Monday, April 24, 2023

Andritsena, Peloponnese - Greece

Ανδρίτσαινα: ένα κρυμμένο στολίδι στην Πελοπόννησο
Perhaps the most beautiful mountain village of Ilia Peloponnese-Greece) is Andritsena, built on the slopes of Mount Lykeo at an altitude of about 700 meters.
Ίσως το πιο όμορφο ορεινό χωριό της Ηλείας στην Πελοπόννησο είναι η Ανδρίτσαινα, χτισμένη στις πλαγιές του Λυκαίου Όρους και σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων.
Peloponnese-Greece is a region rife with interesting sights – ancient sites, pretty cobbled villages and beautiful beaches in the Med.
Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή γεμάτη με ενδιαφέροντα αξιοθέατα – αρχαιότητες, όμορφα λιθόστρωτα χωριά και ωραίες παραλίες στη Μεσόγειο.
The medieval town of Andritsena was built amphitheatrically on a green slope, on the western side of Mount Lykaion in the 10th century A.D. and developed especially during the Latin occupation (12th – 13th century AD).
Η μεσαιωνική κωμόπολη της Ανδρίτσαινας χτίστηκε αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη πλαγιά, στη δυτική πλευρά του Λυκαίου όρους τον 10ο αι. μ.Χ. και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τη Λατινοκρατία (12ος – 13ος αι. μ.Χ.).
Andritsena, with the scent of oregano and the sound of sheep bells everywhere, is one of the most charming Peloponnesian mountain villages.
Η Ανδρίτσαινα, με το άρωμα της ρίγανης και τον ήχο από τις καμπάνες των προβάτων παντού, είναι ένα από τα πιο γοητευτικά ορεινά χωριά της Πελοποννήσου.
This traditional village is a hidden gem in Peloponnese says Popi Nicolaidou who visited this blessed place.
Αυτό το παραδοσιακό χωριό είναι ένα κρυμμένο στολίδι στην Πελοπόννησο, λέει η Πόπη Νικολαΐδου που επισκέφθηκε αυτό το ευλογημένο μέρος.
The old mansions that are believed to have been built by Italian craftsmen. They are tiled roofs made of stone and wood, with great craftsmanship.
Τα παλιά αρχοντόσπιτα που θεωρείται πως κτίστηκαν από Ιταλούς τεχνίτες. Είναι κεραμοσκεπή φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, με μεγάλη μαστοριά.
The church of Agios Nikolaos. It is a three-aisled basilica with a dome and five Corinthian style columns on each side. It was inaugurated in 1882, damaged in the earthquakes of 1965 and restored to function again from 1976.
Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Είναι τρίκλιτη βασιλική με τρούλο και πέντε κίονες κορινθιακού ρυθμού σε κάθε πλευρά. Εγκαινιάστηκε το 1882, έπαθε ζημιές με τους σεισμούς του 1965 και αναστηλώθηκε για να λειτουργήσει ξανά από το 1976.
The village made an important contribution to the Greek Revolution, which is why it was targeted by Ibrahim's troops in 1826 and burned to the ground.
Το χωριό είχε σημαντική συνεισφορά στην Ελληνική Επανάσταση, γι’ αυτό και έγινε στόχος των στρατευμάτων του Ιμπραήμ το 1826 και κάηκε ολοσχερώς.
Well-maintained traditional stone houses located on the green hills along with beautiful churches.
Τα καλοδιατηρημένα παραδοσιακά σπίτια βρίσκονται στους καταπράσινους λόφους μαζί με όμορφες εκκλησίες.
The village played a crucial role during the Orlov Revolt and the Greek War of Independence. In 1826, Andritsena was destroyed by Ibrahim Pasha's troops.
Το χωριό έπαιξε κρίσιμο ρόλο κατά τη διάρκεια της Εξέγερσης του Ορλόφ και της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1826 η Ανδρίτσαινα καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ Πασά.
After the establishment of the Greek state, it enjoyed particular prosperity. In fact, one of the first high schools (Gymnasium) in the country operated here in the 1890s.
Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, γνώρισε ιδιαίτερη ακμή. Μάλιστα, εδώ, λειτούργησε ένα από τα πρώτα γυμνάσια στη χώρα τη δεκαετία του 1890.
In 1875 the construction of the Andritsena Tuition unit (Gymnasium) began and in the school year 1889-1890. the Andritsena Gymnasium began its operation.
Το 1875 άρχισε η ανέγερση του Διδακτηρίου της Ανδρίτσαινας και το σχολικό έτος 1889-1890 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας.
Since 1998, a neoclassical building houses one of the most important, historic and richest libraries in the country, the Public Historical Library of Andritsena, which was created in 1840 as a result of the donation of the humanitarian Agathofronos Nikolopoulou from Andritsena, who lived in Paris.
Από το 1998 σε ένα νεοκλασικό κτίριο στεγάζεται μία από τις σημαντικότερες, ιστορικότερες και πλουσιότερες βιβλιοθήκες της χώρας, η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας που δημιουργήθηκε το 1840 από δωρεάς του εξ Ανδριτσαίνης ανθρωπιστή Αγαθόφρωνος Νικολοπούλου, που ζούσε στο Παρίσι.

The newspaper NEOS ORIZON (New Horizon) is the oldest, independent newspaper of the district of Olympia of the Prefecture of Ilia and has been published continuously in Andritsaina since 1926!
Η εφημερίδα ΝΕΟΣ ΟΡΙΖΩΝ είναι η αρχαιότερη, ανεξάρτητη εφημερίδα της επαρχίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας και εκδίδεται ανελλιπώς στην Ανδρίτσαινα από το 1926!

On March 25, 2004, during the Athens Summer Olympics, Andritsena, the stone "lordess" of Ilia county became the first city where the Olympic Flame stayed overnight. Andritsena:
Στις 25 Μαρτίου 2004, κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η Ανδρίτσαινα, η πέτρινη «αρχόντισσα» του νομού Ηλείας αποτέλεσε την πρώτη πόλη που διανυκτέρευσε η Ολυμπιακή Φλόγα.
The main street is punctuated by enormous plane trees, several of which have been fitted with pipes gushing forth the delicious local spring water.
Ο κεντρικός δρόμος είναι διάσπαρτος από τεράστια πλατάνια, πολλά από τα οποία έχουν εξοπλιστεί με σωλήνες που αναβλύζουν το νόστιμο νερό της τοπικής πηγής.
Stone-paved, winding alleys – from the higher streets one can enjoy both a view of the village and the surrounding nature –, majestic mansions and stone fountains compose picturesque images of unique beauty.
Λιθόστρωτα, δαιδαλώδη σοκάκια –από τα ψηλότερα δρομάκια απολαμβάνει κανείς τόσο θέα στο χωριό όσο και στην περιβάλλουσα φύση–, μεγαλοπρεπή αρχοντικά και πέτρινες βρύσες συνθέτουν γραφικές εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

An authentically Greek village, characterized by the local traditional architecture with picturesque tiled roof houses and lovely flourishing gardens.
Ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό που χαρακτηρίζεται από την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα γραφικά σπίτια με κεραμοσκεπή και τους υπέροχους ανθισμένους κήπους.
George Kanellakis, president of the Olympian Association in Athens for forty years, describes the tradition of the Cypriot migration from Pedoulas village in 957 to Ilia (Peloponnese), Greece...
Ο Γεώργιος Κανελλάκης πρόεδρος έως σαράντα χρόνια των εν Αθήνας Ολυμπίων περιγράφει ως εξής την παράδοση της κυπριακής μετοικεσίας στην Ηλεία: «Οι προπάτορες ημών, ίνα δωθώσιν υπό Αράβων σφαγήν, διέφυγον εκ κώμης Πεδουλά Κύπρου, εν έτει 957, εις πλοία εμβάντες και μετά εικόνος Αγίου οδηγόν, προσαράξαντες εν Κατακώλω, εκείθεν δε αναβάντες κι οδοιπορούντες, έφθασεν εν Ανδριτσαίνη όπου μονίμως εγκατεστάθησαν. Οικοδόμησαν δε ναόν Αγίου Θεράποντος και προστάτην τούτον της πόλεως ανεκήρυξαν, εορτάζοντες καθ’ έκαστον έτος λαμπρώς, μηνί Μαϊω 14ην μετά της των ανθέων… ανοίξεως…»…
The bust of Georgios Kannelakis (1904 1995), president for 40 years of the Olympian Association.
Η προτομή του Γεώργιου Καννελάκη (1904 1995), προέδρου για 40 χρόνια του Συλλόγου Ολυμπίων.

The bust of the distinguished economist and politician Athanasios Kanellopoulos (1923-1994) who was born in Andritsena. He was a Member of Parliament, ana also a Deputy Prime Minister 1991-92.
Η προτομή του διακεκριμμένου οικονομολόγου και πολιτικού Αθανάσιου Κανελλόπουλου (1923-1994) ο οποίος γεννήθηκε στην Ανδρίτσαινα. Υπήρξε βουλευτής, επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 1991-92.
The small houses with red tiled roofs immersed in the green nature of the area are reminiscent of an alpine landscape, making Andritsena one of the most beautiful places in the prefecture of Ilia.
Το σπιτάκια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές βουτηγμένα στην καταπράσινη φύση της περιοχής θυμίζουν αλπικό τοπίο, καθιστώντας την Ανδρίτσαινα ένα από τα ομορφότερα σημεία στο νομό Ηλείας.
The wider area is characterized by rich vegetation that exists due to the heavy rainfall and by mountains and rivers. Writer Lena Kakri from Athens poses for a commemorative picture in Andritsena.
Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια βλάστηση που υπάρχει λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και από ορεινούς όγκους και ποτάμια. Η συγγραφέας Λένα Μακρή από την Αθήνα ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία στην Ανδρίτσαινα.
At the centre of the village lies the main square, where the Great Fountain (Trani Vrysi) can be found. Still going strong, the double arched fountain was build in 1724 and is the oldest on record in the Peloponnese.
Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται η κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται η Μεγάλη Βρύση (Τρανή Βρύση). Παραμένοντας ισχυρή, η διπλή τοξωτή κρήνη χτίστηκε το 1724 και είναι η παλαιότερη που έχει καταγραφεί στην Πελοπόννησο.
Today, the village impresses with its mansions, cobbled streets and its square with tall trees and a wonderful view.
Σήμερα, το χωριό εντυπωσιάζει με τα αρχοντικά του, τα πλακόστρωτα σοκάκια αλλά και την πλατεία του με τα ψηλά δέντρα και την υπέροχη θέα.
Andritsena is full of cobbled and winding alleys, which connect the almost exclusively stone houses, many of them mansions.
Η Ανδρίτσαινα είναι γεμάτη λιθόστρωτα και στριφογυριστά σοκάκια, τα οποία συνδέουν μεταξύ τους τα σχεδόν αποκλειστικά πέτρινα σπίτια, πολλά από αυτά αρχοντικά.
The green from the vegetation that is around and inside the village, makes the image even more beautiful.
Το πράσινο από τη βλάστηση που βρίσκεται γύρω και μέσα στο χωριό, κάνει ακόμα πιο όμορφη την εικόνα.

To remember where we started! Hand harvesting olives is the most traditional and common method of picking olives says Nina (Katerina) Mitropoulou, who comes from this area.
Για να θυμόμαστε από που ξεκινήσαμε! Το μάζεμα ελιών με το χέρι είναι η πιο παραδοσιακή και κοινή μέθοδος συγκομιδής ελιών λέει η Νίνα (Κατερίνα) Μητροπούλου, που κατάγεται από την περιοχή.
The village has guesthouses, cafes and taverns that operate all year round. The permanent residents are engaged in agriculture and animal husbandry.
Το χωριό διαθέτει ξενώνες, καφενεία και ταβέρνες που λειτουργούν όλο το χρόνο. Οι μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και κτηνοτροφία.

In the historic town one can, walking through its cobbled streets, admire its stone mansions and enjoy the view from the central square dominated by three tall plane trees.
Στην ιστορική κωμόπολη μπορεί κανείς, περπατώντας στα πλακόστρωτα σοκάκια της, να θαυμάσει τα πέτρινα αρχοντικά της και να απολαύσει την θέα από την κεντρική πλατεία στην οποία δεσπόζουν τρία ψηλά πλατάνια.
One of the magical, traditional villages of Peloponnese, Greece
Ένα από τα μαγικά, παραδοσιακά χωριά της Πελοποννήσου.
The stone-built houses compose the magical scene of the village.
Τα πετρόχτιστα σπίτια συνθέτουν το μαγικό σκηνικό του χωριού.
The town of Andritsena is a landmark in itself and well worth visiting, a quite haven with traditional houses and buildings.
Η πόλη της Ανδρίτσαινας είναι ένα ορόσημο από μόνη της και αξίζει να επισκεφθείτε. Είναι ένα ήσυχο καταφύγιο με παραδοσιακά χτίσματα.
Today the population has shrunk due to emigration, but during the summer season the village comes alive with many holidaymakers and mountain lovers.
Σήμερα ο πληθυσμός έχει συρικνωθεί από την μετανάστευση, αλλά κατά τη θερινή περίοδο το χωριό ζωντανεύει από πολλούς παραθεριστές και λάτρεις του βουνού.

Those of you who love the Greek tradition, the history of our country and want to see unique natural beauties and attractions in winter, all you have to do is visit the picturesque Andritsena.
Όσοι λατρεύετε την ελληνική παράδοση, την ιστορία της χώρας μας και θέλετε να δείτε μοναδικές φυσικές ομορφιές και αξιοθέατα τον χειμώνα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την γραφική Ανδρίτσαινα.

The beautiful building of the Agricultural Bank of Greece (A.T.E.) inaugurated in 1986.
Το πανέμορφο κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) που εγκαινιάστηκε το 1986.
Surrounded by steep gorges, mountain peaks, shady forests and rushing rivers, is Andritsena.
Περικυκλωμένη από απότομα φαράγγια, βουνοκορφές, σκιερά δάση και ορμητικά ποτάμια, είναι η Ανδρίτσαινα.
Impresses with its architecture, its majestic mansions, its cobbled streets and its green.
Εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική της, τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά της , τα πλακόστρωτα σοκάκια και το πράσινο.
The area was part of ancient Arcadia. Andritsena flourished during the Frankish rule (13th-14th centuries AD) and is mentioned in the Chronicle of the Morea.
Η περιοχή ήταν μέρος της αρχαίας Αρκαδίας. Η Ανδρίτσαινα άκμασε επί Φραγκοκρατίας (13ος-14ος αι. μ.Χ.) και αναφέρεται στο Χρονικό του Μοριά.

The houses were designed according to the verdant and isolated aspect of Peloponnese where rivers and streams pass behind the perfect mountain backdrop that dominates most of the villages.
Τα σπίτια σχεδιάστηκαν σύμφωνα με την κατάφυτη και απομονωμένη πτυχή της Πελοποννήσου όπου ποτάμια και ρυάκια περνούν πίσω από το τέλειο ορεινό σκηνικό που δεσπόζει στα περισσότερα χωριά.
A heroic place with a long history lost somewhere in ancient times, Andritsena is today one of the most picturesque places in the Peloponnese.
Ένας τόπος ηρωικός με μακρά ιστορία που χάνεται κάπου στα αρχαία χρόνια, η Ανδρίτσαινα είναι σήμερα ένα από τα πιο γραφικά μέρη της Πελοποννήσου.
Popi Nicolaides and Lena Makri in the heart of the village, a village built by experienced craftsmen who made sure that the stone houses looked like works of art.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λένα Μακρή στην καρδιά του χωριού, ένα χωριό που χτίστηκε από έμπειρους τεχνίτες που φρόντισαν τα πέτρινα σπίτια να μοιάζουν με έργα τέχνης.
It is visiting the Folklore Museum of Andritsena, which was founded by the in 1981 and today, it is housed in the old (1847) three-story mansion of Georgios Kanellopoulos.
Αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κανείς το Λαογραφικό Μουσείο Ανδρίτσαινας που ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα, στεγάζεται στο παλαιό (1847) τριώροφο Αρχοντικό του Γεωργίου Κανελλόπουλου.

Take a look at these houses in the picture; some appear isolated, others look magical and traditional, but all seem to belong to a fairytale!
Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα σπίταια της φωτογραφίας. Κάποια φαίνονται απομονωμένα, άλλα μοιάζουν μαγικά και παραδοσιακά, αλλά όλα μοιάζουν να ανήκουν σε παραμύθι!
The Greek villages are true hidden gems that represent an incredible alternative for those looking to get away from the busy cities.
Τα ελληνικά χωριά είναι αληθινά κρυμμένα διαμάντια που αντιπροσωπεύουν μια απίστευτη εναλλακτική για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τις πολύβουες πόλεις.
Popi & Phivos Nicolaides in picturesque image against a wonderful natural backdrop in Andritsena village.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης σε μια γραφική εικόνα με φόντο ένα υπέροχο φυσικό σκηνικό στην Ανδρίτσαινα.
The spectacular temple of Epicurious Apollo is the first Greek monument to be included in the UNESCO World Cultural Heritage list is located only a few kilometres from Andritsena.
Ο εντυπωσιακός ναός του Επικούριου Απόλλωνα, το πρώτο ελληνικό μνημείο που συμπεριελήφθη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 1986, βρίσκεται λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά από την Ανδρίτσαινα.
No comments: