκη των Σεβρών, την περίοδο 1919-1922 η πόλη ήταν υπό ελληνική κυριαρχία.


Walking in Smyrna's waterfront, from where the last Greek residents left, the feelings are hard recalling all those who died so tragically and all the others who became refugees.
Περπατώντας στην προκυμαία της Σμύρνης, από όπου έφυγαν και οι τελευταίοι Έλληνες κάτοικοι της, τα συναισθήματα είναι έντονα σκεφτόμενοι όλους αυτούς που χάθηκαν τόσο τραγικά και όλους τους άλλους που κατέληξαν πρόσφυγες.
The Great Fire of Smyrna or the Catastrophe of Smyrna in September 1922 completely destroyed the Greek and Armenian quarters of the city.
Η μεγάλη πυρκαγιά, η καταστροφή της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922, κατέστρεψε ολοσχερώς την ελληνική και την αρμενική συνοικία. A Turkish cute young girl dressed in fashion. 
Μια όμορφη νεαρή Τουρκάλα ντυμένη στη μόδα. 
Christiana Palaonta (facebook) taking hundreds of photos of the port and the city.
Η Χριστιάνα Παλάωντα βγάζει αμέτρητες φωτογραφίες του λιμανιού και
της πόλης. 
The beautiful houses influenced by Greek architecture, mute witnesses of once thriving era by Hellenism.
Τα πανέμορφα σπίτια επηρεασμένα από την Ελληνική αρχιτεκτονική, βουβοί μάρτυρες πια της περιόδου που άνθιζε ο Ελληνισμός.In the vast Greek area which was burned including the six neighborhoods the cultural park of Smyrna is now extended.
Στο τεράστιο σε έκταση ελληνικό τμήμα με τις έξι συνοικίες, που κάηκε  ολοσχερώς, εκτείνεται σήμερα το πολιτιστικό πάρκο της Σμύρνης.Lygia Malliotis is excited by the amazing past history and the stunning views
Η Λυγία Μαλλιώτη γοητευμένη από την καταπληκτική ιστορία και την εκπληκτική θέα.

For Greeks, the visit to Smyrna it’s a different journey from what we usually make. It's a kind of tribute to those who perished.
Για τους Έλληνες, η επίσκεψη  στη Σμύρνη  είναι ένα ταξίδι αλλιώτικο  από αυτά που κάνουμε συνήθως. Είναι  κάτι σαν φόρος τιμής για όσους χάθηκαν.

Many images of the city full of bitter remembrance for the lost of the prosperous Greeks community once thriving in this city...
Πολλές εικόνες της πόλης γεμάτες πικρές θύμησες για τον ευημερούντα Ελληνισμό που χάθηκε…


A thriving and sophisticated city and a huge trading center, despite its frequent earthquakes.
Μια ακμάζουσα και σοφιστικέ πόλη και ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, παρά τους συχνούς σεισμούς.For the Greek traveller, the trip to Smyrna is a real shocking experience, but well worth a visit. 
Για τον Έλληνα ταξιδιώτη, η επίσκεψη στη Σμύρνη αποτελεί μια συγκλονιστική εμπειρία, που σίγουρα αξίζει τον κόπο να τη ζήσει κανείς.
Lygia and Grigoris Malliotis discovering the city and enjoying the tour.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλλιώτης ανακαλύπτουν την πόλη και απολαμβάνουν την ξενάγηση.
The area has been a center of art and culture since the earliest times and has been settled by many civilizations since being founded in 3000 BC.
Η περιοχή υπήρξε κέντρο τέχνης και πολιτισμού από αρχαιοτάτων χρόνων και έχει κατοικηθεί από πολλούς πολιτισμούς από τότε που ιδρύθηκε το 3000 π.Χ.Regardless, if the new face of the city is trying desperately to erase the old one... The old halo of Smyrna is not erased...
Ανεξάρτητα αν το νέο πρόσωπο της πόλης που προσπαθεί απεγνωσμένα να σβήσει το παλιό… Το παλιό φωτοστέφανο της Σμύρνης δεν έχει σβήσειFascinating and wonderful place with so much character. (Photo: Lygia and Grigoris Malliotis pointing out a new part of the city).
Όμορφος και εξαίρετος τόπος με χαρακτήρα. (Στη φωτογραφία η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλλιώτης δείχνουν ένα κομμάτι της νέας πόλης).

