Sunday, November 21, 2010

Kos island, Greece

A paradise on earth
Ένας παραδεισένιος τόπος

The sea is really incredible here, there are very long pale blue shallows, the water is hot and the views are beautiful. If you turn towards the sea and close your eyes a little bit you may feel as on Tahiti.
Η θάλασσα είναι πραγματικά απίστευτη εδώ. Τα νερά αβαθή με πάρα πολύ ανοιχτό μπλε χρώμα. Το νερό είναι ζεστό και η θέα είναι πανέμορφη. Αν στραφεί προς τη θάλασσα και κλείσεις τα μάτια σου για λίγο, μπορεί να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην Ταϊτή.
Ola
Writes from Poland
View her website: Daleka Droga
Όλα
Γράφει από την Πολωνία
Δείτε την ιστοσελίδα της : Daleka Droga
The town has a 14th century fortress at the entrance to its harbour, erected in 1315 by The Knights of Saint John of Rhodes.
Στην είσοδο του λιμανιού της πόλη υπάρχει το φρούριο του 14ου αιώνα, που χτίστηκε στα 1315 από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου.

Old history and tradition at its best in the island of Kos.
Παλιά ιστορία και παράδοση στην Κω.
Home to the Greek father of medicine Hypocrites, Kos is an island full of contrasts, with a beautiful architecture and rich culture.
Γενέτειρα του Έλληνα πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη. Η Κως είναι ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις, με ωραία αρχιτεκτονική και πλούσιο πολιτισμό.


The huge tree under which Ippocrates used to teach still stands in the city center of the old town.
Το τεράστιο δέντρο κάτω από το οποίο χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης για να διδάξειβρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Rich in history, Kos is home to many ancient ruins, including Asklipion, a healing centre and medical school that followed the teachings of Hypocrites.
Πλούσια σε ιστορία, η Κως είναι η πατρίδα πολλών αρχαίων ερειπίων, συμπεριλαμβανομένων του Ασκληπιείου, ένα θεραπευτικό κέντρο και ιατρική σχολή που ακολουθούσαν τις διδασκαλίες του Ιπποκράτη.
Βorn on Kos in 460 BC and died in 370 BC., Hippocrates is the leading physician of the ancient world, the founder of the science of medicine. He was a pioneer in systematic medical research and scientific research therapy.
Γεννημένος στην Κω το 460 π.Χ. πέθανε το 370 π.Χ., ο Ιπποκράτης είναι ο σημαντικότερος γιατρός του αρχαίου κόσμου, ο θεμελιωτής της επιστήμης της Ιατρικής.
Although has followed pretty much the same history with the other nearby islands, Kos has its own unique history and its own unique culture.
Παρόλο που ακολούθησε λίγο ως πολύ την ίδια ιστορική πορεία με τα υπόλοιπα κοντινά της νησιά, η Κως έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία και το δικό της ξεχωριστό πολιτισμό.
Kos is a large island that has everything to satisfy the most demanding visitor both in history and the natural environment.
Η Κως είναι ένα μεγάλο νησί που διαθέτει όλα όσα μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη όσο αφορά την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον.
Kos, a magical island in the center of the Dodecanese cluster outside of wonderful beaches and natural beauty has a glorious past.
Κως, ένα μαγευτικό νησί, στο κέντρο του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος που εκτός από υπέροχες αμμουδιές και φυσικές ομορφιές έχει και ένα ένδοξο παρελθόν.
The History and Mythology of Kos is amazing interesting.
 Η Ιστορία και η Μυθολογία της Κω είναι καταπληκτική κι ενδιαφέρουσα.
A place where antiquity and modern civilisation find themselves in unison. Monuments of the past await your discovery and admiration.
Ένας τόπος όπου η αρχαιότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός βρίσκονται σε αρμονία. Μνημεία του παρελθόντος περιμένουν να τα ανακαλύψετε και να τα θαυμάσετε.
The Asklepion is undoubtedly the most important monument on Kos, the oldest and most famous center of healing in the ancient world.
Το Ασκληπιείο είναι αναμφίβολα το πιο σημαντικό μνημείο της Κω, το παλαιότερο και πιο φημισμένοκέντρο περίθαλψης στον αρχαίο κόσμο.

We went also for an innocent short tour ton the charming route Mastichari – Antimacheia – Kardamena.
Πήγαμε για μια σύντομη περιοδεία στη γραμμή Μαστιχάρι - Αντιμάχεια - Καρδάμαινα.

