Friday, July 16, 2010

Seville, Spain

Seville is the artistic, cultural, and financial capital of southern Spain. It is the capital of the autonomous community of Andalusia and of the province of Seville.
Η Σεβίλλη The Pilate’s house, witnesses of the greatness and injustice in Seville.
Το Σπίτι του Πιλάτου, μάρτυρας του μεγαλείου και της αδικίας στη Σεβίλλη.
είναι η καλλιτεχνική, πολιτιστική και οικονομική πρωτεύουσα της νότιας Ισπανίας. Είναι η πρωτεύουσα της αυτόνομης κοινότητας της Ανδαλουσίας και της επαρχίας της Σεβίλλης.

Pilar Bernal Maya
Writes from Seville, Andalusia, Spain
View her website: Tupersonalshopperviajero

Πιλάρ Μπερνάλ Μάγια
Γράφει από τη Σεβίλλη, Ανδαλουσία, Ισπανία
Δείτε την ιστοσελίδα της: Tupersonalshopperviajero
The population of the city of Seville is over 700,000, ranking as the fourth largest city of Spain. The population of the metropolitan area exceeds 1,500,000.
Ο πληθυσμός της πόλης της Σεβίλλης ξεπερνά τις 700.000. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Ο πληθυσμός της μητροπολιτικής περιοχής ξεπερνά το 1.500.000.

Seville is more than 2,000 years old. The passage of the various civilizations, instrumental in its growth, has left the city a distinct personality, and a large and well-preserved historical centre.
Η Σεβίλλη είναι πάνω από 2.000 ετών. Το πέρασμα των διαφόρων πολιτισμών, άφησε τα σημάδια του στην ανάπτυξή της. Έχει αφήσει στην πόλη μια ξεχωριστή προσωπικότητα, καθώς και ένα μεγάλο και πολύ καλά διατηρημένο ιστορικό κέντρο.
The city has a strong medieval, renaissance and baroque heritage and received influences from Arabic culture.
Η πόλη έχει μια μεγάλη μεσαιωνική, αναγεννησιακή και μπαρόκ κληρονομιά, καθώς επίσης και επιρροές από τον αραβικό πολιτισμό.
Regional Archaeological Museum: Important museum containing Roman objects found in the nearby city of Italica, the Tartessian treasure unearthed at Carambolo and Oriental pieces. It is located in a Neo-Renaissance building designed by Anibal Gonzαlez for the Latin American exhibition of 1929.
Περιφερειακές Αρχαιολογικό Μουσείο: Σημαντικό μουσείο με αντικείμενα που βρέθηκαν Ρωμαϊκή στην κοντινή πόλη της Itαlica, η Tartessian θησαυρό ανακάλυψαν σε Carambolo και Ανατολικών κομμάτια. Βρίσκεται σε ένα νέο-αναγεννησιακό κτήριο σχεδιάστηκε από Anibal Gonzαlez για τη Λατινική Αμερική έκθεση του 1929.
 
One of the landmarks is the Cathedral of Seville which was built from 1401–1519.
Ένα από τα αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός της Σεβίλλης, που χτίστηκε 1401-1519.

On the way Sephora, ahead and behind the Town Hall was organized the book fair.
Στο δρόμο για τη Sephora, μπροστά και πίσω από το Δημαρχείο της πόλης η έκθεση βιβλίου.
The exhibition. "The Gold of the Argonauts" was the reason for my visit to the Archaeological Museum of Seville.
Η έκθεση «Ο Χρυσός των Αργοναυτών» ήταν ο λόγος για την επίσκεψή μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σεβίλλης. 
This is a selection of pieces from the collection of National Museum of Georgia. Specifically, the pieces come from the site of Vani, in the territory which the Greeks called Colchis, where Jason and the Argonauts were searching for the golden fleece. 
Είναι μια επιλογή από κομμάτια από τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου της Γεωργίας. Συγκεκριμένα, τα κομμάτια προέρχονται από το χώρο της Βάνι, την περιοχή που οι Έλληνες ονομάζουν Κολχίδα, όπου ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες έψαχναν για το χρυσόμαλλο δέρας.
The Pilate’s house, witnesses of the greatness and injustice in Seville.
Το Σπίτι του Πιλάτου, μάρτυρας του μεγαλείου και της αδικίας στη Σεβίλλη.
Strolling through the streets of Seville you get a surprise when you face this palace of Moorish hidden in the center of the city.
Περπατώντας στους δρόμους της Σεβίλλης, ξαφνιάζεσαι να δεις αυτό το παλάτι των Μαυριτανών κρυμμένο στο κέντρο της πόλης.


There are many stories and endless legends on this site since ancient times.
Υπάρχουν πολλές ιστορίες και θρύλοι για το μνημείο αυτό από παλιά. 

Τhe building we see now was owned by a rich Jewish, built on a much more humble. It was confiscated by the Catholic Kings of Spain, with the help of the Holy Inquisition, of course and it was converted into a palace.
Το κτίριο που βλέπουμε σήμερα δεν ήταν έτσι αρχικά, αλλά πολύ πιο ταπεινό. Ήταν ιδιοκτησία ενός πλούσιου εβραίου. Οι Καθολικοί Βασιλείς της Ισπανίας αφού το έκαναν κατάσχεση με τη βοήθεια φυσικά της Ιεράς Εξέτασης, το μετέτρεψαν σε παλάτι.
The scripts for the purchase of the house by a family are dated back to September 1483, known since then as the House of Pilate
Τα στοιχεία της αγοράς της οικίας από μια οικογένεια χρονολογούνται από το Σεπτέμβριο του 1483. Έκτοτε, έμεινε γνωστό ως «Το Σπίτι των Πιλάτο».
Admiring the interior design.
Θαυμάζοντας τις διακοσμήσεις του εσωτερικού χώρου.
Nowadays, the House  is open to the public as a monument.
Σήμερα το Σπίτι είναι ανοιχτό στο κοινό.
There is a monument that still exists in the neighborhood of Nervión of Seville, by which is built the brewery.
Υπάρχει ένα μνημείο στη γειτονιά του Nervión της Σεβίλλης, όπου είναι χτισμένη η ζυθοποιία.

In Seville. Walking through the center of the city: Constitution Avenue,
Στη Σεβίλλη. Περπατώντας στο κέντρο της πόλης: Λεωφόρος Συντάγματος και οδό Σιέρπες.
Avenida de la Constitution, in Seville.
Λεωφόρος Συντάγματος στη Σεβίλλη.

Sevilla lies on the banks of the Guadalquivir and is one of the largest historical centres in Europe.
Η Σεβίλλη βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά κέντρα στην Ευρώπη.

Maria Luisa Park in Seville is the public garden or park of the city's most famous and one of its green lungs.
Πάρκο Μαρία Λουίζα της Σεβίλλης. Είναι ο πιο γνωστός δημόσιος κήπος ή το πάρκο της πόλης και ένας από τους πνεύμονες πρασίνου της.


Recently it has been declared as protected of Cultural Interest, although the main public garden in the city by their meaning and age is the Alameda de Hercules (1574), the oldest in the category of being public in Spain and Europe.
Πρόσφατα έχει κηρυχθεί προστατευόμενο ως Πολιτιστικό Ενδιαφέρον, αν και ο κύριος, δημόσιος κήπος της πόλης υπό την έννοια της αρχαιότητας είναι το Alameda de Hercules (1574), το αρχαιότερο στην κατηγορία του στην Ισπανία και στην Ευρώπη.

Τhe Olympic Stadium in Seville.
Το Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλλης.

Sephora Once. Besides beautiful cocktails, there were others to recreate the sense of taste by more delicious canapés and drinks.
Sephora. Εκτός από όμορφα κοκτέιλ, υπήρχαν πολλοί που δοκίμαζαν γευστικές απολαύσεις από νόστιμα ορεκτικά και ποτά.
Market and Several Olivares Baroque celebrations - eat and go...
Αγορά και Αρκετές Olivares γιορτές Μπαρόκ – φαγητό και πάμε ...
It Seville, Prado de San Sebastian, in the medieval market town that celebrates each spring.
Στη Σεβίλλη, γιορτάζεται κάθε άνοιξη το Prado de San Sebastian, στη μεσαιωνική πόλη της αγοράς.


Women always carry a flamenco dress in a hidden pocket of the suit skirts.
Οι γυναίκες φέρουν πάντα ένα φόρεμα φλαμένκο σε μια κρυφή τσέπη φούστας.


But sometimes it's uncomfortable because you on foot and your pocket will be huge.
Αλλά μερικές φορές είναι άβολα επειδή είστε με τα πόδια και η τσέπη σας τεράστια.
Thousands of Andalusians visit the Fair because it has a macro parking in addition to being located in an area near the center of the city.
Την επισκέπτονται χιλιάδες Ανδαλουσιανών, διότι υπάρχουν μεγάλοι χώροι στάθμευσης, εκτός, του ότι βρίσκεται σε μια περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης.

Enjoying the Fair.
Απολαμβάνοντας την Έκθεση.
This year in the Fair on April 2010 a replica of the Bleriot XI aircraft which made the first flight over the city, 100 years ago was exhibited, to honor the centenary of aviation in Seville.
Φέτος, στην Έκθεση τον Απρίλιο του 2010 εκτίθετο ένα αντίγραφο του αεροσκάφους Bleriot ΧΙ με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την πρώτη του πτήση πάνω από την πόλη, προς τιμήν των εκατό χρόνων της πολιτικής αεροπορίας στην πόλη της Σεβίλλης.
The predominant design albero yellow and crimson, like a "wink" to the fair the decor is based on "moles and snails" the skein of NODE and tone of the letters, with vertical lines inspired by awnings of the stalls.
Το κυρίαρχο κίτρινο και πορφυρό, όπως το "μάτι" με την εύλογη διακόσμηση βασίζεται σε «τυφλοπόντικες και τα σαλιγκάρια" το κουβάρι του κόμβου και το ύφος των επιστολών, με κάθετες γραμμές που εμπνέεται από τέντες και πάγκους.
The biggest fair in Spain, with the best opportunities in top brand.
Η μεγαλύτερη έκθεση στην Ισπανία, με τις καλύτερες ευκαιρίες σε κορυφαίες μάρκες.

Tradition and modern life.
Παράδοση και σύγχρονη ζωή.
Rich cultural heritage.
Πλούσια πολιτιστική παράδοση.
The vibrant city.
Γεμάτη ζωντάνια.

The perpetuation of this Way of the Cross over the years was the germ of Semana Santa in Seville.
Η διαιώνιση αυτής της Δρόμος του Σταυρού με τα χρόνια ήταν το φύτρο του Semana Santa στη Σεβίλλη.
With the cooperation of City Hall and the Junta de Andalucía, as Ruta del Conde Duque, the artistic lighting of the historic area.
Με τη συνεργασία του Δημαρχείου και τη Junta de Andalucía, όπως Ruta del Conde Duque, τοποθετήθηκε καλλιτεχνικός φωτισμός στην ιστορική περιοχή, της πόλης.

See how the people of Olivares (Seville) "disguised" in the Baroque market.
Δείτε πώς οι άνθρωποι του Olivares (Σεβίλλη) «συνοστίζονται» στην αγορά Μπαρόκ.


Sometimes I wonder, what was fashionable in medieval times.
Κάποτε, αναρωτιέμαι, πως ήταν η μόδα στο μεσαίωνα.
The event featured 80 merchants, including bartenders and craftsmen of the province, Spain and other parts of Europe.
Η εκδήλωση περιελάμβανε 80 εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων των bartenders και τεχνίτες της επαρχίας, την Ισπανία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Sandals market of Athens (Greece), white dress.
Με το άσπρο φουστάνι και τα σανδάλια σε Ελληνικό αρχαίο στυλ.

