Saturday, September 12, 2015

Archaeological Museum of Amphipolis - Greece

Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης
A living place where people can learn about the history, the rich culture and the civilization of Amphipolis and the region.
Ένας ζωντανός χώρος όπου ο κόσμος μπορεί να μάθει για την ιστορία, την πλούσια παράδοση και τον πολιτισμό της Αμφίπολης και της γύρω περιοχής.

Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos and Kyriacos Hatzifisentzou ready for the tour of the Museum.
Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Γιάννης Ξυπόλυτος και Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, έτοιμοι για την ξενάγηση στο Μουσείο.
The Amphipolis Archaeological Museum is quite small but it’s a marvelous place where people can learn about the history of the site.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης είναι μικρό, αλλά είναι ένας θαυμάσιος χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν, να μάθουν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου.

The building of the Archaeological Museum that houses the rich finds of the city of Amphipolis and the surrounding area.
Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου φιλοξενούνται τα πλούσια ευρήματα από την πόλη της Αμφίπολης και της γύρω περιοχής.

The Amphipolis Archaeological Museum contains many items related to the history and civilization of Amphipolis dating from the Archaic to Christian periods.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης περιέχει πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα και στοιχεία που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της Αμφίπολης από την Αρχαϊκή περίοδο μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

The museum, on two floors in combination with its amazing collections and precious relics kept in its premises, have an irresistible charm.
Το μουσείο, με δύο ορόφους σε συνδυασμό με τις απίθανες συλλογές και τα πολύτιμα κειμήλια που φυλάσσονται στους χώρους του, έχουν μια ακαταμάχητη γοητεία.

Its exhibition halls exhibit the cultural history of Amphipolis presenting true treasures of the region.
Στους εκθεσιακούς χώρους του, παρουσιάζονται η πολιτιστική ιστορία της Αμφίπολης, εκθέτοντας τους αληθινούς θησαυρούς της περιοχής.

At the entrance to the museum, visitors could view eighteenth-century historians’ correspondence about ancient Amphipolis, together with photographs of the unearthing of the Lion of Amphipolis in 1913 and its restoration.
Στην είσοδο του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να δουν την ιστορική αλληλογραφία, του δέκατου όγδοου αιώνα για την αρχαία Αμφίπολη, μαζί με φωτογραφίες από την ανεύρεση του Λέοντα της Αμφίπολης το 1913 και την αποκατάστασή του.

Popi and Phivos Nicolaides discovering centuries of Greek history and civilization at the fascinating Museum that will leave you speechless.
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτοντας αιώνων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στο συναρπαστικό μουσείο που θα σας αφήσει άφωνους.

Τhe exhibits are displayed in chronological order: Prehistoric period, Early historical period, Classical and Hellenistic periods, Sanctuaries, Public and private life, Cemeteries, Roman Period, Early Christian period, Byzantine period.
Τα αντικείμενα εκτίθενται με χρονολογική σειρά: Προϊστορική περίοδος, Πρώιμη ιστορική περίοδος, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, ιερά, Δημόσια και ιδιωτική ζωή, νεκροταφεία, Ρωμαϊκή περίοδος, παλαιοχριστιανική περίοδο, Βυζαντινή περίοδο.

Among its treasures is a burial vault unearthed in 2006 that contained the remains of a woman and numerous relics buried with her. It was amazing that things like this are still being discovered at the ruins.
Μεταξύ των θησαυρών του είναι ένα ταφικό θησαυροφυλάκιο που ανακαλύφθηκε το 2006 και περιείχε τα λείψανα μιας γυναίκας και πολλά κειμήλια που είχα θαφτεί μαζί της. Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι αντικείμενα όπως αυτό, εξακολουθούν να ανακαλύπτονται στα ερείπια.

This museum is really interesting and gives a lot of information as to the ancient city of Amphipolis and Greece during this period.
Αυτό το μουσείο είναι πολύ ενδιαφέρον και δίδει πολλές πληροφορίες σχετικά με την αρχαία πόλη της Αμφίπολης και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Kiki and Giannis Xipolitos admiring the fascinating stele of the “Ephivarhical Law” It was inscribed on a stele, which bore on the upper zone a relief representation of objects (amphora for oil, wreath etc.) associated with the activities of the adolescents in the Gymnasium.
Η Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος θαυμάζουν την απίθανη στήλη του "Εφηβαρχικού Νόμου". Ήταν χαραγμένος σε μια στήλη, η οποία είχε στην πάνω πλευρά ανάγλυφη παράσταση των αντικειμένων (αμφορέα για το λάδι, στεφάνι κ.λπ.) που είχαν σχέση με τις δραστηριότητες των εφήβων στο Γυμνάσιο.

Excavations have revealed one of the most important public buildings of the town bands, high school, where trained and practiced by young people.
Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει ένα από τα σημαντικότερα δημόσια κτιριακά συγκροτήματα της πόλης, το Γυμνάσιο, όπου εκπαιδεύονταν και ασκούνταν οι νέοι.

The stele with the “Ephivarhical Law” from the Gymnasium (23 BC). This law concerned principles and regulations related to the education of adolescents between 16 and 18 years of age.
Η στήλη με τον «Εφηβαρχικό Νόμο» από το Γυμνάσιο (23 π.Χ.). Αυτός ο νόμος αφορούσε τις αρχές και τους κανονισμούς που σχετίζονταν με την εκπαίδευση των εφήβων μεταξύ 16 και 18 ετών.

The Museum is located in the archaeological site of ancient Amphipolis (a city founded in 437 BC), near Strymon river and within the walls of the ancient city itself.
Το Μουσείο βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Αμφίπολης (μια πόλη που ιδρύθηκε το 437 π.Χ.), κοντά στο Στρυμόνα ποταμό και εντός των τειχών της ίδιας της αρχαίας πόλης.

The Museum of Amphipolis is a versatile set of premises and human resources with many different functions in relation to the protection and the enhancement of the antiquities.
Το Μουσείο της Αμφίπολης αποτελεί ένα πολύπλευρο σύνολο χώρων και ανθρώπινου δυναμικού με πολλές και διαφορετικές λειτουργίες, σε σχέση με την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων.

In the lobby of the museum, are exposed, a silver reliquary and a golden wreath of olive leaves found in a grave where you is now built the museum.
Στο χώρο υποδοχής του μουσείου εκτίθενται η ασημένια λειψανοθήκη και το χρυσό στεφάνι από φύλλα ελιάς που βρέθηκαν σε τάφο, στο σημείο που είναι τώρα κτισμένο το Μουσείο.

Popi and Phivos Nicolaides admiring the incredible collections in every corner of these culturally-important treasures! 
Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζοντας τις απίθανες συλλογές σε κάθε γωνιά από τους σπουδαίους αρχαιολογικούς θησαυρούς!
Since the mid-7th century. BC, with the founding Greek cities at the mouth of Struma, begins the gradual penetration of the Greek population in Thrace, as shown by the Attic and Corinthian vases found in graves of the Archaic period.
Από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ., με την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις εκβολές του Στρυμόνα, αρχίζει η προοδευτική διείσδυση του ελληνικού πληθυσμού στη Θράκη, όπως δείχνουν τα αττικά και κορινθιακά αγγεία που βρέθηκαν σε τάφους αρχαϊκής εποχής.

The foundation of Amphipolis in 437 BC, in the years of Pericles was a great success for the Athenians. However, a few years later (422 BC), the city acquires its autonomy and keeps it until its accession to the kingdom of Macedonia by Philip II (357 BC).
Η ίδρυση της Αμφίπολης το 437 π.Χ., στα χρόνια του Περικλή, υπήρξε μεγάλη επιτυχία για τους Αθηναίους. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα (422 π.Χ.) η πόλη αποκτά την αυτονομία της και τη διατηρεί μέχρι την ένταξή της στο βασίλειο της Μακεδονίας από το Φίλιππο Β΄ (357 π.Χ.).

Hundreds of stunning archaeological discoveries have been made in the region, like this amazing vase.
Εκατοντάδες υπέροχων αρχαιολογικών ευρημάτων βρέθηκαν στην περιοχή, όπως αυτό το καταπληκτικό αγγείο.

Silver and golden objects were found. A golden wreath from a male burial dated of the 4th century BC.
Βρέθηκαν πολλά ασημένια και χρυσά αντικείμενα. Χρυσό στεφάνι από ένα νεκρό άνδρα του 4ου αι. π.Χ.

Who are these people and what is that draws their complete attention and actually magnetizes them? A silver ossuary containing a golden wreath of olive leaves.
Ποιοι είναι αυτοί και τι τους απορρόφησε την προσοχή σαν μαγνήτης; Ένα ασημένιο οστεοφυλάκιο που περιέχει ένα χρυσό στεφάνι από φύλλα ελιάς.
Includes a large collection of exhibits that reflect the heritage and the civilization of the Amphipolis. Stunning treasures by all means!
Περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό της Αμφίπολης. Καταπληκτικοί θησαυροί πραγματικά!
A new 'royal family' from Serres in que of the golden wreath! 
Η νέα 'βασιλική οικογένεια' από τις Σέρρες στη σειρά για το χρυσό στεφάνι!
Modern 'kings and emperors' all in the raw... The Archaic period (from Kasta Hill and the Iron Age cemetery at Amphipolis); exhibiting gold jewelry.
Σύγχρονοι 'Βασιλιάδες και αυτοκράτορες' όλοι στη σειρά... Η Αρχαϊκή περίοδος (από το Λόφο Καστά και το νεκροταφείο της Εποχής του Σιδήρου στην Αμφίπολη) παρουσιάζουν χρυσά κοσμήματα.

Popi Nicolaides reading carefully all about Amphipolis and enjoying the short tour to a long history...
Η Πόπη Νικολαΐδου διαβάζει προσεχτικά για την Αμφίπολη και απολαμβάνει τη σύντομη περιήγηση στη μακρά ιστορία...
Findings from the region of Strymon estuary testify the intense human presence from the Middle Neolithic Period to the Early Iron Age (5000 BC - 750p.Ch.).
Ευρήματα από την περιοχή των εκβολών του Στρυμόνα μαρτυρούν την έντονη παρουσία του ανθρώπου από τη Μέση Νεολιθική Εποχή μέχρι την Πρώιμη Εποχή Σιδήρου ( 5000 π.Χ. - 750π.Χ.).
Gold jewelry from the graves of the Kastas tumulus, which lies in the Amphipolis archaeological site.
Χρυσά κοσμήματα από τους τάφους του τύμβου Καστά, ο οποίος βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.
The Roman era is about Amphipolis another period of prosperity, in the context of the rulers of the Romans, as shown by the monumental buildings with mosaics and sculptures, pottery and minor arts that have come to light.
Η ρωμαϊκή εποχή είναι για την Αμφίπολη άλλη μια περίοδος ακμής, μέσα στα πλαίσια της κοσμοκρατορίας των Ρωμαίων, όπως φαίνεται από τα μνημειακά κτίρια με ψηφιδωτά δάπεδα και τα έργα γλυπτικής, αγγειοπλαστικής και μικροτεχνίας που έχουν έρθει στο φως.
Τhe most important exhibits of the Museum are: Seal and figurines of the Neolithic period (6000-3000 BC) from the prehistoric settlement on a hill adjacent to the ancient city.
Τα σπουδαιότερα εκθέματα του Μουσείου είναι: Σφραγίδα και ειδώλια της Νεολιθικής περιόδου (6000-3000 π.Χ.) από τον προϊστορικό οικισμό στο λόφο δίπλα στην αρχαία πόλη.
Moving on to the exhibits of the Roman and Byzantine periods, there are two mural paintings from the Roman house and a capital with rams’ heads carved in relief.
Προχωρώντας προς τα εκθέματα της ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου, υπάρχουν δύο τοιχογραφίες από τη ρωμαϊκή οικία και ένα κεφάλαιο με τα κεφάλια κριαριών ανάγλυφα.
In the necropolis outside the city walls were buried according to their financial comfort and social status are the dead in tombs of various types. The offerings of these tombs, vases, figurines, weapons, jewelry, are impressive in wealth and art.
Στις νεκροπόλεις έξω από τα τείχη της πόλης θάβονταν ανάλογα με την οικονομική τους άνεση και την κοινωνική τους θέση οι νεκροί, σε τάφους διαφόρων τύπων. Τα κτερίσματα αυτών των τάφων, αγγεία, ειδώλια, όπλα, κοσμήματα, είναι εντυπωσιακά σε πλούτο και τέχνη.
Head of Aphrodite. Roman copy of a Greek original of the 4th century BC.
Κεφαλή της Αφροδίτης. Ρωμαϊκό αντίγραφο ενός ελληνικού πρωτότυπου του 4ου π.Χ. αιώνα.
The intense public and private life of Amphipolis is reflected in the rich series of coins, production of local workshops, pottery, terracotta works, sculpture and miniatures.
Η έντονη δημόσια και ιδιωτική ζωή της Αμφίπολης αντικατοπτρίζεται στις πλούσιες σειρές των νομισμάτων της, την παραγωγή των τοπικών εργαστηρίων, αγγείων, έργων κοροπλαστικής, γλυπτικής και μικροτεχνίας.
Kiki and Giannis Xipolitos, totally impressed by the rich and unique findings of the museum.
Η Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος, πολύ εντυπωσιασμένοι με τα πλούσια και μοναδικά ευρήματα του μουσείου.
Many findings from the Ancient City of Amphipolis were discovered by Greek Archaeologist Dimitris Lazarides.
Πολλά αντικείμενα της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης ανακαλύφθηκαν από τον Έλληνα αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη.
In the small living room of the museum one can find information on the recent history of the place and a time for the archaeological research in the region.
Στο μικρό σαλόνι του Μουσείου μπορεί κανείς να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη νεότερη ιστορία του τόπου και ένα χρονικό για την αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.
The idea of the Archaeological Museum of Amphipolis originated by the distinguished archaeologist Dimitris Lazaridis.The Museum is the result of the long efforts by him.
Η ιδέα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αμφίπολης ξεκίνησε από το διακεκριμένο αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη. Το Μουσείο είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς προσπάθειας του.
The bust of the archaeologist Dimitris Lazarides who offered so many things through his exceptional work, excavations and much more.
Η προτομή του αρχαιολόγου Δημήτρη Λαζαρίδη, ο οποίος πρόσφερε τόσα πολλά με την εξαιρετική δουλειά, τις ανασκαφές του και όχι μόνο. 
In ‘50s, the archeologist Dimitris Lazarides began excavations in the site, and over the decades that followed discovered an extensive array of artifacts.
Τη δεκαετία του ‘50 ο αρχαιολόγος Δημήτρης Λαζαρίδης άρχισε ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο και με τα χρόνια ανακάλυψε μια εκτενή σειρά από αντικείμενα.
Our tour guide ready to show us the various exhibits outside the Museum including the grave of Spartan general Vrasidas.
Η ξεναγός μου, έτοιμη να μας δείξει και τα διάφορα εκθέματα έξω από το Μουσείο, συμπεριλαμβανομένου και του τάφου του Σπαρτιάτη στρατηγού Βρασίδα.
This is supposed to be the Spartan general Vrasidas grave. It is considered that he was buried here.Vrasidas managed in 422 B.C to occupy the important and wealthy city of Amphipolis. During the Battle of Amphipolis, Vrasidas and six more Spartans were killed, but Athenians, under the commands of general Kleon, lost the battle and 600 soldiers.
Αυτός εικάζεται ότι είναι ο τάφος του Σπαρτιάτη στρατηγού Βρασίδα. Ο Βρασίδας κατάφερε το 422 π.Χ. να καταλάβει τη σημαντική και πλούσια πόλη της Αμφίπολης. Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Αμφίπολης, ο Βρασίδας και έξι ακόμα Σπαρτιάτες σκοτώθηκαν, αλλά οι Αθηναίοι, υπό τις εντολές του στρατηγού Κλέωνα, έχασαν τη μάχη και 600 στρατιώτες.
The Roman period (mosaics from a Roman house and from excavations in the local cemetery).
Η Ρωμαϊκή περίοδο (ψηφιδωτά από ένα ρωμαϊκό σπίτι και από τις ανασκαφές στο νεκροταφείο του χωριού).
The museum is housed in a new building that was completed in 1995 and has a substantial collection of various items.
Το μουσείο στεγάζεται σε ένα νέο κτίριο που ολοκληρώθηκε το 1995 και διαθέτει αξιόλογες συλλογές από αντικείμενα.

Our capable and well informed tour guide helped us a lot in the pretty and interesting tour of the Museum.
Η ικανή και καλή ενημερωμένη ξεναγός μας, μας βοήθησε πάρα πολύ στην ωραία και ενδιαφέρουσα ξενάγηση του Μουσείου.

2 comments:

anagnostria said...

Στα ίδια μέρη ταξίδεψα κι εγώ φέτος, αγαπητέ φοίβο, αλλά η δική σου περιγραφή, πολύ λεπτομερέστερη, και οι άφθονες και πολύ ωραίες φωτογραφίες μ' έκαναν να ξαναπεριηγηθώ τα καταπληκτικά αυτά μέρη. Μπράβο, συγχαρητήρια.

Phivos Nicolaides said...

@anagnostria
Ευχαριστώ πολύ Κίκα με τα όμορφα και ενθαρρυντικά σου πάντα λόγια!