The city has an atmosphere more of Mediterranean Europe than traditional Turkey.
Η πόλη έχει μια Μεσογειακής Ευρώπης παρά μια παραδοσιακή της Τουρκίας. 


The city is now a modern, developed, and commercial center, set around a huge bay and surrounded by mountains.
Η Σμύρνη είναι πλέον μια σύγχρονη, αναπτυγμένη πόλη και ένα εμπορικό κέντρο, γύρω από έναν τεράστιο κόλπο, που περιβάλλεται από βουνά.


Legends and Greek history still live on the streets and in homes like ghosts that roam around in every corner of the city.
Οι θρύλοι και η Ελληνική ιστορία ακόμη ζουν στους δρόμους και στα σπίτια σαν φαντάσματα που γυροφέρνουν σε κάθε γωνιά της πόλης.Nothing recalls today the Greek element in this city that once was full of Greek culture.
Τίποτα πια δεν θυμίζει το ελληνικό στοιχείο σ’ αυτή την πόλη που έσφυζε κάποτε από ελληνική κουλτούρα.Smyrna before its destruction in 1922, had 16 Orthodox churches the most important being a cathedral of Agia Fotini with exquisite art and magnificent marble spire, built in the 17th century.
Η Σμύρνη πριν της καταστροφής της το 1922, είχε 16 ορθόδοξους ναούς με σημαντικότερο το μεγάλο μητροπολιτικό ναό της Αγίας Φωτεινής με το μεγαλοπρεπές και εξαίρετης τέχνης μαρμάρινο κωδωνοστάσιο, που κτίσθηκε τον 17ο αιώνα.Some souvenirs to remember the great site.  Right here that Εast meets with the West...
Μερικά αναμνηστικά για ενθύμιο της πόλης. Εδώ ακριβώς, που σμίγει η Ανατολή με τη Δύση...Daily images in the city. Some things seems to be kept for ever. 
Καθημερινές εικόνες στην πόλη. Κάποια πράγματα διατηρούνται για πάντα.

Charming, history, romantic, and adventurous, adorable Smyrna.
Ομορφιές, ιστορία, ρομαντισμός και περιπέτεια, αξιολάτρευτη Σμύρνη.8 comments:

anagnostria said...

Πολύ ωραία και η Σμύρνη και η αναάρτησή σου αγαπητέ Φοίβο. Πόσο θλιβερή όμως η αναπόληση των αλλοτινών καιρών...

Cheryl said...

Looks like a very interesting place to visit. Nice!

Traveling Hawk said...

I only passed at the margins of the city, in my way to Marmaris. It seems to be a large city and certainly worth a visit. I like the waterfront photos you present here.

Renuka said...

Turkey is growing to be a popular destinations for tourists - it offers both offbeat charm and obvious beauty.


http://renuka-mytraveldiary.blogspot.in/2013/04/ajit-bhawan-palace-in-jodhpur-indias.html

angel said...

Uma cidade fantástica com uma história muito rica. Adorei conhecer um pouco de mais uma das cidades que meu amigo gentilmente no leva a conhecer através de seus registros fotográficos e escritos. Grazie Phivos.

Linda said...

Great photos, looks like a really nice place.

Magia da Inês said...

Muito bacana!
Gosto da arquitetura dos prédios mais antigos. Lugar diferente, costumes diferentes. Bom fim de semana!
Beijinhos.

Anonymous said...

A leap into history; Interesting "virtual tour"...thank you Phivos