Tuesday, October 26, 2010

Pamukkale - Turkey

In front of the most incredible landscape
Μπροστά από ένα απίστευτο τοπίο

The ancient Greek city of Hierapolis (now Pamukkale) was founded during the 2nd century BC . No wonder why it was prospered under the Romans (as a spa) and later under the Byzantines. (Photo: Popi Nicolaides).

Η αρχαία πόλη της Ιεράπολης (τώρα Παμούκαλε) ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του 2ου π.Χ. Δεν είναι παράξενο ότι άνθισε κάτω από τους Ρωμαίους (ως ένα κέντρο spa) και αργότερα με τους Βυζαντινούς. (Φωτο: Πόπη Νικολαΐδου).


Pamukkale is also known as ‘cotton castle’.
Παμούκαλε είναι επίσης γνωστό ως «κάστρο από βαμβάκι».
The city of Hierapolis was a cure center, famous for the health-giving properties of its mineral waters and hot springs.
Η πόλη της Ιεράπολης ήταν κέντρο θεραπείας, γνωστό για τα μεταλλικά του νερά και τις θερμές του πηγές με τις ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία.

In the extensive ruins of the ancient Greek town Hierapolis, now Pamukkale in Turkey there are mineral-bath spa, which include the Cleopatra's thermal pool. (Photo : Mariana Moura Lapagesse).
Στα εκτεταμένα ερείπια της αρχαίας ελληνικής πόλης Ιεράπολη, τώρα Παμούκαλε, υπάρχουν θερμές ιαματικές πηγές που περιέχουν ορυκτά και περιλαμβάνουν την πισίνα της Κλεοπάτρας, όπως λέγεται. (Φωτο: Μαριάνα Μούρα Λαπαγκεσσέ).

Over thousands of years, hot mineral waters had burst from the earth to run through the ancient city of Hieropolis before cascading down over a cliff.

Για χιλιάδες χρόνια, τα ζεστά μεταλλικά νερά που ανάβλυζαν από τη γη έτρεχαν μέσα από την αρχαία πόλη της Ιεράπολης, πριν φτάνουν πάνω από ένα γκρεμό.
These waters contained a high content of calcium, which solidified into snowy white travertine; waterfalls of white stone inlaid with layer upon layer of small pools filled with this calcium-rich warm mineral water.
Τα νερά αυτά περιείχαν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, που σταθεροποιήθηκε σε χιονισμένο λευκό τραβερτίνη. Καταρράκτες της άσπρης πέτρας, φυσικά ψηφιδωτά με στρώμα πάνω από τις μικρές πισίνες, γεμίζουν με το πλούσια σε ασβέστιο θερμό μεταλλικό νερό.
The slopes of this hill, which look from a distance like a great white speck, are covered with large numbers of pools and terraces.

Οι πλαγιές του λόφου, που φαίνονται από μακριά σαν μια μεγάλη λευκή κηλίδα, η οποία καλύπτεται με μεγάλο αριθμό από πισίνες και ταράτσες.


As you come nearer, you will begin to see this natural phenomenon, which resembles a frozen waterfall, in greater detail.

Καθώς πλησιάζετε, αρχίζετε να βλέπετε αυτό το φυσικό φαινόμενο, το οποίο μοιάζει με έναν παγωμένο καταρράκτη, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

The open air swimming pools offering something for everyone ... even for swimmers who love unique adventures...
Η ανοιχτή πισίνες κάτι αέρα που προσφέρει για όλους ... ακόμη και για τους κολυμβητές που αγαπούν μοναδικές περιπέτειες...
Pamukkale is one of the most extraordinary natural wonders in the country.
Το Παμούκαλε είναι ένα από τα πλέον εκπληκτικά φυσικά θαύματα στη χώρα.
Pamukkale (Hierapolis) is both, a magical and spectacular natural site, unique in the world and with its ancient ruins it is perhaps one of the most attractive spot for tourists.

Το Παμούκαλε (Ιεράπολη) είναι ένα μαγικό και ταυτόχρονα θεαματικό φυσικό τοπίο, μοναδικό στον κόσμο, που με τα αρχαία ερείπια του, είναι ίσως ένα από τα πιο ελκυστικά τουριστικά μέρη στη χώρα.
Adventurous and ambitious swimmers on the way to mineral water.
Φιλόδοξοι κολυμβητές που αγαπούν την περιπέτεια οδεύουν προς τις ιαματικές πηγές.
Thousands of years, hot mineral waters had burst from the earth to run through the ancient city of Hieropolis before cascading down over a cliff.

Για χιλιάδες χρόνια, θερμά μεταλλικά νερά αναβλύζουν μέσα από τη γη, κυλώντας μέσα από την αρχαία πόλη της Ιεράπολης πριν φτάνουν πάνω από ένα γκρεμό.
These waters contain a high content of calcium, which solidified into snowy white travertine; waterfalls of white stone inlaid with layer upon layer of small pools filled with this calcium-rich warm mineral water.
Τα νερά αυτά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, που σταθεροποιήθηκε σε λευκό τραβερτίνη, δημιούργησαν καταρράκτες άσπρης πέτρας, ψηφιδωτά με στρώμα πάνω από τις μικρές πισίνες που γεμίζουν με αυτό το πλούσια σε ασβέστιο θερμό μεταλλικό νερό.
The crystal rock pools have formed over hundreds of years by the flowing water containing minerals.
Οι κρυστάλλινες από βράχο πισίνες, έχουν σχηματισθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια, από τη συνεχή ροή του νερού που περιέχει ανόργανα άλατα.
These waters are said to have healing powers and remain at a warm 34°c.
Αυτά τα νερά που λέγεται ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, παραμείνουν σε μια θερμοκρασία 34° Κελσίου.
Water comes from all sorts of mineral springs flowing here. This water contains calcium that precipitates forming mountains. Mountains, white as cotton - heaven on Earth.

Τα νερά προέρχονται από όλα τα είδη των ιαματικών πηγών που ρέουν εδώ. Το νερό αυτό περιέχει ασβέστιο, ιζημάτων που σχηματίζουν βουνά. Βουνά, άσπρα όπως το βαμβάκι - παράδεισος στη γη.
The spring water can either be hot, warm or cold. The amount of deposits may increase with the waters temperature or when biotic material accelerates the precipitation.
Το νερό της πηγής μπορεί είτε να είναι ζεστό, ζεστό ή κρύο. Το ποσό των καταθέσεων μπορεί να αυξηθεί με τη θερμοκρασία των νερών ή όταν βιοτικό υλικό επιταχύνει την καταβύθιση.
Travertine is a sedimentary rock. It is a natural chemical precipitate of carbonate minerals; typically aragonite, but often recrystallized to or primarily calcite.

Οι Τραβερτίνες είναι ένα ιζηματογενές πέτρωμα. Είναι ένα φυσικό χημικό ίζημα, ορυκτών ανθρακικού, από τυπικά αραγωνίτη, αλλά συχνά ανακρυσταλλώνεται κατά κύριο λόγο σε ασβεστίτης.
Travertines are covered with bizarre drawings resembling to some strange figures. These were made by nature.
Οι Τραβερτίνες καλύπτονται με περίεργα σχέδια που μοιάζουν με παράξενες μορφές. Αυτά έγιναν από τη φύση.
In front of the most incredible landscape.
Μπροστά από το πιο απίστευτο θέαμα.
These waters are said to have 'healing' powers for all sorts of ailments such as stiff joints, skin irritations and so on.
Αυτά τα νερά λέγεται ότι έχουν δυνατότητες «θεραπείας» για όλα τα είδη των ασθενειών, όπως η δυσκαμψία στις αρθρώσεις, οι ερεθισμοί του δέρματος και ούτω καθεξής.
Spa water has its inside bicarbonate, sulphate, carbon dioxide, partly with iron and radioactive combination.
Το μεταλλικό νερό έχει μέσα διττανθρακικά, του θειικού, διοξείδιο του άνθρακα, εν μέρει και σε ραδιενεργά συνδυασμό με το σίδηρο.

Τake your shoes off (obligatory condition) and... go on!
Αφαιρέστε τα παπούτσια σας (υποχρεωτικά) και ... περιπλανηθείτε!
Basically calcium carbonate is deposited from the water of mineral springs or rivulets saturated with calcium bicarbonate.
Βασικά, το ανθρακικό ασβέστιο κατατίθεται από το νερό των ιαματικών πηγών σε ρυάκια κορεσμένα με ανθρακικό ασβέστιο.
Hundreds of pools are here, with different water temperature in each.
Εκατοντάδες πισίνες βρίσκονται εδώ, με διαφορετική θερμοκρασία του νερού στην κάθε μια.
Incredible view of the valley below and of the nearby village, now becoming a tourist resort with modern hotels.
Απίστευτη θέα κοιλάδας και του κοντινού χωριού, το οποίο τουριστικοποιείται σταδιακά με σύγχρονα ξενοδοχεία.

The charming small village.
Το ωραίο χωριουδάκι της περιοχής.
The scenery itself is an eye-catching experience.
Το τοπίο από μόνο του αποτελεί μια εντυπωσιακή εμπειρία.

View Video : Pamukkale

31 comments:

Bob Bushell said...

The whole as you see, is white, good photography.

Cloudia said...

Aloha from Honolulu
Θαυμάσια θέση σήμερα. Παρακαλώ ελάτε επίσκεψη

Comfort Spiral

><}}(°>

evelina said...

Πραγματικά ένα μαγευτικό τοπίο.Νάσαι καλά Φοίβο και να κάνεις πάντα τόσο όμορφα ταξίδια...καλό βράδυ

Carlos Echevarria said...

Excellent, I really love this expanded post and the site where you went...

As ever, the pictures are excellent, will cross post on FB and Twitter, best regards.

Anonymous said...

wow..this is very nice!!

I was to cyproz in summer and only want to go back there as soon as possible

Thanx for nice photoes!!kisses

Cheryl said...

What an amazing & beautiful place to visit. You're lucky to have gone & thank you for sharing your experience :)

kakia_p said...

Χωρις εισιτήριο παντα ταξιδευω....
μα χωραω στη βαλίτσα του θεματοθετη
και έχω δει όλο τον κοσμο..
μεσα από το βλεμμα των αναρτήσεων...

Φιλιά....ταξιδεμενα στο Συμπαν του Ονειρου....

Ann said...

oh,such a lovely place! I would love to visit these mineral springs! another great vacation you have given me. Such a great way to take a break from the every-day stuff...and treat myself!! Thanks Phivos!! hugs!

Foxglove Spires said...

What a delight to visit and see such natural wonders, which are good for the soul and body. The whiteness is such a contrast to everything else!

Have a wonderful day Phivos. xxxx

Farmchick said...

What a wonderful excursion. Lovely views and I would love to visit these mineral baths.

Geisa Machado said...

Muito interessante este lugar!!!
Quantas viagens maravilhosas voces fazem! Obrigada por compartilhá-las conosco meu amigo!
Bjussss

Anonymous said...

Very beautiful place.Like to watcing photos rakas ystäväni.

Couture Carrie said...

Another gorgeous destination!
Thanks for sharing these fabulous pics!

xoxox,
CC

sonia a. mascaro said...

Gorgeous, Phivos!
Thanks for the link to Pamukkale!

Did you know that I have a book with wonderful photos about Pamukkale? I would love to visit this wonderful place one day...

A big hug!
Sonia.

Brasigrega said...

Lindo, lindo e lindo!!!
Parabéns pelas fotos muito bem tiradas.
Viajamos com você...
Um grande abraço

magiceye said...

that was amazing!

Rajesh said...

Beautiful place. Wonderful calcium formations.

KitsosMitsos said...

Το είχα δει σε ντοκιμαντέρ για την λουτρόπολη αυτή αλλά δεν την είχα συνδυάσει! Άσε που νόμιζα ότι το Παμούκαλε είναι δύο λέξεις.
Ωραία μέρη, ωραίες φωτογραφίες.

SpIrToKoYto said...

Υπέροχο μέρος και καταπληκτική η παρουσίαση...
πολύ σ'ευχαριστούμε για το ταξίδεμα...-:))

joo said...

Another beautiful place to visit:)
Lively photos!

Zuzana said...

That is so interesting, looks like a truly enchanting place.;)
Lovely images as well,
xoxo

Sissi Soko said...

it must be very nice, i like it

eden said...

What a beautiful place to visit! Thank you for taking us there. I enjoyed all your beautiful photos so much. Thank you for sharing always some of the most beautiful places of the world.

RENATA MARIA PARREIRA CORDEIRO said...

Have a nice day: Greece or Turkey.
Kisses, my friend******

Balada das deusas do nosso tempo******

Dedicado a todas as minhas amigas, as que estão em presença ou em espírito*******


Ei, diga-me onde, em que país,
Está Elaine, a interiorana?
E Renata, aloirado lis,
Prima da valente Dryana?
A que a Paris foi, qual cigana,
Para não voltar nunca mais,
Roxane, a tal pernambucana?...
Onde estão as deusas mortais?!

Daise, a quem o mundo mal quis,
E Márcia, que a ela se irmana,
Denise e Felícia infeliz?
Neide, a sábia, e a meiga Adriana,
Cujas asas aeroplanas,
De comissárias siderais,
Perderam nesta Terra humana?...
Onde estão as deusas mortais?!

Layara, Ieda, Tânia, Laís,
Mônica, Solange, Diana?
Manu, Vivi, Paulas, Beatriz,
Graça, Déboras, Luciana?
Tarcila, Nilda, Eliane, Ana,
Conceição, Dunia, Rose, as tais,
Onde estão, Mulher Soberana?...
Onde estão as deusas mortais?!


Oferenda
Pobre homem, não perca as semanas
Com perguntas tão surreais,
Guarde o refrão, que não o engana:
Onde estão as deusas mortais?!

Paráfrase de François Villon feita pela Renata

Till the next time*
Renata

ΓΙΑΝΝΑ said...

Φοιβο ειναι καταπληκτικο.Δεν το γνωριζα και εχω εντυπωσιαστει.

Ola said...

really pretty there!

MedaM said...

WOW, what an amazing place! I am completely impressed. Your photos are great!

kavita said...

I am so glad to see this post because your last post you had two pics and in my heart i wished for more.Thanks for telling us more with these awesome captures.I will click enlarge them after writing this comment.

tupersonalshopperviajero said...

Such a diferent place and beautiful pics! I wish the summer began again!
kss
;-)

R Sudhir Kumar said...

This is a amazing site. So fortunate to follow your site and visit such locations. Thanks Phivos

Amanda said...

this place looks amazing - i've always wanted to go there -- thanks for this wonderful virtual tour!