Tuesday, September 11, 2012

The Hague - Holland

Beauties of Holland - Χάγη, Ομορφιές της Ολλανδίας


The Hague is the seat of the Dutch government and parliament, the Supreme Court, and the Council of State, though Amsterdam is the official capital.
Η Χάγη είναι η έδρα της Ολλανδικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου Επικράτειας, αν και το Άμστερνταμ είναι η επίσημη πρωτεύουσα.The Peace Palace is a building often called the seat of International Law because it houses the International Court of Justice (which is the principal judicial body of the United Nations, the Permanent Court of Arbitration, the Hague Academy of International Law, and the extensive Peace Palace Library.
Το Παλάτι της Ειρήνης είναι ένα κτίριο που συχνά ονομάζεται η έδρα του Διεθνούς Δικαίου, διότι στεγάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (το οποίο είναι το κύριο δικαστικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο, την Ακαδημία του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και η εκτεταμένη Βιβλιοθήκη του Παλατιού της Ειρήνης.With a population of 500,000 inhabitants and more than one million inhabitants including the suburbs, it is the third largest city of the Netherlands, after Amsterdam and Rotterdam.
Με πληθυσμό 500.000 κατοίκους και πάνω από ένα εκατομμύριο με τα προάστια, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας μετά το Άμστερνταμ και το Ρότερνταμ.Popi Nicolaides outside of the United Nations ‘ International Court of Justice, housed in the Peace Palace, an imposing building that was completed in 1913.  
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, που στεγάζεται στο Παλάτι της Ειρήνης, ένα επιβλητικό κτίριο που ολοκληρώθηκε το 1913.City life concentrates around the Hofvijver and Binnenhof, where the Parliament is located.
Η ζωή της πόλης κινείται γύρω από το Χοφέιφερ και το Μπίνενχοφ, όπου βρίσκεται το Κοινοβούλιο.

The monument for the "World Peace Flame" outside the Peace Palace.
Το μνημείο με την "Παγκόσμια Φλόγα της Ειρήνης" έξω από το Παλάτι της Ειρήνης.


The Binnenhof is surrounded by buildings dating from the 15th to the 18th century.
Το Μπίνενχοφ περιβάλλεται από κτίρια που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα.Most foreign embassies in the Netherlands and 150 international organisations are located in the city.
Οι περισσότερες ξένες πρεσβείες στην Ολλανδία και 150 διεθνείς οργανισμοί  βρίσκονται στην πόλη.The Parliament meets in the Knights’ Hall, and government departments and foreign embassies occupy other buildings in the old quarter of the city.
Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει στην Αίθουσα των Ιπποτών και οι κυβερνητικές υπηρεσίες και ξένες πρεσβείες καταλαμβάνουν άλλα κτίρια στην παλιά συνοικία της πόλης.Τhe International Court of Justice, the International Criminal Court, and many other international organizations and bodies make The Hague one of the major cities hosting the United Nations, along with New York, Vienna and Geneva.
Το Διεθνές Δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και πολλοί άλλοι διεθνείς οργανισμοί και φορείς, κάνουν τη Χάγη μία από τις μεγάλες πόλεις που φιλοξενούν σώματα των Ηνωμένων Εθνών, μαζί με τη Νέα Υόρκη, Βιέννη και Γενεύη.The Hague is first mentioned as Die Hage in a document dating from 1242.
Η Χάγη αναφέρεται για πρώτη φορά ως Ντε Χάγε σε ένα έγγραφο που χρονολογείται από το 1242.It has a large church dating from the 15th century, an impressive City Hall from the 16th century, several large 17th-century palaces, and many important 18th-century buildings.
Έχει μια μεγάλη εκκλησία που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, ένα εντυπωσιακό Δημαρχείο από τον 16ο αιώνα, πολλά μεγάλα παλάτια του 17ου αιώνα και πολλά σημαντικά κτίρια του 18ου αιώνα.The city’s name recalls the hunting lodge of the counts of Holland, which was located in a woodland area called Haghe, or “hedge”.
Το όνομα της πόλης υπενθυμίζει το κυνηγετικό περίπτερο των κόμηδων της Ολλανδίας, που βρισκόταν σε μια δασώδη περιοχή και ονομαζόταν Χάγχε ή Χέτζε.About 1350 an artificial lake, the Hofvijver, and still forms one of the many attractions of the city.
Το 1350 περίπου χτίστηκε μια τεχνητή λίμνη, η Χόφβιτζβερ και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πολλά αξιοθέατα της πόλης.Large and luxurious 18th century residences built for diplomats and affluent Dutch families.
Μεγάλες και πολυτελείς κατοικίες του 18ο αιώνα που χτίστηκαν για διπλωμάτες και εύπορες οικογένειες.The foundation of The Hague as an “International city of peace and justice” was laid in 1899, when the world's first Peace Conference took place in The Hague, followed by a second in 1907.
Τα θεμέλια της Χάγης ως "διεθνής πόλη της ειρήνης και της δικαιοσύνης" τέθηκαν το 1899, όταν πραγματοποιήθηκε στη Χάγη το πρώτο Συνέδριο για την Ειρήνη στον κόσμο που ακολούθησε από μια ένα δεύτερο το 1907.Hague also lives and works Queen Beatrix.
Στη Χάγη ζει και εργάζεται η βασίλίσσα Βεατρίκη.The Hague was founded in 1248 by Willem II, Count of Holland and King of Germany.
Η Χάγη ιδρύθηκε το 1248 από τον Βίλεμ Β', Κόμητα της Ολλανδίας και Βασιλιά της Γερμανίας.Houses are generally low-rise (often not more than three floors).
Τα σπίτια είναι γενικά χαμηλά (συνήθως όχι περισσότερο από τρεις ορόφους).The former Dutch colony of Netherland East Indies (now Indonesia) has left its mark on The Hague.
Η πρώην ολλανδική αποικία των Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών (η σημερινή Ινδονησία) έχει αφήσει το σημάδι της στη Χάγη.Many streets are named after places in the Netherlands East Indies (as well as other former Dutch colonies such as Suriname).
Πολλοί δρόμοι έχουν ονομασίες από μέρη των πρώην Ολλανδικών Ανατολικών Ινδιών (καθώς και άλλων πρώην ολλανδικών αποικιών, όπως το Σουρινάμ).The numerous museums in the city comprise a wide range of collections.
Τα πολυάριθμα μουσεία της πόλης φιλοξενούν μεγάλες συλλογές.Since early times, probably as far back as the 16th century, the stork has been the symbol of The Hague.
Από πολύ παλιά, πιθανώς ήδη από τον 16ο αιώνα, ο πελαργός υπήρξε το σύμβολο της Χάγης.There are only a few canals in The Hague, as most of these were drained in the late 19th century.
Υπάρχουν λίγα μόνο κανάλια στη Χάγη, καθώς τα περισσότερα από αυτά είχαν αποξηρανθεί στα τέλη του 19ου αιώνα.Among the city’s more striking modern buildings are the headquarters of the Royal Dutch/Shell Group (1941), the KLM (Royal Dutch Airlines) building (1949), the United States Embassy (1959), and Dr. Anton Philips Hall (1987), a concert venue.
Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών μοντέρνων κτιρίων της πόλης, είναι η έδρα της Royal Dutch / Shell Group (1941), των Αερογραμμών της KLM (1949), η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών (1959), και ένας χώρος για συναυλίες (1987).The creation of various parks and the use of green zones around natural streams, it is a much more green city than any other in the Netherlands.
Η δημιουργία των διαφόρων πάρκων και η χρήση των πράσινων ζωνών γύρω από τα φυσικά ρεύματα, κάνουν την πόλη να είναι πολύ πιο πράσινη από οποιαδήποτε άλλη στην Ολλανδία.

 The Hague is the administrative capital of the country.

Η Χάγη είναι η διοικητική πρωτεύουσα της χώρας.

Most of the city’s business firms are engaged in trade, banking, insurance, or other services. 

Οι περισσότερες εταιρίες και επιχειρήσεις ασχολεούνται με τον τραπεζικό τομέα, τις ασφάλειες και γενικά τον τομέα των υπηρεσιών.The main beach resort Scheveninge, is a popular destination for tourists as well as for inhabitants.
Το παραθαλάσσιο θέρετρο Σχεβενίνγκε, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους.Kijkduin, is The Hague's other beach resort. It is significantly smaller and attracts mainly local residents.
Η Κιτζκντουίν είναι το  άλλο παραθαλάσσιο θέρετρο της Χάγης. Είναι σημαντικά μικρότερο και προσελκύει κυρίως ντόπιους κατοίκους.A royal city that has everything... lots of culture, beautiful old architecture, all sorts of entertainment and a great beach on the edge of the city
Μια βασιλική πόλη που τα έχει όλα... πολιτιστικά, όμορφη παλιά αρχιτεκτονική, όλα τα είδη ψυχαγωγίας και μια μεγάλη παραλία, στην άκρη της πόλης.


2 comments:

Ola said...

I have never been to, looks interesting!

Blog about life and travelling
Blog about cooking

Bitch said...

Beautiful memories from Den Haag!
I love the picture with the horses!!