Thursday, December 8, 2011

The Mosaics of Pafos, Cyprus

Cyprus through the centuries
Η Κύπρος μέσα από τους αιώνες
Pafos is entwined with Greek mythology, and the legendary birth of Afrodite on her shores brought fame and worshipers there to follow the cult of the Goddess. 
H Πάφος είναι συνυφασμένη με την ελληνική μυθολογία, και το θρύλο της γέννησης της Αφροδίτης στις ακτές της, που έφερε φήμη και πιστούς εκεί για τη λατρεία της θεάς.
Fotini Eleftheriadou
Writes from Athens, Greece
Facebook
Φωτεινή Ελευθεριάδου
Γράφει από την Αθήνα

Paphos is a coastal city in the southwest of Cyprus and positively teeming with history. The resort town has as its focal point a charming fishing harbour by Paphos Fort.
Η Πάφος είναι μια μικρή πόλη με ενδιαφέρουσα ιστορία και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Στην Κάτω Πάφο υπάρχει το Λιμανάκι που χρησιμοποιείται ως ψαρολίμανο.
Paphos, is a coastal city in the southwest of Cyprus and the capital of Paphos District.
Η Πάφος, είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου και είναι η πρωτεύουσα της Επαρχίας Πάφου.
Pafos castle was originally a Byzantine fort. It was rebuilt by the Lusignans in the 13th century, dismantled by the Venetians in 1570 during the Ottoman invasion and rebuilt by the Ottomans in the 16th century.
Το κάστρο της Πάφου ήταν αρχικά ένα βυζαντινό φρούριο. Ξαναχτίστηκε από τους Λουζινιανούς τον 13ο αιώνα, διαλύθηκε από τους Ενετούς το 1570 κατά τη διάρκεια της οθωμανικής εισβολής και ανοικοδομήθηκε από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα.
During its long history, the Pafos Castle was used, as well as for protection, as prison cells, and even as a storage area for salt when the island was a British colony.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του, το Κάστρο της Πάφου χρησιμοποιήθηκε, και για προστασία, αλλά και ως φυλακές, ακόμη και ως αποθηκευτικός χώρος για το αλάτι όταν το νησί ήταν βρετανική αποικία.


In 1935 it was declared an ancient monument and today is considered as one of the hallmarks of the Pafos region.
Το 1935 ανακηρύχθηκε σε αρχαίο μνημείο και σήμερα θεωρείται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής της Πάφου.
Near Palaepaphos (Old Paphos) at the seaside of Petra tou Romiou is the mythical birthplace of Aphrodite, the Greek goddess of love and beauty. 
Κοντά στην Παλαίπαφο (Παλαιά Πάφος) στην παραλία της Πέτρας του Ρωμιού είναι η μυθική γενέτειρα της Αφροδίτης, η ελληνική θεά του έρωτα και της ομορφιάς.
Many cultural events take place in the square just in front of the castle, while during September each year.
Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία ακριβώς μπροστά από το κάστρο.
Pafos was the capital city of Cyprus for a long period of time in antiquity.
Η Πάφος ήταν η πρωτεύουσα της Κύπρου για μεγάλο διάστημα στην αρχαιότητα.
It is one of the hot tourist spots in Cyprus with thousands of tourists year round.
Αποτελεί ένα από τα πολυσύχναστα τουριστικά μέρη της Κύπρου με τουρίστες ολόχρονα.
The apostle Paul of Tarsus visited the town during the 1st century AD.
Ο απόστολος Παύλος από την Ταρσό επισκέφθηκε την πόλη κατά τον 1ο μ.Χ. αιώνα.

Today Pafos, with a population of about 60.000, is a popular tourist resort.
Σήμερα, η Πάφος έχει περίπου 60.000 κατοίκους και είναι ένας πολύ καλά γνωστό τουριστικό μέρος.
The town of Pafos is included in the official UNESCO list of cultural and natural treasures of the world's heritage.
Η πόλη της Πάφου περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ των πολιτιστικών και φυσικών θησαυρών της πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου.
Pafos, city the capital of Pafos District, has been inhabited since the Neolithic period. 
Η Πάφος είναι πρωτεύουσα της Επαρχίας Πάφου και κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή.
In Greco-Roman times Pafos was the island's capital,
Κατά την Ελληνορωμαϊκή εποχή η Πάφος ήταν η πρωτεύουσα του νησιού.

It is famous for the remains of the Roman governor's palace, where extensive, fine mosaics are a major tourist attraction. 
Είναι γνωστή για τα ερείπια του παλατιού του ρωμαϊκού διοικητή, όπου εκτεταμένα, ωραία ψηφιδωτά αποτελούν σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο.
According to the Greek mythology, Pafos was founded by Agapenor, chief of the Arcadians at the siege of Troy.
Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, η Πάφος ιδρύθηκα από τον Αγαπήνωρ, αρχηγό των Αρκάδων κατά την πολιορκία της Τροίας.

The secrets of the island of love
Τα μυστικά του νησιού του έρωτα
More than 2300 years of history and civilization.
Πάνω από 2300 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού.
The Pafos Lighthouse can be seen from all over Pafos.
Ο φάρος της πόλης φαίνεται από παντού. 
The land of Aphrodite!
Στην πατρίδα της Αφροδίτης!
The site where the villas are still being excavated can be found about 300 metres from the Pafos harbour.
Στο χώρο στον οποίον βρίσκονται οι επαύλεις με τα μωσαϊκά συνεχίζονται οι ανασκαφές. Βρίσκεται 300 μέτρα από το λιμάνι.
The Pafos Mosaics are in fact part of a larger archeological site that also includes a theatre and a castle. 
Τα Ψηφιδωτά της Πάφου είναι στην πραγματικότητα μέρος ενός ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, που περιλαμβάνει επίσης ένα θέατρο και ένα κάστρο.
The House of Dionysos
The mosaic decorations and the mythological compositions are the main characteristics of this restored Roman villa, dating back to the second century A.D. 
Η οικία του Διόνυσου
Ο ψηφιδωτός διάκοσμος και οι μυθολογικές παραστάσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ανακαινισμένης ρωμαϊκής βίλας, που χρονολογείται από τον δεύτερο αιώνα μ.Χ.
The striking mosaic floors decorated the villas of the imperial Roman commanders who governed Cyprus 2000 years ago, dating from the third to fifth century AD.
Τα εντυπωσιακά πατώματα με τα μωσαϊκά, που διακοσμούν τις επαύλεις Ρωμαίων αξιωματούχων της αυτοκρατορίας, που κυβέρνησαν την Κύπρο πριν 2000 χρόνια, χρονολογούνται από τον 3ο και 5ο αιώνα μ.Χ.
The house is named “House of Dionysos” thanks to the many depictions of Dionysos, the god of wine.
Το σπίτι ονομάζεται «Οικία του Διονύσου", χάρη στις πολλές παραστάσεις του Διόνυσου, θεού του κρασιού.
The Pafos Mosaics are one of the most historic sites on the island of Cyprus. Considered to be the finest mosaic in the Eastern Mediterranean.
Τα ψηφιδωτά της Πάφου είναι είναι από τα πιο ιστορικά αξιοθέατα στο νησί. Θεωρούνται ότι είναι από τα καλύτερα ψηφιδωτά στην Ανατολική Μεσόγειο.
These striking mosaics are a must see and many of them show scenes from Greek Mythology.
Αυτά τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά αποτελούν μαστ για επίσκεψη και πολλά από αυτά παρουσιάζουν σκηνές από την Ελληνική Μυθολογία.
They date from the 2nd century through to the 5th century and many are still in remarkable condition. 
Χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα μέχρι τον 5ο αιώνα και πολλά εξακολουθούν να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.

These mosaics would have originally been the floors of Roman noblesmen’s villas.
Τα ψηφιδωτά αυτά ήταν αρχικά τα δάπεδα από τις ρωμαϊκές επαύλεις ευγενών.
Some of the houses where these mosaics are on view include the House of Dionysus, the House of Orpheus, the House of Aion, and the Villa of Theseus.
Μερικά από τα σπίτια όπου τα μωσαϊκά είναι σε θέα περιλαμβάνουν την Οικία του Διονύσου, το Σπίτι του Ορφέα, η Οικία του Αιώνα και την Έπαυλη του Θησέα.
In the House of Dionysus there are 14 rooms in total that are covered with these fabulous mosaics. 
Στην Οικία του Διονύσου υπάρχουν 14 δωμάτια στο σύνολο που καλύπτονται με αυτά τα υπέροχα μωσαϊκά.

The mosaics featuring mythological scenes are visible in the houses of Dionysus, Orpheus and Aion, and the Villa of Theseus.
Τα ψηφιδωτά που παρουσιάζουν μυθολογικές σκηνές βρίσκονται στα σπίτια του Διόνυσου, Ορφέα και Αιώνα και της Οικίας του Θησέα.
Here you will find mosaics showing the God of wine, Dionysus giving Ikarios the Kind of Athens the secret of viticulture.
Εδώ θα βρείτε ψηφιδωτά που δείχνουν τον Θεό του κρασιού, τον Διόνυσο να δίνει στον Ικάριο, τον βασιλιά της Αθήνας τα μυστικά της αμπελουργίας.
The mosaics themselves were made from small cubes of marble and stone which were called tesserae and glass paste was used to broaden the range of color that was available in those days. 
Τα ψηφιδωτά έγιναν από μικρούς κύβους μαρμάρου και πέτρας που ονομάστηκαν ψηφίδες και χρησιμοποιήθηκε γυαλί και πάστα για να διευρύνουν το φάσμα των χρωμάτων που ήταν διαθέσιμα τότε.
Amazing work, spectacular view - Καταπληκτική δουλειά, υπέροχη θέα.
No wonder why the entire city of Pafos is a listed UNESCO World Heritage Site.
Είναι φυσικό, το ότι ολόκληρη η πόλη της Πάφου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
View video : Mosaics of Cyprus

6 comments:

Traveling Hawk said...

The mosaics are wonderful and I like the lighthouse too. Thanks, Phivos, for sharing Pafos with us!

Cheryl said...

Really incredible- the mosaics are just breathtaking.

Ola said...

wonderful mosaics and the town itself worth seeing!

Magia da Inês said...

º°♥❤ Olá, amigo!

❤ Os mosaicos são fabulosos!...
Com tantos encantos, Paphos só pode ser a cidade do amor... Afrodite e Baco que o digam!....

º°❤ Beijinhos.
♥❤ Brasil.

DUTA said...

If Pafos was good for Afrodite, then it's good enough for me too.
This town resort and its mosaics are definitely worth a visit.

magda said...

Φοίβο μου καλημέρα
Θέλω να ευχαριστήσω την ωραία κυρία που φιλοξενείς, για την τόσο εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην Πάφο!!!
Έχω εντυπωσιαστεί πολύ από τα καταπληκτικά μωσαϊκά και την ιστορία της!
Δικαίως προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ!
Εύχομαι και στους δυο σας, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο!