Tuesday, April 18, 2023

Temple of Apollo Epicurius, the "Parthenon" of the Peloponnese - Greece!

Ναός Επικουρίου Απόλλωνα, ο "Παρθενώνας" της Πελοποννήσου!
Popi Nicolaides in the temple of Epicurean Apollo (Epicureus = helper, supporter in war or illness...), seeking the secrets of… ancient Greek art and its radiation
Η Πόπη Νικολαΐδου στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα (Επικούρειος= βοηθός, συμπαραστάτης στον πόλεμο ή στην αρρώστια…), αναζητώντας τα μυστικά της αρχαίας Ελληνικής τέχνης και της ακτινοβολίας της.
The temple of Epicurious Apollo is the first Greek monument to be included in the UNESCO World Cultural Heritage list in 1986 with the following comment: "The temple with the oldest Corinthian capital yet found combines the archaic style and the Doric style with some innovative architectural elements.
Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα είναι το πρώτο ελληνικό μνημείο που συμπεριελήφθη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 1986 με τον ακόλουθο σχολιασμό: «Ο ναός με το αρχαιότερο κορινθιακό κιονόκρανο που έχει βρεθεί μέχρι τώρα, συνδυάζει το αρχαϊκό ύφος και το δωρικό ρυθμό με ορισμένα καινοτόμα αρχιτεκτονικά στοιχεία».
The temple of Epicurius Apollo in Vasses of Figaleia is one of the most important and imposing of antiquity.
Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους της αρχαιότητας.
The temple was built at the height of the Greek civilization in the second half of the 5th century BC (420-400 BC).
Ο ναός χτίστηκε στο απόγειο του ελληνικού πολιτισμού στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. (420-400 π.Χ.).
The hilltop site’s jewel in the crown is the “Parthenon of Peloponnese”, an imposing temple dedicated to Apollo, the god
Το κόσμημα του χώρου στην κορυφή του λόφου, που φαίνεται σαν στέμμα, είναι ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου, ένας επιβλητικός ναός αφιερωμένος στον Επικούριο Απόλλωνα.
It is characterized by a number of originals both in its external and internal layout, which make it a unique monument in the history of ancient Greek architecture.
Χαρακτηρίζεται από πλήθος πρωτοτυπιών τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική του διαρρύθμιση, που τον καθιστούν μοναδικό μνημείο στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής.
The temple combines archaic, classical and traditional Arcadian features. Thus, it offers an attractive mix of old and new, rustic and sophisticated.
Ο ναός συνδυάζει αρχαϊκά, κλασικά και παραδοσιακά αρκαδικά χαρακτηριστικά. Έτσι προσφέρει ένα ελκυστικό μείγμα του παλιού και του νέου, του αγροτικού και του εκλεπτυσμένου.
At present Apollo temple is covered in a white tent in order to protect the ruins from the nature elements.
Ο ναός του Απόλλωνα είναι σήμερα καλυμμένος με μια λευκή σκηνή για να προστατεύονται τα ερείπια από τα στοιχεία της φύσης.
The temple rises at 1,130 meters, in the center of Peloponnese, on the mountains between Ilia, Arcadia and Messinia and is located 14 km south of Andritsena.
Ο ναός υψώνεται στα 1.130 μέτρα, στο κέντρο της Πελοποννήσου, πάνω στα βουνά μεταξύ Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας και βρίσκεται 14 χλμ. νότια της Ανδρίτσαινας.
No doubt that this monument it is one place to visit if you are impressed with art and cultural history.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το μνημείο είναι ένα μέρος που θα πρέπει να επισκεφθείτε εάν σας εντυπωσιάζει η τέχνη και η πολιτιστική ιστορία.
When you enter the under covered ancient temple and all its splendor revealed in front of your eyes, you feel an astonishing surprise.
Όταν μπαίνεις στον σκεπασμένο αρχαίο ναό και αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια σου όλο του το μεγαλείο, νιώθεις τότε μια μεγάλη έκπληξη.
Popi Nicolaides posing in front of the monument, one of the best preserved of classical antiquity.
Η Πόπη Νικολαΐδου ποζάρει μπροστά στο μνημείο, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα της κλασικής αρχαιότητας.
The Sanctuary of Epicurious Apollo was one of the main religious centers of area where the mythical god Apollo was worshipped as Epicurious, that is, the god of healing.
Το Ιερό του Επικούριου Απόλλωνα ήταν ένα από τα κύρια θρησκευτικά κέντρα της περιοχής όπου ο μυθικός θεός Απόλλωνας λατρευόταν ως Επίκουρος, δηλαδή θεός της θεραπείας.
Near the ancient Arcadia city of Phigalia, the temple of Epicurious Apollo was one of the main religious centers in the area where the mythical god Apollo was worshiped as Epicurious, i.e. the god of healing and sun.
Κοντά στην αρχαία Αρκαδική πόλη Φιγαλεία , ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα ήταν ένα από τα κύρια θρησκευτικά κέντρα της περιοχής, όπου ο μυθικός θεός Απόλλωνας λατρευόταν ως θεός της θεραπείας και του ήλιου.
The classical temple is founded on the natural rock of Mount Kotilion in a specially designed field. The site of the temple was called in ancient times Vassai (small valleys) and hosted since the 7th century BC. sanctuary of Apollo Vassitas that had been founded by the neighboring Phigales.
Ο κλασικός ναός είναι θεμελιωμένος πάνω σε φυσικό βράχο του όρους Κωτιλίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η τοποθεσία του ναού ονομαζόταν στην αρχαιότητα Βάσσαι (μικρές κοιλάδες) και φιλοξενούσε από τον 7ο αιώνα π.Χ. ιερό του Απόλλωνος Βασσίτα που είχαν ιδρύσει οι γειτονικοί Φιγαλείς.
 
The frieze represents two subjects: the battle between the Greeks, led by Hercules (distinguished by his lion) and the Amazons, and the battle between Lapiths and Centaurs. Part of the frieze of the temple was detached in 1814 and is exhibited in the British Museum in London.
Η ζωφόρος αναπαριστά δύο θέματα: τη μάχη ανάμεσα στους Έλληνες, με αρχηγό τον Ηρακλή (διακρίνεται από τη λεοντή του) και τις Αμαζόνες και την μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων. Τμήμα της ζωφόρου του ναού αποσπάστηκε το 1814 και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.
The absolute symmetry, almost dependence of the facade of the Temple with the center of the Heavenly Dome gives us messages of an unearthly connection between heaven and earth, which the people of that time directly associated with the god touch in their souls.
Η απόλυτη συμμετρία, σχεδόν εξάρτηση της πρόσοψης του Ναού με το κέντρο του Ουράνιου Θόλου, μάς δίνει μηνύματα μιας απόκοσμης σύνδεσης μεταξύ ουρανού και γης, την οποία οι άνθρωποι εκείνης της εποχής συνέδεαν άμεσα με το άγγιγμα του θεού στην ψυχή τους.
In 174 AD the ancient traveller Pausanias admired the beauty and harmony of the temple and attributed it to Iktinos, the architect of the Parthenon.
Το 174 μ.Χ. ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας θαύμασε την ομορφιά και την αρμονία του ναού και τον απέδωσε στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα.
It was dedicated to Apollo by the Phigalians, who believed the god of sun and healing had protected them from plague and invasion at the time of the war between the Peloponnesians and the Athenians.
Αφιερώθηκε στον Απόλλωνα από τους Φιγαλείς, οι οποίοι πίστευαν ότι ο θεός του ήλιου και της θεραπείας τους προστάτεψε από την πανούκλα και την εισβολή κατά την εποχή του πολέμου μεταξύ Πελοποννησίων και Αθηναίων.
Epicurius Apollon received his name because they believed that he came as an aid to the deadly pestilence turning the plague away from them.
Η προσωνυμία του θεού Απόλλωνα σχετίζεται με τη βοήθεια που πίστευαν ότι έδωσε ως επικουρία στο θανατηφόρο λοιμό, απομακρύνοντας την πανώλη από αυτούς.
