Tuesday, October 12, 2010

Ethnological museum of Thraki, Alexandroupolis, Greece

Ethnological museum of Thraki, Alexandroupolis
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
In the beautiful northern Greek city of Alexandroupolis, among other galleries  and museums there is also The Angeliki Yannakidou Ethnological Museum of Thraki.
Στη βόρεια πόλη της Αλεξανδρούπολης, μεταξύ άλλων εκθεσιακών χώρων και μουσείων υπάρχει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αγγελικής Γιαννακίδου.
The gorgeous neoclassical stone building which hosts the Ethnological Museum of Thrace was constructed in 1899 as a residence of a rich businessman.
Το πανέμορφο νεοκλασικό πέτρινο κτίριο που φιλοξενεί το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης κατασκευάστηκε το 1899 ως κατοικία ενός πλούσιου επιχειρηματία.
It was purchased in 1937 by another rich merchant and in 1998, the building was renovated to house the Ethnological Museum of Thraki.

Αγοράστηκε το 1937 από ένα άλλο πλούσιο έμπορο και το 1998, το κτήριο ανακαινίστηκε για να στεγάσει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
The neoclassical stone building at 63, 13th May Street was restored with thoroughly modern materials and amenities, converting it into a fully-functional, modern museum.
Το νεοκλασικό πέτρινο κτίριο στην οδό 13 Μάη αριθμός 63, αποκαταστάθηκε με τα τελευταία σύγχρονα υλικά και ανέσεις, μετατρέποντάς το σε ένα πλήρως λειτουργικό και σύγχρονο μουσείο.
The Museum displays and preserves traditional items of cultural importance of the region, including dresses, household, agriculture instruments, photos and many other objects.

Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα πολιτιστικής σημασίας της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων φορέματα, οικιακά σκεύη, γεωργικά εργαλεία, φωτογραφίες και πολλά άλλα αντικείμενα.
Displays many items describing the culture of the region.
Εκθέτει πολλά αντικείμενα που περιγράφουν τον πολιτισμό της περιοχής.
Popi and Chryso inside the Museum enjoying the interesting tour .
Η Πόπη και η Χρύσω απολαμβάνουν την ξενάγηση μέσα στο Μουσείο.
The main purpose of the Museum is to preserve folklore and promote Thracian culture.
Ο κύριος σκοπός του Μουσείου είναι η διατήρηση της λαϊκής τέχνης και η προώθηση του Θρακικού πολιτισμού.
It’s a marvelous place where people can learn about the living culture of Thrace, and at the same time to offer the opportunity for promotion the Thracian culture.
Είναι ένα θαυμάσιο μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν για τη ζωή και τον πολιτισμό της Θράκης, και ταυτόχρονα να προσφέρει την ευκαιρία για την προώθηση της παράδοσης της Θράκης.
Part of the material has been organised thematically, so that objects, images, videos, and sound give visitors an idea of social and economic life in Thrace from the 18th century to the 1970s, when traditional life still continued in the region.
Μέρος του υλικού που έχει οργανωθεί θεματικά, έτσι ώστε τα αντικείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχος, δίνουν στον επισκέπτη μια ιδέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Θράκης από τον 18ο αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν παραδοσιακή ζωή συνεχιζόταν στην περιοχή.
A place which connects tradition and the memory contained within it with the concerns of modern society.
Ένας τόπος που συνδέει την παράδοση και τη μνήμη που περιέχεται μέσα σε αυτό με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.
Chryso and Phivos Kyriakides with Popi Nicolaides learning about the customs and the traditions of the  Thrace area.
 Η Χρύσω και ο Φοίβος Κυριακίδης με την Πόπη Νικολαΐδου ενημερώνονται για τα ήθη και τα έθιμα στην περιοχή της Θράκης.

The items which are displayed, are motivating people especially the youth to re-evaluate the concept of tradition.
Τα εκθέματα ενθαρρύνουν τον κόσμο, ιδιαίτερα τη νεολαία να επανεκτιμήσουν την έννοια των εθίμων.
Thracian men wore potouria, wide trousers narrowing at the ankles. Women's dress differed, however, each costume expressing the character of the social group from which it originated.

Οι άντρες στη Θράκη φορούσαν ποτούρια, φαρδιά παντελόνια που στένευαν στους αστραγάλους. Το φόρεμα γυναικών διέφερε, ωστόσο, κάθε κοστούμι εξέφραζε το χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας από την οποία προερχόταν.
Clothing in Thrace developed out of the demographic shifts and changes provoked by the historical events in the region, which were in turn determined by its distinctive geophysical features.
Η ένδυση στη Θράκη αναπτύχθηκε από τις δημογραφικές μετατοπίσεις και τις αλλαγές που προκλήθηκαν από τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής, που με τη σειρά τους καθορίστηκαν από τα διακριτικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά.
The styles of dress peculiar to the various ethnic groups who co-existed all over Thrace from the start of the Ottoman period —Greeks, Pomaks, Armenians, Jews, Turks, and Roma— made up the sartorial picture of the region.
Το στυλ των φορεμάτων που προσιδιάζουν στις διάφορες εθνοτικές ομάδες που συνυπάρχουν σε όλη τη Θράκη από την αρχή της οθωμανικής περιόδου-Έλληνες, Πομάκοι, Αρμένιοι, Εβραίοι, Τούρκοι, Ρομά και-αποτελούσε την ενδυματολογική εικόνα της περιοχής.
The oldest types of costume we know of date from the end of the 19th century. After the Second World War, they were modified, and new ones were devised, which co-existed alongside the old ones.
Τα παλαιότερα είδη ενδυμασίας γνωρίζουμε σήμερα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλαξε και επινοήθηκε νέα, η οποία συνυπήρχε παράλληλα με τα παλαιά.
All the material — objects and written records — constitutes a nucleus, an incentive for further research and activities, with the aim of preserving historical memory and the knowledge contained within it.
Όλο το υλικό - αντικείμενα και γραπτά αρχεία - αποτελεί έναν πυρήνα, ένα κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και δραστηριότητες, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της γνώσης που περιέχονται μέσα σε αυτό.
Men's traditional dress was similar all over Thrace.
Τα παραδοσιακά ρούχα των ανδρών ήσαν παρόμοια σε όλη την Θράκη.
The Ethnological Museum of Thrace, is a landmark in the cultural life and civilization of Thrace.
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, είναι ένα ορόσημο στην πολιτιστική ζωή και τον πολιτισμό της Θράκης.
The collection that forms the core of the museum display, comprises of some 2,500 various objects.
Η συλλογή που αποτελεί τον πυρήνα του μουσείου αποτελείται από περίπου 2.500 διάφορα αντικείμενα.
Showing the time when what we call «traditional life» was still a living reality.
Δείχνοντας την εποχή που αποκαλούμε «παραδοσιακή ζωή», όταν ήταν ακόμα ζωντανή πραγματικότητα.
Items in the Museum that demons the Museum seeks to depict the history of Thraki Region.
Τα αντικείμενα που εκτίθενται στο Μουσείο απεικονίζουν την ιστορία της περιοχής της Θράκης.
A living place where people can learn about the folk culture and the rich customs of Thraki. region.
Ένας ζωντανός τόπος όπου ο κόσμος μπορεί να μάθει για την παραδοσιακή ζωή και τα πλούσια έθιμα της Θράκης.
There are video films shown in the corresponding rooms.
Υπάρχουν βίντεο ταινιών που προβάλλονται στις αντίστοιχες αίθουσες.
Marriage contracts of this period reveal the important place which copperware occupied in the domestic economy.
Συμβάσεις γάμων (προικοσύμφωνα) αυτής της περιόδου αποκαλύπτουν τη σημαντική θέση που κατέλαβαν τα χάλκινα αντικείμενα στην εγχώρια οικονομία.
Coppersmith's craft flourished in the 18th and 19th centuries.
Η μεγάλη χρήση του χαλκού για οικιακούς σκοπούς οδήγησε στην ανάπτυξη της
χαλκουργίας η οποία ήκμασε τον 18ο και 19ο αιώνα.
The pottery workshops produced simple, utilitarian pottery, in the form of chimney pots, water pipes, cooking pots, milking pails, jugs, flowerpots, and vases. 

Τα κεραμικά εργαστήρια παρήγαγαν απλά κεραμικά αντικείμενα με τη μορφή των αγγείων, σωλήνες, κατσαρολικά, κάδους για άρμεγμα, κανάτες, γλάστρες και βάζα.
Simple wooden agricultural tools almost looking of the Neolithic era.
Απλά ξύλινα γεωργικά εργαλεία που φαίνονται σχεδόν της νεολιθικής εποχής.
A profound philosophy of life keeps tradition alive in Evros prefecture, and in Thrace more generally, despite widespread urbanisation.
Μια βαθιά φιλοσοφία της ζωής κρατά ζωντανή την παράδοση στο νομό Έβρου, και της Θράκης γενικότερα, παρά τη διαδεδομένη αστικοποίηση.
Traditional rural way of life.
Παραδοσιακός αγροτικός τρόπος ζωής.
The Angeliki Yannakidou Ethnological Museum of Thrace is a non-profit organization and in this respect a lot of congratulations go to the initiators of the idea.
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και στο πλαίσιο αυτό, ανήκουν πολλά συγχαρητήρια στους εμπνευστές της ιδέας αυτής.
There is a coffee-shop and sales point in the covered courtyard.
Υπάρχει μια μικρή καφετέρια και μαγαζάκι στη σκεπαστή αυλή.

32 comments:

Anne in Oxfordshire said...

Hello Philip.. Thank you for all your wonderful comments .. really appreciated. I went to France for nearly 3 weeks so a few more posts to come yet .

Thank you also for all your fantastic posts .. of Greece and all the other countries .. quite a few I have not been too , need to get a move on. Need to move to France and get Leesa as my travelling partner :-)

ΕΛΕΝΑ said...

Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια στους εμπνευστές αυτής της ιδέας, έχει γίνει περίφημη δουλέιά από ότι βλέπω!!!

Λεμέσια said...

Εξαιρετική παρουσίαση με άκρως ενδιαφέροντα εκθέματα. Το μουσείο φαίνεται να χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα για να αναδείξει, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, τη λαϊκή τέχνη και παράδοση αυτής της τόσο ιστορικής περιοχής.

Brasigrega said...

Que lindo museu!
Muito interessante esta postagem!
Um abraço

Anef_Oriwn said...

Το Μουσείο το επισκέφτηκα τον Οκτώβρη του 2006. Σχημάτισα την εντύπωση όμως ότι είναι ιδιωτικό, ή κάνω λάθος;

dede said...

very very interesting!
Thank you

Ola said...

It's interesting to visit such places! I am always wandering whether anyone in the future will make a similiar one with our civilization stuff...

joo said...

Looks fascinating! Would love to visit one day:)

Εlena said...

Μου θύμησες τα σχολικά μου χρόνια…
Σ’ευχαριστώ!!!

Susan said...

beautiful- I truly enjoy going to museums!
xoxo

Susan said...
This comment has been removed by the author.
Phivos Nicolaides said...

Για τον "Anef_Oriwn", το Μουσείο δεν είναι ιδιωτικό, ούτε κρατικό, αλλά Μη Κυβερνητικός Οργανισμός.

Zuzana said...

What an interesting place. I love museums as I love the history and the contemporary history of the countries I visit.;)
xoxo

JamanFou said...

Φαίνεται ενδιαφέρον και ωραία διαρρυθμισμένο...

Lau Milesi said...

Hi Phivos!!! Adorei o "tour", amigo querido. Muito obrigada por nos levar a viajar pelo mundo e a conhecer culturas únicas. I love all of your posts!

I love your visits too. [lol]
Kisses from Rio de Janeiro.

Lynne said...

Thank you for your comments.
What an interesting blog.
We have had many happy holidays in Greece.

Anonymous said...

A wonderful description of the museums are nice.Popi look so beautifull.Like this post my dear friend Phivos.

Juliana said...

Hi Phivos,
A very interesting and amazing museum. I like the Greece's History.
I saw in your blog a photo in Brazil (Iguazu falls). Did you like there?
Take care

Marilu said...

Querido amigo, maravilhoso museu, lindas peças e obras de arte. Beijocas

irina said...

Hello,Phivos!

Very interesting all that I see there!!It is a great place !!

Have a nice day you and your-s beautiful family

Irina

R Sudhir Kumar said...

Greece is always enchanting. This is a wonderful recreation of the forgeeten Era and culture. Great capture!!

Rizalenio said...

Glad I found your site. Lots of interesting stories to read here...and your photos are beautiful.

FashionJazz said...

This place looks amazing!! Thank you for stunning comments as always! Mwah xx

tupersonalshopperviajero said...

Greece is really beautiful. I´ve to come back as soon as possible!
kss
;-)

KIRAFASHION said...

Hello my dear friend!

Great to see you checking out so rich things! You live in a fantastic country, so full of energy and culture! Love the post :))

Thanks so much one more time for your advice in my blog, it means so much for me...

LOve,

Kira Aderne

rena said...

Καταπληκτική δουλειά μπράβο,συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν γι αυτό και σε σένα που το αναδεικνύεις!!!

Anonymous said...

Beautiful museum!
Greece is such a wonderful country, so rich in culture & history, it's fascinating!
Thank you for the wonderful posts!

fashionatemybrains.blogspot.com

Anonymous said...

Hi Philip! How are you? So where's the next trip? Loved your post. Felt like I was part of the travel :-)

Nice photos, too. I like the way your travels are documented. Very interesting stories.

Sandra Botelho said...

Ah! Se eu pudesse viajar o mundo...Que privilegio poder visitar lugares tão lindos.
Obrigado por compartilhar com todos suas belas viagens.
Bjos achocolatados

angel said...

Veramente Bello!
Un viaggio nel tempo.
Mi piace tantissimo visitare museo e guardare como vivevano gli uomini. Imparare la cultura antica e sua evoluzione.
Um belissimo posto da andare. Bacione

angel

Foxglove Spires said...

Such a lovely post, and a amazing place to visit, Thank you.

Have a wonderful weekend.

kavita said...

You take so much effort in presenting these beautiful posts- enjoyed the post completely and learnt somethings about Thrasian culture.Thanks .