The Archaeological Museum of Kos was founded in 1935. The museum building is listed, it is impressive.
Το αρχαιολογικό μουσείο της Κω ιδρύθηκε το 1935. Το κτίριο του μουσείου που είναι διατηρητέο, είναι εντυπωσιακό.
In the museum you will find a rich collection of archaeological finds discovered on the island, covering a long period from antiquity to the early-roman years.
Στο μουσείο θα δείτε μια πλούσια συλλογή από τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στο νησί και καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι τα ύστερωμαϊκά χρόνια.
One of the most impressive sights of Kos is the restored Roman House (Casa Romana) or the Roman house as it is known.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Κω είναι το αναστηλωμένο Ρωμαικό σπίτι (Casa Romana) ή η Ρωμαική οικία όπως είναι γνωστή.
The famous and elegant Roman house excavated in 1933 when a large earthquake flattened nearly Kos.
Η ωραία και κομψή Ρωμαϊκή οικία ανασκάφηκε το 1933 όταν ένα μεγάλος σεισμός ισοπέδωσε σχεδόν την Κω.
We started the travel early morning, arriving at the mountain village called Zia. Zia reminds me of Polish Krupowki – full of stands and taverns, all authenticity of the village got lost long time ago.
Αρχίσαμε το ταξίδι νωρίς το πρωί, φθάνουν στο ορεινό χωριό που ονομάζεται Ζια. Η Ζια μου θυμίζει το Krupówki στην Πολωνία - γεμάτο από περίπτερα και ταβέρνες, όλη η αυθεντικότητα του χωριού χάθηκε πριν από πολύ καιρό.

If you leave the village following the path towards the mountains, you may see two beautiful churches, first from the beginning of XX century and the second one really old with preserved paintings on the walls.
Αν αφήσουμε το χωριό και ακολουθήσουμε το μονοπάτι προς τα βουνά, μπορεί να δείτε δύο πανέμορφες εκκλησίες, την πρώτη, από τις αρχές του ΧΧ αιώνα και τη δεύτερη πραγματικά παλιά με διατηρημένες αγιογραφίες στους τοίχους.
From Zia we went to Agios Stefanos close to Kefalos. There are picturesquely located remains of Early - Christian basilica. There is also a very charming small island with white and blue church called Agios Nicolaos.
Από Ζια πήγαμε στον Άγιο Στέφανο στην Κέφαλο. Υπάρχει μια γραφική τοποθεσία με ερείπια μια Πρώιμης - παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Then you enter really green forest and a mountain covered with thymes and most of all with sage.
Μετά, μπαίνετε σε πραγματικά καταπράσινο δάσος και ένα βουνό καλυμμένο από θυμάρια και πάνω από όλα με φασκόμηλο.
The view was really incredible – precipice on one side of the hill and forest and salty lake ALIKI on the other.
Η θέα ήταν πραγματικά απίστευτη - γκρεμός στη μια πλευρά του λόφου και του δάσους και αλμυρή λίμνη ΑΛΙΚΗ από την άλλη.

There is also a very charming small island with white and blue church called Agios Nicolaos. The sea here has a special color!
Υπάρχει επίσης ένα πολύ όμορφο νησάκι και το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου με χρώματα άσπρου και μπλε. Η θάλασσα εδώ έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα!

I know that it can be said about many places in Greece but here was something that charmed me, maybe the sound of the water breaking on the stones.
Ξέρω, ότι αυτό μπορεί να ειπωθεί για πολλά μέρη στην Ελλάδα, αλλά εδώ ήταν κάτι που με γοήτευσε. Ίσως και ο ήχος του νερού σπάζοντας πάνω στις πέτρες.
From Kefalos we went again towards Agios Nicolaos to stop at the so called Paradise Beach, known also as Bubble Beach, because allegedly one may observe in the water volcanic bubbles.
Από την Κέφαλο πήγαμε πάλι προς τον Άγιο Νικόλαο για να σταματήσουμε στη λεγόμενη παραλία Παράδεισος, γνωστή επίσης ως Παραλία φούσκα, επειδή υποτίθεται ότι μπορεί κανείς να παρατηρήσει μέσα στο νερό ηφαιστειακές φυσαλίδες.
A perfect place for those who wish to spend the main part of their holidays on the sandy beach.
Είναι ένα ιδανικό μέρος για όσους επιθυμούν να περάσουν το κύριο μέρος των διακοπών τους στην παραλία.

Τhe beaches of the island of Kos are some of the most beautiful in the Dodecanese islands group. 
Οι παραλίες στην Κω είναι από τις πιο όμορφες στα Δωδεκάνησσα.

