Tuesday, August 7, 2012

The fortress of Palamidi, Nafplio - Greece

Το φρούριο του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο

Nafplio is a seaport town in Peloponnese, Greece that has expanded up to the hillsides near the north end of the Argolic Gulf.
Το Ναύπλιο είναι μια πόλη λιμάνι στην Πελοπόννησο, που έχει επεκταθεί μέχρι και τις πλαγιές των λόφων κοντά στο βόρειο άκρο του Αργολικού κόλπου.

Palamidi located on a hill is a fortress to the east of the Acronauplia in the town of Nafplio in the Peloponnese region of southern Greece.
Το Παλαμήδι πάνω σε ένα λόφο είναι φρούριο στα ανατολικά της Ακροναυπλίας στην πόλη του Ναυπλίου στην περιοχή της Πελοποννήσου.


The town was the first capital of modern Greece, from the start of the Greek Revolution in 1821 until 1834.
Η πόλη ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας, από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέχρι το 1834.It was Kolokotronis who forced the Turkish garrison to surrender Nafplio and sign a treaty (tratato).
Ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανάγκασε την Τουρκική φρουρά του Ναυπλίου να παραδοθεί και να υπογράψει τη συνθήκη (τρατάτο).


In 1831, Ioannis Kapodistrias, the first governor of state of newly-liberated Greece, was assassinated here in Nafplio outside St Spyridon church.
Το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, δολογονήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.


The most striking feature of Nafplio is the fortress of Palamidi on top of a steep rocky outcrop. Built by the Venetian rulers around 1700, it is an extraordinary piece of engineering. 
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Ναυπλίου είναι το φρούριο του Παλαμηδίου στην κορυφή ενός απότομου βράχου. Χτισμένο από τους Βενετούς κατακτητές γύρω στο 1700, είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι της εφαρμοσμένης μηχανικής.
Demetra and Michalis Athienitis strolling in the bastions of Palamidi fortress getting a strong feeling of history...
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης περπατούν στους προμαχώνες του φρουρίου του Παλαμηδιού, στα βήματα της ιστορίας...
The 3rd castle in Nafplio’s harbour is called Bourdzi, built during the 1400s.
Το 30 κάστρο στο λιμάνι του Ναυπλίου λέγεται Μπούρτζι. Χτίστηκε στα 1400.
 


The reference point of the city, Bourtzi in the Gulf of Argos, built on the small island of St. Theodore continues to keep alive the legends,.
Το σημείο αναφοράς της πόλης, το Μπούρτζι, στον Αργολικό Κόλπο, χτισμένο πάνω στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, συνεχίζει να κρατά ζωντανούς τους θρύλους.


Palamidi, it is worth visiting for the breathtaking views over the Gulf of Argolis and the Argolid plain.
Αξίζει να επισκεφθείτε το Παλαμήδι για την εκπληκτική θέα στον κόλπο της Αργολίδας και του κάμπου της Αργολίδας.It consists of eight bastions, each was self contained, ensuring that if one bastion was breached the others could still be separately defended.
Αποτελείται από οκτώ προμαχώνες, κάθε ένας ανεξάρτητος, εξασφαλίζοντας ότι αν κάποιος προμαχώνας είχε παραβιαστεί, οι άλλοι θα μπορούσαν ακόμη να υπερασπιστούν χωριστά.


Absolutely stunning views of the blue sea in the background. (In the picture: Michalis Athienitis).
Υπέροχη θέα της γαλάζιας θάλασσας στο βάθος. (Στη φωτογραφία ο Μιχάλης Αθηαινίτης).


The bastions were built one on top of the other and they all connected with one wall. The Venetians named the bastions by ancient Greek names, such as Leonidas, Miltiades, Achilles, Themistocles, to give emphasis on the strength of the castle.
Οι προμαχώνες χτίστηκαν ο ένας πάνω στον άλλο και όλοι συνδέονται με έναν τοίχο. Οι Βενετοί έδωσαν στους προμαχώνες αρχαία ελληνικά ονόματα, όπως, Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Αχιλλέας, Θεμιστοκλής, για να δώσουν έμφαση στη δύναμη του κάστρου.


Breathtaking views.  -   Θέα που κόβει την ανάσα.


Palamidi a fortress in Nafplio which was built in 1687 by the Venetians.
Το Παλαμήδι είναι το φρούριο στο Ναύπλιο το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από τους Βενετούς.

Every stone is a part of a long and rich history... (Michalis Athienitis and Phivos Nicolaides in one of the gates.
Κάθε πέτρα είναι μέρος της μεγάλης και πλούσιας ιστορίας. (Μιχάλης Αθηαινίτης και Φοίβος Νικολαΐδης σε μια από τις πύλες του φρουρίου).

In this group of forts made Palamidi impregnable, we often see the crest of the Venetians, the "lion of St. Mark."
Στο φρουριακό αυτό συγκρότημα που έκανε το Παλαμήδι απόρθητο, βλέπουμε συχνά τον θυρεό των ενετών, το «λιοντάρι του Αγίου Μάρκου».

 Popi Nicolaides ready to enter into a bastion through the big gate.
Η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμη να επισκεφθεί ένα προμαχώνα μέσα από μια πύλη.
Theodoros Kolokotronis one of the leaders and a hero of the Greek Revolution was imprisoned here charged with high treason…
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ένας από τους ηγέτες και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης φυλακίστηκε εδώ για εσχάτη προδοσία…Το prison cell of Theodoros Kolokotronis.
Προς το κελί της φυλακής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
 Theodoros Kolokotronis was imprisoned in 1833 and was released 11 months later.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε το 1833 και αποφυλακίστηκε 11 μήνες μετά.


The fortress was used as a political prison and execution place for a time.
Το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως πολιτική φυλακή και τόπος εκτέλεσης για ένα διάστημα.


They imprisoned this hero in an awful short cell, a man who offered his life to free his country...
Φυλάκισαν αυτόν τον ήρωα σε ένα απαίσιο μικρό κελί, έναν άνθρωπο που πρόσφερε τη ζωή του στην ελευθερία της πατρίδας του και η ανταμοιβή του ήταν αυτό το κελί...


The fortress of Palamidi is a true architectural masterpiece.
Το φρούριο του Παλαμηδίου είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.
 

Nafplio is one of the most beautiful town of Greece with rich history.
Το Ναύπλιο είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια ιστορία.

3 comments:

Carlos Echevarria said...

Nice post, you should add the share option, so we can disseminate your post, more easily, :-)))

Marineide Dan Ribeiro said...

Muito interessante a história deste lugar fantástico!

Bjusssssss

Ann said...

fabulous history and photos my friend!!! thank you for the wonderful tour of this city in your beautiful country!!