Tuesday, September 8, 2015

Amphipolis, Serres - Greece

Amphipolis, travelling to myth   -   Αμφίπολη, ταξιδεύοντας στο μύθο
Part I'     -     Μέρος Ι'
Although the area looks like an archaeological park, it was the recent discovery of the Macedonian tomb at Kasta Hill that brought vast tourist interest
Αν και η περιοχή μοιάζει με ένα αρχαιολογικό πάρκο, η πρόσφατη ανακάλυψη του μακεδονικού τάφου στον Λόφο Καστά, ήταν αυτή που δημιούργησε τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.

The Amphipolis site, believed to be the largest ancient tomb to have been discovered in Greece, dates back to Great Alexander's era, around 300 to 325 BC.
Στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, που πιστεύεται ότι βρίσκεται ο μεγαλύτερος αρχαίος τάφος που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην Ελλάδα, χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 300-325 π.Χ. περίπου.

Excavations at the site began in 2012 and captured global attention when archaeologists announced the discovery of the vast tomb guarded by two sphinxes and circled by a (497-metre) marble wall.
Οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν το 2012 και τράβηξαν την παγκόσμια προσοχή, όταν οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη δύο σφίγγες που φρουρούν το μεγαλύτερο μέρους του τάφου ο οποίος περικλείεται από ένα κυκλικό μαρμάρινο τείχος 497 μέτρων.

We have read and seen a lot about Amphipolis especially during the last years in the Mass Media and were thrilled to actually visit it.
Έχοντας διαβάσει και δει πολλά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την Αμφίπολη ιδίως τα τελευταία χρόνια, ήμασταν ενθουσιασμένοι πραγματικά για την επίσκεψη μας.

Recent excavations have brought the global archaeological world as an excellent discovery!
Οι πρόσφατες ανασκαφές έχουν παρουσιαστεί στον παγκόσμιο αρχαιολογικό κόσμο ως μια εξαιρετική ανακάλυψη!

Revealing a funerary monument of the Hellenistic period unique in size-approximately 500 meters perimeter-is very likely to lead us to finding the tomb prominent personalities!
Ανακαλύπτοντας ένα ταφικό μνημείο της Ελληνιστικής περιόδου μοναδικό σε μέγεθος, με 500 μέτρα περίπου περίμετρο, είναι πολύ πιθανό, να οδηγήσει στην ανεύρεση του τάφου, σημαντικών προσωπικοτήτων!

Amphipolis was an Athenian colony of strategic importance, near the fruitful Strymon valley and the Pangeon gold mines.
Η Αμφίπολη ήταν μια αθηναϊκή αποικία στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γόνιμη κοιλάδα του Στρυμόνα και των μεταλλείων χρυσού του Παγγαίου.

In 437 B.C. the Athenians found a colony in the area of Strymonas river, near Serres, under the name of Amphipolis, in order to control and exploit the goldmines of nearby Mount Pageon, where they mined valuable gold.
Στα 437 π.Χ. οι Αθηναίοι ανακάλυψαν μια αποικία στην περιοχή του ποταμού Στρυμόνα, κοντά στις Σέρρες, με το όνομα Αμφίπολις, με σκοπό τον έλεγχο και την αξιοποίηση των χρυσωρυχείων του Παγγαίου βουνού που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όπου εξορυσσόταν πολύτιμος χρυσός.

Kyriacos Hatzifisentzou, Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou,
and Giannis Xipolitos with the background of the famous Kasta Tomb.
Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική Ξυπόλυτου και Γιάννης Ξυπόλυτος με φόντο το διάσημο πια Λόφο Καστά, όπου βρίσκεται ο τύμβος.

The foundation of Amphipolis in 438/ 437 BC, in the time of Pericles, by the general Hagnon was a great success for the Athenians, whose chief purpose was to ensure control of the rich Strymon hinterland and the Pangaion mines.
Η ίδρυση της Αμφιπόλις το 438/437 π.Χ., στην εποχή του Περικλή, από τον Αθηναίο στρατηγό Άγνωνα, υπήρξε μεγάλη επιτυχία για τους Αθηναίους, των οποίων μόνιμος στόχος ήταν η εξασφάλιση του ελέγχου της πλούσιας ενδοχώρας του Στρυμόνα και των μεταλλείων του Παγγαίου.

At the end of the first decade of the Peloponnesian War (442 BC) Amphipolis broke away from its mother city, Athens, and remained independent until its incorporation into the kingdom of Macedonia by Philip II (357 BC).
Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του Πελοποννησιακού Πολέμου (422 π.Χ.) η Αμφίπολη αποσκίρτησε από τη μητρόπολη Αθήνα και παρέμεινε αυτόνομη πόλη ως την ένταξή της στο Βασίλειο της Μακεδονίας από τον Φίλιππο Β΄ (357 π.Χ.).
Amphipolis was later occupied by the Macedonian king Philip the Second and became a center of high importance in the Macedonian Empire. There, in 311 B.C, Kassandros incarcerated and murdered Roxane and her son Alexander the Forth.
Η Αμφίπολις αργότερα καταλήφθηκε από τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β’ και έγινε κέντρο μεγάλης σημασίας της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας. Εκεί, το 311 π.Χ., ο Κάσσανδρος φυλάκισε και δολοφόνησε τη Ρωξάνη και το γιο της Αλέξανδρο Δ’.

Under the Macedonians Amphipolis remained a strong city within the Macedonian kingdom, with its own domestic autonomy and having considerable economic and cultural prosperity.
Στην εποχή των Μακεδόνων η Αμφίπολις αναδείχτηκε σε ισχυρή πόλη του Μακεδονικού βασιλείου με εσωτερική αυτονομία και με σημαντική οικονομική και πολιτιστική άνθιση.

In 424 B.C, during the Peloponnesian War, the Spartans and their general, Vrasidas, arrived in the area to reinforce their presence in Chalkidiki. Vrasidas managed in 422 B.C to occupy the important and wealthy city of Amphipolis.
Στο 424 π.Χ., κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Σπαρτιάτες με το στρατηγό Βρασίδα, έφτασαν στην περιοχή για να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Χαλκιδική. Ο Βρασίδας κατάφερε να καταλάβει το 422 π.Χ. τη σημαντική και πλούσια πόλη της Αμφίπολης.

The name “Amphipolis” is taken and used by its geological and geographical location. Polis = City, built, located in between or both sides = Amphi, the two streams of river Strymonas in Amphipolis that run into strymonic gulf.
Το όνομα «Αμφίπολις» ως όρος χρησιμοποιείται από τη γεωλογική και τη γεωγραφική της θέση. Πόλις = που χτίστηκε και βρίσκεται ανάμεσα ή και στις δύο πλευρές = Αμφί, τα δύο ρεύματα του ποταμού Στρυμόνα στην Αμφίπολη που τρέχουν στο Στρυμονικό κόλπο.

Another meaning or definition of Amphipolis might engage the thesis that the city was conquered by the Romans and Illyrian tribes before Macedonians, thus explaining the "both" or shared status of the city in ages.
Μια άλλη έννοια ή ορισμός της Αμφίπολις μπορεί, να εμπλέκει την άποψη ότι η πόλη κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και Ιλλυριών φυλές πριν από τους Μακεδόνες, εξηγώντας έτσι το "αμφί" ή κοινόχρηστο καθεστώς της πόλης τότε.


Partial view of the village of Amphipolis as it stands today.

Μερική άποψη του χωριού της Αμφίπολης όπως είναι σήμερα.


Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou, Kyriacos Hatzifisentzou and Giannis Xipolitos, taking a tour around the strong walls of the old city.
Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική Ξυπόλυτου, Κυριάκος Χατζηφυσέντζου και Γιάννης Ξυπόλυτος γνωρίζουν τα ισχυρά τείχη της παλιάς πόλης.

Partial excavations in the city have so far revealed important ancient walls, buildings and tombs.
Μερικές ανασκαφές στην πόλη έχουν φέρει στο φως μέχρι στιγμής σημαντικά αρχαία τείχη, κτίρια και τάφους.

The Ancient City of Amphipolis was enclosed in large and strong walls to protect its residents.
Η αρχαία πόλη της Αμφίπολις ήταν περίκλειστη με μεγάλα και ισχυρά τείχη για να προστατεύουν τους κατοίκους της.

Giannis Xipolitos sharing views with Soula Economou, our capable and willing tour guide who showed us around the area, using extensive knowledge and provided us with facts and information which helped us to interpret and understand the place we saw.
Ο Γιάννης Ξυπόλυτος συνομιλεί με την ικανή ξεναγό μας  Σούλα Οικονόμου, με εκτεταμένες γνώσεις, μας έδειξε τη γύρω περιοχή και μας έδωσε στοιχεία και πληροφορίες, που μας βοήθησαν, να ερμηνεύουν και να κατανοήσουμε αυτά που είδαμε.
In the necropolis outside the city walls were buried according to their financial comfort and social status are the dead in tombs of various types. The offerings of these tombs, vases, figurines, weapons, jewelery, are impressive in wealth and art.
Στις νεκροπόλεις, έξω από τα τείχη της πόλης θάβονταν ανάλογα με την οικονομική τους άνεση και την κοινωνική τους θέση οι νεκροί, σε τάφους διαφόρων τύπων. Τα κτερίσματα αυτών των τάφων, αγγεία, ειδώλια, όπλα, κοσμήματα, είναι εντυπωσιακά σε πλούτο και τέχνη.
The strong city walls were discovered in the 70’s by the Greek Archaeologist Dimitris Lazarides.
Τα τείχη ανακαλύφθηκαν στη δεκαετία του '70 από τον Έλληνα αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη.

The world is looking for the answer to an old mystery! What or who is in the Ancient Tomb at Amphipolis Greece? A large-scale archaeological excavation is in progress in hopes of answering the old question… Who is buried in this magnificent tomb? Is it Roxanne, the wife of Alexander the Great, or is it his son, or his mother or even Alexander the Great... himself? Or is it someone else.
Ο κόσμος ψάχνει την απάντηση σε ένα παλιό μυστήριο! Τι ή ποιος είναι στον αρχαίο τάφο στην Αμφίπολη; Μια μεγάλης κλίμακας αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται σε εξέλιξη με την ελπίδα, να δοθεί απάντηση στο παλιό ερώτημα... Ποιος είναι θαμμένος σε αυτό τον υπέροχο τάφο; Είναι η Ρωξάνη, η σύζυγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή είναι ο γιος του, ή η μητέρα του ή ακόμη και ο Μέγας Αλέξανδρος ... ο ίδιος; Ή μήπως είναι κάποιος άλλος.

The ‘Lion of Amphipolis’ was presumed to have stood at the top of the tumulus at Kasta Hill - the peak of burial mound in northern Greece.
Το «Λιοντάρι της Αμφίπολις» θεωρήθηκε ότι ήταν στημένο στην κορυφή του τύμβου στο Λόφο Καστά - στην κορυφή του ταφικού τύμβου στη βόρεια Ελλάδα.
Near the 5th century BC bridge that crosses the Strymon is an enormous marble lion which was reconstructed in 1937 from fragments. It dates to the Hellenistic period and resembles the lion of Cheronia, though of later date, around the end of the 4th century BC.
Κοντά στη γέφυρα π.Χ. 5ο αιώνα που διασχίζει ο Στρυμόνας είναι ένα τεράστιο μαρμάρινο λιοντάρι το οποίο ανακατασκευάστηκε το 1937 από θραύσματα. Χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο και μοιάζει με το λιοντάρι της Χαιρώνειας, αν και αργότερα, γύρω στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα.

Nowadays, Amphipolis became known due to the revelation of a very important tomb. Kasta Tomb (that’s the modern name of the tumulus hill) was first excavated by archaeologist Dimitrios Lazarides in the 50′s.
Σήμερα, η Αμφίπολη έγινε γνωστή λόγω της αποκάλυψης ενός πολύ σημαντικού τάφου. Λόφος Καστά (αυτό είναι το σύγχρονο όνομα του τύμβου) ανασκάφηκε για πρώτη φορά από τον αρχαιολόγο Δημήτριο Λαζαρίδη στη δεκαετία του '50.

The numerous finds from the excavations are housed in the Archaeological Museum of Amphipolis and in the Archaeological Museum of Kavala.
Τα πολυάριθμα ευρήματα από τις ανασκαφές στεγάζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας.

The Amphipolis Archaeological Museum contains many items related to the history and civilization of Amphipolis dating from the Archaic to Christian periods.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης περιέχει πολλά στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αμφίπολης που χρονολογείται από την Αρχαϊκή μέχρι παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Kyriacos Hatzifisentzou, Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou,
Giannis Xipolitos, and Phivos Nicolaides looking satisfied having the chance to visit this worldwide famous place.
Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική Ξυπόλυτου, Γιάννης Ξυπόλυτος και Φοίβος Νικολαΐδης ικανοποιημένοι έχοντας την ευκαιρία να επισκεφτούν αυτόν τον παγκοσμίου φήμης ιστορικό χώρο.


No comments: