Saturday, September 4, 2010

Samos island, Greece

«Live your myth in Samos»… 
«Ζήσε το μύθο σου στη Σάμο»…

Fotini Eleftheriadou
Writes from Athens, Greece
View her websites: Fotini's Site, Sunny Fotini
Φωτεινή Ελευθεριάδου
Γράφει από την Αθήνα
Δείτε τις ιστοσελίδες της:

Samos lies in the southeastern part of the Aegean Sea. It is very close to the Asia Minor coastline.
Η Σάμος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Είναι πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας.
The population of the island is about 35,000 inhabitants, it is comprised of four municipalities and its capital is Samos Town.
Ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 35.000 κάτοικοι και αποτελείται από τέσσερις δήμους και πρωτεύουσα του είναι η πόλη της Σάμου.
Samos is a mountainous island and it has two high mountains. The first one is rough and rocky Kerkis with a height of 1.443 meters and the second one is verdant and fertile Ambelos (or Karvounis) with a height of 1.160 meters.
Η Σάμος είναι ένα ορεινό νησί και έχει δύο ψηλά βουνά. Το πρώτο είναι τραχύ και πετρώδες, η Κέρκη με ύψος 1.443 μέτρα και το δεύτερο είναι κατάφυτο και εύφορο, η Άμπελος ή Καρβούνης με ύψος 1.160 μέτρα.
The Samian climate is mild, healthy and pleasant, cool during the summer and warm in the wintertime.
Το Σαμιώτικο κλίμα είναι ήπιο, υγιεινό και ευχάριστο, δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα.

North wind is the prevailing wind in Samos and during summer it blows almost constantly cooling the island.
Ο Βοριάς επικρατεί στη Σάμο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φυσά σχεδόν συνεχώς δροσίζοντας το νησί.

Sunshine on the island is one of the longest in Greece, since, for a semester and possibly more, during the summer period, there is hardly a cloud in the sky.
Η ηλιοφάνεια του νησιού είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι, για ένα εξάμηνο και ενδεχομένως περισσότερο, κατά τη θερινή περίοδο, μετά βίας παρουσιάζεται ένα σύννεφο στον ουρανό.

Karlovasi is the most important place for the economy of the island. The central market is here. New Karlovasi is home to all the public services, including schools, the Mathematical School of the Aegean University as well as many beautiful hotels. The tourists can admire the traditional style of the town. Karlovasi is my home town, the place I grow up. I lived there the first seventeen years of my life.

Το Καρλόβασι είναι το οικονομικό κεντροτου νησιού. Η κεντρική αγορά είναι εδώ. Εδρεύουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, η Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, καθώς και πολλά όμορφα ξενοδοχεία. Οι τουρίστες μπορούν να θαυμάσουν το παραδοσιακό στυλ της πόλης. Το Καρλόβασι είναι η πόλη μου, ο τόπος που μεγάλωσα. Έζησα εδώ τα πρώτα δεκαεπτά χρόνια της ζωής μου.
Samos is the birthplace of the Greek philosopher and mathematician Pythagoras, after whom the Pythagorean theorem is named, the philosopher Epicurus, and the astronomer Aristarchus of Samos, the first known individual to propose that the Earth revolves around the sun.
Η Σάμος είναι η γενέτειρα του Έλληνα φιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, από τον οποίο το Πυθαγόρειο θεώρημα πήρε το όνομά του, ο φιλόσοφος Επίκουρος και ο αστρονόμος της Σάμου Αρίσταρχος, ο πρώτος που ισχυρίστηκε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο.

Many civilizations have inhabited this small Aegean island, since the 3rd millennium B.C. The remains of Pythagoreion, an ancient fortified port with Greek and Roman monuments and a spectacular tunnel-aqueduct, as well as the Heraion, temple of the Samian Hera, can still be seen.
Πολλοί πολιτισμοί έχουν κατοικήσει αυτό το μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, από την 3η χιλιετία π.Χ. Τα ερείπια του Πυθαγόρειου, ενός αρχαίου οχυρωμένου λιμανιού, με ελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία και μια θεαματική σήραγγα-υδραγωγείο, καθώς και το Ηραίο, ναός της Ήρας Σάμου, μπορεί κάποιος να τα δει ακόμη και σήμερα.

The remains of the Pythagoreion, an ancient fortified port with Greek and Roman monuments and a spectacular tunnel, the Tunnel of Eupalinos or Eupalinian aqueduct, (a marvel of ancient engineering), along with the Heraion of Samos were jointly registered as a UNESCO World Heritage Site in 1992.

Τα ερείπια του Πυθαγορείου, του αρχαίου οχυρωμένου λιμανιού με ελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία, η εντυπωσιακή σήραγγα, το όρυγμα ή Ευπαλίνειο υδραγωγείο, (ένα θαύμα της αρχαίας μηχανικής), μαζί με το Ηραίο της Σάμου, έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1992.
One of the most significant cult sites of ancient Greece, the Hera Sanctuary of Samos lies approximately seven kilometres southwest of the ancient city of Samos (today Pythagoreion).

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της λατρείας στην αρχαία Ελλάδα, είναι το Ιερό της Ήρας της Σάμου. Βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης της Σάμου (σημερινό Πυθαγόρειο).

Near Pythagorio (about 3km), there is one of the Seven Wonders of the ancient world, the Eupalinion Tunnel.

Κοντά στο Πυθαγόρειο (περίπου 3 χιλιόμετρα), υπάρχει ένα από τα Επτά Θαύματα του αρχαίου κόσμου, το Ευπαλίνειο όρυγμα, υπόγειο υδραγωγείο και σημαντικό τεχνικό έργο της αρχαιότητας.
Another remarkable place in Vathy is Pythagoras Square with the famous marble Lion, which was constructed in 1930.
Ένα άλλο αξιοσημείωτο μέρος είναι η Πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ με το διάσημο μαρμάρινο Λιοντάρι που κτίστηκε το 1930.


Pythagorio is another attractive place. In this village, the traveler can see the main characteristics of a traditional Samian town. The visitor can walk along the narrow streets and admire the "typical" architecture of the houses.

Το Πυθαγόρειο είναι ένα άλλο ελκυστικό μέρος. Στο χωριό αυτό, ο ταξιδιώτης μπορεί να δει τα κύρια χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής Σαμιώτικης πόλης. Ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει στα στενά δρομάκια και να θαυμάσει την "τυπικό" αρχιτεκτονική των σπιτιών.

Thousands of tourists visit Samos every year, not only for the endless beaches and the clear water bays, but also because of the great landmarks and the significant monuments which are spread all over the island and prove its glamour through the centuries.

Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Σάμο, όχι μόνο για τις ατελείωτες παραλίες και τους όρμους και τη θάλασσα της, αλλά και για τα σημαντικά μνημεία που είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί και αποδεικνύουν την αίγλη της στο πέρασμα των αιώνων.

I was born in this island and here I have learned to love the sea and the nature. I feel so lucky to be part of this place, to have a home here, to feel it as my home land.

Γεννήθηκα σ' αυτό εδώ το νησί και έμαθα να αγαπώ τη θάλασσα και τη φύση. Νιώθω τυχερή να είμαι μέρος αυτού του τόπου, να έχω το σπίτι μου εδώ, να αισθάνομαι ότι είναι το σπίτι μου.
The beach of Potami, is one of the most beautiful beaches in the island.
Η παραλία Ποτάμι, είναι μια απο τις πιο όμορφες του νησιού.
The mountain at the background of the photo is the highest of the two that covers the center of the island and its name is "Kerkis". It's the tallest mountain in the Aegean with a view towards the Cyclades and Dodecanese which is unbelievable and at the same time fascinating. 

Το βουνό στο βάθος της φωτογραφίας είναι η υψηλότερη από τις δύο κορυφές, που καλύπτει το κέντρο του νησιού και το όνομά του είναι «Κέρκης». Είναιτο ψηλότερο βουνό του Αιγαίου με θέα προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα απίστευτα ωραίο και συγχρόνως συναρπαστικό.
My close friend Angela and her son, Stavros swimming at the totally transparent sea. The water was cool and as the temperature was really high we stayed inside the sea a lot of time.

Η στενή μου φίλη Αγγέλα με το γιό της Σταύρο κολυμπούν στα πεντακάθαρα νερά της θάλασσας. Το νερό ήταν δροσερό και η θερμοκρασία αρκετά ψηλή. Μείναμε αρκετή ώρα.