In a good restaurant with some friends.
Σε καλό εστιατόριο με φίλους.
Modern shopping center.
Σύγχρονο εμπορικό κέντρο.
My beloved daughter.
Η αγαπημένη μου κόρη.
Some more pictures of my daughter.
Ακόμη μερικές φωτογραφίες της κόρης μου.

Cultural events.
Πολιτιστικές δραστηριότητες.
A charming young girl.
Ένα όμορφο κορίτσι.
Having fun with some friends.
Διασκεδάζοντας με φίλες.
Modern life in Seville.
Σύγχρονη ζωή στη Σεβίλλη.
A fashion show in Seville.
Επίδειξη μόδας στη Σεβίλλη.

The traveler of the rain…
Ο ταξιδιώτης της βροχής…

Seville offers a wide selection of shops for buying arts and crafts, clothing, leather goods, gifts, etc and its shopping districts are always full of people and activity.
Η Σεβίλλη προσφέρει μια μεγάλη επιλογή από καταστήματα για την αγορά έργων τέχνης και χειροτεχνήματα, είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, δώρα κ.λπ. Οι εμπορικές περιοχές της, είναι πάντα γεμάτες από κόσμο και δραστηριότητα.
The Historic center, around La Campana and the pedestrian streets of Tetuan and Sierpes, which include traditional shops as ceramics, guitars, flamenco costumes, fans, embroidery, as well as modern shops of fashion, music, etc.
Το Ιστορικό κέντρο στην περιοχή La Campana και τους πεζόδρομους της Tetuan και Sierpes, περιλαμβάνει παραδοσιακά καταστήματα, όπως κεραμικά, κιθάρες, φορεσιές φλαμένκο, ανεμιστήρες, κεντήματα, καθώς και σύγχρονα καταστήματα της μόδας, της μουσικής, κ.λπ.
Sierpes Street and environs.
Οδός Σιέρπες και γύρω περιοχή.

A restaurant I like in Calle Albareda Selagia opposite Plaza Nueva.
Το εστιατόριο που μου αρέσει στην οδό Calle Albareda Σελάγια, πίσω από την Πλατεία Νουέβα.
In a unique and appropriate spot of the city.
Σε ένα μοναδικό και κατάλληλο χώρο.

14 comments:

Nuheila said...

Looks lovely over there.I should visit Sevilla,it's not far from here.
Hope you have a wonderful weekend Philip!Nuheila

Janie said...

Seville is a romantic destination, and your photos show its beauty.

Leesa said...

What GORGEOUS pics.. I LOVEEEEE the dresses!! Can't wait to go there one day!!

Zuzana said...

These images are amazing, what a beautiful place and people...
xoxo

tupersonalshopperviajero said...

such a hard working.
thanks for the post!!
kss a lot
;-)

Lydia said...

Thank you for these pictures and commentary on a most gorgeous 2000-year-old city! Congratulations on your lovely and dramatic daughter, too.

Regina said...

Gorgeous place!
Happy traveling.
Thank you for sharing Phivos.

DUTA said...

I've been there and have very fond memories of the city.

This post displays a great and comprehensive variety of pictures from all walks of life: restaurants, shops, markets, museum, stadium. gardens, fashion and cultural shows,fairs, tradition versus modern life etc..
Amazing!! Only "The Barber from Sevilla" is missing here.

Rajesh said...

Spectacular shots of the beautiful city. The architecture of the monuments is magnificent.

Lannie said...

gorgeous photos, as always!

Marilu said...

Querido amigo Phivos, Sevilha é uma das cidades mais bonitas da Espanha, principalmente a catedral gótica, é belíssima. Fotos espetaculares. Tenha um lindo final de semana...Beijocas

fan said...

Good photos and a beatifull spanish city !!

Belkis said...

Has dejado una estupenda muestra de la cultura sevillana. Gracias.
Besitos

R Sudhir Kumar said...

Wonderful city this. The palace of moorish must be enchanating