Tuesday, November 1, 2016

Kynidaros village, Naxos - Greece

Beuaties of Greece
The small village of Kinidaros Naxos is located almost in the centre of the island. It is surrounded by lush greenery.
Το μικρό χωριό Κυνίδαρος, της Νάξου βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του νησιού. Είναι περιτριγυρισμένο από ένα καταπράσινο τοπίο.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides in Kynidaros, another beautiful village of Naxos.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη Νικολαΐδου στην Κυνίδαρο, ακόμη ένα όμορφο χωριό, της Νάξου.
Kinidaros is nestled on a rocky hillside and about 400m above sea level. It is situated next to the island’s marble quarry surrounded by olive, plane and oak trees.
Ο Κυνίδαρος φωλιάζει σε μια βραχώδη πλαγιά και περίπου 400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται δίπλα στο λατομείο μαρμάρου του νησιού και περιβάλλεται από ελιές, πλατάνια και βελανιδιές
.
In the ancient times the area was known for its marble mines. In fact, the remains of these mines can be seen today a couple of km from the village.
Στην αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή για τα ορυχεία μαρμάρου της. Στην πραγματικότητα, τα ερείπια αυτών των μεταλλείων μπορεί να τα δει κανείς σήμερα ένα-δυο χιλιόμετρα έξω από το χωριό.
Today the area’s main activity connected with the marble industry and it has consequently been developed into a modern quarry, where the majority of the locals are occupied along with agriculture and livestock.
Σήμερα, η κύρια δραστηριότητα της περιοχής συνδέεται με τη βιομηχανία του μαρμάρου που έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο λατομείο, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολούνται παράλληλα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
The village has a tumultuous piratical past and also a rich cultural heritage made of a vibrant musical tradition.
Το χωριό έχει ένα ταραχώδες παρελθόν από πειρατικές επιθέσεις, αλλά και μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά από μια ζωντανή μουσική παράδοση.
In fact, Kinidaros is known as the village of “the fun loving folk”, these folk events probably more frequently than in any other village of Naxos island.
Στην πραγματικότητα, ο Κυνίδαρος είναι γνωστό ως το χωριό της «αγαπημένης λαϊκής διασκέδασης», αυτές οι λαϊκές εκδηλώσεις πιθανότατα να γίνονται πιο συχνά από 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο χωριό της Νάξου.
From Kinidaros many trekking paths begin out from the village and among those you will find a fantastic hiking route leading to Kinidaros’ waterfalls and the medieval bridge.
Από το Κυνίδαρο ξεκινούν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας έξω από το χωριό και μεταξύ εκείνων που θα βρείτε μια φανταστική διαδρομή πεζοπορίας που οδηγεί στους καταρράκτες και το μεσαιωνικό γεφύρι.
Kynidaros has about 250 houses, many of which are summer residences, while it has 400 permanent inhabitants.
Ο Κυνίδαρος διαθέτει περίπου 250 σπίτια, πολλά από τα οποία για το καλοκαίρι, ενώ έχει περίπου 400 μόνιμους κατοίκους.
The village’s picture is framed by the ridge of Koronos Mountain to the north-east while a forest of oaks called “Dryades” near the eastern way out of the village and the valley of “Halandra” in the northern side compose the two most important sources of vegetation in the settlement.
Την εικόνα του χωριού πλαισιώνει προς τα βορειοανατολικά η κορυφογραμμή του όρους "Κόρωνος", ενώ ένα δάσος δρυών, οι «Ντρυάδες» κοντά στην ανατολική έξοδο του χωριού και η κοιλάδα των «Χαλάντρων» στα βόρεια αποτελούν τις δύο σημαντικές εστίες «πρασίνου» του οικισμού.
The village’s rich music and dance tradition has been held almost unchanged over the centuries. 
Η πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση του χωριού διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη στο πέρασμα των αιώνων.
Some of the most famous singers of traditional Greek island folk music, hail from this village.
Μερικοί από τους πιο διάσημους τραγουδιστές της παραδοσιακής ελληνικής νησιώτικης λαϊκής μουσικής, έλκουν την καταγωγή τους από αυτό το χωριό.
The residents of Kinidaros are distinguished for their propensity toward music and dancing.
Οι κάτοικοι της Κινίδαρου διακρίνονται για την κλίση τους προς τη μουσική και το χορό.
Lygia Malioti enjoys a greek coffee at the traditioanal tavern "To Kokinaki" looking forward for the next stop.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει τον ελληνικό καφέ της στην παραδοσιακή ταβέρνα "Το Κοκκινάκι", προσβλέποντας στον επόμενο σταθμό.
Lygia and Griforis Maliotis appreciating the little things in life; like a good cup of coffee, or a fresh-smelling flower.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης εκτιμώντας τα μικρά πράγματα στη ζωή, όπως ένα καλό φλιτζάνι καφέ ή ένα μυρωδάτο φρέσκο λουλούδι.
Meeting locals while traveling has huge benefits, and will make your visit much more enjoyable for sure.
Συναντώντας ντόπιους είναι μεγάλο πλεονέκτημα και κάνει την επίσκεψη ακόμη πιο απολαυστική στα σίγουρα.
A great place mixing locals with tourists. A perfect way of getting to know the locals and get to know the village more. Sharing time with the owners of the tavern Antonia and Antonis Karpontini.
Ένας θαυμάσιος χώρος συνάντησης τουριστών με ντόπιους. Ο καλύτερος ίσως τρόπος για γνωριμία με τους ντόπιους και την ιστορία του χωριού. Μαζί με τους ιδιοκτήτες Αντωνία και Αντώνη Καρποντίνη.

No comments: