Thursday, May 18, 2017

Ax-les-Thermes, France

A great combination of a healthy cool climate with a picturesque landscape.
Ένας ωραίος συνδυασμός υγιούς και δροσερού κλίματος με γραφικό τοπίο.
Ax-les-Thermes is a French commune in the Ariege department in the Occitanie region of south-western France.
Το Αξ-Λες-Θέρμες είναι μια γαλλική κοινότητα στο τμήμα Αριέτζε της περιφέρειας Οσσιτανή της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
Popi & Phivos Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis living the excitement of the arrival in another beautiful Frence town.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, ζώντας τον ενθουσιασμό της άφιξης σε άλλη μια όμορφη Γαλλική πολίχνη.
Ax-les-Thermes is situated in the Pyrenees close to Andorra, and stands on the confluence of the Oriège, Ariege and Lauze rivers. some 75 km west of Perpignan and 35 km north-east of Andorra la Vella.
Το Αξ-Λες-Θέρμες βρίσκεται στα Πυρηναία, κοντά στην Ανδόρα και στη συμβολή τριών ποταμών. Περίπου 75 χλμ. δυτικά του Περπινιάν και 35 χλμ. βορειοανατολικά της Ανδόρας Λα Βέλλα.
The commune has been awarded one flower by the National Council of Towns and Villages in Bloom in the Competition of cities and villages in Bloom
Η κοινότητα έχει βραβευτεί με το λουλούδι από το Εθνικό Συμβούλιο Πόλεων και Χωριών στο Μπλουμ στο διαγωνισμό πόλεων και χωριών.
The Pyrenees display a rich and diverse landscape made up of deep green valleys and snow-capped mountain peaks, -even in early May.
Τα Πυρηναία παρουσιάζουν ένα πλούσιο και ποικίλο τοπίο αποτελούμενο από καταπράσινες κοιλάδες και ορεινές, χιονισμένες κορυφές, -ακόμη και στις αρχές Μαΐου-.
 Ax-les-Thermes in France side of Pyrenees is located near the Spanish border (and close to Andorra).
Το Αξ-Λες-Θέρμες στη Γαλλική πλευρά των Πυρηναίων βρίσκεται κοντά στα ισπανικά σύνορα (και κοντά στην Ανδόρα).
Ax-3-Domaines ski resort is above the town and features more than 70kms of pistes in total. It has some lovely mountain scenery and pass through the pine forests of the region so the location is a popular ski resort. Also attracts many outdoor enthusiasts during the summer season.
Το χιονοδρομικό κέντρο Ax-3-Domaines βρίσκεται πάνω από την πόλη και διαθέτει συνολικά πάνω από 70 χιλιόμετρα πίστας. Οι χιονοδρομικές πίστες έχουν ένα υπέροχο ορεινό τοπίο και περνούν από τα πευκοδάση της περιοχής, έτσι ώστε η τοποθεσία είναι ένα δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο. Προσελκύει επίσης πολλούς λάτρεις της υπαίθρου κατά τη θερινή περίοδο.
The Pyrenees contain several National Parks and nature reserves. The largest and most famous is the Pyrenees National Park, created in 1967 and located on the French side of the massif around Cirque de Gavarnie.
Τα Πυρηναία περιέχουν πολλά εθνικά πάρκα και φυσικά καταφύγια. Ο μεγαλύτερος και πιο διάσημος είναι ο Εθνικός Δρυμός των Πυρηναίων, που δημιουργήθηκε το 1967 και βρίσκεται στη γαλλική πλευρά του ορεινού όγκου γύρω από το Cirque de Gavarnie.
Trimouns open-air quarry situated nearby at an altitude of 1,800 metres is one of the largest talc quarries in the world. 
Το υπαίθριο λατομείο τάλκης που βρίσκεται κοντά σε υψόμετρο 1.800 μέτρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα λατομεία στο είδος του, στον κόσμο.
The commune is alpine in nature with extensive forests and rugged terrain.
Η κοινότητα διακρίνεται από το αλπικό τοπίο με εκτεταμένα δάση και άγριο έδαφος.
Ax (from Latin Aquae – water; French Thermes – hot springs), situated at an elevation of 700 metres, is well known for its hot springs, of which there are about sixty.
Το Αξ (από τη Λατινική Aquae - νερό, τα Γαλλικά Θέρμες - θερμές πηγές), που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων, είναι γνωστό για τις εξήντα περίπου θερμές πηγές του που υπάρχουν.

The waters, which were used by the Romans, are claimed to treat rheumatism, skin diseases, and other maladies.
Τα ιαματικά νερά, που χρησιμοποιήθηκαν από τους Ρωμαίους, υποστηρίζεται ότι αντιμετωπίζουν ρευματισμούς, δερματικές παθήσεις και άλλες ασθένειες.


You will also find a casino in the centre of Ax-les-Thermes and other leisure facilities.
Υπάρχει επίσης ένα καζίνο στο κέντρο του Αξ-Λες-Θέρμες και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής.

Popi Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis in the town center, learning that from the 19th century, a spa tourism industry developed.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, στο κέντρο της πολίχνης, μαθαίνουν ότι εδώ, από τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκε μια τουριστική βιομηχανία με σπα.
The springs were developed in the medieval period to treat soldiers returning from the Crusades afflicted with leprosy.
Οι ιαματικές πηγές αναπτύχθηκαν κατά τη μεσαιωνική περίοδο για να φροντίσουν τους στρατιώτες, που επέστρεφαν από τις σταυροφορίες, όπου είχαν πληγεί από τη λέπρα.
A hospital is situated only one meter from the basin. Originally the hospital in Ax-les-Thermes was built around the spa to help cure those who had contracted leprosy.
Ένα νοσοκομείο βρίσκεται μόνο ένα μέτρο από τo μεγάλο κτίριο με τη μεγάλη ιαματική πηγή. Αρχικά, το νοσοκομείο στο Αξ-Λες-Θέρμες χτίστηκε γύρω από το σπα για να βοηθήσει στη θεραπεία εκείνων που είχαν προσβληθεί από λέπρα.
Lygia Maliotis, says that, the hottest of the sulphurous waters emerge at temperatures up to 77° celsius, the warmest spa water in the Pyrenees.
Η Λυγία Μαλιώτη αναφέρει ότι, τα πιο καυτά από τα θειούχα νερά αναδύονται σε θερμοκρασίες έως 77 ° Κελσίου, το θερμότερο νερό στα Πυρηναία.

Although it is a relatively small resort, you will still find quite a good choice of bars and restaurants, with several open in the summer as well as the winter.
Αν και είναι ένα σχετικά μικρό θέρετρο, θα βρείτε ακόμα μια αρκετά καλή επιλογή από μπαρ και εστιατόρια, με πολλά ανοιχτά το καλοκαίρι καθώς και το χειμώνα.
Although Ax-les-Thermes and the ski resort have much to offer visitors you will undoubtedly be keen to explore the countryside around the town.
Αν και το Ax-les-Thermes και το χιονοδρομικό κέντρο έχουν πολλά να προσφέρουν στους επισκέπτες, θα είστε αναμφίβολα πρόθυμοι, να εξερευνήσετε την ύπαιθρο γύρω από την πόλη.
The Bassin des Ladres, in the centre of the commune, is fed by hot springs supplying water from the ground at a temperature of 77 °C. 
Το μεγάλο κτίριο στο κέντρο της κοινότητας, τροφοδοτείται από θερμές πηγές που παρέχουν νερό από το έδαφος σε θερμοκρασία 77 °Κελσίου.
The open air 'Bassin des Ladres' is the centre of the thermal action, with the therapeutic powers of the waters being recognised for at least 750 years, and probably back to Roman times.
To υπαίθριο «Bassin des Ladres» είναι το κέντρο της θερμικής δράσης, με τις θεραπευτικές δυνάμεις των υδάτων να αναγνωρίζονται για τουλάχιστον 750 χρόνια, και πιθανόν πίσω στη ρωμαϊκή εποχή.
It is an attractive mountain town, well known as a spa destination and also popular in the summer as a base for walking and other outdoor activities, and during the winter as a ski resort.
Είναι μια ελκυστική ορεινή πόλη, γνωστή ως προορισμός σπα και επίσης δημοφιλής το καλοκαίρι ως βάση για περπάτημα και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ως χιονοδρομικό κέντρο.

The Romanesque churches Merens, Unac, Vernaux, Axiat Verdun and located on the scenic ledges.
Οι ρωμανικές εκκλησίες Merens, Unac, Vernaux, Axiat Verdun και βρίσκονται στις γραφικές γωνίες.
The town centre of Ax-les-Thermes is unexceptional but pleasant to visit, with a small river running through the centre of the town. 
Το κέντρο της πόλης του Αξ-Λες-Θέρμες είναι εξαιρετικό και ευχάριστο για να επισκεφθείτε, με ένα μικρό ποτάμι που διασχίζει το κέντρο της πόλης.
The individual scenic highlights are too many to list here, with numerous lakes and waterfalls, forest trails and mountain views to be enjoyed.
Τα μεμονωμένα γραφικά σημεία είναι πάρα πολλά για να δείτε εδώ, με πολλές λίμνες και καταρράκτες, δασικά μονοπάτια και θέα στο βουνό.
The Ariege river flows through the commune from south to north at the start of its journey.
Ο ποταμός Αριέντζε ρέει μέσω της κοινότητας από το νότο στο βορρά κατά την έναρξη του ταξιδιού του.
The best known fountain is the "fountain of cannons". The pond was built in 1260.
Το πιο γνωστό σιντριβάνι είναι η «κρήνη των κανονιών». Η υπαίθρια λιμνούλα χτίστηκε το 1260.
Wild beauty, breathtaking panoramas, clean mountain air, therapeutic hot springs, truly unspoiled forests and friendly people.
Άγρια ​​ομορφιά, που κόβει την ανάσα πανοράματα, καθαρός αέρας του βουνού, θεραπευτικές ιαματικές πηγές, πραγματικά παρθένα δάση και φιλόξενους ανθρώπους.
At the Roman times, there flourished the town of Ex-LessThermes due to the therapeutic springs.
Στη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων γνώρισαν ακμή οι Θέρμες εξαιτίας της εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών.
There is a great deal to enjoy and discover in the surrounding mountains and valleys, with some very fine scenery, hikes, and many small lakes to discover between the high peaks.
Υπάρχουν πολλά, να απολαύσετε και να ανακαλύψετε στα γύρω βουνά και κοιλάδες, με κάποια πολύ ωραία τοπία, πεζοπορίες και πολλές μικρές λίμνες για να ανακαλύψετε ανάμεσα στις ψηλές κορυφές.
More than 450 km of nature trails, 4 guarded refuges. A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting.
Περισσότερα από 450 χιλιόμετρα φυσικών μονοπατιών, 4 προστατευμένα καταφύγια. Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική.
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis, enjoying the beauties of the village, the tradition and the spectacular landscape!
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν τις ομορφιές του χωριού, την παράδοση και του υπέροχο τοπίο!

1 comment:

Ola said...

Beatiful mountains!