Saturday, November 12, 2016

Athens - Greece

Athens is the oldest city in Europe
Η Αθήνα είναι η παλαιότερη πόλη της Ευρώπης
Part I'  -  Μέρος Ι' 

It is widely referred to as the cradle of Western civilization and the birthplace of democracy.
Αναφέρεται ευρέως ως το λίκνο του Δυτικού πολιτισμού και η γενέτειρα της δημοκρατίας.

The Acropolis in Athens is one of the world’s most important architectural, historic and cultural treasures.
Η Ακρόπολη στην Αθήνα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχιτεκτονικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς του κόσμου.
 
Millions of tourists from all over the world travel to Athens to visit the glorious place every year.
Εκατομμύρια τουρίστες απ΄ όλο τον κόσμο, κάθε χρόνο ταξιδεύουν στην Αθήνα για να επισκεφθούν τον ένδοξο αυτό χώρο.

The Odeon of Herodes Atticus is a stone theatre structure located on the southwest slope of the Acropolis of Athens.
Το αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής περιόδου, του Ηρώδου του Αττικού (Ηρώδειο) είναι πέτρινο θέατρο που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών.

Lygia & Grigoris Maliotis at the Odeon of Herodes Atticus, under Acropolis, with the glorious past and the achievement of the Ancient Athenians.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης στο Ηρώδειο κάτω από την Ακρόπολη με το ένδοξο παρελθόν και τα επιτεύγματα των Αρχαίων Αθηναίων.

The National Library, the Academy and the University form part of the so-called "Neoclassical Trilogy"of the City of Athens. The buildings are considered to be characteristic samples of mature Neoclassicism.
Η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο αποτελούν μέρος της λεγόμενης Νεοκλασικής Τριλογίας", του Δήμου Αθηναίων. Τα κτίρια θεωρούνται χαρακτηριστικά δείγματα του ώριμου νεοκλασικισμού.

Neoclassical Athens is a district from Syntagma Square in the opposite direction than the Acropolis. There are buildings from XIX century contrasting with the rest of the city. Suddenly you enter something like a city in the city.
Νεοκλασική Αθήνα είναι μια περιοχή από την πλατεία Συντάγματος προς την αντίθετη κατεύθυνση από την Ακρόπολη. Υπάρχουν κτίρια από τον ΧΙΧ αιώνα σε αντίθεση με την υπόλοιπη πόλη. Ξαφνικά παρουσιάζεται κάτι σαν μια πόλη μέσα στην πόλη.
 
In the National Library the most visible are the monumental stairs. In front there is a sculpture representing founder of the Library. 
Στην Εθνική Βιβλιοθήκη ξεχωρίζουν οι μνημειακές σκάλες. Μπροστά υπάρχει ένα γλυπτό του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης.
The most decorative is the building of the Academy, however it was not designed by the local artists – the Athenians owe it to the Danish architect Mr. Christian Hansen. It is decorated with sculptures of Apollo and Athena – symbols of science and art.
Το πιο περίτεχνο είναι το κτίριο της Ακαδημίας, ωστόσο, δεν ήταν σχεδιάστηκε από ντόπιους καλλιτέχνες, αλλά από το Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen. Είναι διακοσμημένο με γλυπτά του Απόλλωνα και της Αθηνάς - σύμβολα της επιστήμης και της τέχνης.

The symbols of the district are the buildings of the Academy, University and the National Library.
Τα σύμβολα της περιοχής είναι τα κτίρια της Ακαδημίας, Πανεπιστημίου και την Εθνική Βιβλιοθήκη.


The magnificent University of Athens building in the heart of the city center.

Το υπέροχο κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της πόλης.


Grigoris Maliotis walking on the steps of history. 

Γρηγόρης Μαλιώτης περπατώντας στα βήματα της ιστορίας.

It’s one of the world's oldest cities and its recorded history spans around 3,400 years.
Είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, με ιστορία 3.400 περίπου χρόνων.
 

Rich history and culture through out the centuries.

Πλούσια ιστορία και πολιτισμός δια μέσου των αιώνων.

Plaka, is the center of old antique Athens. In picture is the church of Saint Irene, used to be a Cathedral until 1862.
Η Πλάκα είναι το κέντρο της παλιάς Αθήνας. Στη φωτογραφία η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, η οποία ήταν και ο Καθεδρικός ναός της πόλης μέχρι το 1862.


The city's name is related tο the name of the ancient goddess Athena. 

Το όνομα της πόλης συνδέεται με το όνομα της αρχαίας θεάς Αθηνάς.

The Metropolitan Cathedral of the Annunciation popularly known as the "Metropolis", is the cathedral church of the Archbishopric of Athens and all Greece.
Ο Μητροπολιτικός Ναός, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ευρέως γνωστός ως «Μητρόπολη», είναι ο καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδας.

The statue of Archbishop Damaskinos who was Archbishop of Athens during World War II and was Regent for King Georg II and Prime Minister of Greece in 1946.
Το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν Αντιβασιλέας για τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ και πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1946.

Grigoriw Maliotis under the statue of Archbishop Damaskinos in The Metropolitan Cathedral.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης κάτω από το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού στη Μητρόπολη.

