Saturday, October 26, 2013

For travelers with sense of humour

Για ταξιδιώτες με αίσθηση του χιούμορ
The questions below about Australia, are from potential visitors.
Οι πιο κάτω ερωτήσεις που αφορούν την Αυστραλία, έγιναν από υποψήφιους επισκέπτες.

These were posted on an Australian Tourism Website.
Εδώ, είναι μια επιλογή από μια τουριστική ιστοσελίδα της Αυστραλίας. 
The answers are the actual responses by the website officials, who obviously have a great sense of humour.
Οι απαντήσεις είναι ακριβώς αυτές που δόθηκαν από τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, τους οποίους ολοφάνερα διακρίνει η αίσθηση του χιούμορ.
*Kings Cross is probably the next best known tourist attraction in Sydney after the Harbour Bridge and Opera House. It is Sydney's main night spot.
*Το Κινγκ Κρος είναι ίσως το πιο γνωστό τουριστικό μέρος μετά τη γέφυρα του λιμανιού και το κτίριο της Όπερας. Είναι η περιοχή της νυχτερινής ζωής της πόλης του Σίνδεϊ.

Q: Does it ever get windy in Australia ? I have never seen it rain on TV, how do the plants grow? (UK)
A: We import all plants fully grown and then just sit around watching them die.
*
Ε: Φυσάει ποτέ εκεί; Υπάρχουν άνεμοι στην Αυστραλία; Δεν έχω δει ποτέ μου στην τηλεόραση να βρέχει εκεί. Πώς μπορεί τα φυτά να μεγαλώνουν; (Η.Β.)
Α: Εισάγουμε όλα τα φυτά σε πλήρη ανάπτυξη και καθόμαστε μετά και περιμένουμε απλώς πότε θα μαρανθούν.

Q: Will I be able to see kangaroos in the street? (USA)
A: Depends how much you've been drinking.
 *
Ε: Θα μπορέσω άραγε, να δω κανένα γκαγκουρό στους δρόμους; (ΗΠΑ)
Α: Εξαρτάται από το πόσο πιωμένοι θα είσθε.

Q: I want to walk from Perth to Sydney - can I follow the railroad tracks? (Sweden)
A: Sure, it's only three thousand miles, take lots of water.
*
Ε: Θέλω να περπατήσω από το Μπερθ στο Σίδνεϊ – μπορώ να ακολουθήσω τις γραμμές του τραίνου; (Σουηδία)
Α: Βεβαίως, είναι μόνο τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα. Πάρτε μαζί σας μπόλικο νερό.

Q: Are there any ATMs (cash machines) in Australia ? Can you send me a list of them in Brisbane , Cairns, Townsville and Hervey Bay ? (UK)
A: What did your last slave die of?
*

Ε: Υπάρχουν καθόλου ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ’s) στην Αυστραλία; Μπορείτε να μου στείλετε ένα κατάλογο από τις πόλεις Μπρίσμπανε, Κέϊρνς, Τάουνσβιλ και Χέρβεϊ Μπέϊ; (Η.Β.)
Α: Από τι πέθανε ο τελευταίος σας σκλάβος;

Q: Can you give me some information about hippo racing in Australia ? (USA)
A: A-fri-ca is the big triangle shaped continent south of Europe. Aus-tra-lia is that big island in the middle of the Pacific which does not... oh forget it. Sure, the hippo racing is every Tuesday night in Kings Cross.* Come naked.
*
Ε: Μπορείτε να με πληροφορήσετε για τις κούρσες με ιπποπόταμους στην Αυστραλία; (ΗΠΑ)
Α: Η Α-φρι-κή είναι η ήπειρος με το μεγάλο τριγωνικό σχήμα κάτω από την Ευρώπη. Η Αυσ-τρα-λί-α είναι η μεγάλη νήσος στο μέσο του Ειρηνικού Ωκεανού, η οποία δεν... ώ ξεχάστε το. Βέβαια, οι ιπποποταμο-δρομίες οργανώνονται κάθε Τρίτη βράδυ στην πλατεία Κινγκς Κρος*.  Ελάτε γυμνοί.

Q: Which direction is North in Australia ? (USA)
A: Face south and then turn 180 degrees. Contact us when you get here and we'll send the rest of the directions.
*
Ε: Ποια κατεύθυνση είναι Βόρεια της Αυστραλίας; (ΗΠΑ)
Α: Κοιτάξτε νότια και μετά κάντε στροφή 180 μοίρες. Επικοινωνήστε μαζί μας όταν φτάσετε εκεί και θα σας στείλουμε τις υπόλοιπες οδηγίες.

Q: Can I bring cutlery into Australia ? (UK)
A: Why? Just use your fingers like we do.
*
Ε: Μπορώ, να φέρω μαζί μου μαχαιροπήρουνα στην Αυστραλία (Η.Β.)
Α: Μα γιατί; Απλώς, χρησιμοποιείστε τα δάκτυλα σας, όπως κάνουμε εμείς.

Q: Do you have perfume in Australia? (France)
A: No, WE don’t stink.
*
Ε: Έχετε αρώματα στην Αυστραλία; (Γαλλία)
Α: Όχι, ΕΜΕΙΣ δεν βρωμάμε.
Q: Can you send me the Vienna Boys' Choir schedule? (USA)
A: Aus-tri-a is that quaint little country bordering Ger-man-y, which is... oh forget it. Sure, the Vienna Boys Choir plays every Tuesday night in Kings Cross, straight after the hippo races. Come naked.
*
Ε: Μπορείτε να μου στείλετε το πρόγραμμα της ‘Χορωδίας Αγοριών’ της Βιέννης; (ΗΠΑ)
Α: Η Αυσ-τρί-α είναι η ελκυστική αυτή μικρή χώρα που συνορεύει με τη Γερ-μα-νί-α, η οποία, ώ ξεχάστε το. Βέβαια, τα παιδιά της Βιέννης κάνουν παραστάσεις κάθε Τρίτη βράδυ στην περιοχή Κινγκς Κρος*, αμέσως μετά τις ιπποποταμο-δρομίες. Ελάτε γυμνοί.

Q: Can I wear high heels in Australia ? (UK)
A: You are a British politician, right?
*
Ε: Μπορώ να φορώ ψηλοτάκουνα στην Αυστραλία; (Η.Β.)
Α: Πρέπει να είσθε Βρετανός πολιτικός, σωστά;
Q: Are there supermarkets in Sydney and is milk available all year round? (Germany)
A: No, we are a peaceful civilization of vegan hunter/gatherers. Milk is illegal.
*
Ε: Υπάρχουν υπεραγορές στο Σίδνεϊ και διατίθεται γάλα ολόχρονα; (Γερμανία)
Α: Όχι, είμαστε ένας ειρηνικός λαός, που αποτελείται μόνο από χορτοφάγους. Το
γάλα είναι παράνομο.
Q: Please send a list of all doctors in Australia who can dispense rattlesnake serum. (USA)
A: Rattlesnakes live in A-meri-ca which is where YOU come from. All Australian snakes are perfectly harmless, can be safely handled and make good pets.
*
Ε: Παρακαλώ, στείλτε μου ένα κατάλογο με όλους τους γιατρούς της Αυστραλίας, που διαθέτουν ορρό για τα δηλητηριώδη φίδια ρατλεσνέϊκ.
Α: Τα φίδια ρατλεσνέϊκ ζουν στην Α-με-ρι-κή από όπου ΕΣΕΙΣ προέρχεστε. Τα αυστραλέζικα φίδια είναι όλα τελείως άκακα. Μπορείτε με ασφάλεια να τα κρατήσετε στα χέρια σας και μπορούν να γίνουν καλά κατοικίδια.

Q: I have a question about a famous animal in Australia, but I forget its name. It's a kind of bear and lives in trees. (USA)
A: It's called a Drop Bear. They are so called because they drop out of Gum trees and eat the brains of anyone walking underneath them. You can scare them off by spraying yourself with human urine before you go out walking.
*
Ε: Έχω μια ερώτηση να κάνω για το πολύ γνωστό ζώο που ζει στην Αυστραλία, αλλά ξεχνώ το όνομα του. Είναι ένα είδος αρκούδας που ζει επάνω στα δέντρα. (ΗΠΑ)
Α: Λέγεται ‘πίπτουσα αρκούδα’ γιατί πέφτει από τα δέντρα και τρώει τα μυαλά αυτών που περνούν από κάτω. Μπορείτε όμως να το τρομάξετε, ρίχνοντας σπρέι από ανθρώπινα ούρα στο σώμα σας, πριν πάτε έξω για βόλτα.

Q: I have developed a new product that is the fountain of youth. Can you tell me where I can sell it in Australia ? (USA)
A: Anywhere significant numbers of Americans gather.
*
Ε: Έχω ανακαλύψει ένα νέο προϊόν το οποίο είναι η πηγή της νιότης. Μπορείτε, να μου πείτε, πού μπορώ να το πουλήσω στην Αυστραλία; (ΗΠΑ)
Α: Οπουδήποτε, αρκεί, να πάτε εκεί όπου συχνάζουν πολλοί Αμερικανοί.

Q: Can you tell me the regions in Tasmania where the female population is smaller than the male population? (Italy)
A: Yes, gay night clubs.
*
Ε: Μπορείτε να μου πείτε τις περιοχές στην Τασμανία όπου ο πληθυσμός συγκροτείται από μικρότερο αριθμό γυναικών; (Ιταλία)
Α: Ναι, στα νυχτερινά κλαμπ των γκέι.

Q: Do you celebrate Christmas in Australia ? (France)
A: Only at Christmas.
*
Ε. Εορτάζετε τα Χριστούγεννα στην Αυστραλία; (Γαλλία)
Α: Μόνο στα Χριστούγεννα τα εορτάζουμε.
Q: I was in Australia in 1969 on R+R, and I want to contact the Girl I dated while I was staying in Kings Cross*.  Can you help? (USA)
A: Yes, and you will still have to pay her by the hour.
*
Ε: Το 1969 ήμουν στην Αυστραλία σε οργανωμένο ταξίδι και θέλω να επικοινωνήσω με το κορίτσι που βγήκαμε έξω, όταν ήμουν στην περιοχή του Κινγκ Κρος*. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (ΗΠΑ)
Α: Ναι, φυσικά και να ξέρετε ότι, θα την πληρώσετε με την ώρα...

Q: Will I be able to speak English most places I go? (USA)
A: Yes, but you'll have to learn it first.
*
Ε: Θα μπορώ να μιλήσω Αγγλικά στα περισσότερα μέρη που θα πάω; (ΗΠΑ)
Α: Ναι, βέβαια, αλλά θα πρέπει, πρώτα, να τα μάθετε εσείς.

 

2 comments:

Renuka said...

That was funny! Some interesting photos of Australia, too!

http://renuka-voyagerforlife.blogspot.in/2013/10/jaisalmer-fort-in-pictures-part-i.html

Paraskevi Lamprini M. said...

απίστευτες απαντήσεις.. με κάνουν να σκεφθώ να πάω στην Αυστραλία!! χαχα...
καλά να περνάτε και χρονια πολλά!