Monday, November 14, 2016

Athens - Greece

Athens is the oldest city in Europe
Η Αθήνα είναι η παλαιότερη πόλη της Ευρώπης
Part II'   -   Μέρος ΙΙ'
The statue of Pericles (495 – 429 BC). He was a prominent and influential Greek statesman, orator and general of Athens during the Golden Age.
Το άγαλμα του Περικλή (495- 429 π.Χ.). Ήταν Αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. γνωστού και ως «Χρυσού Αιώνα.

Pericles had such a profound influence on Athenian society that Thucydides, a contemporary historian, acclaimed him as "the first citizen of Athens"
Ο Περικλής είχε μια τέτοια μεγάλη επιρροή στην αθηναϊκή κοινωνία, ώστε, ο Θουκυδίδης, ένας σύγχρονος ιστορικός, τον αναγνώρισε ως "τον πρώτο πολίτη της Αθήνας".

Phivos Nicolaides in the National Archaeological Museum which is the largest museum in Greece and one of the world's great museums.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου.

The town Hall of Athens was constructed in 1872 on two floors.
Το δυόροφο Μέγαρο του Δημαρχείου κατασκευάστηκε στα 1872.

The restoration of the Town Hall of Athens facade was completed in 1995.
Η ανάπλαση της πρόσοψης του Δημαρχείου Αθηνών συμπληρώθηκε το 1995.

The imposing National Bank Main Building,located in Kotzia Square, in aν " architecture garden" unfolds historical life in Athens.
Το επιβλητικό Κεντρικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, βρίσκεται επί της πλατείας Κοτζιά, σε ένα “κήπο” αρχιτεκτονικής που ξεδιπλώνει την ιστορική ζωή της Αθήνας.


The beautiful Kotzia square.    -   Η όμορφη πλατεία Κοτζά.

The imposing Melas Palace located on Kotzia Square was the biggest and most expensive private building of its time.
Το επιβλητικό Μέγαρο Μελά που βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά υπήρξε το μεγαλύτερο και ακριβότερο ιδιωτικό κτίριο της εποχής του.
 
Drachma, the oldest currency in Europe, was the currency used in Greece during several periods in its history. The modern Greek currencies, the first introduced in 1832 and the last replaced by euro in 2002.
Η αρχαία δραχμή το παλαιότερο νόμισμα στην Ευρώπη. Εισήχθηκε στη νεότερη Ελλάδα το 1832 και αντικατεστάθηκε από το Ευρώ το 2002.


The old Athens Stock Exchange started trading in 1876.
Το παλιό Χρηματιστήριο άρχισε τις εργασίες του στα 1876.

Until 2007, the exchange was located in Sophocleous Street, in the central business district of Athens.
Μέχρι το 2007 το Χρηματιστήριο Αθηνών βρισκόταν στην οδό Σοφοκλέους, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας.


The National theater of Greece was originally founded in 1880 as Royal Theatre.
Το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1880 ως Βασιλικό Θέατρο.


The Central Theatre on Agiou Konstantinou Street.
Το Εθνικό Θέατρο στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.


In 1939, the Greek National Opera was founded as part of the National Theatre.
Στα 1939 ιδρύθηκε και η Εθνική Λυρική Σκηνή.

   The impressive church of Saint Constantinos opposite the National theater of Greece.
Η εντυπωσιακή εκκλησία, του Αγίου Κωνσταντίνου ακριβώς απέναντι από το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.


The impressive Arsaki building hosting the High Court.
Το εντυπωσιακό κτίριο του Αρσακείου που φιλοξενεί το Δικαστικό Μέγαρο.

Omonia Square is one of the oldest squares in the city of Athens and an important shopping centre.
H Ομόνοια είναι μια από τις παλαιότερες πλατείες στην πόλη της Αθήνας και ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο.

Two of its most recognizable buildings are the old neoclassical hotels of the area ; the "Bagkion" and "Megas Alexandros", located side by side on either side of Athinas street.
Δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στην πλατεία είναι τα παλιά νεοκλασικά ξενοδοχεία της περιοχής, το «Βάκειο» και «Μέγας Αλέξανδρος», που βρίσκονται δίπλα-δίπλα και στις δύο πλευρές της οδού Αθηνάς.

The Square was constructed in 1846 and its original name was “Platia Anaktoron” (Palace Square) because, according to the initial urban plan of Athens, the area was intended to be used for the construction of the palace. Later, the square was renamed “Othonos Square” in honor of King Otto.
Η πλατεία κατασκευάστηκε το 1846 και το αρχικό της όνομα ήταν «Πλατεία Ανακτόρων», επειδή, σύμφωνα με το αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας, η περιοχή προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του παλατιού. Αργότερα, η πλατεία μετονομάστηκε σε «πλατεία Όθωνος», προς τιμήν του βασιλιά Όθωνα.

After Otto was deposed, in 1862 it took its final name, “Omonia Square”, because it was here that the leaders of the opposing political factions gave the oath of peace (omonia) to stop hostilities.
Μετά που καθαιρέθηκε ο Όθωνας, το 1862 πήρε την τελική του ονομασία, «πλατεία Ομονοίας", επειδή ήταν εδώ ότι οι ηγέτες των αντίθετων πολιτικών παρατάξεων έδωσε τον όρκο της ειρήνης (Ομόνοια) για να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

After its transformation in 2003 the square lost some of its former value and prestige, but nevertheless continues to represent a multicultural place and point of communication, as a transportation hub for thousands throughout the day.
Μετά την ανάπλαση της το 2003 η πλατεία έχει χάσει λίγο από την αίγλη της, αλλά παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολυπολιτισμικό χώρο και το σημείο συνάντησης, ως συγκοινωνιακός κόμβος για χιλιάδες όλη την ημέρα.

The Pentakiklon ('Five-ring' sculpture) has its own story ; placed in the square in 2001, it functioned fully during the Christmas of 2008, when water ran in the sculpture for the first time, transforming the circles into motion.
Το πεντάκυκλο έργο γλυπτικής έχει τη δική του ιστορία. Τοποθετήθηκε στην πλατεία το 2001. Λειτούργησε πλήρως κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2008, όταν το νερό για πρώτη φορά, μετατρέποντας τους κύκλους σε κίνηση.


It is located at the center of the city at the intersection of six main streets. 
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση των έξι κεντρικούς δρόμους.

Day and night full of locals and foreingers.
Νύχτα και μέρα γεμάτη ντόπιους και ξένους.


Magnificent old architecture.   -  Υπέροχη παλιά αρχιτεκτονική.


It is a modern city full of vitality and undeniable charm. 
Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.

The city of Athens, Metropolis of Hellenism has a great history that floats everywhere and is assimilated by modern life.
Η Αθήνα, η Μητρόπολη του Ελληνισμού, έχει μεγάλη Ιστορία που αιωρείται παντού και έχει αφομοιωθεί από τη σύγχρονη ζωή.


It’s a modern city full of vitality and undeniable charm. 
Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.


Lighting the secrets of the glorious city of Athens! 
Φωτίζοντας τα μυστικά της ένδοξης πόλης των Αθηνών!


Every corner of the city breathes youth and vitality. 
Κάθε γωνιά της πόλης σφύζει από ζωή, νιάτα και κίνηση.


The time for return or the the time for a new start. 
Η ώρα του γυρισμού ή το ξεκίνημα της νέας εξόρμησης.

The heritage of the classical era is still evident in the city, represented by a number of ancient monuments and works of art.
Η κληρονομιά της κλασικής εποχής είναι εμφανής στην πόλη, εκπροσωπούμενη από αριθμό αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης.


Athens has been always a fascinating city.
Η Αθήνα ήταν πάντα μια καταπληκτική πόλη.

The history is following you in every step. It's all around you and well integrated into the city's contemporary life.
Η ιστορία σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα και έχει ενταχθεί πλήρως στη σύγχρονη ζωή της πόλης.

The history is following you in every step. It's all around you and well integrated into the city's contemporary life.
Η ιστορία σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα και έχει ενταχθεί πλήρως στη σύγχρονη ζωή της πόλης.


Grigoris Maliotis enjoying the spirit and the atmosphere of the city.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει το πνεύμα και την ατμόσφαιρα της πόλης.


Another green corner of the city with the statue of Alexandros Panagoulis. 
Ακόμη μια πράσινη γωνιά της πόλης με το άγαλμα του Αλέξανδρου Παναγούλη.

 You don’t have to go far to relax in Athens. There are parks and gardens within the city itself and glorious green spaces like in Syntagma square.
Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να χαλαρώσετε στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρκα και κήποι μέσα στην ίδια την πόλη και υπέροχοι χώροι πρασίνου, όπως στην Πλατεία Συντάγματος.
 Despite the changes and the economic development, Athens, is still maintaining its authentic character.
Παρά την οικονομική ανάπτυξη, η Αθήνα διατηρεί ακόμη τον αυθεντικό της χαρακτήρα. 
 After strolling around Athens... Going back to the beginning! 

Μετά από τον περίπατο γύρω στην Αθήνα... Πίσω στην αρχή! 

The Greek capital has everything for every taste.
Η ελληνική πρωτεύουσα έχει τα πάντα για κάθε γούστο.

No comments: