Saturday, November 16, 2019

Jordan Archaeological Museum, Amman

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιορδανίας στο Αμμάν
The Amman Citadel is the location of Jordan Archaeological Museum, which is home to a collection of artifacts from the Citadel and other Jordanian historic sites.
To Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιορδανίας, βρίσκεται στην Ακρόπολη του Αμμάν. Φιλοξενεί ευρήματα από την Ακρόπολη και άλλους ιστορικούς χώρους της Ιορδανίας.


The museum is filled with really interesting excavated pieces of ancient history.
Το μουσείο είναι γεμάτο με πραγματικά ενδιαφέροντα αντικείμενα ανασκαφών της αρχαίας ιστορίας.
The Jordan Archaeological Museum has a collection of artifacts dating back to the Bronze Age.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιορδανίας διαθέτει μια συλλογή έργων τέχνης που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού.

The collection is arranged in chronological order and represents ancient items of daily life such as pottery, glass, flint and metal tools, as well as monumental materials such as inscriptions and statuaries.
Η συλλογή είναι διατεταγμένη με χρονολογική σειρά και αντιπροσωπεύει αρχαία αντικείμενα καθημερινής ζωής, όπως αγγειοπλαστική, γυαλί, χάλκινα και μεταλλικά εργαλεία, καθώς και μνημειώδη υλικά όπως επιγραφές και αγάλματα.

Jordan Archaeological Museum was built in 1951 on the Citadel Hill in Amman. It houses artefacts from all the archaeological sites in the country.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιορδανίας χτίστηκε το 1951 στο λόφο της Ακρόπολης στο Αμμάν. Στεγάζει αντικείμενα από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Two Head of Nymphs formed part of the decoration of Roman Philadelphia's elaborate public fountain (Nymphaeum). (Philadelphia was the ancient Greek name of Amman).
Δύο κεφαλές νυμφών που αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης της περίτεχνης δημόσιας Κρήνης (Νυμφαίο) της Ρωμαϊκής Φιλαδέλφειας. (Η Φιλαδέλφεια ήταν το αρχαίο Ελληνικό όνομα του Αμάν).

Many items from when the Romans lived in the area, including statues, votive, coins, and many other objects.
Πολλά αντικείμενα από την εποχή που ζούσαν οι Ρωμαίοι στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αγαλμάτων, αναθηματικών, νομισμάτων και πολλά άλλα αντικείμενα.

The finds are grouped according to the area and the specific places where they were found.
Τα ευρήματα ομαδοποιούνται ανάλογα με την περιοχή και τα συγκεκριμένα σημεία όπου βρέθηκαν.

The museum displays many items describing the culture of the region through the centuries.
Το μουσείο εκθέτει πολλά αντικείμενα που περιγράφουν τον πολιτισμό της περιοχής δια μέσου των αιώνων.

During the Iron Age, the city was known as Ammon, home to the Kingdom of the Ammonites.
Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Σιδήρου, η πόλη ήταν γνωστή ως Αμμών και ήταν η έδρα του Βασιλείου των Αμμωνιτών.


A lot of significant collections, covering both the Hellenistic and Roman periods. 
Πολλές και σημαντικές συλλογές, καλύπτοντας τόσο τις ελληνιστικές όσο και τις ρωμαϊκές περιόδους.

Evidence of occupation since the pottery Neolithic period has been found. 
Απόδειξη ανθρώπινης παρουσίας από την νεολιθική περίοδο.


The museum is also home to the Ain Ghazal Statues which date around 6000-8000 BC. 
Το μουσείο φιλοξενεί επίσης τα αγάλματα Ain Ghazal που χρονολογούνται γύρω στα 6000-8000 π.Χ.
These statues are some of the oldest known statues in Jordan and are made from lime plaster and reed.
Αυτά τα αγάλματα είναι μερικά από τα παλαιότερα γνωστά αγάλματα στην Ιορδανία και είναι κατασκευασμένα από ασβεστοκονίαμα και καλάμι.

Among the most important exhibits in the museum are the plaster statues from ‘Ain Ghazal, dating back to around 6000 BC, and the Dead Sea bronze scroll written in Aramaic characters.
Μεταξύ των σημαντικότερων εκθεμάτων στο μουσείο είναι τα γύψινα αγάλματα από το Αΐν Γκαζάλ, που χρονολογούνται γύρω στο 6000 π.Χ., και ο χάλκινος κύλινδρος της Νεκράς Θάλασσας, γραμμένος σε αραμαϊκούς χαρακτήρες.

Popi Nicolaides pay due attention to Ain Ghazal’ statues on display at the Jordan Museum. Dating back to 7250 BC, they are considered to be among the oldest human statues ever found.
Η Πόπη Νικολαΐδη κοιτάζει με ιδιαίτερυ προσοχή τα αγάλματα που βρέθηκαν στην περιοχή ‘Αΐν Γκχαζάλ’, που εκτίθενται στο Μουσείο Ιορδανίας. Χρονολογούνται από το 7250 π.Χ. και θεωρούνται από τα παλαιότερα αγάλματα που βρέθηκαν ποτέ.

The collections run from the Stone Age to the Islamic era and include Nabatean and Roman works of art.
Οι συλλογές ξεκινούν από την Λίθινη Εποχή έως την ισλαμική εποχή και περιλαμβάνουν των Ναβαταίων και ρωμαϊκά έργα τέχνης.

Many priceless artifacts dating as far back as prehistoric times through to the 15th century.
Πολλά και ανεκτίμητα αντικείμενα που χρονολογούνται από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τον 15ο αιώνα.

All the artifacts are displayed in perfect chronological order, starting from the Paleolithic Period.
Όλα τα αντικείμενα παρουσιάζονται σε τέλεια χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από την Παλαιολιθική Περίοδο.


The museum has a wide selection of vases and jugs.
Το μουσείο διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από αγγεία και κανάτες.

Kyriacos Aloneftis enjoys the amazing wealth of history as exhibited in this interesting museum.
Ο Κυριάκος Αλωνεύτης απολαμβάνει τον εκπληκτικό πλούτο της ιστορίας, όπως εκτίθεται σ’ αυτό το ενδιαφέρον μουσείο.

According to the museum label, the marble head on the left, with full beard, is Zeus. The similar figure on the right may also be Zeus.
Σύμφωνα με την ετικέτα του μουσείου, το μαρμάρινο κεφάλι στα αριστερά, με πλήρη γενειάδα, είναι ο Δίας. Το παρόμοιο κεφάλι στα δεξιά, μπορεί επίσης να είναι ο Δίας.
Apollo statue from Roman period, 2d century A.D. 
Άγαλμα του Απόλλωνα από τη Ρωμαΐκη περίοδο, 2ος αιώνας μ.Χ.
Roman marble statue of Daedalus, 2nd-3rd century CE, copy of Hellenistic original (2nd century B.C.).
Ρωμαϊκό μαρμάρινο άγαλμα του Δαίδαλου, 2ος-3ος αι. μ.Χ. αντίγραφο ελληνιστικής αρχιτεκτονικής (2ος αι. π.Χ.).

A standing figure of winged Victory holds up a bust of Atargatis, crowned as Tyche ("Fortune") and encircled by the signs of the zodiac.
Μια όρθια φιγούρα της φτερωτής Νίκης κρατά μια προτομή του Αταρκάτη, που στεφανώνεται ως «Τύχη» και περιβάλλεται από τα σχήματα, του ζωδιακού κύκλου.


Many important discoveries of multi excavation. Marble heads.
Πολλά και σημαντικά ευρήματα από πολλές ανασκαφές. Κεφαλές από μάρμαρο.

Gravestone in the shape of a child, Roman period.
Ταφόπετρα στο σχήμα παιδιού, Ρωμαϊκή περίοδος.

Excellent stone work with engravings and marble votives offerings from the 2nd century CE. all written in Greek language.
Εξαιρετική δουλειά στην πέτρα με χαρακτικά και μαρμάρινα αφιερώματα από τον 2ο αιώνα μ.Χ. γραμμένα όλα στα Ελληνικά.


Head of statute for Artemis Goddess of hunt and youth. Roman period 1st century A.D.
Κεφαλή αγάλματος της Αρτέμιδος, Θεάς του κυνηγιού και της νεότητας. Ρωμαϊκή περίοδος 1ος αιώνας μ.Χ.
The figure of Tyche ("Fortune"), crowned by the walls of a city, personified the city and represented the blessings that it conferred upon its people. The Tyche of Philadelphia, the Roman name of Amman.
Η φιγούρα της Τύχης εστεμμένη με τα τείχη της πόλης, προσωποποίησε την πόλη και αντιπροσώπευε τις ευλογίες που έδωσε στο λαό της. Αυτό το γλυπτό είναι η Τύχη της Φιλαδέλφειας, το ρωμαϊκό όνομα του Αμάν.

 

No comments: