Sunday, September 15, 2013

The ancient Theater of Epidavros, Greece

A living legend of the ancient Greek culture and civilization
Ζωντανός θρύλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
Epidavros Theater is one of the most important open-air theaters in the world. It has a capacity of 12.000-14.000 and has been preserved almost intact.
Το Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Eίναι ένα από τα σημαντικότερα υπαίθρια θέατρα στον κόσμο. Έχει χωρητικότητα 12,000 έως 14,000 και έχει διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφο.
The visit to the ancient theater of Epidavros, is an exciting spiritual long journey to the glorious period of Classical Greece.
Η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, συγκλονίζει και συνεπαίρνει το πνεύμα σ’ ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο, στη λαμπρή περίοδο της Κλασσικής Ελλάδας.

Epidavros is known by the impressive ancient theater which is still used for various performances of ancient drama, as well as other cultural events.
Η Επίδαυρος είναι γνωστή από το εντυπωσιακό, αρχαίο θέατρο της ο οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για διάφορες παραστάσεις αρχαίου δράματος, καθώς επίσης και για άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
The theatre of of Epidavros is the ideal specimen of the achievements and experience of the ancient Greeks on theatre construction.
Το θέατρο της Επιδαύρου είναι το ιδανικό δείγμα των επιτευγμάτων και της εμπειρίας των αρχαίων Ελλήνων στην κατασκευή θεάτρων.
The world famous annual festival of ancient theater in Epidaurus organized for many years, became a tradition. Each year between July and September attracts many theatergoers and archaeology enthusiasts, from all the corners of the Earth. So the name Epidaurus became a symbol and a synonym of ancient tragedy.
Το παγκόσμια γνωστό ετήσιο φεστιβάλ αρχαίου θεάτρου στην Επίδαυρο που διοργανώνεται εδώ και πολλά χρόνια, έχει γίνει πια θεσμός. Κάθε χρόνο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου προσελκύει πολλούς θεατρόφιλους και αρχαιολάτρες απ΄ όλες τις γωνιές της Γης. Έτσι, το όνομα Επίδαυρος έγινε πια σύμβολο και συνώνυμο της αρχαίας τραγωδίας.
A shocked feeling besets on all those who are lucky enough to have the chance to watch an ancient drama performance in the peacefulness of this area. Each performance is a true rite at the altar of art, which proves also the size of the beauty of this theater.
Αίσθημα συγκλονισμού διακατέχει όσους τυχερούς έτυχε να παρακολουθήσουν έργο αρχαίου δράματος στη γαλήνη αυτού του χώρου. Κάθε παράσταση αποτελεί αληθινή μυσταγωγία στο βωμό της τέχνης, που αποδεικνύει συνάμα και το μέγεθος της ομορφιάς του θεάτρου.
A visit to the ancient theater of Epidaurus, a living legend of the ancient Greek culture, shocks and excites the spirit in a long journey, in the glorious period of Classical Greece.
Η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ζωντανός θρύλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού συγκλονίζει και συνεπαίρνει το πνεύμα σ’ ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο, στη λαμπρή περίοδο της Κλασσικής Ελλάδας.
Why the ancient theater of Epidaurus was near the sanctuary of Asklepios and what was the relationship between the two? The answer perhaps is given by Aristotle, who defined tragedy.
Γιατί όμως ο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου βρισκόταν κοντά στο ιερό του Ασκληπιείου και τι σχέση να’ χε άραγε το ένα με το άλλο; Την απάντηση ίσως τη δίνει ο Αριστοτέλης, ο οποίος όριζε την τραγωδία ως εξής: «Έστιν ούν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης ηδυσμένω λόγω, χωρίς εκάστω των ειδών εν τοις μορίοις, δρώντων ού δι’ απαγγελίας, δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την από των τοιούτων παθημάτων κάθασιν». Δηλαδή, η τραγωδία είναι η μίμηση μιας σοβαρής και ολοκληρωμένης πράξεως με την ανάλογη έκταση. Είναι διατυπωμένη με λόγο καλλιτεχνικό και με ξεχωριστή τεχνοτροπία για τα διάφορα μέρη της. Η διεξαγωγή της έχει δράση και όχι μόνο απαγγελία. Προς το τέλος της προξενεί με τον οίκτο και τον φόβο την κάθαρση των παθημάτων που φανέρωσε η πράξη».
Έτσι, ο Αριστοτέλης παρομοιάζει τη συγκίνηση που προξενεί μια παράσταση τραγωδίας ως μέσον θεραπευτικής αγωγής, αφού η τραγωδία καθαρίζει τα πάθη της ψυχής που βγαίνουν στην επιφάνεια μέσα από το έργο. Γι’ αυτό και οι παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο, πιθανόν να συμπλήρωναν τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών/επισκεπτών του Ασκληπιείου. Στην αρχαιότητα, όπως φυσικά και σήμερα, η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο, καθώς και το τραγούδι στις θεατρικές παραστάσεις.
Troades by Evripides
Athens and how does life go on after a major defeat? How do people define themselves when their world is collapsing around them? How do we recognize ourselves in the unfamiliar landscape that emerges out of crisis? The voice of the Trojan Women rings out like a warning in the dead calm that follows catastrophe. Thirty two musicians and fourteen actors essay a musical reading of a classic work which charts the triumph and power of the victors through the suffering and devastation of the defeated. Epidaurus festival
Πώς συνεχίζεται η ζωή μετά τις μεγάλες ήττες; Πώς προσδιορίζονται οι άνθρωποι όταν ο κόσμος τους καταρρέει; Πώς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας στο άγνωστο τοπίο που αναδύεται σε περιόδους κρίσης; Η φωνή των Τρωάδων ηχεί σαν προειδοποίηση στον «νεκρό χρόνο» που ακολουθεί την καταστροφή. Ένα κλασικό έργο, το οποίο αποτυπώνει το θρίαμβο και την εξουσία των νικητών μέσα από τα πάθη και τον όλεθρο των ηττημένων.
This is the most popular of the surviving tragedies of Euripides first presented at the Great Dionysia in 415 BC and reflects the arrogance of power and its disastrous consequences in any season. The Troades (Trojan Women) do not echo, the war or defeat, but the exceeded limits in crisis management by the "managers" i.e. the winners.
Πρόκειται για την πιο δημοφιλή από τις σωζόμενες τραγωδίες του Ευριπίδη που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια το 415 π.χ. και καθρεφτίζει την αλαζονεία της εξουσίας και τις ολέθριες συνέπειές της σε κάθε εποχή.
Οι Τρωάδες απηχούν, όχι τον πόλεμο ή την ήττα, αλλά την υπέρβαση παντός ορίου στη διαχείριση κρίσεων εκ μέρους των “διαχειριστών”, δηλαδή των νικητών. Η ιστορία αναπτύσσεται στη «νεκρή ζώνη» μεταξύ μιας κατάκτησης και ενός ολοκληρωτικού αφανισμού και κλείνει με την εξάλειψη της προοπτικής των ηττημένων και την απαρχή της καταστροφής των νικητών, εντέλει την έναρξη μιας νέας εποχής που προκαλεί δέος και δεν υπόσχεται τίποτα.
Its exceptional acoustics, permit almost perfect intelligibility of unamplified spoken word from the proscenium or scene to all 12.000 spectators, regardless of their seating.
Η εξαιρετική ακουστική του, επιτρέπει σχεδόν τέλεια σαφήνεια των προφορικών λέξεων χωρίς μικρόφωνα από τη σκηνή σε όλους τους 12.000 θεατές, ανεξάρτητα από τη θέση τους.

Epidavros Theater is one of the most important open theaters in the world. It boasts the best acoustics and has been standing for more than 4.500 years.
Το Θέατρο της Επιδαύρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ανοικτά θέατρα του κόσμου. Μπορεί να υπερηφανεύεται για την καλύτερη ακουστική και ορθώνεται για περισσότερο από 4.500 χρόνια.
The view, aesthetics, and acoustics of the Theatre are breathtaking.
Η θέα, η αισθητική και  η ακουστική του Θεάτρου είναι εκπληκτική.
It has the typical Hellenistic structure with the three basic parts: the cavea, the orchestra and the stage-building (scene).
Έχει την τυπική Ελληνιστική δομή με τα τρία βασικά μέρη: το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα (σκηνή).
Timeless and beautiful stands proudly in the wildness of the surrounding hills. A true architectural masterpiece.
Αγέρωχο και όμορφο ορθώνεται περήφανα μέσα στην αγριάδα των γύρω λόφων. Αληθινό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα.
The ancient theater at Epidaurus is one of the most acoustically remarkable structures in the world. A whisper spoken in the heart of the performance area can reach the highest tier of seats.
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου είναι μια από τις πιο αξιόλογες κατασκευές στον κόσμο όσον αφορά την ακουστική δομή. Ακόμη κι ένας ψίθυρος από τη σκηνή, μπορεί να φτάσει την υψηλότερη βαθμίδα των θέσεων.
This is the best-preserved open-air theatre in Greece and is regarded as one of the loveliest in the world. Building commenced in the 3rd century BC and it was completed in the 2nd century BC.
Είναι το καλύτερα σωζόμενο αρχαίο θέατρο στην Ελλάδα και θεωρείται το ωραιότερο θέατρο του κόσμου. Χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και συμπληρώθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ.
Attending an ancient Greek drama play is such an awesome experience by all means.
Το να παρακολουθήσεις ένα αρχαίο ελληνικό έργο δράματος είναι μια τρομερή εμπειρία πραγματικά.

2 comments:

Ann said...

a spectacular theater!
i have enjoyed the Hollywood Bowl and the Greek Theater here in California,but they are nothing in comparison to the Epidavros! to be in such a place,that has existed for so long....how thrilling it must be. such a beautiful setting.
the photos and history!!
thanks for sharing this!!

Ola said...

amazing! I would like to see it myself!