In the square in front of the Cathedral stand two statues. The first is that of Saint Constantine XI the Ethnomartyr, the last Byzantine Emperor.
Στην πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό ξεχωρίζουν δύο αγάλματα. Το πρώτο είναι του Εθνομάρτυρα Αγίου Κωνσταντίνου ΧΙ, του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα.

Phivos Nicolaides and Grigoris Maliotis in front of the statue of Saint Constantine XI, the last Byzantine Emperor. 
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και ο Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο άγαλμα του Αγίου Κωνσταντίνου ΧΙ, του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα.
Athens, the city of gods, the birthplace of modern democracy, the artistic and cultural center of the ancient world, is steeped in myth and legend.
Η Αθήνα, η πόλη των θεών, η γενέτειρα της σύγχρονης δημοκρατίας, το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό κέντρο του αρχαίου κόσμου με ιστορία γεμάτη μύθους και θρύλους.

Lycavitos hill offers an unforgettable view of the city from its peak.
Η κορυφή του Λυκαβητού προσφέρεται για υπέροχη θέα της πόλης.
Grigoris Maliotis and Phivos Nicolaides in front of the Old Parliament building which is an architectural jewel in the centre of Athens and one of the most historic buildings of the city.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης και Φοίβος Νικολαΐδης στο κτίριο, της παλιάς Βουλής που είναι ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι στο κέντρο της Αθήνας κι ένα από τα πιο ιστορικά της πόλης.
 
The statue of Prime Minister Theodoros Diligiannis, who was murdered in 1905 on the steps of the Hall, was placed in the Hall precinct in 1931 and moved to its present location in 1954.
Ο ανδριάντας του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1905 στα σκαλιά του Μεγάρου, είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Δημητριάδη του Αθηναίου (1880-1941). Τοποθετήθηκε στον περίβολο του Μεγάρου το 1931 και μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το 1954.

The old Parliament building housed the Greek Parliament between 1875 and 1932. It now houses the country's National Historical Museum
Το κτίριο της Παλιάς Βουλής από το 1875 μέχρι το 1932. Σήμερα φιλοξενεί το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Marble statues policies of the 19th century. adorn the yard of the Hall. The statue of Prime Trikoupi was placed in the courtyard of the Old Parliament in 1920. In its present position on the side of the building was transferred in 1954.
Μαρμάρινοι ανδριάντες πολιτικών του 19ου αι. κοσμούν τον περίβολο του Μεγάρου. Ο ανδριάντας του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη τοποθετήθηκε στο προαύλιο της Παλαιάς Βουλής το 1920. Στη σημερινή του θέση στο πλάι του κτιρίου μεταφέρθηκε το 1954.


The capital of Greece has been always a fascinating city. 

Η πρωτεύουσα της Ελλάδα υπήρξε πάντα μια συναρπαστική πόλη.


Bronze statue of Theodoros Kolokotronis, , in front of the Parliament House. 
Μπροστά από το μέγαρο δεσπόζει ένα μεγάλων διαστάσεων μπρούντζινο άγαλμα του στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έφιππου.
After Athens became the capital of Greece in 1833, King Otto selected it as temporary residence, pending the construction of the Royal Palace (which houses Parliament currently). After the 1843 revolution, which forced King Otto to grant a constitution, the National Assembly convened here.
Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1833, ο Βασιλιάς Όθωνας επέλεξε το κτήριο ως προσωρινό χώρο κατοικίας του, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των Ανακτόρων (που σήμερα στεγάζουν τη Βουλή). Μετά την Επανάσταση του 1843, η οποία οδήγησε τον Όθωνα στην παροχή Συντάγματος, η Εθνική Αντιπροσωπεία συνεδρίασε στον χώρο αυτό.

It is common as you walk in the city to see ancient monuments from the Classic, Roman, Byzantine or modern times.
Είναι συνηθισμένο, καθώς περπατάς στην πόλη να συναντάς συνέχεια αρχαία μνημεία από την Κλασσική, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή ή τη σύγχρονη εποχή.

The history is following you in every step. It's all around you and well integrated into the city's contemporary life.
Η ιστορία σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα και έχει ενταχθεί πλήρως στη σύγχρονη ζωή της πόλης.


The history of Athens is rich and varied.

Η ιστορία της πόλης των Αθηνών είναι πλούσια και ποικίλη.


The National Archaeological Museum in Athens.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. 

Grigoris Maliotis walking on the steps of the rich history of the city. A fascinating place to be.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης περπατώντας στα βήματα της πλούσιας ιστορίας, της πόλης.Ένα συναρπαστικό μέρος για να βρεθείς.


Discovering the secrets of the glorious city of Athens! 

Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της ένδοξης πόλης των Αθηνών! 

Despite the changes and the economic development, Athens, is still maintaining its authentic character.
Παρά τις αλλαγές και την οικονομική ανάπτυξη, η Αθήνα διατηρεί ακόμη τον αυθεντικό της χαρακτήρα.
Popi and Phivos Nicolaides and Lygia and Grigoris Maliotis enjoying a delicious lunch and excellent time at the city old center! 
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης με τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτης απολαμβάνουν ένα νόστιμο γεύμα στο παλιό κέντρο, της πόλης.

1 comment:

Ola said...

My favorite city-always means beginning of summer holidays😀