Tuesday, November 1, 2016

Melanes village, Naxos - Greece

Beauties of Greece
It is one of the oldest villages of the island, at a distance of 8km from Hora, the capital of Naxos.
Ένα από τα πιο παλιά χωριά του νησιού σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την Χώρα, πρωτεύουσα της Νάξου.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides looking absolutely happy by the breath-taking views of the valley, and the scenic views of the village old center.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδης φαίνονται απόλυτα ευχαριστημένοι από τη θέα, της κοιλάδας, που κόβει την ανάσα και από τη γραφική θέα, του παλιού κέντρου, του χωριού.
Its name comes from the ancient times and proofs of the settlement’s long history are the ancient Sculpture Schools and the gigantic Kouros of Melanes (archaic marble statue) of 6th century B.C.
Το όνομα της προέρχεται από τα αρχαία χρόνια και δείγμα της μακράς ιστορίας του οικισμού αυτού είναι οι αρχαίες σχολές γλυπτικής που υπάρχουν και ο ομώνυμος κούρος των Μελάνων (αρχαίο άγαλμα), έργο του 6ου π.Χ. αιώνα.
Melanes is a mountainous village built at an altitude of 63 meters, with a population of about 500 permanent inhabitants.
Μέλανες είναι ένα ορεινό χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 63 μέτρων, με πληθυσμό περίπου 500 μόνιμους κατοίκους.
A mountain style village, built in amphitheatrically on the slope of a hill overlooking a fertile valley with the same name.
Ένα χωριό ορεινό χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου με θέα μιαν εύφορη κοιλάδα με το ίδιο όνομα.
A walking distance from Melanes, in the location Flerio, there is a statue of Kouros. This is an oversized statue of 6,4m height, lying in the ground among the olive trees.
Σε κοντινή απόσταση από τις Μέλανες, στη θέση Φλεριό, υπάρχει ένα άγαλμα του Κούρου. Ένα τεράστιο άγαλμα 6,4 μ. ύψος, που βρίσκεται στο έδαφος ανάμεσα στα ελαιόδεντρα.
  The impressive building of the new church started in 2003.
Το εντυπωσιακό κτίριο της νέας εκκλησίας που άρχισε να χτίζεται το 2003.
Its residents are in the construction industry and they are widely famous for it in the whole island. They also deal with agriculture and livestock farming.
Οι κάτοικοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες και η φήμη τους απλώνεται σε όλο το νησί αλλά και με τη κτηνοτροφία και τη γεωργία.
The village is amphitheatrically built on a gorge side, rich in vegetation which can be easily verified by the old watermills that adorn the landscape.
Το χωριό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στην πλευρά μιας λαγκάδας πλούσιας σε βλάστηση, κάτι που το μαρτυρούν και οι παλιοί νερόμυλοι που κοσμούν το τοπίο.
Realy beautiful the new church, a true jewel of the village
Πανέμορφη η νέα εκκλησία, ένα πραγματικό στολίδι του χωριού.
The beauty is breathtaking!     -     Η ομορφιά είναι υπέροχη!
The visitor’s eye is magnetized by the green fruit and olive trees.
Το μάτι του επισκέπτη μαγνητίζεται από το πράσινο των οπωροφόρων δέντρων και των ελιών.
In Melanes you will find restaurants with excellent food; you should not omit to taste cock cooked in wine, a delicious local specialty!
Στις Μέλανες θα βρείτε ταβέρνες με εκλεκτό φαγητό, δοκιμάστε οπωσδήποτε κόκορα κρασάτο μια ντόπια συνταγή μοναδική!
Great cultural heritage.       -        Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Charming, romantic, traditional, adventurous, delicious Melanes.
Γοητεία, ρομαντισμός, παράδοση, περιπέτεια, όμορφες Μέλανες.
Gorgeous narrow cobbled streets of the old part of the village.
Πανέμορφα στενά λιθόστρωτα δρομάκια, του παλιού τμήματος του χωριού.
Melanes is one of the oldest settlements of Naxos, the Byzantine church of Agios Georgios, the mills, Panagia Kryptomatis and of course the palace of Jesuit monks in Kalamitsia.
Είναι ένας από τους παλαιότερους οικισμούς, της Νάξου, η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οι μύλοι, η Παναγιά Κρυπτόματης και φυσικά το ανάκτορο των Ιησουιτών μοναχών στα Καλαμίτσια.
The area around Melanes is of great historic importance as it contains antiquities of great importance.
Η περιοχή γύρω από Μέλανες είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας, καθώς περιέχει αρχαιότητες μεγάλης σημασίας.
The old glory of 1892!          -       Η παλιά δόξα του 1892!
Old, beautiful Venetian buildings, monuments and narrow streets.
Παλιά, όμορφα Βενετσιάνικα κτίρια, μνημεία και στενά δρομάκια.
Every visit it’s absolutely an enjoyable, new experience.
Κάθε επίσκεψη είναι απολύτως μια απολαυστική, νέα εμπειρία.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti on their way to the St. George Byzantine church in Melanes.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη επισκέπτονται τον μικρό Βυζαντινό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
The village got its name by the dark color of the soil and the surrounding nature is full of olive groves and fruit trees, creating a magnificent scenery.
Το χωριό πήρε το όνομά του από το σκούρο χρώμα του εδάφους και τη γύρω φύση που είναι γεμάτη από ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

Popi and Lygia spending, romantic moments,and enjoying the beauty of so many natural surroundings.
Η Πόπη και η Λυγία απολαμβάνουν ρομαντικές στιγμές, στην ομορφιά του τόσο πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος.
In the green valley of the butterflies and next to the waterfalls is the Byzantine church of Saint George.
Στην καταπράσινη κοιλάδα με τις πεταλούδες και δίπλα στους καταρράκτες βρίσκεται το βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.
With interesting, ancient historic sites, and incredible natural beauties!
Με ενδιαφέρουσες, αρχαίες ιστορικές περιοχές, καθώς και απίστευτες φυσικές ομορφιές!
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides strolling in the old part of the village center, discovery beauties in every corner.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου περιδιαβάζοντας το παλιό τμήμα, του χωριού κι ανακαλύπτοντας ομορφιές σε κάθε γωνιά.
Around Melanes, there are many Medieval towers here and there. These towers were used as homes or summer houses by the noblemen in the Medieval times.
Γύρω από τις Μέλανες, υπάρχουν πολλοί μεσαιωνικοί πύργοι εδώ και εκεί. Οι πύργοι χρησίμευαν ως κατοικίες ή εξοχικές κατοικίες από τους ευγενείς στους μεσαιωνικούς χρόνους.
Popi and Phivos Nicolaides and Lygia Malioti experiencing the spirit of the past all over the village.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία Μαλιώτη βιώνουν το πνεύμα, του παρελθόντος σε όλο το χωριό.
Between yesterday and today Melanes lives in modern pace without losing its traditional character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, οι Μέλανες ζουν σε σύγχρονους ρυθμούς χωρίς να χάνουν τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα.
Every corner has been painstakingly and much cared and the village has its own irresistible charm.
Κάθε γωνιά έχει γίνει με κόπο και πολλή φροντίδα και το χωριό έχει τη δική του ακαταμάχητη γοητεία.
In every corner you'll see details from the past mixed with the realities of modern life.
Σε κάθε γωνιά θα δείτε λεπτομέρειες από το παρελθόν αναμεμιγμένες με τις πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi Nicolaides, discovering the cultural center which plays a significan role in the community's cultural life.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, ανακαλύπτουν το πολιτιστικό κέντρο, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας.

 

No comments: