Wednesday, June 29, 2016

Kavala - Greece

The Lady of the North    -    Η Αρχόντισσα του Βορρά

Amphitheatrical Kavala with its long and storied history. 
Αμφιθεατρική Καβάλα με μακρά και χιλιοτραγουδισμένη ιστορία. 
Kavala balances its modern urban spaces with beautiful beaches lush green hinterlands.
Η Καβάλας ισορροπεί το σύγχρονο αστικό τοπίο με τις όμορφες παραλίες και την καταπράσινη ενδοχώρα.
The city of Kavala will undoubtedly never fail to charm you! 
Είναι σίγουρο ότι η πόλη της Καβάλας δεν θα αποτύχει ποτέ, για να σας γοητεύσει!
The charm of the place.    -    Η γλυκύτητα του τόπου.

An amazing place to be.    -       Ένας υπέροχος τόπος για να βρεθείς.


Happy to be in another beautiful part of magnificent Greece!
Χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε μια ακόμη όμορφη γωνιά, της απίθανης Ελλάδας!
Kavala is a city in northern Greece, the principal seaport of eastern Macedonia and the capital of Kavala regional unit.
Η Καβάλα είναι μια πόλη στη βόρεια Ελλάδα, το κύριο λιμάνι της Ανατολικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Situated on the Bay of Kavala across from the island of Thasos, the northern Greece city of Kavala is the principal seaport of eastern Macedonia and capital of the Kavala prefecture.
Βρίσκεται στον κόλπο της Καβάλας απέναντι από το νησί της Θάσου, είναι το κύριο λιμάνι της Ανατολικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του νομού Καβάλας.

Kavala city, is amphitheatrically built on the slopes of Mt. Symvolo forming one of the most picturesque cities in Greece.
Η Καβάλα είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού Σύμβολο σχηματίζοντας μια από τις πιο γραφικές πόλεις στην Ελλάδα.

Kavala's lovely waterfront is home to modern buildings and tavernas.
Στην όμορφη προκυμαία της Καβάλας υπάρχουν μοντέρνα κτίρια και ταβέρνες.

Fishing boats cast their reflection on the azure waters of the Aegean Sea. 
Tα αλιευτικά σκάφη δημιουργούν ωραίους αντικατοπτρισμούς στα γαλανά νερά του Αιγαίου.
The Castle of Kavala dominates the top of the peninsula, where the Old City was built. Since the Byzantine period, repeated reconstruction works and fortification repairs were made by the Byzantines, Venetians and Turks.
Το κάστρο της Καβάλας δεσπόζει στην κορυφή της χερσονήσου, όπου χτίστηκε η Παλιά Πόλη. Από τη Βυζαντινή περίοδο, επαναλαμβανόμενες εργασίες ανακατασκευής και επισκευές οχύρωση έγιναν από τους Βυζαντινούς, Ενετούς και τους Τούρκους.

One of the most striking features of Kavala image is the citadel. As stands on top of the Panagia peninsula captivates the visitor's gaze wherever they appear at the town of Kavala, either by sea or by land.
Ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της εικόνας της Καβάλας είναι η ακρόπολή της. Καθώς ορθώνεται στην κορυφή της χερσονήσου, της Παναγίας καθηλώνει το βλέμμα του επισκέπτη από όπου κι αν προσέρχεται στην πόλη της Καβάλας, είτε από την θάλασσα, είτε από τη στεριά.

Rita Marcou, Popi Pandeli and Popi Nicolaides discovering the magnificent city of Kavala with its rich culture and long history.
Η Ρίτα Μάρκου, Πόπη Παντελή και Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτουν την υπέροχη πόλη με την πλούσια πολιτιστική παράδοση και μακρά ιστορία.

The Acropolis was built by the Ottomans between 1425 and 1530 on the ruins of a byzantine castle.
Η ακρόπολη που βλέπετε σήμερα κατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς πάνω στα ερείπια βυζαντινού κάστρου σε δυο φάσεις: το 1425 και το 1530.

Rita Marcou enjoys magnificent views with the backgroung of the Castle, the Acropolis, the Imaret and the old neighbourhood.
Η Ρίτα Μάρκου απολαμβάνει την υπέροχη θέα, της περιοχής με φόντο το κάστρο, την ακρόπολη και την παλιά συνοικία της πόλης.

Kavala is one of the largest cities of Northern Greece (it has a population of approximately 85.000 inhabitants).
Η Καβάλα είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας (έχει πληθυσμό  85.000 περίπου κατοίκους). 

Popi Pandeli with background the initial city’s core of Panayia neighbourhood, which has been uninterruptedly inhabited since the 7th century BC. 
Η Πόπη Παντελή με φόντο τον αρχικό πυρήνα της πόλης, τη συνοικία της Παναγίας που κατοικείται σχεδόν αδιάκοπα από τον 7ο π.Χ. αιώνα.
Imaret is an impressive building erected by Mehmet Ali (1769-1849) as a donation to its native town.
Το Ιμαρέτ, το τεράστιο οικοδόμημα που ίδρυσε ο Μεχμέτ Αλή πασάς (ή Μοχάμεντ Άλι) το 1817 στη γενέθλια πόλη του έχει ιδιαίτερη γοητεία και μακρόχρονη ιστορία.

Located on the west side of the Old Town, this classic example of Islamic architecture from the late-Ottoman Era is among the last of its kind built during this period, and the only one that has survived nearly intact.
Βρίσκεται στη δυτική πλευρά της παλιάς πόλης. Κλασικό δείγμα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής από τα τέλη, της οθωμανικής εποχής είναι από τα τελευταία του είδους της που χτίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και το μόνο που έχει διασωθεί σχεδόν ανέπαφο.

The founder of the last Egyptian dynasty, Mehmet Ali, built its largest part between 1817-21. Partially demolished in 1931 and abandoned in 1967, it has since been restored and converted into a luxury hotel.
Ο ιδρυτής της τελευταίας αιγυπτιακής δυναστείας, Μεχμέτ Αλί, έχτισε το μεγαλύτερο μέρος του μεταξύ 1817-1821. Κατεδαφίστηκε μερικώς το 1931 και εγκαταλείφθηκε το 1967. Από τότε έχει αναπαλαιωθεί και μετατραπεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Its strategic and economic importance over the centuries is attributed to its strategic position in Via Egnatia, which traversed the city connecting East and West, to its port and to the natural fortification of the peninsula, on which the old city was built.
Τη στρατηγική και οικονομική σημασία της στο πέρασμα των αιώνων την οφείλει κυρίως στη θέση της – σταθμός για τους θαλάσσιους δρόμους της περιοχής–, στην Εγνατία οδό που περνούσε και από εδώ, συνδέοντας την Ανατολή με τη Δύση, στο λιμάνι της και στη φυσική οχύρωση της χερσονήσου όπου ήταν κτισμένη η παλιά πόλη.

In Antiquity the name of the city was Neapolis ('new city', like many Greek colonies). During the Middle Ages it was devoutly renamed Christoupolis ('city of Christ').
Στην αρχαιότητα το όνομα της πόλης ήταν Νεάπολης ( «νέα πόλη», όπως και πολλές ελληνικές αποικίες). Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα μετονομάστηκε σε Χριστούπολη («πόλη του Χριστού»).

The etymology of the modern name of the city is disputed. There are some explanations, either from the Italian cavallo (=horse), or from the Hebrew Kabbalah due to the large Jewish population of the city.
Η ετυμολογία της σύγχρονης ονομασίας, της πόλης αμφισβητείται. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, είτε από την ιταλική Cavallo (= άλογο), ή από την Hebrew Kabbalah λόγω του μεγάλου εβραϊκού πληθυσμού της πόλης.

The landmark of the Old City is the Mohamed Ali square, dominated by its statue, situated between the “konaki” (his house built at the end of the 18th century) and the church of Panayia.
Κομβικό σημείο στην παλιά πόλη είναι η πλατεία του Μωχάμετ Αλή. Στο κέντρο υψώνεται το άγαλμά του, ανάμεσα στο σπίτι του και στην εκκλησία της Παναγίας.

Today, the modern city of Kavala boasts a unique character reflecting its recent past; the city's Neo-Classical mansions, large tobacco warehouses and Tobacco Museum evoke this era of prosperity.
Σήμερα, η σύγχρονη πόλη της Καβάλας διαθέτει ένα μοναδικό χαρακτήρα που αντικατοπτρίζει το πρόσφατο παρελθόν της. Νεοκλασική αρχοντικά, της πόλης, μεγάλες καπναποθήκες και το Μουσείο Καπνού θυμίζουν την εποχή αυτή, της ευημερίας.


Pretty daily images of the city. - Καθημερινές, όμορφες εικόνες της πόλης.


Charming, romantic, and adventurous, delicious Kavala!

Όμορφη, ρομαντική γεμάτη περιπέτεια, γλυκιά Καβάλα!

Between yesterday and today Kavala lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η Καβάλα ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό της χαρακτήρα.

The city’s breeze sweeps through its historic buildings, which perfectly reflect the city’s modern character.
H αύρα της πόλης διαπερνά τα ιστορικά κτίρια της, τα οποία αντικατοπτρίζουν απόλυτα το σύγχρονο χαρακτήρα της.

Inhabited continuously from the 7th century the district of Our Lady is the original historic core of the city of Kavala.
Κατοικημένη αδιάκοπα από τον 7ο π.Χ. αιώνα η συνοικία της Παναγίας αποτελεί τον αρχικό ιστορικό πυρήνα της πόλης της Καβάλας.

On this rocky promontory founded the city with three names of (Neapolis, Christoupolis, Kavala) crossed the centuries of history. 
Πάνω σ’ αυτό το βραχώδες ακρωτήρι θεμελιώθηκε η πόλη που με τα τρία ονόματά της (Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα) διέσχισε τους αιώνες της ιστορίας της. 
Kavala features an eclectic blend of ancient and modern landmarks, mansions and districts highlighted by inlets, capes, harbours and idyllic beaches.
Η Καβάλα διαθέτει ένα εκλεκτικό μείγμα από αρχαία και σύγχρονα αξιοθέατα, αρχοντικά και περιοχές που τονίζονται από τα ακρωτήρια, λιμάνια και τις ειδυλλιακές παραλίες.

It is situated on the Bay of Kavala, across from the island of Thasos and located on the Egnatia motorway, (160 kilometres (99 miles) west το Thessaloniki .
Βρίσκεται στον κόλπο της Καβάλας, απέναντι από το νησί της Θάσου στην Εγνατία Οδό. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 160 χιλιόμετρα (99 μίλια) δυτικά.

A lovely meeting place with old, good friends, Evgenia & Petros Alexandritis, sharing pleasant and joyful time all together.
Ένας υπέροχος τόπος συνάντησης με παλιούς, καλούς φίλους, την Ευγενία & Πέτρο Αλεξανδρίδη, χαρούμενοι κι ευχαριστημένοι όλοι μαζί.

Evgenia & Petros Alexandridis, Popi and Phivos Nicolaides are excited to meet again after last summer!
Η Ευγενία & Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης χαρούμενοι που ξανασυναντήθηκαν μαζί μετά από ένα χρόνο!

Kavala boasts a unique character reflecting its recent past: neoclassical mansions and big tobacco warehouses evoke the memory of a distant past when a wealthy bourgeoisie was dominating the city.
Η Καβάλα αποπνέει μια αύρα ιδιαίτερη, που οφείλεται στο πρόσφατο παρελθόν της: τα νεοκλασικά κτίρια που έχουν απομείνει και οι μεγάλες καπναποθήκες διατηρούν την ανάμνηση μιας ακμαίας μεγαλοαστικής και αστικής τάξης.

The city’s most popular meeting point is Eleftherias Square while the most buzzing point is Megalou Alexandrou Pedestrian Street featuring chic shops, cafes, bars as well as a tobacco warehouse that has been transformed into a shopping center.
Επίκεντρο της καθημερινής ζωής στην Καβάλα είναι η πλατεία Ελευθερίας. Tο πιο πολύβουο σημείο είναι ο πεζόδρομος της Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα πολυάριθμα μαγαζιά, τα καφέ-μπαρ και την καπναποθήκη που έγινε εμπορικό κέντρο, όπως και η εμπορική οδός Ομονοίας.

At the cobblestoned, lined with palm trees port, stand one next to another modern buildings and fish tavernas, while fish boats cast their reflection on azure waters. (In the photo: Meeting with our old and good friends Yvoni Konstantopoulou & Demetris Stylianidis)
Χαρακτηριστικό είναι και το λιμάνι με τους φοίνικες και τους παλιούς κυβόλιθους όπου συνυπάρχουν τα σύγχρονα κτίρια, οι ψαροταβέρνες και οι βάρκες των ψαράδων. (Στη φωτογραφία με τους παλιούς, καλούς μας φίλους Υβόνη Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Στυλιανίδης).

Phivos Nicolaides, Yvoni Konstantopoulou, Popi Nicolaides, Rita Marcou and Demetris Stylianidis enjoy a reunion after some years past!
Φοίβος Νικολαΐδης, Υβόννη Κωνσταντοπούλου, Πόπη Νικολαΐδου, Ρίτα Μάρκου και Δημήτρης Στυλιανίδης, ξανά μαζί, ύστερα από μερικά χρόνια!

Today, its shape might have changed but it retains all the splendour of the past. It is no coincidence that famous sightseers have named Kavala “Lady of the North”.
Σήμερα, το σχήμα της μπορεί να έχει αλλάξει, αλλά διατηρεί όλη την αίγλη, του παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι περίφημοι περιηγητές έχουν ονομάσει την Καβάλα ως «Αρχόντισσα του Βορρά».

Constantine Kanaris (1793 – 1877) was a Greek Prime Minister, admiral and politician who in his youth was a freedom fighter in the Greek War of Independence.
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης (1793 ή 1795 - 1877), Πρωθυπουργός, ναύαρχος και πολιτικός, ο οποίος στα νιάτα του υπήρξε αγωνιστής, της ελευθερίας στην Ελληνική Επανάσταση.

Close to Eleftherias square lies the old scenic neighborhood of Agios Nikolaos, where also the homonymous church – a former mosque- is situated.
Kοντά στην πλατεία Ελευθερίας υπάρχει η παλιά γειτονιά του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα δείτε και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που ήταν παλιό τζαμί.

On the relics of an ancient pillar one can see what, according to tradition, is supposed to be Apostle Paul’s footprint, left there from the time that he first visited Macedonia.
Εξωτερικά υπάρχει ψηφιδωτή παράσταση και πίσω της ένα μνημείο και υπολείμματα από βάση κίονα: Σύμφωνα με την παράδοση επάνω του υπάρχει αποτύπωμα από το πρώτο πάτημα του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία.


George Pamboris in front of Apostle Paul's footprint.
Ο Γιώργος Παμπόρης μπροστά στο βήμα του Αποστόλου Παύλου.

This renowned aqueduct was constructed during the Byzantine Era in 1550, and repaired in the 19th century by Mehmet Ali to serve the water supply needs of the city. 
Αυτό το διάσημο υδραγωγείο κατασκευάστηκε κατά τη Βυζαντινή Εποχή το 1550, και επισκευάστηκε τον 19ο αιώνα από τον Μεχμέτ Αλή για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης.

Kamares, meaning arches, is the trademark of Kavala and a listed monument. 

Είναι το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Καβάλας, κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο.

Its monumental construction is 171 feet (52 metres) in height, and consists of 60 arches. Kamares.
Το Παλιό υδραγωγείο με τις Καμάρες του, είναι μια μνημειακή κατασκευή 171 πόδια (52 μέτρα) ύψος, και αποτελείται από 60 αψίδες.

It is actually an aqueduct built in 1550 by the Sultan Suleiman II, the Magnificent and repaired in the 19th century by Mehmet Ali to serve the water supply needs of the City.
Αποτελούν τμήμα ενός μεγάλου συστήματος ύδρευσης του τότε άνυδρου βράχου της Παναγίας, όπου ήταν κτισμένη η αρχαία και μεσαιωνική πόλη.

In the “Mecca of tobacco” as Kavala was named in the past, thousands of tobacco workers, male and female, earned their living. Their faces will remain alive for all eternity thanks to the black and white photos adorning the walls of the city’s Tobacco Museum.
Στην αλλοτινή «Μέκκα του καπνού» όπως ονομαζόταν η Καβάλα εργάστηκαν χιλιάδες καπνεργάτες –άντρες και γυναίκες– οι μορφές των οποίων μοιάζει να ζουν για πάντα στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του μουσείου καπνού της πόλης.

The tobacco cultivation started in Kavala at the beginning of the 19th century forming an indispensable part of the city’s history for over 150 years, as well as the reason for the city to be wealthy and prosperous.
Η καλλιέργεια του καπνού άρχισε στην περιοχή της Καβάλας από τις αρχές του 19ου αι. και για περισσότερο από 150 χρόνια συνδέθηκε με την ιστορία και την εξέλιξή της. O καπνός οδήγησε την πόλη στην ευημερία, αλλά και στην παρακμή μετά τη 10ετία του 1930.

From 1918 onwards operated in Kavala around 50 tobacco companies while the 160 tobacco warehouses engaged half of the country’s tobacco workers (around 14.000).
Την εποχή της ακμής, της εμπορίας του καπνού, μετά το 1918, στην Καβάλα δραστηριοποιούνταν περίπου 50 καπνεμπορικές εταιρείες και στις 160 καπναποθήκες δούλευε το μισό καπνεργατικό δυναμικό της χώρας, γύρω στους 14.000 εργάτες.

The most important sights in Panayia district are the Castle, the Acropolis, the Imaret and the old Lighthouse at the end of Theodorou Pavlidou str., beneath which the rocks of Panayia are situated.
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην περιοχή της Παναγίας είναι το κάστρο και η ακρόπολη, το Ιμαρέτ και ο παλιός φάρος στο τέρμα του δρόμου, της οδού Θεοδώρου Πουλίδου κάτω από τον οποίο υπάρχουν τα βράχια της Παναγίας.

A tour around the Mohamed Ali Street will lead you to the oldest district of the city, where you will have the chance to enjoy old architecture.
Η περιήγηση από την οδό Μωχάμετ Άλι θα σας φέρει μέσα στην παλιά συνοικία και θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε παλιά αρχιτεκτονική.

It is also the birthplace of Mehmet Ali, founder of the last Egyptian dynasty, and the house in which he was born is still standing in the Old Town Square, near a bronze equestrian statue erected in 1934. This beautiful “konaki” is based on traditional Macedonian architecture and comprises two floors. It is the property of Egypt.
Η Καβάλα είναι επίσης η γενέτειρα του Μεχμέτ Αλή, ιδρυτή της τελευταίας αιγυπτιακής δυναστείας, και το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε στέκεται ακόμα στην πλατεία της Παλιάς Πόλης, κοντά σε ένα χάλκινο έφιππο ανδριάντα που έχει ανεγερθεί το 1934. Αυτό το όμορφο "Κονάκι" βασίζεται στην παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική και αποτελείται από δύο ορόφους. Είναι ιδιοκτησία της Αιγύπτου.

Popi Pandeli, Popi Nicolaides and Rita Marcou in front ot the bronze equestrian statue 
of Mehmet Ali.
Η Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου και Ρίτα Μάρκου μπροστά στο μπρούτζινι άγαλμα του Μεχμέτ Αλή, ιδρυτή της τελευταίας αιγυπτιακής δυναστείας.

Mehmet Ali, the founder of a dynasty that ruled Egypt, was born in Kavala in 1769. His house has been preserved as a museum.
Μεχμέτ Αλί, ο ιδρυτής της δυναστείας που κυβέρνησε την Αίγυπτο, γεννήθηκε στην Καβάλα το 1769. Το σπίτι του διατηρείται ως μουσείο.

The church of Panayia, built in 1965 on the ruins of an older post-Byzantine three-aisled basilica.
Η εκκλησία της Παναγίας κτίστηκε μετά το 1965 πάνω σε παλιότερη μεταβυζαντινή τρίκλιτη βασιλική.


The church of Panayia on the hill from another angle.

Η εκκλησία της Παναγίας στο λόφο από μια άλλη γωνία.

A gorgeous historic building which was restored in the old part of the city.
Ένα υπέροχο, ιστορικό κτίριο το οποίο αναπαλαιώθηκε στην παλιά συνοικία της πόλης.

Its nickname is "The cyan city".

To ψευδώνυμο της είναι «Η γαλάζια πόλη».


Visitors exploring the old fortress and discovering its amazing secrets...
Επισκέπτες εξερευνώντας το παλιό φρούριο και ανακαλύπτοντας τα μοναδικά μυστικά του...
Rita Macou enjoying the warm welcome and gracious hospitality extended to us in one way or another.
Η Ρίτα Μάρκου απολαμβάνει τη θερμή υποδοχή και την ευγενική φιλοξενία που εκδηλώθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Theodoros Kolokotronis was a Greek general and the pre-eminent leader of the Greek War of Independence against the Ottoman Empire.
Η προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του κατ 'εξοχήν ηγέτη της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

The City Hall (1890), the former residence of the Hungarian tobacco trader Pierre Herzog. One of the most impressive buildings of the city and architecturally. It houses the municipality of Kavala since 1937.
Το κτίριο του Δημαρχείου 
 χτίστηκε το 1890 από Ούγγρο έμπορα καπνού. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης και αρχιτεκτονικά "ξένα" σε κάθε άλλη δομή. Στεγάζει το Δήμο Καβάλας από το 1937.
One of the most beautiful and tourist streets in Kavala is the “Cyprus Street next to the Municipality building!
Ένας από τους πιο όμορφους και τουριστικούς δρόμους στην Καβάλα είναι η «Οδός Κύπρου»!

Yvoni Konstantopoulou poses in front of one of the many beautiful city graffities.
Η Υβόννη Κωνσταντοπούλου μπροστά από ένα από τα πολλά και όμορφα γκράφιτι της πόλης.

Beautiful and charming Kavala we love you 19.6.2016.

Όμορφη και γοητευτική Καβάλα, σ' αγαπάμε 19.6.2016.


No comments: