Tuesday, November 7, 2023

Glafcos Clerides Museum, a private collection

Μουσείο Γλαύκου Κληρίδη - Αίθουσα κειμηλίων «Γλαύκος Κληρίδης»Visitors to Glafcos Cleride's exhibition can see objects that belonged to the distinguished Cypriot politician and his family and which help to tell the story of his extraordinary life.
Οι επισκέπτες στην προσωπική έκθεση αντικειμένων του Γλαύκου Κληρίδη, μπορούν να δουν αντικείμενα που ανήκαν στον διακεκριμένο πολιτικό και την οικογένειά του και τα οποία βοηθούν στην αφήγηση της ιστορίας της εκπληκτικής ζωής του.
The exhibition collection includes dozen of objects and works of art. Through original personal items and artefacts of the time, find out about Cleride's remarkable 94-year life (24 April 1919 – 15 November 2013), from his military career, two periods as President of the Cyprus Republic and beyond in this exhibition.
Η συλλογή της έκθεση περιλαμβάνει δεκάδες αντικείμενα και έργα τέχνης. Μέσα από πρωτότυπα προσωπικά αντικείμενα και τεχνουργήματα της εποχής, μαθαίνετε για την αξιοσημείωτη 94χρονη ζωή του Κληρίδη (24 Απριλίου 1919 - 15 Νοεμβρίου 2013), από τη στρατιωτική του καριέρα, τις δύο περιόδους ως προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά, σε αυτή την έκθεση.
Everyone remembers Glafcos Clerides, the president of the Cyprus Republic during 1993-2003, smoking his pipe, or gently puffing on his huge cigars, sometimes wearing his distinctive jockey hat. But, of course he possessed far more than that, and now an exhibition is being held to display of some of his more personal items.
Όλοι θυμούνται τον Γλαύκο Κληρίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δεκαετή θητεία του (1993-2003), να καπνίζει την πίπα του, ή να φυσά απαλά τα τεράστια πούρα του, φορώντας μερικές φορές το χαρακτηριστικό του καπέλο. Αλλά φυσικά διέθετε πολύ περισσότερα από αυτά. Τώρα υπάρχει μια έκθεση με μερικά από τα πιο προσωπικά του αντικείμενα.
A large portrait of the eminent politician, "welcomes" the visitors. The personal items belonging to past President Clerides find their way into a different and permanent exhibition.
Ένα μεγάλο πορτρέτο του διαπρεπούς πολιτικού, «υποδέχεται» τους επισκέπτες. Τα προσωπικά αντικείμενα που ανήκουν στον προηγούμενο Πρόεδρο Κληρίδη βρήκαν το δρόμο τους σε μια διαφορετική και μόνιμη έκθεση.
The Glafcos Clerides museum is housed in the building of Holy Metropolis Tamasos and Orinis in the Nicosia district.
Το μουσείο Γλαύκου Κληρίδη στεγάζεται στο κτίριο της Ιερά Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής στην επαρχία Λευκωσίας.
The personal collection of Glafcos Clerides was donated to the Holy Metropolis of Tamasos and Orinis by his daughter Katie Clerides.
Την προσωπική συλλογή του Γλαύκου Κληρίδη παραχώρησε στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής η κόρη του Καίτη Κληρίδη.
A place which connects politics and the memory that charges every visitor emotionally.
Ένας χώρος που συνδέει την πολιτική με τις ιστορικές μνήμες και φορτίζει συναισθηματικά κάθε επισκέπτη.
In the collection there are swords, critically knives, Japanese swords, knives African, Arabic swords and knives, modern daggers and bayonets.
Στη συλλογή υπάρχουν σπαθιά, κριτικά μαχαίρια, ιαπωνικά σπαθιά, μαχαίρια αφρικανικά, αραβικά σπαθιά και μαχαίρια, μοντέρνα στιλέτα και ξιφολόγχες.
A large number of icons, mainly silver and hagiographies which mainly show the Virgin Mary, various saints make up the collection.
Μεγάλος αριθμός εικόνων, κυρίως ασημένιες και αγιογραφίες που παρουσιάζουν κυρίως την Παναγία, διάφορους αγίους αποτελούν τη συλλογή.
Some of these were given to Glafcos Clerides by ecclesiastical politicians and other bodes in Cyprus and abroad.
Κάποια από αυτά δόθηκαν στον Γλαύκο Κληρίδη από εκκλησιαστικούς πολιτικούς και άλλους φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού.
Demetris Demetriou totally impressed by the exhibits and the unique collections of all kind.
Ο Δημήτρης Δημητρίου πολύ εντυπωσιασμένος από τα εκθέματα και τις σπάνιες συλλογές όλων των ειδών.

The collection consists of gifts to President Clerides and his family, including those presented to President Clerides by foreign heads of state and gifts he received from regular citizens in the Cyprus Republic and around the world.
Η συλλογή αποτελείται από δώρα στον Πρόεδρο Κληρίδη και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δόθηκαν στον Πρόεδρο Κληρίδη από ξένους αρχηγούς κρατών και δώρα που έλαβε από απλούς πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όλο τον κόσμο.
Phivos Nicolaides with due care and a lot of interest, he admires the exhibits displayed and enjoying the short tour to politics and history...
Ο Φοίβος Νικολαΐδης με περίσκεψη και πολλή ενδιαφέρον θαυμάζει τα διάφορα αντικείμενα που εκτίθενται και απολαμβάνει τη σύντομη περιήγηση στην πολιτική και στην ιστορία...
An important part of the collection is armour of the 19th century such as guns, kariofilia, trombones, pistols, sabers, scimitars and belts.
Σημαντικό μέρος της συλλογής είναι πανοπλίες του 19ου αιώνα ως καριοφιλιά, τρομπόνια, πιστόλια, σπαθιά, σκίμιταρ και ζώνες.
In the collection there are many folk-art objects, such as carved wooden chests, wooden souvantza, glass perfume bottles, glass oil lamps as well as several other decorative silver objects.
Στη συλλογή υπάρχουν πολλά αντικείμενα λαϊκής τέχνης, όπως σκαλιστά ξύλινα σεντούκια, ξύλινη σουβάντζα, γυάλινα μπουκάλια αρωμάτων, γυάλινες λάμπες λαδιού καθώς και αρκετά άλλα διακοσμητικά ασημένια αντικείμενα.
Items of folk art, such as wooden carved chests, glass perfume bottles, glass oil lamps make up a part of the collection.
Είδη λαϊκής τέχνης, όπως ξύλινα σκαλιστά σεντούκια, γυάλινα μπουκάλια αρωμάτων, γυάλινες λάμπες λαδιού αποτελούν μέρος της συλλογής.
This is a collection of personal belongings of the President of the Republic Glafcos Clerides in the period 1993 – 2003.
Αποτελεί συλλογή προσωπικών αντικειμένων του Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη την περίοδο 1993 – 2003.
The collection also includes various silver decorative items as well as silver trays, which were given to the former president of the Republic of Cyprus, given as diplomatic gifts of foreign governments, church, cultural and other bodies.
Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης διάφορα ασημένια διακοσμητικά αντικείμενα καθώς και ασημένιους δίσκους, που δόθηκαν στον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως διπλωματικά δώρα ξένων κυβερνήσεων, εκκλησιαστικών, πολιτιστικών και άλλων φορέων.
It also includes personal objects collected by him, including those related to his life and presidency.
Περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα που συλλέγηκαν από τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη ζωή και την προεδρία του.
Important relic is the first volume of the English edition of his four-volume work "MY TESTIMONY". In the work "MY TESTIMONY", which was first published in Greek in 1988 by “ALITHIA” publishers, Glafcos Clerides gives his personal testimony about the course of the Cypriot from the beginning of the liberation struggle in 1955 against British colonialism until his death of the first Cypriot president, Archbishop Makarios III, in 1977.
Σημαντικό κειμήλιο είναι ο πρώτος τόμος από την αγγλική έκδοση του τετράτομου έργου του «Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ». Στο έργο «Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ», που εκδόθηκε πρώτα στα ελληνικά το 1988 από τις εκδόσεις «ΑΛΗΘΕΙΑ», ο Γλαύκος Κληρίδης καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για την πορεία του Κυπριακού από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1955 κατά της Βρετανικής αποικιοκρατίας μέχρι και τον θάνατο του πρώτου Κυπρίου προέδρου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', το 1977.
The two rooms Museum is quite small but in combination with its amazing collections and precious relics kept in its premises, has an irresistible charm.
Το Μουσείο που αποτελείται από δυο δωμάτια είναι μικρό, αλλά, σε συνδυασμό με τις απίθανες συλλογές και τα πολύτιμα κειμήλια που φυλάσσονται στους χώρους του, έχει μια ακαταμάχητη γοητεία.

1 comment:

El Sentir del Poeta said...

Amigo, maravilloso post, arte y bellezas.
Cariños