Sandy beaches and blue crystal water.
Αμμώδεις παραλίες και κρυστάλλινα νερά.
Me and Angela inside the cool water. A scene so familiar to both of us. We have grown up spending most of our summer time in this sea... at the Aegean sea waters. I use to say that we, the islanders, have blood that is salted from the long time we spend inside this sea. 

Η Αγγέλα κι εγώ μέσα στο δροσερό νερό. Μια σκηνή τόσο καλά οικεία και για τις δύο μας. Έχουμε μεγαλώσει περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του καλοκαιριού σε αυτή τη θάλασσα... στα νερά της θάλασσας του Αιγαίου. Συνηθίζω να λέω, ότι, εμείς οι νησιώτες, έχουμε αλμυρό αίμα από το μεγάλο διάστημα που περνούμε μέσα στη θάλασσα.
At the south part of the island, one more beautiful beach. Votsalakia beach, a quite long beach with crystal clear water.
Στου γιαλού τα Βοτσαλάκια... Ακόμη μια όμορφη παραλία στο νότιο τμήμα του νησιού. Η παραλία Βοτσαλάκια, μια αρκετά μεγάλη παραλία με πεντακάθαρα νερά. 


Potami beach, is a place I like to visit also during the winter time. 
Η παραλία Ποτάμι, ένας τόπος που αρέσει να επισκέπτομαι ακόμη και τον χειμώνα.
Potami is a long white pebble and sand magnificent beach of rare beauty at the north part of Samos, close to the monastery of Agios Ioannis. I swim in this beach from the time I was too young as it is the closer beach to my home in Karlovasi. 

Το Ποτάμι είναι μια μεγάλη με άσπρα βότσαλα και άμμο μαγευτική παραλία σπάνιας ομορφιάς κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Κολυμπώ στην παραλία αυτή από πολύ μικρή, δεδομένου ότι είναι η πιο κοντινή παραλία στο σπίτι μου, στο Καρλόβασι.
Golden beaches of Samos to swim to relax and enjoy yourself.
Χρυσές αμμουδιές στη Σάμο για κολύμβι, χαλάρωση και διασκέδαση.


The straits of Mykali beach, the borders between Greece and Turkey.
Τα στενά της παραλίας Μυκάλη, το πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Psili Ammos (Thin Sand) is a beach at the south of the island. As it is obvious from the name of the beach there is plenty of thin sand inside and outside the sea. The water is clear and the pine trees comes very close to the seaside.
Ψιλή Άμμος, είναι μια παραλία στα νότια του νησιού. Όπως είναι προφανές από το όνομα της παραλίας, υπάρχει πολλή και λεπτή άμμο μέσα και έξω από τη θάλασσα. Το νερό είναι καθαρό και τα πεύκα είναι πολύ κοντά στην παραλία.

When visiting Potami beach make sure to walk by the river up to the famous waterfalls. The walk, about two km, will take you through a lovely forest and eventually ends at a small lake where you can swim, the falls are then straight ahead.

Όταν βρεθείτε στην παραλία Ποτάμι φροντίστε να κάνετε μια βόλτα από τον ποταμό μέχρι τους  καταρράκτες. Η απόσταση με τα πόδια, είναι περίπου δύο χιλιόμετρα και  θα πράσετε μέσα από ένα πανέμορφο δάσος, που τελικά καταλήγει σε μια μικρή λίμνη, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Στη συνέχεια ευθεία βρίσκονται οι καταρράκτες.
In many respects, Samos is my paradise. It’s my birthplace which I use to visit every summer. I have grown up in this island and my friends and relatives live here. I would recommend it to any one young and old alike

Η Σάμος είναι ο παράδεισός μου από πολλές απόψεις. Είναι γενέτειρα μου, την οποία συνηθίζω να επισκέφτομαι κάθε καλοκαίρι. Έχω μεγαλώσει σε αυτό το νησί και οι φίλοι μου και συγγενείς ζουν εδώ. Θα τη συνιστούσα σε οποιοδήποτε από μικρό μέχρι και μεγάλο.
View Videos : Samos island, Greece   Samos 

29 comments:

KitsosMitsos said...

