Sunday, July 7, 2024

The Melina Cultural Centre in Athens – Greece

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα
The industrial stone building which is characterized by its simple and strict structure and is a monument of industrial architecture today is an important point of culture.
Το βιομηχανικό πέτρινο κτίριο που χαρακτηρίζεται για την απλή και αυστηρή δομή και αποτελεί μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής σήμερα είναι ένα σημαντικό σημείο πολιτισμού.

The Melina Cultural Centre is a municipal cultural organization in Athens, Greece. It is housed in Thisseio, in the old hat factory of Ilias Poulopoulos, which was founded in 1886. The original hat factory was nicknamed Pil-Poul: Pil from “pilos”, meaning hat, and Poul from the owner’s last name, Poulopoulos.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα είναι ένας δημοτικός πολιτιστικός οργανισμός στην Αθήνα. Στεγάζεται στο Θησείο, στο παλιό καπελοποιείο του Ηλία Πουλόπουλου, το οποίο ιδρύθηκε το 1886. Το αρχικό καπελοποιείο ονομαζόταν Πιλ-Πουλ: Πιλ από το «πιλός», που σημαίνει καπέλο, και Πουλ από το επίθετο του ιδιοκτήτη, Πουλόπουλος.It hosts visual and artistic events that promote cultural activities and amateur creations. OPANDA aims to emphasize the work of creative groups through collaborations with cultural institutions.

Φιλοξενεί εικαστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που προωθούν πολιτιστικές δραστηριότητες και ερασιτεχνικές δημιουργίες. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στοχεύει να δώσει έμφαση στο έργο των δημιουργικών ομάδων μέσα από συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς.The Centre has two permanent exhibitions, the one called “Travelogue of Athens”, (A Journey through old Athens) which presents the neighborhoods of Athens at the beginning of the 20th century, and the other “The Charidimos Shadow Theater”, with figures and materials of the famous shadow theater artist.

Το Κέντρο έχει δύο μόνιμες εκθέσεις, η μία με τίτλο «Οδοιπορικό της Αθήνας», (Ταξίδι στην παλιά Αθήνα) που παρουσιάζει τις γειτονιές της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα και η άλλη «Το Θέατρο Σκιών Χαρίδημος», με φιγούρες και υλικά του διάσημου καλλιτέχνη του θεάτρου σκιών.


The centre also includes the “Melina” hall, a room where temporary exhibitions, events and concerts, but also seminars and meetings take place. Another room is meant for large-scale exhibits.
Το κέντρο περιλαμβάνει επίσης την αίθουσα «Μελίνα», μια αίθουσα όπου πραγματοποιούνται προσωρινές εκθέσεις, εκδηλώσεις και συναυλίες, αλλά και σεμινάρια και συναντήσεις. Μια άλλη αίθουσα προορίζεται για εκθέματα μεγάλης κλίμακας.

The Journey to Old Athens which is a permanent exhibition created in 1996 in collaboration with the Hellenic, Literary and Historical Archive (ELIA) and attempts to capture the daily life of the Athenian capital in a historical route from the late of the 19th century until the interwar years.

Το Οδοιπορικό στην παλιά Αθήνα που είναι μόνιμη έκθεση που δημιουργήθηκε το 1996 σε συνεργασία με το Ελληνικό, Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) και  επιχειρεί  να αποτυπώσει την καθημερινή ζωή της αθηναϊκής πρωτεύουσας σε μια ιστορική διαδρομή από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου.

It represents a life-size Athenian neighborhood consisting of 8 traditional shops (a clothes shop, a photo shop, a barbershop, a pharmacy, a grocery store, a printing shop and a tobacconist’s). The houses are replicas of actual houses of Athens in the early 20th century, while an effort was made to represent the “neighborhood” as lively and vivid as possible. Almost all objects displayed are original: the clothes, the hats, the printing and photographic machines, the vases, the medicines, etc. 

Αναπαριστά σε φυσικό μέγεθος μια αθηναϊκή γειτονιά που αποτελείται από 8 παραδοσιακά μαγαζιά (κατάστημα νεωτερισμών, φωτογραφείο, κουρείο, φαρμακείο, παντοπωλείο, τυπογραφείο και καπνοπωλείο). Τα σπίτια είναι αντίγραφα πραγματικών κατοικιών της Αθήνας των αρχών του 20ου αι. κι έχει γίνει προσπάθεια η ” γειτονιά ” να είναι όσο το δυνατόν πιο ζωντανή και άμεση. Όλα σχεδόν τα αντικείμενα του Οδοιπορικού είναι αυθεντικά: τα ρούχα, τα καπέλα, οι μηχανές του τυπογραφείου και του φωτογραφείου, τα βάζα, τα φάρμακα, κ.λπ.

The Sotiris Charidimos Shadow Theater Figure Collection takes its name from the rich collection of the well-known Charidimos family of Karagiozo players, who were involved in both the performances and the popular painting of the Greek shadow theater from the beginning of the last century until the decade of the 80’s. The collection presents the old and recent history of Karagiozis, as well as the evolution of the figure of the Shadow Theater from 1850 until today.

Η Συλλογή  Φιγούρας Θεάτρου Σκιών Σωτήρη Χαρίδημου πήρε το όνομα της από την πλούσια συλλογή της γνωστής οικογένειας Καραγκιοζοπαιχτών «Χαρίδημοι», που μεσουράνησε τόσο με τις παραστάσεις, όσο και με τη λαϊκή ζωγραφική του  ελληνικού θεάτρου σκιών από την αρχή του περασμένου αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του ’80.  Η συλλογή   παρουσιάζει την παλιά και νεώτερη ιστορία του Καραγκιόζη, καθώς και την εξέλιξη της φιγούρας του Θεάτρου Σκιών από το 1850  μέχρι σήμερα.

The collection houses 900 original exhibits of the Charidimos family of three generations and some copies of old figures made of leather, cardboard, gelatin, pencil traces, which have as their dominant theme Karagiozis and the other well-known heroes of a show, such as Hatziavatis, Barba – Giorgos , Nionios, Morfonios, Vezyropoula, Pasha, Alexander the Great and of course the three small Solderies. There are also old and modern scenes, the Sarai and the shack of Karagiozis, the lion, the hut, the 40’s Italian with the red boot, Theseus with the Minotaur, the heroes of 1821, as well as shots inspired by Greek mythology, bound books with original sketches and dialogues of the classical performances given by the Charidimos, folk paintings, and many photographic documents.

Στη συλλογή  φιλοξενούνται 900 γνήσια εκθέματα της οικογένειας τριών γενιών Χαρίδημων  κι ορισμένα αντίγραφα παλαιών φιγούρων από δέρμα, χαρτόνι, ζελατίνη, χνάρια με μολύβι, που έχουν ως  κυρίαρχο θέμα τον Καραγκιόζη και τους υπολοίπους γνωστούς ήρωες μίας παράστασης, όπως ο Χατζηαβάτης, ο Μπάρμπα –Γιώργος, ο Νιόνιος, ο Μορφονιός, η Βεζυροπούλα, ο Πασάς, ο Μέγας Αλέξανδρος  και βέβαια τα τρία μικρά Κολλητήρια.  Επίσης υπάρχουν παλιά και σύγχρονα σκηνικά, το Σαράι και η παράγκα του Καραγκιόζη, το λιοντάρι, η καλύβα, ο Ιταλός του ΄40 με την κόκκινη μπότα, ο Θησέας με τον Μινώταυρο, οι ήρωες του 1821, καθώς επίσης κάδρα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία,  πανόδετα βιβλία με αυθεντικά σκίτσα και διαλόγους των κλασσικών παραστάσεων που έδιναν οι Χαρίδημοι, πίνακες λαϊκής ζωγραφικής, και πολλά φωτογραφικά ντοκουμέντα.

The bust of the actress and Minister of Culture Melina Merkouris is located at the intersection of Amalia Avenue with the Dionysios Areopagitou pedestrian street, a few meters below the Acropolis Museum in the center of Athens. Mercouri’s political activism included her long campaign for the return of the Parthenon Marbles. One of her greatest achievements was the establishment of the European Capitals of Culture, with Athens chosen as the first capital in 1985.

Η προτομή της ηθοποιού και Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη βρίσκεται στη διασταύρωση της λεωφόρου Αμαλίας με τον πεζόδρομου του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λίγα μέτρα παρακάτω από του Μουσείο της Ακρόπολης στο κέντρο των Αθηνών. Ο πολιτικός ακτιβισμός της Μερκούρη περιλάμβανε τη μακρά εκστρατεία της για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν η ίδρυση του θεσμού των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, με την Αθήνα να επιλέγεται ως πρώτη πρωτεύουσα το 1985.


The cultural center MELINA of the municipality of Athens will host the exhibition entitled “AMMOHOSTOS tribute to 50 years of occupation”… The opening that will take place on July 10, 2024 will be attended by the president of the Republic of Cyprus, Nikos Christodoulidis, the mayor of Athens, Haris Doukas and many others from Cyprus and Greece. The exhibition will be open until August 28, 2024. If you find yourself in Athens, members and friends of the Association, do not miss to visit the Melina Merkouri Cultural Center (Heraklideon 66 Thisio). The communication and organization manager of the “Melina Merkouri” Cultural Center, Ms. Iris Kasola, will be at your disposal to guide you on the “Journey to Old Athens”.

Στο πολιτιστικό κέντρο ΜΕΛΙΝΑ του δήμου Αθήνας θα φιλοξενηθεί η έκθεση με τίτλο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ αφιέρωμα στα 50 χρόνια κατοχής»… Στα εγκαίνια που θα γίνουν στις 10 Ιουλίου, 2024 θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο δήμαρχος Αθήνας, Χάρης Δούκας και πολλοί άλλοι από Κύπρο και Ελλάδα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι 28 Αυγούστου, 2024. Αν βρεθείτε στην Αθήνα, μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη (Ηρακλειδών 66 Θησείο). Η υπεύθυνη επικοινωνίας και οργάνωσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», κυρία Ίρις Κασόλα, θα είναι στη διάθεση σας για να σας ξεναγήσει στο «Ταξίδι στην Παλιά Αθήνα».

 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11:00-19:00, Σάββατο και Κυριακή 10:00-15:00, Η έκθεση είναι κλειστή τη Δευτέρα.  Τηλέφωνο: 210 3452150

No comments: