Tuesday, September 18, 2012

Brussels - Belgium

The capital of European Union -Η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Brussels is the capital city of Belgium and of Brussels Capital Region.
Οι Βρυξέλλες είναι η πρωτεύουσα του Βελγίου και της Περιφέρειας των Βρυξελλών.

Brussels city is quickly becoming a trendy spot for holidays.
Οι Βρυξέλλες έγιναν ένα δημοφιλές μέρος  για ταξιδιωτικές αποδράσεις.

It is a center of European culture, officially nicknamed the "European Village".
Πρόκειται για ένα κέντρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, επίσημα το παρατσούκλι των Βρυξελλών είναι «το Ευρωπαϊκό Χωριό».
The 9 spheres representing the 9 provinces of the country, a remnant of the international exhibition of 1958.
Οι 9 σφαίρες του αντιπροσώπευαν τις 9 επαρχίες της χώρας, απομεινάρι της διεθνούς έκθεσης του 1958.


The hallmark of the city «L 'Atomium», which represents an individual crystal of iron. Constructed for the needs of the international exhibition of 1958.
Το σήμα κατατεθέν της πόλης το «L' Atomium», που αναπαριστά ένα άτομο κρυστάλλου του σιδήρου. Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της διεθνούς έκθεσης του 1958.

One of Europe's more beautiful squares. - Μια από τις πιο όμορφες πλατείες της Ευρώπης.
It is surrounded by richly decorated 17th-century Baroque Guildhouses, various Neo-Gothic buildings and museums.
Είναι περιτριγυρισμένη από πλούσια διακόσμηση μπαρόκ του 17ου αιώνα οι οίκοι των συντεχνιών, διάφορα νεο-γοτθικά κτίρια και μουσεία..The most famous city square, the Grand Place, the paved square, with around large buildings, unique examples of Renaissance architecture.
Η πιο γνωστή πλατεία της πόλης, η Μεγάλη Πλατεία, η πλακόστρωτη πλατεία, με τα γύρω μεγάλα  κτίρια, μοναδικά δείγματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.

In the square-symbol of Brussels. The Grote Markt or Grand Place, which is the heart of Belgium since the 12th century.
Στην πλατεία-σύμβολο των Βρυξελλών. Η Μεγάλη Πλατεία αποτελεί την καρδιά του Βελγίου από το 12ο αιώνα.


There are about 90 museums, beautiful parks, fascinating walks, trendy restaurants and bars.  
Διαθέτει 90 περίπου μουσεία, όμορφα πάρκα, συναρπαστικά σημεία για βόλτες, μοντέρνα εστιατόρια και μπαρ.The magnificent Royal Palace was built in the 19th century as the official residence of the Belgian Royal family.
Το υπέροχο βασιλικό παλάτι χτίστηκε τον 19ο αιώνα ως η επίσημη κατοικία της βελγικής βασιλικής οικογένειας.


Day and night the square is crowded. Various events are organized very often here.
Νύχτα και μέρα η πλατεία είναι γεμάτη κόσμο. Πολύ συχνά, εδώ οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις.


The cosmopolitan atmosphere of Brussels is further enhanced by picturesque medieval streets, lively squares, beautiful boulevards, impressive monuments and an active cultural life.
Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των Βρυξελλών ενισχύεται περαιτέρω από γραφικά μεσαιωνικά δρομάκια, ζωντανές πλατείες, όμορφες λεωφόρους, τα εντυπωσιακά μνημεία και την ενεργό πολιτιστική ζωή.The population of the city of Brussels is one million and the population of Brussels metropolitan area is just over two million.
Ο πληθυσμός της πόλης των Βρυξελλών είναι  ένα εκατ.  και της μητροπολιτικής περιοχής  είναι πάνω από δυο εκατομμύρια.Manneken Pis a well-known public sculpture in Brussels. It’s a famous Brussels landmark.
Το Μάνεκεν Πις ένα πολύ γνωστό δημόσιο γλυπτό στις Βρυξέλλες. Αποτελεί ένα διάσημο ορόσημο στις Βρυξέλλες.It is a small bronze fountain sculpture depicting a naked little boy urinating into the fountain's basin.
Πρόκειται για ένα μικρό χάλκινο γλυπτό με σιντριβάνι που απεικονίζει ένα γυμνό αγοράκι που ουρεί στη λεκάνη της κρήνης.There are several legends behind this statue. The statue is dressed in costume several times each week, according to a published schedule which is posted on the railings around the fountain.
Υπάρχουν διάφοροι μύθοι πίσω από αυτό το άγαλμα. Το άγαλμα το ντύνουν με κοστούμι αρκετές φορές κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα που αναρτάται στα κάγκελα γύρω από το σιντριβάνι.Brussels, is the second international city in the world, as measured by the number of headquarters of international organizations. 
Οι Βρυξέλλες, είναι η δεύτερη διεθνής πόλη στον κόσμο, σε σύγκριση με τον αριθμό των κεντρικών γραφείων διεθνών οργανισμών.


A city with a history over 100 years full of monuments, historical buildings with great architecture.
Πόλη με ιστορία πάνω από 100 χρόνια γεμάτη μνημεία, ιστορικά κτίρια με πλούσια αρχιτεκτονική.


Apart from the famous chocolates and beers there are many attractions that most visitors can’t imagine.
Εκτός από τις διάσημες σοκολάτες και μπύρες, υπάρχουν πολλά αξιοθέατα που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν μπορούν να φανταστούν.


In Brussels are located two of the central institutions of the European Union: The European Commission and the Council of the European Union. Headquartered in the city - politically - and NATO.
Στις Βρυξέλλες εδρεύουν δύο από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πόλη εδρεύει - πολιτικά - και το ΝΑΤΟ.Belgium became independent from the Netherlands in 1830.
Το Βέλγιο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Ολλανδία το 1830.


Belgium is a small country with 10 million of inhabitants. It is a federal state, with 3 relatively autonomous regions: Flander, where the language is Dutch (Flemish with 59% of the population), Wallonia (inhabited by 31%) in the south, where the language is French, and the centrally located Brussels which is officially bilingual.The Brussels-Capital Region has 10% of the population.
Το Βέλγιο είναι μια μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πρόκειται για ένα ομοσπονδιακό κράτος, με 3 σχετικά αυτόνομες περιοχές: Φλάνδα, όπου η γλώσσα είναι η ολλανδική (Φλαμανδική με το 59% του πληθυσμού), Βαλλονία (κατοικείται κατά 31%), όπου η γλώσσα είναι η γαλλική και οι Βρυξέλλες η οποία επίσημα είναι δίγλωσση. Η Περιφέρεια των Βρυξελλών έχει το 10% του πληθυσμού.In the Great Square of Brussels City Hall really impresses everyone.
Στην Μεγάλη Πλατεία των Βρυξελλών το κτίριο του Δημαρχείου πραγματικά εντυπωσιάζει.Belgium's rich history has left impressive churches, town halls, castles and works of art, dating back to the early Middle Ages.
Η πλούσια ιστορία του Βελγίου έχει αφήσει εντυπωσιακές εκκλησίες, δημαρχεία, κάστρα και έργα τέχνης, που χρονολογούνται από τις αρχές του Μεσαίωνα.The impressive Gothic Cathedral of the Archangel Michael.
Ο εντυπωσιακός Γοτθικός καθεδρικός ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.The town hall is a magnificent Gothic building that dominates the square. Brussels’ city hall is rated as the most splendid civic building in Europe.
Το δημαρχείο είναι ένα υπέροχο γοτθικό κτίριο που δεσπόζει στην πλατεία. Έχει αξιολογηθεί ως το πιο ωραίο δημοτικό κτίριο στην Ευρώπη.


Brussels, capital of Belgium and the European Union do not need any specific recommendations, especially for Europeans.
Οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα το Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις, ιδιαίτερα για τους Ευρωπαίους.In the historic town square, the palace of the Guild of Bakers, which houses the Café Roy d 'Espange, «winning» impressions.
Στην ιστορική πλατεία της πόλης, το μέγαρο της συντεχνίας των αρτοποιών, όπου στεγάζεται το Café Roy d' Espange, «κερδίζει» τις εντυπώσεις.
The city of Brussels is the capital of chocolate and beer, coffee and Art Nouveau, the surreal and comic!
Η πόλη των Βρυξελλών θεωρείται πρωτεύουσα της σοκολάτας και της μπίρας, του καφέ και της αρτ  νουβό, του σουρεάλ και των κόμικ!It is the largest urban area in Belgium and its character is dominated by the coexistence of French and Flemish culture.
Είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή στο Βέλγιο και ο χαρακτήρα της, κυριαρχείται από τη συνύπαρξη του Γαλλικού και του Φλαμανδικού πολιτισμού.


Now days, it is a place and the home to many nationalities around the world, adding a cosmopolitan flavour to its atmosphere.
Σήμερα είναι ένας τόπος και η πατρίδα πολλών εθνικοτήτων από όλο τον κόσμο, προσθέτοντας ένα κοσμοπολίτικο άρωμα στην ατμόσφαιρα του.Popi Nicolaides is so excited! Feeling so good to be able to visit this city again and again!
Η Πόπη Νικολαΐδου νιώθει ευχάριστα που έχει την ευκαιρία να ξαναεπισκεφθεί την πόλη!


As headquarters of many European institutions, Brussels might also be considered something of a capital for the European Union.
Ως έδρα πολλών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να θεωρηθούν κάτι σαν πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.Hosting principal EU institutions as well as the headquarters of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), the city has become the polyglot home of numerous international organisations, politicians, diplomats and civil servants.
Φιλοξενώντας κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και την έδρα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), η πόλη έχει γίνει η έδρα πολλών διεθνών οργανισμών, πολιτικών, διπλωματών και δημοσίων υπαλλήλων.Brussels serves as capital of the European Union, hosting the major political institutions of the Union.
Οι Βρυξέλλες υπηρετούν ως πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενεί τα σημαντικότερα πολιτικά όργανα της Ένωσης.Being at the crossroads of cultures and playing an important role in Europe, Brussels fits the definition of the archetypal "melting pot", but still retains its own unique character.
Όντας στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, οι Βρυξέλλες ταιριάζουν με τον αρχέτυπο ορισμό ως «χωνευτήρι», αλλά, εξακολουθούν να διατηρούν το δικό τους μοναδικό χαρακτήρα.


Brussels is officially multi-lingual, with both French and Dutch being spoken in the city.
Οι Βρυξέλλες είναι επίσημα πολύγλωσση, με τις δύο γλώσσες των Γαλλικών και των Ολλανδικών που ομιλούνται στην πόλη.After the end of the Second World War, Brussels has been a main centre for international politics.
Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρυξέλλες έγιναν κύριο κέντρο για τη διεθνή πολιτική.

A vibrant city full of life and beauties! - Μια ζωντανή πόλη γεμάτη ζωή και ομορφιές!
 
And of course a lot of cozy shops...
Και βεβαίως, βεβαίως πολλά και όμορφα καταστήματα...
View video : Brussels, Belgium

4 comments:

Ann said...

marvelous post and photos!! i am enjoying your holiday!!!!
thanks so much for sharing!!
xo

james atel said...

its such a nice & Awesum blog provide info
hope more people discover your blog because you really know what you’re talking about. Can’t wait to read more from

you!
for more plz visit
Local search engine
business india
online business

Traveling Hawk said...

Vibrant city! I was only some hours in Bruxelles, years ago and I appreciated very much the central square. Very nice photos, Phivos!

Magia da Inês said...

Bonitas fotos.
Bom restinho de semana!
Beijinhos.
Brasil ¸.•°`♥✿⊱╮