Thursday, September 17, 2015

Lake Kerkini, Serres - Greece

An artificial paradise awaits you... 
Λίμνη Κερκίνη- Σέρρες Ένας τεχνητός παράδεισος σας περιμένει…
In the north-west part of Serres Prefecture, just 40 Km from the town of Serres and about 100 Km from Thessaloniki, is located one of the most beautiful places in Greece, Lake Kerkini.
Στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Σερρών, μόλις 40 χλμ. από την πόλη των Σερρών και περίπου 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, η λίμνη Κερκίνη.
Popi and Phivow Nicolaidew, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki and Giannis Xipolitos, fascinated by the amazing landscape.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος, ενθουσιασμένοι από το καταπληκτικό τοπίο.
Kerkini Lake in Northern Greece, one of the most important wetlands in Europe.
Η Λίμνη Κερκίνη στη Βόρεια Ελλάδα, ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης.
Lake Kerkini is considered as one of the ten wetlands of international importance in Greece.
Η λίμνη Κερκίνη θεωρείται ως ένας από τους δέκα υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας της Ελλάδας. 
Kerkini Lake is considered to be one of the top of European bird watching destinations.
Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για παρακολούθηση πουλιών (bird watching).
Η παρακολούθηση των πουλιών (bird watching) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική οικονομική δραστηριότητα στο κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν σαν κίνητρο των τουριστικών τους επιλογών την παρακολούθηση των πουλιών.
Bird watching is the second largest ecological economic activity in the world. Millions of tourists around the world are motivated by their choice of bird watching.

Kerkini village full of green.   -  Το χωριό Κερκίνη που είναι καταπράσινο.
Eastern Mediterranean is unique at a global level due to the great ecological and cultural complexity.
Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της μεγάλης οικολογικής και πολιτιστικής πολυπλοκότητας.
The lake is a rare example of fine human intervention in a superb natural landscape: the delicate balance of the ecosystem has been preserved to offer great benefits to the region.
Η λίμνη είναι ένα σπάνιο παράδειγμα θετικής ανθρώπινης παρέμβασης σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο: η λεπτή ισορροπία του οικοσυστήματος έχει διατηρηθεί για να προσφέρει μεγάλα οφέλη για την περιοχή.
Kiki and Giannis Xipolitos admiring the fantastic landscape and the beauties of the area. Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος, θαυμάζοντας τα φανταστικά τοπία και τις ομορφιές της περιοχής.
Exhibition Center: Birds, Insects and Plants.
Εκθεσιακό Κέντρο Πουλιών Εντόμων & Φυτών.
Lake Kerkini was awarded and nominated as one of European Committee’s Destination of Excellence in 2010.
Η Λίμνη Κερκίνη βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας από τους Προορισμούς Αριστείας για το 2010.
Kiki Xipolitou, Giannis Xipolitos, Popi Nicolaidou and Kety Michailoudi Hatzifisentzou are really fascinated by the beautiful view they are facing.
Γιάννης Ξυπόλυτος, Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου καθηλώνονται πραγματικά από την πανέμορφη θέα που αντικρίζουν.
Being one of the most stunning places in Greece, the lake is approximately 17km long and its maximum width, when full, reaches 8,5km and maximum depth 35.5 meters.
Όντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στην Ελλάδα, η λίμνη έχει 17 περίπου χιλιόμετρα μήκος και το μέγιστο πλάτος της, όταν είναι πλήρης, φτάνει 8,5 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 35.5 μέτρα.
A lovely place to express your feelings in this way...
Ένας όμορφος τόπος για να εκφράσεις τα αισθήματα σου με αυτό τον τρόπο...
This artificial paradise created by human intervention, when in 1932 constructed the first dam in the Strymonas river. New works were completed in 1982, resulting in increasing quantities of water storage capacity and improve flood protection in the valley.
Αυτός ο τεχνητός παράδεισος δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη παρέμβαση, όταν το 1932 κατασκευάστηκε το πρώτο φράγμα στα νερά του ποταμού Στρυμόνα. Νέα έργα ολοκληρώθηκαν το 1982.
Popi and Phivos Nicolaides, Kiki and Giannis Xipolitos, ready to have another great travelling experience in beautiful Serres region...
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος, έτοιμοι για μια ακόμη υπέροχη ταξιδιωτική εμπειρία στην πανέμορφη περιοχή των Σερρών...

Popi Nicolaidou and Kiki Xipolitou, reading the map and showing the way to start the great visit to Kerkini lake.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Κική Ξυπόλυτου διαβάζουν το χάρτη και δείχνουν το δρόμο για την έναρξη της επίσκεψης στη λίμνη Κερκίνη.
Kety Michailoudi Hatzifisentzou, posing for the history or for the perfect picture...
Η Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, ποζάροντας για την ιστορία ή την καλύτερη φωτογραφία...
Kiki Xipolitou atracted by the natural beauty which is unrivaled.
Η φυσική ομορφιά που είναι ασυναγώνιστη, ελκύει την προσοχή της Κικής Ξυπόλυτου.
Kiki and Giannis Xypolitos smiling happily from what they have seen and especially from what they have felt.
H Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος χαμογελούν ευχαριστημένοι από ότι είδαν και προπάντων από ότι ένιωσαν στον πανέμορφο αυτό τόπο.
Popi and Phivos Nicolaides having good time in this gorgeous lake.
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης περνώντας όμορφα στην πανέμορφη λίμνη.
Lake Kerkini is an artificial reservoir on the site of what was previously an extremely extensive marshland.
Η λίμνη Κερκίνη είναι μια τεχνητή δεξαμενή που κατασκευάστηκε στη θέση όπου βρισκόταν στο παρελθόν μια εξαιρετικά εκτεταμένη ελώδης περιοχή.
Kiki Xipolitou cannot hide her joy being in the naturral beauty of Lake Kerkini which unfolds in all its glory.
Η Κική Ξυπόλυτου δεν μπορεί, να κρύψει τη χαρά της από τη φυσική ομορφιά, της λίμνης Κερκίνης που ξεδιπλώνεται μπροστά της σε όλο της το μεγαλείο.
The "plaves", typical boats of the lake will put you in direct contact with the water element, but at a safe distance from the birds that perch on the banks of the lake.
Οι «πλάβες», οι χαρακτηριστικές βάρκες της λίμνης, θα σας φέρουν σε άμεση επαφή με το υδάτινο στοιχείο, σε ασφαλή όμως απόσταση από τα πουλιά που κουρνιάζουν στις όχθες της.
The lake hosts a significant number of species and remains a major migratory stop of many rare birds.
Η λίμνη φιλοξενεί ένα σημαντικό πλήθος και αριθμό ειδών, ενώ παραμένει σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός πολλών σπάνιων πουλιών.
The plantation consisting of riparian forests of wild willows, the suspended water-lilies expanded in a surface of thousands hectares, the fish high diversity, the buffalos swimming in lake’s calm water and the great mountainous areas of Belles and Krousia give a unique grace to this land.
Η βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα νούφαρα που επιπλέουν σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, η μεγάλη ποικιλία ψαριών, τα βουβάλια που κολυμπούν στα ήσυχα νερά της λίμνης, αλλά και ο υπέροχος ορίζοντας από τα ορεινά συγκροτήματα του όρους Μπέλλες και των Κρουσίων, χαρίζουν στο τόπο μια γοητεία μοναδική.
Approximately 300 bird species have been observed here: some of them nestle, some stay during winter, and some other stop over for rest and food.
Περίπου 300 είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί εδώ: μερικά από αυτά φωλιάζουν, κάποια το χειμώνα, άλλα σταματούν για ξεκούραση και φαγητό.
Phivos Nicolaides and Giannis Xipolitos on the banks of the lake, fascinated by the charm of the lake.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης κι ο Γιάννης Ξυπόλυτος στις όχθες της λίμνης, γοητευμένοι από την ομορφιά της λίμνης​.
The area is one of the most important cormorants’ and herons’ colonies of the Northern Balkan Peninsula.
Η περιοχή είναι μια από τις πιο σημαντικές αποικίες της Βόρειας Βαλκανικής Χερσονήσου για τους κορμοράνους και τους ερωδιούς.
The beauty of the landscape will enchant you. The lake waters, the clear sky, the bird sounds, along with rich green create an image that fills the soul with peace.
Η ομορφιά του τοπίου θα σε μαγέψει. Τα νερά της λίμνης, ο καθαρός ουρανός, οι φωνές των πουλιών, μαζί με το πλούσιο πράσινο δημιουργούν μια εικόνα που γεμίζει την ψυχή με γαλήνη.
The natural beauty of the landscape and the tranquility of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Η φυσική ομορφιά του τόπου και η ηρεμία του χώρου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.
Enjoy this bird-watching paradise ideally during the spring and autumn migration periods, when a great number of species can be easily spotted.
Απολαύστε αυτόν τον παράδεισο ειδικά κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου, περιόδους μετανάστευσης, όταν ένας μεγάλος αριθμός ειδών μπορεί εύκολα να εντοπιστεί.
There are at least 10 amphibian species (frogs, salamanders, tritons), 5 snail species, 19 reptile species (lizards, snakes, turtles) and a wide variety of insects.
Υπάρχουν τουλάχιστον 10 είδη αμφιβίων (βάτραχοι, σαλαμάνδρες, τρίτωνες), είδη σαλιγκαριών 5, 19 είδη ερπετών (σαύρες, φίδια, χελώνες) και μια μεγάλη ποικιλία εντόμων.
The rich bird life fills a significant number of mammals which find refuge in the lush green riverside forests that crown the lake.
Την πλούσια ορνιθοπανίδα συμπληρώνει ένας σημαντικός αριθμός θηλαστικών που βρίσκουν καταφύγιο στα πυκνόφυτα παραποτάμια δάση που στεφανώνουν τη λίμνη.
Admire the beautiful flight of pelicans delivering aerodynamic lessons every time they decide to leave the water or land.
Θαυμάστε το υπέροχο πέταγμα των αργυροπελεκάνων να παραδίδουν μαθήματα αεροδυναμικής κάθε φορά πού αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το νερό ή το έδαφος.

There are 10 species of amphibians and about 20 species of reptiles. The fish fauna is also rich because there are 30 species of fish main eels.
Υπάρχουν 10 είδη αμφιβίων και περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη ψαριών με κυριότερα τα χέλια.
In Kerkini we encounter many species of mammals such as the red fox, jackal, the wolf, the wild cat, the otter, the weasel, deer, hare, wild boar etc.
Στην περιοχή της Κερκίνης συναντούμε πολλά είδη θηλαστικών όπως την κόκκινη αλεπού, το τσακάλι, το λύκο, την αγριόγατα, τη βίδρα, τη νυφίτσα, το ζαρκάδι, το λαγό το αγριογούρουνο κ.λπ.
In the surrounding area you can trace the greatest number of buffalos in Greece – there is an estimation of some 700 of them living here.
Στη γύρω περιοχή μπορείτε να εντοπιστεί ο μεγαλύτερος αριθμός βουβαλιών στην Ελλάδα - περίπου 700 από αυτά ζουν εδώ.
Its natural beauty, its high ecological significance and its contribution to the agricultural production of the valley of Serres, act as a main promoter of well-being and development.
Η φυσική του ομορφιά, μεγάλη οικολογική σημασία και τη συμβολή της στη γεωργική παραγωγή της πεδιάδας των Σερρών, ενεργεί ως κύριος υποστηρικτής της ευημερίας και της ανάπτυξης.
What makes a great presence is buffalo herd in the region, and the jackals near the area of ​​Lake Kerkini.
Αυτό που κάνει εξαιρετική παρουσία είναι ένα κοπάδι με βουβάλια στην περιοχή, καθώς και των τσακαλιών κοντά στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης.
Notice respecting the rich birdlife of the area ∙ listen to the sounds of the lake ∙ navigate the green nature and golden reeds.
Παρατηρήστε με σεβασμό την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής∙ αφουγκραστείτε τους ήχους της λίμνης∙ περιηγηθείτε στην καταπράσινη φύση και στις χρυσαφένιες καλαμιές.
A tender show can be seen with the nests of storks, with the heads of the chicks to be emerging from the branches.
Τρυφερό θέαμα προσφέρουν και οι φωλιές των πελαργών, με τα κεφαλάκια των νεοσσών να ξεπροβάλλουν μέσα από τα κλαδιά.
The area is ideal for both relaxing or adrenaline holidays, as it offers superb natural environment, and lots of opportunities for activities and tours in the nature.
Η περιοχή είναι ιδανική τόσο για χαλάρωση ή για διακοπές που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, καθώς προσφέρει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και πολλές ευκαιρίες για δραστηριότητες και εκδρομές στη φύση.
Over the past few years, the lake has become very popular for ecotourism lovers, environmental scholars and field researchers alike.
Τα τελευταία χρόνια, η λίμνη έχει γίνει πολύ δημοφιλής για τους λάτρεις του οικολογικού τουρισμού, τους περιβαλλοντολόγους επιστήμονες και τους ερευνητές στον τομέα.
