Tuesday, February 20, 2024

Khachkar Park, Yerevan, Armenia

Το Πάρκο Κχατσχκάρ στο Ερεβάν της Αρμενίας
Khachkar Park is located in the administrative district of Yerevan, near the ՛՛Republic Square՛՛ metro station.
Το Πάρκο Κχατσχκάρ βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Ερεβάν, κοντά στο σταθμό του μετρό, «Πλατεία Δημοκρατίας».
The Park was built in 2014. It is fully installed with outdoor lighting as well as three fountain complexes.
Το πάρκο κατασκευάστηκε το 2014. Διαθέτει εξωτερικό φωτισμό καθώς και τρία συγκροτήματα σιντριβανιών.
Many people come here just to relax or take a stroll through the walkways of the gardens and the fountains.
Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ απλώς για να χαλαρώσουν ή να κάνουν μια βόλτα στους διαδρόμους των κήπων και των σιντριβανιών.
It is a peaceful place and visitors can rest and feel the cool feeling of calmness, renewal and relaxation.
Είναι ένα ήσυχο μέρος και οι επισκέπτες μπορούν ξεκουραστούν κα να νιώσουν το δροσερό αίσθημα ηρεμίας, ανανέωσης και χαλάρωσης.
The khachkar is a unique example of Armenian medieval Christian art. There are more than 30,000 khachkars in Armenia.
Το Kχατσχκάρ είναι ένα μοναδικό δείγμα της αρμενικής μεσαιωνικής χριστιανικής τέχνης. Υπάρχουν περισσότερα από 30.000 Kχατσχκάρ στην Αρμενία.
Seventeen khachkars are erected in the park. The khachkars are carved like the original khachkars of Western Armenia.
Στο πάρκο έχουν στηθεί δεκαεπτά κχατσχκάρ. Τα κχατσχκάρ είναι σκαλισμένα όπως τα αυθεντικά κχατσχκάρ της Δυτικής Αρμενίας.
Khachkars are inscribed in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list.
Τα Kχατσχκάρ (σταυρόλιθος) είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Khachkars, also known as cross-stones, are carved stone monuments deeply entwined with the national identity of Armenia. Artful khachkars first began appearing in the open in the late 800s as Arab rule over Armenian lands began to weaken.
Τα Kχατσχκάρ, γνωστά και ως σταυρολίθοι, είναι λαξευμένα πέτρινα μνημεία βαθιά συνδεδεμένα με την εθνική ταυτότητα της Αρμενίας. Τα τεχνητά Kχατσχκάρ άρχισαν να εμφανίζονται στην ύπαιθρο στα τέλη του 800, καθώς η αραβική κυριαρχία στα αρμενικά εδάφη άρχισε να εξασθενεί.
                      Having fun and learning at the same time. A great place to visit.
Διασκεδάζοντας και μαθαίνοντας. Ένας ωραίος τόπος να επισκεφθείτε.
An area of natural, semi-natural or planted space set aside for human enjoyment and recreation.
Μια περιοχή φυσικού, ημιφυσικού ή φυτεμένου χώρου που προορίζεται για την ανθρώπινη απόλαυση και αναψυχή.
Armenian statesman, politician, military ideologue, philosopher Garegin Nzhdeh, real name Garegin Yeghishe Ter-Harutyunyan, was born on January 1, 1886, in the village of Kznut (now Kuznut) in the Armenian province of Nakhichevan.
Αρμένιος πολιτικός, στρατιωτικός ιδεολόγος, φιλόσοφος Garegin Nzhdeh, πραγματικό όνομα Garegin Yeghishe Ter-Harutyunyan, γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1886, στο χωριό Kznut (τώρα Kuznut) στην αρμενική επαρχία Nakhichevan.
The statue of Garegin Nzhdeh is located in the park. The statue was erected on May 25, 2016, and the official opening took place on May 28.
Το άγαλμα του Garegin Nzhdeh βρίσκεται στο πάρκο. Το άγαλμα ανεγέρθηκε στις 25 Μαΐου 2016 και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 28 Μαΐου.
Of the military leaders in the heyday of the Armenian national liberation movement, Garegin Nzhdeh stands alone. His military savvy is only surpassed by his role as an author and a thinker whose collective works helped shape a national ideology and continue to influence the mindset of Armenian thinkers, politicians and leaders to this day.
Από τους στρατιωτικούς ηγέτες στην ακμή του αρμενικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, ο Γκαρεγκίν Νζντέ είναι μόνος. Η στρατιωτική του γνώση ξεπερνιέται μόνο από τον ρόλο του ως συγγραφέα και στοχαστή του οποίου τα συλλογικά έργα βοήθησαν στη διαμόρφωση μιας εθνικής ιδεολογίας και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη νοοτροπία των Αρμενίων στοχαστών, πολιτικών και ηγετών μέχρι σήμερα.
Sakharov square is at the beginning of Nalbandyan street, to the northeast of Republic square. Sakharov square (formerly called Azizbekov square) was re-named in 1991 after the eminent specialist of Armenian history and culture, physicist, atomic scientist, one of the authors of the hydrogen bomb, the USSR NAS academician, the laureate of the 1975 Nobel Prize, public and political figure Andrey Sakharov.
Η πλατεία Ζαχάρωφ βρίσκεται στην αρχή της οδού Nalbandyan, στα βορειοανατολικά της πλατείας Δημοκρατίας. Η πλατεία Ζαχάρωφ (παλαιότερα ονομαζόταν πλατεία Azizbekov) μετονομάστηκε το 1991 από τον διαπρεπή ειδικό της αρμενικής ιστορίας και πολιτισμού, φυσικού, ατομικού επιστήμονα, ενός από τους συγγραφείς της βόμβας υδρογόνου, του ακαδημαϊκού NAS της ΕΣΣΔ, του βραβείου Νόμπελ του 1975, δημόσια και πολιτική προσωπικότητα Αντρέι Ζαχάρωφ.


No comments: