Wednesday, October 20, 2010

Hierapolis, Pamukkale - Turkey

A trip of ancient history
Ιεράπολης, Τουρκία, Ταξίδι στην αρχαία ιστορία

Hierapolis, now Pamukkale, in Turkey, whose name means "sacred city," was believed by the ancient Greeks to have been founded by the god Apollo. It was famed for its sacred hot springs, whose vapors were associated with Pluto, god of the underworld.

Η Ιεράπολη, τώρα Παμούκαλε, στην Τουρκία, της οποίας το όνομα σημαίνει «ιερή πόλη», θεωρήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες να έχει ιδρυθεί από τον θεό Απόλλωνα. Ήταν φημισμένη για τις ιερές ιαματικές πηγές της, των οποίων οι ατμοί συνδέθηκαν με τον Πλούτωνα, θεό του Κάτω Κόσμου.
At Pamukkale (‘Cotton Castle’) calcite-laden waters have created a snow-white landscape of petrified waterfalls, step-terraced pools and stalactites on a hillside cliff almost 200 m high above a plain.

Στο Παμούκαλε («Κάστρο από βαμβάκι») η μακρόχρονη εναπόθεση ασβεστούχων αλάτων από τις ιαματικές πηγές έχουν δημιουργήσει ένα κατάλευκο (σαν... χιονισμένο) τοπίο, ενώ με το νερό που αναβλύζει δημιουργεί φυσικές πισίνες στις αβαθείς λεκάνες και σταλακτίτες σε πλαγιά λόφου περίπου 200 μέτρα ψηλά πάνω από την πεδιάδα. 

Hierapolis (Pamukkale) ancient ruins combination of the magical and spectacular natural site, it's perhaps a unique site in the world, and one of the most attractive and popular spots for tourists.
Hierapolis (Παμούκαλε) σε συνδιασμό με τα αρχαία ερείπια, το μαγικό και θεαματικό φυσικό χώρο, μοναδικό ίσως στον κόσμο, αποτλεί ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη για τους τουρίστες. 
In the extensive ruins of the ancient Greek town Hierapolis (Holy city), now Pamukkale in Turkey there are mineral-bath spa, which include the Cleopatra's thermal pool.

Στα εκτεταμένα ερείπια της αρχαίας ελληνικής πόλης Ιεράπολη, τώρα Παμούκαλε στην Τουρκία, υπάρχουν τα θερμές ιαματικές πηγές που περιέχουν ορυκτά και περιλαμβάνουν την πισίνα της Κλεοπάτρας, όπως λέγεται.

No wonder why millions of tourists visit this amazing and unique site of great historical importance.
Δεν είναι παρέξενο που αυτός ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος ελκύει εκατομμύρια επισκέτπες το χρόνο.
The ancient Greek city of Hierapolis was founded in about 200 BC and it was prospered under the Romans (as a spa center) and later under the Byzantines.

Η αρχαία πόλη της Ιεράπολης ιδρύθηκε γύρω στο 200 π.Χ. και άνθισε κάτω από τους Ρωμαίους (ως ένα κέντρο spa) και αργότερα με τους Βυζαντινούς.
At the end of the 2nd century B.C, a Greek Attalid king of Pergamon established the cult centre and thermal resort of Hierapolis.

Στο τέλος του 2ου αιώνα π.Χ., ένας Έλληνας βασιλιάς των Ατταλιδών της Περγάμου έκτισε ένα κέντρο λατρείας και το ιαματικό θέρετρο της Ιεράπολης.
The partly restored Roman ruins of its baths, temples, colonnaded main street, theatre, necropolis and other Greek monuments can still be seen.

Τα εν μέρει αποκατασταθέντα ρωμαϊκά ερείπια των λουτρών, οι ναοί, κιονοστοιχίες του κεντρικού δρόμου, το θέατρο, η νεκρόπολη και άλλα Ελληνικά μνημεία υπάρχουν ακόμα.
Gymnasium, Greek inscription can be seen among the Greek ruins of the city.
Γυμνάσιο, Ελληνική επιγραφή ανάμεσα στα Ελληνικά ερείπια της πόλης.
The name of the city may derive from Hiera, the wife of Telephus, the mythical founder of Pergamum. Or it may have been called the "sacred city" because of the temples located at the site.

Το όνομα της πόλης μπορεί να προκύπτει από την Ιερά ή Ιερώ, σύζυγο του μυθικού ιδρυτή της Περγάμου Τήλεφου. Ή μπορεί να έχει ονομαστε «ιερή πόλη», λόγω των πολλών ναών που βρίσκονται στο χώρο. 
Greek and Roman architecture dominates the city.
Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχιτεκτονική κυριαχούν στην αρχαία πόλη.
The city of Hierapolis was a cure center, famous for the health-giving properties of its mineral waters and hot springs.

