Thursday, June 2, 2016

Panayia Podithou church, Galata village - Cyprus

Beauties of Cyprus
Dramatic depictions of the Crucifixion and the Virgin are the most striking feature of this small 16th- century church, surrounded by field and woodland.
Δραματικές παραστάσεις της Σταύρωσης και της Παναγίας είναι το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό σ’ αυτό το μικρό εκκλησάκι του 16ου αιώνα, που περιβάλλεται από χωράφια και δασικές εκτάσεις.
Situated near the village of Galata, the church until the mid-20th century served as a monastery and was built in 1502 with the donation of Demetre de Coron and his wife Helen.
Βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαλάτα. Το εκκλησάκι μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα λειτούργησε ως μοναστήρι και κτίστηκε το 1502 με τη δωρεά του Δημητρίου ντε Κορόν και της συζύγου του Ελένης.
Από το 1985 περιλαμβάνεται, μαζί με εννέα άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
In 1985 it was inscribed on the UNESCO World Heritage List which includes nine other painted Byzantine churches of the Troodos range.
Travelling on the Nicosia-Troodos tourist road and entering the Galata community, in your right you face the "Panagia of Podithou" church.
Ταξιδεύοντας στον τουριστικό δρόμο Λευκωσίας-Τροόδους και εισερχόμενοι στο χωριό Γαλάτα, στα δεξιά σας βρίσκεται η εκκλησία της «Παναγία της Ποδίθου».
The "Panagia Eleousa" church (Blessed Virgin Mary, the all-merciful), known as "Panagia Podithou", is what remained form a small Monastery that today does not exist.
Η «Παναγία Ελεούσα» εκκλησία (Παναγία, το all-φιλεύσπλαχνος), γνωστή και ως «Παναγία της Ποδίθου", είναι ό, τι απέμεινε από ένα μικρό μοναστήρι που δεν υπάρχει σήμερα.
The church of Panagia Podithou is is built in a narrow and fertile valley of the river Klarios/Karkotis, a few hundred meters to the north of the village of Galata.
Η εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου ή Ποδύθου είναι κτισμένη μέσα σε μια στενή και εύφορη κοιλάδα του ποταμού Κλάριου/Καρκώτη, μερικές εκατοντάδες μέτρα βορείως του χωριού Γαλάτα.
Our tour guide Jeannette Krzentz leading us and showing us the way to the next stop which is so interesting.
Η ξεναγός μας Τζιανέτ Κρζεντζ, οδηγώντας μας και δείχνοντας μας το δρόμο στον επόμενο σταθμό που είναι εξίσου τόσο ενδιαφέρον.
On the way to the church, Jeannette Krzentz explains to us that Panagia Podithou used to be the katholicon (monastery church) of a monastery bearing the same name.
Στο δρόμο για την εκκλησία, η Τζιανέτ Κρζεντζ, μας εξηγεί ότι πρόκειται για το καθολικό μικρής ομώνυμης Μονής (εκκλησία του μοναστηριού) που φέρει το ίδιο όνομα.

The monastery functioned until the beginning of the 19th century but like many other monasteries of the island it then fell into decline and was finally abandoned after the tragic events of 1821 when the Archbishop and other notables were executed following the Greek revolution.
Η μονή λειτουργούσε μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, παρήκμασε όμως και εγκαταλείφθηκε, όπως και πολλά άλλα μοναστήρια, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1821.
Some of the scenes in this church are considered to be the best examples of the 'Italobyzantine' style of painting, which appeared and spread throughout the island during the period of Venetian domination. It combines Byzantine and Italian Renaissance elements.
Μερικές από τις παραστάσεις της Παναγίας της Ποδίθου θεωρούνται από τα καλύτερα δείγματα της «Ιταλο-Βυζαντινής» τεχνοτροπίας, η οποία εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε στο νησί με την ενετοκρατία. Η τεχνοτροπία αυτή συνδυάζει βυζαντινά στοιχεία με αντίστοιχα της ιταλικής τέχνης της Αναγέννησης.
Contemporary to the wall-paintings of 1502 is the wood-carved iconostasis, re-gilded in 1783, as well as a lectern.
Σύγχρονο με τις τοιχογραφίες του 1502 είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο που επιχρυσώθηκε ξανά στα 1783, καθώς και ένα αναλόγιο.
The iconostasis is one of the earlier examples of this type that appeared in many Greek lands that were under the influence of Venice, in the beginning of 16th century and it consists of late Gothic and Renaissance elements.
Το τέμπλο αποτελεί ένα από τα πρωϊμότερα δείγματα του συγκεκριμένου τύπου που εμφανίζεται σε πολλές ελληνικές περιοχές, υπό την επίδραση της Βενετίας, στις αρχές του 16ου αιώνα και φέρει υστερογοτθικά και αναγεννησιακά στοιχεία.
Some of the scenes in this church are considered to be the best examples of the 'Italobyzantine' style of painting, which appeared and spread throughout the island during the period of Venetian domination.
Μερικές από τις σκηνές σε αυτή την εκκλησία θεωρούνται τα καλύτερα δείγματα του «Ιταλο-Βυζαντινής» 
στυλ ζωγραφικής, η οποία εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε σε όλο το νησί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας.
Only the figures of the Apostles Peter and Paul, on the north and south walls respectively, date to the 17th century.
Στο 17ο αιώνα χρονολογούνται μόνο οι τοιχογραφίες που απεικονίζουν τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, στο βόρειο και νότιο τοίχο αντίστοιχα.
Tour guide Jeannette Krzentz explaining to the group that the Italo-Byzantine interior was never finished, yet is worth a visit for its expressive depiction of the Crucifixion.
Η ξεναγός Τζιανέτ Κρζεντζ εξηγεί στην ομάδα ότι η Ιταλο-Βυζαντινή εσωτερική διακόσμηση δεν τελείωσε ποτέ, αλλά αξίζει μια επίσκεψη για την εκφραστική απεικόνιση της Σταύρωσης.
The building is single-aisled with a steep-pitched timber roof. A later portico surrounds the three sides of the church. The roof shelters both the church and the portico and it is covered with flat tiles.
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, πρόκειται για ένα μονόχωρο ξυλόστεγο ναό με ορθογώνια κάτοψη. Στις τρεις του πλευρές περιβάλλεται από στοά που προστέθηκε αργότερα. Η δίριχτη στέγη, στρωμένη με αγκιστρωτά κεραμίδια, καλύπτει τόσο την εκκλησία όσο και τη στοά.
In the central part of Cyprus, in the mountains of the Troodos range, some of the most important monuments of the history of Byzantine painting have survived. 
Στο κεντρικό τμήμα της Κύπρου, στα βουνά της οροσειράς του Τροόδους, υπάρχουν μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της ιστορίας της βυζαντινής ζωγραφικής. 
UNESCO has included the church of "Panagia Podithou" amongst the 10 Byzantine churches of Cyprus that were deemed to be of particular importance and were included in the list of World cultural heritage.
Η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει συμπεριλάβει την εκκλησία της «Παναγίας της Ποδίθου» μεταξύ των 10 βυζαντινών εκκλησιών της Κύπρου, που κρίθηκαν ιδιαίτερης σημασίας και συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
An amazing place to visit and enjoy the landscape and the history.
Ένας καταπληκτικός τόπος για να επισκεφτείς, να χαρείς το τοπίο και την ιστορία.
Strolling to the small road leading to the church. As we were told, around 1850 the monk Sophronios established Galata's first primary school in the monastic buildings.
Περπατώντας στο μικρό δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία. Όπως μάθαμε, γύρω στα 1850, στη μονή ιδρύθηκε το πρώτο δημοτικό σχολείο της Γαλάτας από τον ιερομόναχο Σωφρόνιο.
Pure and unquestionable green beauty.
Αγνή και αδιαμφισβήτητη πράσινη ομορφιά.
A photography lover has the opportunity to take some shots of the amazing suroundings and the rich green.
Μια λάτρης της φωτογραφίας έχει την ευκαιρία να τραβήξει μερικές φωτογραφίες από τα καταπληκτικά τοπία και το πλούσιο πράσινο.

The building is single-aisled with a steep-pitched timber roof. A later portico surrounds the three sides of the church. The roof shelters both the church and the portico and it is covered with flat tiles.
Το κτίριο είναι μονόκλιτη με μια απότομη-δίρριχτη ξύλινη στέγη. Μια μεταγενέστερη στοά περιβάλλει τις τρεις πλευρές του ναού. Η στέγη τόσο της εκκλησίας όσο και της στοάς είναι καλυμμένη με επίπεδα κεραμίδια.
Tour guide Jeannette Krzentz very informative and absolutely professional explained to us in every detail the whole story of the church.
Η ξεναγός Τζιανέτ Κρζεντζ, η οποία ήταν πολύ έμπειρη, άκρως κατατοπιστική και επαγγελματίας, μας εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία της εκκλησίας.
The donor is depicted as an old man with his Greek wife, offering to the Virgin Mary a model of the church. It is obvious that he is a hellenised Frank who follows the orthodox rites and speaks the Greek language.
Ο δωρητής απεικονίζεται μεγάλος σε ηλικία, να προσφέρει 
στην Παναγία με την Ελληνίδα σύζυγό του ένα μοντέλο της εκκλησίας. 

1 comment:

Ola said...

A nice place for a stroll😀