For travelers who are in search of unique holiday; to those who appreciate the natural countryside and its beautiful landscapes; and for those who are looking for the adventure of discovering new places and people - away from the typical crowds of tourists.
Για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές διακοπές, για εκείνους που εκτιμούν την ύπαιθρο και τα όμορφα τοπία της, για εκείνους που αναζητούν την περιπέτεια της ανακάλυψης νέων τόπων και ανθρώπων - μακριά από τα τυπικά πλήθη των τουριστών.
In a feast of wood and stone, Ihnilatis guesthouse on the shores of Kerkini Lake stands out for its unpretentious elegance and its discreet luxury.
Σε μια πανδαισία ξύλου και πέτρας, ο ξενώνας Ιχνηλάτης στις όχθες της λίμνης Κερκίνης ξεχωρίζει για την ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη διακριτική του πολυτέλεια.
Popi Nicolaidou living the magic of the sounds and the images of the amazing nature!
Η Πόπη Νικολαΐδου ζώντας στη μαγεία των ήχων και των πανέμορφων εικόνων της καταπληκτικής φύσης!
The imposing northern Greek lines in perfect harmony with the aesthetics exemplary incorporate this luxurious guest house in the splendor of the landscape.
Οι επιβλητικές βορειοελλαδίτικες γραμμές σε τέλεια εναρμόνιση με την υψηλή αισθητική ενσωματώνουν υποδειγματικά αυτόν τον πολυτελή ξενώνα στο μεγαλείο του φυσικού τοπίου.
Admiring the fantastic landscape with wild trees on the steep slopes of the surrounding mountains.
Θαυμάζοντας τα φανταστικά τοπία και δάση από άγρια δέντρα στις απότομες πλαγιές της γύρω ορεινής περιοχής.
The endless green spaces are filled with astonishing trees and impressive, beautiful flowers.
Το ατέλειωτο πράσινο κυριαρχεί παντού με τα εντυπωσιακά δέντρα και τα υπέροχα λουλούδια.
A real relaxation for Giannis Xipolitos away from the stress of everyday urban life.
Πραγματική χαλάρωση για το Γιάννη Ξυπόλυτο μακριά από το άγχος της καθημερινής ζωής της πόλης.
Sofia Chrisochoidou and Theodoros Alatsidis from Ihnilatis Guest House taking us to a boat tour to experience the feeling of lake beuaty.
Η Σοφία Χρυσοχοΐου και ο Θεόδωρος Αλατσίδης από τον Ιχνηλάτη, μας βολτάρουν με τη βαρκάδα τους για να δούμε από πιο κοντά την καταπληκτική ομορφιά της λίμνης.
Giannis Xipolitos, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou and Popi Nicolaidou feeling the embrace of nature, between wild willow fringe of the forest and the blooming water lilies of the lake.
Γιάννης Ξυπόλυτος, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική Ξυπόλυτου και Πόπη Νικολαΐδου μέσα στο αγκάλιασμα της φύσης, ανάμεσα στις άγριες ιτιές του δάσους και τα ανθισμένα νούφαρα της λίμνης.

Enjoying the feeling of being the lords of the lake!
Απολαμβάνοντας την αίσθηση ότι είμαστε οι άρχοντες της λίμνης!

2 comments:

Jael said...

It looks beautiful over there:)

Helena (Gvendalen) said...

Gorgeous photos. Beautiful place. Helena x