Thursday, September 9, 2010

The House of Mother Mary, Ephesus, Turkey

The House of Mother Mary in Ephesus, Turkey
Το Σπίτι της Παναγίας στην Έφεσο, Τουρκία
Snapshots by Phivos Nicolaides
Του Φοίβου Νικολαΐδη

While we were in Ephesus last August we have visited the “House” of Mother Mary, Theotokos (Mother of God) where she is supposed to spend her last years until her Assumption/ Dormition.

Όταν ήμασταν στην Έφεσο περασμένο Αύγουστοι, επισκεφθήκαμε το "Σπίτι" της Παναγίας, της Θεοτόκου (Μητέρα του Θεού), όπου υποτίθεται ότι πέρασε τα τελευταία της χρόνια μέχρι την Κοίμηση της.
According to a legend, Virgin Mary after the Resurrection of Christ was brought to Ephesus by the Apostle St. John who came in the area to spread Christianity. This is based mainly on the traditional belief that John came to Ephesus combined with the biblical statement that Jesus consigned her to John's care.

Σύμφωνα με ένα μύθο, η Παναγία μετά την Ανάσταση του Χριστού ήρθε στην Έφεσο με τον απόστολο Ιωάννη ο οποίος πήγε στην περιοχή για να διαδώσει το Χριστιανισμό. Αυτή η πληροφορία βασίζεται κυρίως στην πεποίθηση ότι ο Ιωάννης ήρθε στην Έφεσο σε συνδυασμό με τη βιβλική δήλωση ότι ο Ιησούς του ανέθεσε τη φροντίδα της μητέρας του.

A small Byzantine chapel stands on top of a hill, 7 km south to Ephesus, the “House” of the Virgin (Meryemana "Mother Mary's House"), is located on Mt. Koressos (Bülbüldağı, "Mount Nightingale") approx 9km from Ephesus, in a nature park.

Ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, 7 χιλιόμετρα νότια της Εφέσου, το «Σπίτι» της Θεοτόκου (Meryemana "Σπίτι της Παναγίας»), βρίσκεται στο βουνό Κόρεσσος (Bülbüldağı, «Άγιο Αηδόνι») σ’ ένα φυσικό πάρκο.
The sacred site maintains its holiness for both Christians and Muslims as well. The chapel entirely made of stones, has two rooms, one for Christians and one for Muslims, since both religions view Virgin Mary as an important holy person. 

Ο ιερός αυτός χώρος διατηρεί την ιερότητά του, τόσο για τους Χριστιανοούς όσο και για τους Μουσουλμάνους επίσης. Το εκκλησάκι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα, έχει δύο δωμάτια, ένα για τους Χριστιανούς και ένα για τους μουσουλμάνους, αφού και οι δύο θρησκείες θεωρούν την Παναγία ως ένα σημαντικό ιερό πρόσωπο.
On August 15 (the Feast of the Assumption of Mary) each year, Catholic, Orthodox and Muslim clergy conduct a service together at the shrine, one of the rare occasions this happens anywhere.

Στις 15 Αυγούστου (η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου) κάθε χρόνο, Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι κληρικοί λειτουργούν μαζί στο ιερό, μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό οπουδήποτε.
The building was only 'discovered' in 1881 by a French priest, following the description made in the visions of a German nun in 1812.

Το κτίριο «ανακαλύφθηκε» μόλις το 1881 από ένα Γάλλο ιερέα, ακολουθώντας την οραματική περιγραφή που έκανε μια γερμανίδα καλόγρια το 1812.
The remnants of the discovered structure have been dated to 6th - 7th centuries, with parts of the foundation and coal found on the site dated to the 1st century AD. (Photo: Popi on the way to the House).

Τα ερείπια που ανακαλύφθησαν χρονολογούνται τον έκτο με έβδομο αιώνα, με τα τμήματα των θεμελίων και του άνθρακα που βρέθηκαν στο χώρο να χρονολογείται στον πρώτο αιώνα μ.Χ. ((Φωτο: Η Πόπη στο δρόμο που οδηγεί στο Σπίτι της Παναγίας).

The chapel is the result of a restoration work completed in 1950, built on top of original remains.

Το παρεκκλήσι είναι το αποτέλεσμα του έργου της αποκατάστασης που ολοκληρώθηκε το 1950, χτισμένο πάνω στα ερείπια του πρωτότυπου κτίσματος.
The Roman Catholic Church has never pronounced on the authenticity of the house, for lack of scientifically acceptable evidence.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ποτέ δεν ισχυρίστηκε για την αυθεντικότητα του σπιτιού, λόγω έλλειψης αποδεκτών επιστημονικών στοιχείων.
Though it is an official pilgrimage site, the records of the Ephese council, that took place in 431 AD in a Basilica dedicated to Mary do not mention any Mary’s house. Moreover, all legendary writings about the death of Virgin Mary spot it in Jerusalem. (Photo: Denise Moura and Popi Nicolaides).
Αν και είναι επίσημο ιερό προσκύνημα, τα αρχεία του συμβουλίου της Εφέσου, που έγινε το 431 μ.Χ. σε μια βασιλική αφιερωμένη στη Μαρία δεν αναφέρουν για κανένα σπίτι της Μαρίας. Επιπλέον, όλα τα θρυλικά συγγράμματα που αναφέρονται στην κοίμηση της Παναγίας το προσδιορίζουν στην Ιερουσαλήμ. (Φωτο: Ντενίζ Μούρα και Πόπη Νικολαΐδου),
This site had long been a place of pilgrimage for local Orthodox Christians. Since 1892 the House of the Virgin has been a Catholic pilgrimage site. It was restored on 1897. (Photo Denise Moura from Rio, Brazil).

Ο χώρος αυτός υπήρξε από παλιά τόπος προσκυνήματος για τους ντόπιους ορθόδοξους χριστιανούς. Από το 1892 το Σπίτι της Θεοτόκου έγινε καθολικό προσκύνημα. Αναστηλώθηκε το 1897. (Στη φωτογραφία η Ντενίζ Μούρα από το Ρίο της Βραζιλίας).
Αt the exit of the church area τhe "Water of Mary", a source to be found with curative properties.
Στην έξοδο της εκκλησίας, υπάρχει το «Νερό της Μαρίας», μια πηγή νερού με θεραπευτικές ιδιότητες.
Prayer wall on the way to the House of the Virgin. Below the chapel, there is a wall where thousands of people have attached prayers written on pieces of paper.

Ο τοίχος με τις προσευχές των πιστών στο δρόμο κάτω από το Σπίτι της Θεοτόκου. Κάτω από το εκκλησάκι, υπάρχει ένας τοίχος όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν αφήσει προσευχές γραμμένες σε κομμάτια χαρτιού.
Some sources express doubt about the association of this site in Ephesus with the Virgin Mary, stating that "the tradition of Mary's residence in this city of Asia Minor arose only in the twelfth century. The universal tradition among the Fathers of the Church places her residence, and thereby the locus of her Dormition in Jerusalem".

Ορισμένοι εκφράζουν αμφιβολίες αναφορικά με τη σύνδεση αυτού του χώρου στην Έφεσο με την Παναγία, αναφέροντας ότι «η αναφορά για την κατοικίας της Θεοτόκου στην πόλη αυτή της Μ. Ασίας παρουσιάστηκε μόλις το δωδέκατο αιώνα. Η καθολική παράδοση και θέση μεταξύ των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ότι ο τόπος κατοικίας, και κατά συνέπεια της Κοιμήσεως της, στην Ιερουσαλήμ».

Hundreds of pilgrims pass before this statue every year especially around Easter it gets very crowded.
Εκατοντάδες πιστοί προσκυνούν στην Παναγία κάθε χρόνο, ειδικά την περίοδο του Πάσχα.

24 comments:

Silvia said...

Γεια Φοίβου,
με τη χαρά να δείτε περισσότερες φωτογραφίες της Βουλής της Παναγίας στην Έφεσο, γιατί τον Αύγουστο ήμουν εκεί, γνωρίζοντας τον τόπο.
Είναι συναρπαστικό!
Αγκάλιασμα

Evie said...

Φοίβο, πολύ ωραίο μέρος και οι φωτογραφίες σου θαύμα. Μια που είμαστε επί του θέματος, έχω κι εγώ τις αμφιβολίες μου. Περιμένω να δω κι άλλες.

Carlos Echevarria said...

Hello...you truly have an amazing blog! I commend you, mine is a work in progress.

My sister was in Ephesus, last year on a cruise (Rome-Ephesus-Mykonos-Naples-Rome)...and God willing, next year I am going to Santorini & Milos.

I added your site to my link list of blogs, best regards from Miami Beach, :)))

Ann said...

Phivos..a beautiful and thought-provoking blog. I didn't know about this. What was your feeling about the House of Mother Mary? Did you have any "feelings" as you visited? Ann

Janie said...

How interesting and inspiring to think that this ancient house may have given shelter to Mother Mary.

Maria Renee Batlle said...

Interesantísimo blog, congratulaciones.
Volveré.

Cloudia said...

she has guests everyday!


Warm Aloha from Waikiki

Comfort Spiral

Zuzana said...

What a very interesting and intriguing place. Lovely photography!
xoxo

Ola said...

This was really interesting! The praying wall looks impressive

Jacque said...

Lindo seu Blog !

Beijo

Ariadne said...

Adoro o teu blog,e uma viagem fantastica!!
Bjs.Bom fim de semana.

Susu Paris Chic said...

How warm it looks..; I could use some of that right now. Paris is quite chilly.

Turquoise Diaries said...

Hello to our pilgrim friends...

Betty Gaeta said...

Hi Phivos,
Wonderful blog. I don't Turkey. I just loved this pics.
I'm following you here too.
xoxo

Juliett Farnesse said...

BEAUTIFUL, INTERESTING AND A SACRED PLACE.

LIKE ALWAYS IS A PLEASURE TO VISIT THIS BLOG.

Magia da Inês said...

Deve ser emocionante pisar no mesmo chão que pisou Nossa Senhora.
Imagino que quem visita um lugar sagrado como esse volta com a fé renovada e com mais tolerância com o próximo como fazia e ainda faz Maria.

Anastasia said...

Sounds like a great place to visit. Thanks for these amazing photos and for all the information on Ephesus and the chapel.

Rajesh said...

Beautiful shots of sacred place. I am seeing something like this for the first time, where in a church two serate rooms for different religions.

KitsosMitsos said...

Άλλος ένας τόπος που φέρνει και αυτός αναμνήσεις πέρα από ομορφιά.

tupersonalshopperviajero said...

I love every interesting place you travel to.
kss
;-)

Mariel Torres said...

i would love to go to greece on day! for my honeymoon santorini is my #1 location :). great blog darling!

xoxox

xenaia said...

Very interesting Phivos :)

FashionJazz said...

Gorgeous pictures as always my friend : ) Hope you are well and are having a good week. xxx

Anonymous said...

Kashmir was a state of British India. In 1947 it acceded to India as the dream of an independent nation collapsed with the invasion of the valley by Pakistan backed militants. Subsequently after the failure of Pakistan to annex the valley even after two wars, the leadership in Pakistan decided to launch a militant struggle against the Indian army. Hindu Pandit in Bratislava