This distinctive architectural temple sheds light on the development of a Greek rural sanctuary dating back to the 5th century BC.
Αυτός ο ξεχωριστός αρχιτεκτονικός ναός ρίχνει φως στην ανάπτυξη ενός ελληνικού αγροτικού ιερού που χρονολογείται από τον 5ον αιώνα π.Χ.
Popi & Phivos Nicolaides, history buffs enjoy their visit to this spectacular antiquity monument.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, λάτρεις της ιστορίας απολαμβάνουν την επίσκεψή τους σε αυτό το εντυπωσιακό μνημείο της αρχαιότητας.
The famous Apollo temple dedicated to the god of healing and the sun was built around the middle of the 5th c. e.g. in the highlands of the Arcadian mountains.
Ο διάσημος ναός αφιερωμένος στο θεό του ήλιου και της ίασης των ασθενειών κτίστηκε γύρω στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. στα υψίπεδα των Αρκαδικών βουνών.
The World Heritage property contains within its boundaries all the key attributes that convey the Outstanding Universal Value of the monument.
Το ακίνητο Παγκόσμιας Κληρονομιάς περιέχει εντός των ορίων του όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδίδουν την Εξαιρετική Οικουμενική Αξία του μνημείου.
The temple, as well as its sculptural decoration consist one of the best-preserved samples of the ancient Greek civilization, from the period of its heyday (5th century BC).
Ο ναός, καθώς και η γλυπτική του διακόσμηση αποτελούν ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, από την περίοδο της ακμής του (5ος αι. π.Χ.).
The capital of the central column is "the oldest surviving specimen and is considered a model for all the "Corinthian" monuments of the Greek, Roman and later civilizations".
Το κιονόκρανο του κεντρικού κίονα αποτελεί «το αρχαιότερο σωζόμενο δείγμα και θεωρείται πρότυπο για όλα τα "Κορινθιακά" μνημεία του ελληνικού, ρωμαϊκού και μεταγενέστερων πολιτισμών».
The Temple represents a unique artistic achievement, remarkable for its archaic features (elongated surface, an exceptional proportion of 15 columns on the longer side and 6 columns on the facade, and a north-south exposure), and for its daring innovations: use of Ionic and Corinthian orders for a Doric edifice, the variety of materials used, and the originality of the layout of the cella and the adyton.
Ο ναός αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό καλλιτεχνικό επίτευγμα, αξιοσημείωτο για τα αρχαϊκά του χαρακτηριστικά (επιμήκης επιφάνεια, εξαιρετική αναλογία 15 στηλών στη μεγαλύτερη πλευρά και 6 κιόνων στην πρόσοψη, και έκθεση βορρά-νότου) και για τις τολμηρές καινοτομίες του: χρήση ιωνικών και κορινθιακών παραγγελιών για δωρικό οικοδόμημα, την ποικιλία των χρησιμοποιούμενων υλικών και την πρωτοτυπία της διάταξης του σηκού και του άδυτου.
The monument holds the reputation of the best-preserved temple in Greece, featuring remains of ancient cultures.
Το μνημείο έχει τη φήμη του καλύτερα διατηρημένου ναού στην Ελλάδα, που εκθέτει απομεινάρια αρχαίων πολιτισμών.
All the significant elements of the temple, such as its outer colonnade, as well as many features of the internal architecture arrangement, are preserved largely intact.
Όλα τα σημαντικά στοιχεία του ναού, όπως η εξωτερική του κιονοστοιχία, καθώς και πολλά χαρακτηριστικά της εσωτερικής αρχιτεκτονικής διάταξης, διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό ανέπαφα.
Besides showcasing architectural and engineering marvels of the Hellenistic Period, strolling through the temple grounds or the vast yard surrounding it, can be truly inspiring.
Εκτός από την επίδειξη αρχιτεκτονικών και μηχανικών θαυμάτων της Ελληνιστικής περιόδου, η περιδιάβαση στους χώρους του ναού ή στην τεράστια αυλή που τον περιβάλλει, μπορεί πράγματι να σας δώσει εμπνεύσεις.

Local visitors and foreigners waiting with patience in queue to visit the monument.
Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες περιμένουν με υπομονή στην ουρά για να επισκεφθούν το μνημείο.
If you are planning a visit to Peloponnese, these remarkable ancient Greek ruins should definitely be on your checklist. This is a hide gem people should know about.
Εάν σχεδιάζετε μια επίσκεψη στην Πελοπόννησο, τα αξιόλογα αυτά αρχαία ελληνικά ερείπια πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα σας. Αυτό είναι ένα κρυφό κόσμημα που πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι
Interestingly, various restoration efforts over the site continue to this day, bringing back most of the forms of the 5th BC temple complex.
Είναι ενδιαφέρον ότι διάφορες προσπάθειες αποκατάστασης του χώρου συνεχίζονται μέχρι σήμερα, επαναφέροντας τις περισσότερες μορφές του ναού του 5ου π.Χ. αιώνα.
Large space right next to the temple for gatherings of believers. There must have been a great fair here during the celebrations for god Apollo...
Μεγάλος χώρος δίπλα ακριβώς από τον ναό για συγκεντρώσεις πιστών. Μεγάλη πανήγυρις πρέπει να γινότανε μεγάλη πανήγυρις εδώ στη γιορτή του θεού Απόλλωνα...
Standing columns nestled among lush trees and pathways, with a series of ancient ruins.
Μόνιμες στήλες φωλιασμένες ανάμεσα σε καταπράσινα δέντρα και μονοπάτια, με μια σειρά από αρχαία ερείπια.
Some aspects of the amazing site that you simply can’t miss next to the temple perched on top of the hill.
Μερικά σημεία της καταπληκτικής τοποθεσίας που απλά δεν μπορείτε, να χάσετε από τα μάτια σας δίπλα από τον σκαρφαλωμένο στην κορυφή του λόφου ναό.
In 1812 the first systematic excavations were carried out and brought to light the frieze slabs and the Corinthian capital.
Το 1812 διενεργήθηκαν οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές και έφεραν στο φως τις πλάκες της ζωφόρου και το κορινθιακό κιονόκρανο.
It is a mainly ancient religious site dedicated to the god Apollo. Imagine here how people gathered to worship and celebrate.
Είναι κυρίως ένας αρχαίος θρησκευτικός χώρος αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα. Φανταστείτε εδώ πως μαζευότανε κόσμος για να προσκυνήσει και να γιορτάσει.
Imagine masses of people used to come here and pray for themselves and for their relatives who suffered from any kind of illnesses to gain strength, and restore their health.
Φανταστείτε μάζες ανθρώπων που ερχόντουσαν εδώ και προσεύχονταν και για τους συγγενείς τους, που υπέφεραν από κάθε είδους αρρώστια, για να αποκτήσουν δύναμη και να αποκαταστήσουν την υγεία τους.
A lot of other secrets, which the Temple has not yet revealed to us, are waiting buried under the ancient stones.
Ένα σωρό άλλα μυστικά, που ακόμα δε μας έχει αποκαλύψει ο Ναός, περιμένουν θαμμένα κάτω από τις αρχαίες πέτρες.
Nature has been generous with the Peloponnese and each region hides something different. The path of light connects the historic town of Andritsaina with the Temple of Epicurious Apollo. Be inspired by this path to find the knowledge that will help you find your own light…
Η φύση ήταν γενναιόδωρη με την Πελοπόννησο και κάθε περιοχή της κρύβει κάτι διαφορετικό. Το μονοπάτι του φωτός συνδέει την ιστορική κωμόπολη της Ανδρίτσαινας με το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Εμπνεύσου από αυτό το μονοπάτι να βρεις τη γνώση που θα σε βοηθήσει να βρεις το δικό σου φως…1 comment:

Anonymous said...

Amazing I didn’t know the existence off such beauty thanks Phivos.