The great majority of the beaches are sandy with crystalline blue waters. The picturesque landscape makes it even more appealing.
Η μεγάλη πλειοψηφία των παραλιών είναι με άμμο και κρυστάλλινα, γαλανά νερά. Το υπέροχο τοπίο τις κάνει ακόμη πιο όμορφες.

This beach has the coldest, yet truly crystalline, waters of the island of Kos. Gorgeous blue waters.
Αυτή η παραλία έχει τα πιο κρύα, αλλά πραγματικά κρυστάλλινα, νερά του νησιού της Κω. Απίθανα γαλάζια νερά.

It is one of the most beautiful beaches of Kos and it’s most famous. Now wonder why it attracts so many visitors.
Είναι μία από τις ομορφότερες παραλίες της Κω και η πιο δημοφιλής. Δεν είναι παράξενο που προσελκύει τόσο κόσμο.
The beach of Kefalos is lying in front of the settlement of the same name, 43 kilometres from the capital of the island.
Η παραλία του Κέφαλου βρίσκεται μπροστά από τον οικισμό με το ίδιο όνομα, 43 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού.
Rich flora and fauna. It is hard to believe that you can see on this height turtles and to be honest, quite big ones. 
Πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι μπορείτε να δείτε σε αυτό το ύψος χελώνες και για να είμαι ειλικρινής, είναι αρκετά μεγάλες.

Beautiful view. The hills and the mountains all around the island of Kos are full of cypress and olive trees.
Υπέροχη θέα. Οι λόφοι και τα βουνά του νησιού είναι φορτωμένα με πεύκα και ελαιόδεντρα.
Our attention was attracted by a spring falling from the mountains and subsoil covered with grey dust and yellow sulphuric efflorescence. We came to the epicenter of the earthquake on Kos, which took place at the beginning of the XX century and caused Discovery of many archeological sites.
Την προσοχή μας τράβηξε ένας μικρός καταρράκτης που πέφτει από τα βουνά και το έδαφος που καλύπτεται με γκρίζα σκόνη και κίτρινο θειικό οξύ. Καταλήξαμε στο επίκεντρο του σεισμού στην Κω, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του ΧΧ αιώνα και προκάλεσε την ανακάλυψη πολλών αρχαιολογικών χώρων.
Kos, an island full of life.
Ένα νησί που σφύζει από ζωή.
View Video: Kos island

18 comments:

Jojo said...

Beautiful and it looks like perfect weather too. My husband is visiting family in Beirut now and he said the weather is incredible right now but rains are coming soon.

Bob Bushell said...

The Kos Island is really nice to photograph.

Maria Renee Batlle said...

Tienes la cualidad de dejar que el lector se deje arrastrar por cada una de tus descripciones y fotos. Maravilloso viaje.

Janie said...

The ancient tree, the tiles, and the ruins fascinate me. The beautiful beach is a bonus.

joo said...

Didn't I say that's favourite holiday destination for Polish people:)
Looks great indeed!

Lakshmi said...

sigh ! another beautiful place to see in my list

Ola said...

Phivos, please not me again:)

Leesa said...

WOW!! Sooo beautiful! Ola, It gives me the desire to go there...

In fact, I love to see ocean/sea pics in this season b/c everything is so gray and sad looking right now so this really cheers me up!

Thanks for sharing and have a great week...
Leesa

Foxglove Spires said...

Such a beautiful and delightful place, thank you fro the trip today.

Have a wonderful new week.x

tupersonalshopperviajero said...

reading this blog is like travelling a lot! good post
kss
;-)

MedaM said...

What a delightful place, full of history and natural beauties. Wonderful post!

Magia da Inês said...

Com um mar de águas rasas, quentes e claras, Kos também é uma ilha que tem uma longa história para contar desde os tempos de Hipócrates.

Shionge said...

Ola, my new friend :D

Mitr Friend - Bhushavali said...

This beach looks so romantic!!!
Office Outfit - 20
Trichy Temple Tour - Part 2

tasteofbeirut said...

I lost myself in these photos daydreaming; how could anyone be there and leave?

Turquoise Diaries said...

Still more summer photos..I already miss the sunny days..and Kos is just great we should have to visit it soon. Thanks Phivos..

Anonymous said...

You are clever.I admire your blog.
Kiitos ystävämme Phivos.hugs.

Bloghology Social Network said...

What a great resource for Kos Island!! thumbs up!!

if interested come by our kos Island newspaper, with upto date news and local information.

Hope you enjoy it as well...

regards
Vasilis
http://www.kos-explorer.com