Tuesday, December 13, 2011

The Greco-Roman ancient theatre in Kourion, Cyprus

Cyprus deep in history
Κύπρος μια μακραίωνη ιστορία
The ruins of Kourion, near the modern town of Episkopi, is located on one of the most fertile spots in the island, with extensive ruins and including well-preserved mosaics.
Τα ερείπια του Κουρίου, κοντά στη σύγχρονη πόλη της Επισκοπής, βρίσκονται σε ένα από τα πιο εύφορα μέρη του νησιού, με εκτεταμένα ερείπια συμπεριλαμβανομένων καλοδιατηρημένων ψηφιδωτών.
Fotini Eleftheriadou
Writes from Athens, Greece
Facebook
Φωτεινή Ελευθεριάδου
Γράφει από την Αθήνα

The city has passed through different phases from a Hellenistic, Roman, and Christian periods.
Η πόλη έχει περάσει από διάφορες φάσεις, από ελληνιστική, ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο.


The most spectacular site at Kourion is the Greco-Roman theatre, or forum that has been completely restored. 
Το πιο εντυπωσιακό μνημείο στο Κούριο είναι το ελληνορωμαϊκό θέατρο, ή φόρουμ που έχει ανακαινιστεί πλήρως.

 Kourion's Greco-Roman theatre. -  Το Ελληνορωμαϊκό θέατρο του Κουρίου του.
The Theatre was originally built in the 2nd century B.C. but what is preserved today dates to the Roman period with 2nd and 3rd century A.D. additions and restorations.
Το θέατρο χτίστηκε αρχικά τον 2ο αιώνα π.Χ. αλλά αυτό που σώζεται σήμερα χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο του  2ου και 3ου μ.Χ. αιώνα με προσθήκες και επιδιορθώσεις.
In the curved auditorium the spectators’ seating area accommodates around 3500 people.
Στις κερκίδες του αμφιθέατρου μπορούν να φιλοξενηθούν 3500 περίπου άτομα.
The stage only preserves its foundations but it originally rose to the full height of the auditorium.
Το θέατρο διατηρεί μόνο τα αρχικά θεμέλια του, αλλά, αναστηλώθηκε στο πλήρες αρχικό του ύψος.

Today the theatre is used for open air musical and theatrical performances and cultural events.
Σήμερα το θέατρο χρησιμοποιείται για ανοιχτές μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Kourion  was a city in Cyprus, which endured from antiquity until the early Middle Ages.
Το Κούριο ήταν μια πόλη στην Κύπρο, η οποία υπήρξε από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του Μεσαίωνα.

 Coast as seen from Kourion. Η ακτή, όπως φαίνεται από το Κούριο.
 The area is very picturesque and peaceful. - Η περιοχή είναι ήσυχη και γραφική.
 With the deep blue of marvelous Mediterranean as a backdrop.
Με το βαθύ μπλε της Μεσογείου ως θαυμάσιο σκηνικό.

The ancient city kingdom of Kourion was destroyed in a cataclysmic earthquake in 365 A.D.
Η αρχαία πόλη βασίλειο του Κουρίου καταστράφηκε από ένα κατακλυσμιαίο σεισμό το 365 μ.Χ.
At the site, the continuing excavations have brought to light many important remains, mostly of the Hellenistic, Roman and later years.
Στον αρχαιολογικό χώρο οι συνεχείς ανασκαφές φέρνουν στην επιφάνεια πολλά σημαντικά ερείπια, κυρίως από τα Ελληνιστικά, Ρωμαϊκα και μεταγενέστερα χρόνια.
 Mosaic in the Complex of Eustolios at Kourion
Ψηφιδωτό στο συγκρότημα του Ευστόλιου στο Κούριο.
 
Three kilometers from the city is the sanctuary of Apollo which has stunning Cypro-Corinthian columns.
Τρία χιλιόμετρα από την πόλη βρίσκεται το ιερό του Απόλλωνα το οποίο έχει εκπληκτικούς Κυπρο-κορινθιακούς κίονες.
On the same location there exists place of worship for a woodland god dating back to 6000 BC.
Στην ίδια τοποθεσία υπάρχει χώρος λατρείας για τον θεό των δασών που χρονολογείται από το 6000 π.Χ.
In between Kourion and the sanctuary of Apollo a stadium that is around 400 m long is found; this stadium could sit up to 7,000 spectators who would  watch ancient  Greek  sports.
Στο ενδιάμεσο μεταξύ Κουρίου και του ιερού του Απόλλωνα, υπάρχει ένα στάδιο που είναι περίπου 400 μ. Αυτό το στάδιο θα μπορούσε να φιλοξηνίσει μέχρι και 7.000 θεατές, που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν αρχαίο ελληνικό αθλητισμό.
Kourion was associated by the legend of Argos of Peloponnese, and the Kouriois believed that they were descendents of Argean immigrants who founded the city.
Το Κούριο ήταν συσχετισμένο με τον θρύλο του Πελοποννησιακού Άργους. Οι κάτοικοι πίστευαν ότι ήσαν απόγονοι Αργέων μεταναστών, οι οποίοι ίδρυσαν την πόλη.
So rich in detail and perspective etc. Many of these mosaiques give you the feeling to see something in all 3 dimensions.
Πλούσια σε λεπτομέρεια και προοπτική κλπ. Πολλά από αυτά τα μωσαϊκά όταν τα βλέπεις, δίνουν την αίσθηση των 3 διαστάσεων.
Amazing techniques of these mosaiques that were made already at the time of 300 AD.
Εξαιρετικές τεχνικές για την κατασκευή αυτών των μωσαϊκών που έγιναν ήδη από το 300 μ.Χ.
  These are the best mosaiques in Eustolios House.
Αυτά είναι τα καλύτερα μωσαϊκά στην οικία του Ευστόλιου.

Archaelogical evidence and historical sources prove that Kourion is one of the most important ancient kingdoms of Cyprus.
Αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικές πηγές αποδεικνύουν ότι το Κούριο υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία βασίλεια της Κύπρου.

9 comments:

joo said...

Fascinating place and beautiful views!

Albert Lázaro-Tinaut said...

Beautiful, very good photos!
Regards from Barcelona.

Sunny_Fotini said...

Visiting the ancient Greek Roman theater in Kourion you travel in history. Recommended by me to those who will visit Cyprus.
Remember to test the audible of the theater... Drop a coin at the centre of the theater. Everybody, in any place of the theater will hear the sound.

Ann said...

wonderful post!!
very informative and great photographs!!
enjoyed this so very much!!
thanks!!!
xo

R.Ramakrishnan said...

Such a well preserved ancient historical monument -highlights customs that prevailed 2000 years ago. Well documented with amazing pictures.Great post.

Cheryl said...

So incredibly beautiful, so rich with history...and more mosaics. I love mosaics. Great photos, great post!

Ola said...

Impessive! and the lady on the mosaic is beatiful!:)

Geisa Machado said...

Lugar fascinante!!! Adoro a Grécia e sua história!!!
Bjussss

Gvendalen said...

Hi Phivos!
Very beautiful city with rich history.Great photos and an interesting post. Thanks.