Πανέμορφο νησί που συνδυάζει τα πάντα: ιστορία, πράσινο, ωραίες παραλίες, καλό φαγητό. Το κακό είναι ότι το καίνε κάθε τρεις και λίγο...
Ευχαριστούμε για το ταξίδι!

angel said...

Realmente fantastico! Um lugar paradisíaco. Conhecer as ilhas gregas é meu sonho de menina. Um dia ainda realizo. Parabéns pelo lindo post.
Ótimo final de semana.
abraço
angel

Albert Lázaro-Tinaut said...

Beautiful, and interesting the information on this historic island.
Greetings!

Albert

Sunny_Fotini said...

Thank you Phivo for the post of my article about my paradise, Samos island.
I strongly believe that my birthplace is one of the places you must visit a lot of times before die.
Hera who had chosen it as her birthplace and Zeus who married Hera there and spent 300 years as honey moon at the island as also the great philosopher Pythagoras... show us the pathway for the paradise ;-)

Jojo said...

Beautiful pictures, beautiful nature.

Nuheila said...

So beautiful pictures.
Hope you have a great weekend Philip!


Nuheila

Regina said...

Beautiful Greece!
Thank you for sharing Phivos.

Regina

Brasigrega said...

Δεν είπατε ότι ήσασταν ΑΠΟ της Σάμου!
Ο παράδεισος στη γη... πήγα ekai τοn χειμώνα, αλλά χάρηκα πραγματικά me τις παραλίες και τον τόπο.
Όμορφes εικόνες και πολύ καλό κείμενο.
Συγχαρητήρια

Marilu said...

Querido amigo, é um pedaço do paraiso, as praias da Grécia são maravilhosas, lindas fotos..Tenha um lindo final de semana..Beijocas

Janie said...

The scenery is beautiful. That was a great tour.

Brad said...

Greetings Phivos !
Good to see your beautiful posts of these great travel destinations.
I've been off line a long time and it's great to catch up with you ! :)
Brad

Mayte_DALIANEGRA said...

Oh, a post very beautiful and interesting. I don't know Samos, but I like see thats photos. Many kisses!

Cloudia said...

Aloha from Waikiki

Comfort Spiral

Ola said...

Welcome back!:) I already miss sea as this

Indrani said...

Great pics.
I hope to visit the place some day.

Μαργαρίτα said...

Ευχαριστούμε για άλλο ένα όμορφο ταξίδι Φοίβο!
Καλό φθινόπωρο με υγεία και χαμόγελο!

Magia da Inês said...

Olá, amigo!
O lugar é simplesmente fantástico!
Fotos incríveis...
Bom domingo!
Boa semana!
Beijinhos.
Brasil

Turquoise Diaries said...

Thanks for the beautiful tour of Samos. Although its very close I have never been there...

Rejane-Enajer said...

Oi amigo, estou muito bem graças a Deus!! -estive visitando seu outro BLOG e vendo suas fotos e sua alegria.Boa semana para você!!
Um abraço!!

Shionge said...

The shape of the island looks like the shape of Singapore :D

What a fun-filled photos I must say :D

Ανεστης Θ. Κετσετζιδης said...

Και του χρόνου με υγεία.
Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

Rajesh said...

Beautiful place with amazing landscape.

tupersonalshopperviajero said...

Such a beautiful post! I was around the greek island 20 years ago! and I loved it!
kss
,-)

Cheryl said...

Beautiful!! Love this !! Great photos...wonderful :):) Have a great week:):)

eden said...

Such a beautiful place. Great photos.

Susu Paris Chic said...

I have been to Greece once. My memories remain utterly fond. Soothing shadows of platan trees with the alluring taste of Ouzo.

Ariadne said...

Ola!O teu blog e fantastico,es um homem cheio de sorte!!
Obrigada por gostares do meu trabalho.Bjs de Portugal!

Anonymous said...

Thank you dear friend.This is very beautiful.We just moved into a new home in Helsinki.Here is my new e-mail:kataliina@saunalahti.fi

Nice when you and your wife come to visit here in Finland.What days?It would be nice to see.We do not speak English very much.It is a little difficult.

God bless and peaces.

FashionJazz said...

Hello friend, aaah it looks fabulous! One of the many places I want to visit! : ) Thank you for all your support with the blog awards, I made it into the finals. now the voting starts to determine a winner : ) xxx