Η πόλη της Ιεράπολης ήταν κέντρο θεραπείας, γνωστό για τα μεταλλικά του νερά και τις θερμές του πηγές με τις ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία.
The extensive ruins of Hierapolis include  a vast necropolis (cemetery) - not everyone who came to this health spa went away cured!
Τα εκτεταμένα ερείπια της Ιεράπολης περιλαμβάνουν και μια μεγάλη νεκρόπολη (νεκροταφείο). Δεν έφευγαν όλοι, όσοι έρχονταν για θεραπεία εδώ!
Another section of the necropolis.
Ακόμη ένα τμήμα της νεκρόπολης.
Hierapolis was ceded to Rome in 133 BC along with the rest of the Pergamene kingdom, and became part of the Roman province of Asia.
Η Ιεράπολης κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 133 π.Χ. με το υπόλοιπο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μέρος της Ρωμαϊκής επαρχίας στην Ασία.
The city was the capital of Phrygia during the reign of Constantine the Great, and later become the bishops center during the Byzantine Period.
Η πόλη ήταν πρωτεύουσα της Φρυγίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μέγα Κωνσταντίνου του και αργότερα έγινε επισκοπή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής.
Famous natives of Hierapolis include the Stoic philosopher Epictetus (c.55-c.135 AD) and the philosopher and rhetorician Antipater.
Επιφανείς πολίτες της πόλης υπήρξαν ο Στωικός φιλόσομος Επίκτητος (55 -135 μ.Χ.) και ο φιλόσοφος και ρήτορας Αντίπατρος.

The theater of Hierapolis is well-preserved, especially the stage buildings, which were beautifully decorated with reliefs. Constructed around 200. Today, just 30 rows of seating have survived. 
Το θέατρο της Ιεράπολης είναι καλοδιατηρημένο, ιδιαίτερα τα κτίρια των σκηνικών, τα οποία ήταν όμορφα διακοσμημένα με ανάγλυφα. Κατασκευάστηκε γύρω στο 200. Σήμερα, σώζονται μόλις 30 σειρές των καθισμάτων.
Hierapolis was dedicated to Apollo Lairbenos, who was said to have founded the city. The Temple of Apollo that survives in ruins today dates from the 3rd century AD, but its foundations date from the Hellenistic period. 

Η Ιεράπολης ήταν αφιερωμένη στο Απόλλωνα, ο οποίος λέγεται ότι ίδρυσε την πόλη. Σώζονται σήμερα τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα του 3ου μ.Χ. αιώνα, αλλά τα θεμέλια του είναι από την Ελληνιστική περίοδο. 
The city was destroyed by an earthquake in 60 AD but rebuilt, and it reached its peak in the 2nd and 3rd centuries AD.
Η πόλη καταστράφηκε από σεισμό το 60 μ.Χ. αλλά ανοικοδομήθηκε και έφτασε στον κωλοφώνα της δόξας της, τον 2ο και τον 3ο αιώνα μ.Χ.
In the 5th century, several churches as well as a large martyrium dedicated to St. Philip were built in Hierapolis. 

Τον 5ο αιώνα κτίστηκαν πολλές εκκλησίες κι ένα κτίριο μαρτυρίου αφιερωμένο στο Απόστολο Φίλιππο.

The city fell into decline in the 6th century, and the site became partially submerged under water and deposits of travertine. It was finally abandoned in 1334 after an earthquake. 

Η πόλη παρήκμασε το 6ο αιώνα και η περιοχή βυθίστηκε μερικώς κάτω από το νερό των πηγών και των ασβεστούχων μιγμάτων. Εγκαταλήφθηκε τελικά το 1334 μετά από ένα σεισμό.
Excavations began to uncover Hierapolis in the 19th century.
Οι ανασκαφές άρχισαν να αποκαλύπτουν την Ιεράπολη τον 19ο αιώνα.

The Gate of Domitian (83 AD).
Η Πύλη του Δομιτιανού (83 μ.Χ.).

Most of what you see today is from the Roman period, as the original Hellenistic city was destroyed by successive earthquakes in 17 AD and 60 AD. The site is surrounded by Byzantine walls, outside of which is an extensive necropolis. 

Τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε σήμερα είναι από τη Ρωμαϊκή περίοδο, καθώς η αρχική ελληνική πόλη καταστράφηκε από διαδοχικούς σεισμούς το 17 μ.Χ. και 60 μ.Χ. Η περιοχή περιβάλλεται από βυζαντινά τείχη, έξω από τα οποία βρίσκεται μια εκτεταμένη νεκρόπολη.

Ancient tradition also associates Hierapolis with a biblical figure, reporting that Philip died in Hierapolis around 80 AD. 
Η παράδοση συνδέει την Ιεράπολη με τη βιβλική μορφή του Φίλιππου, ο οποίος λέγεται ότι πέθανε εδώ, γύρω στο 80 μ.Χ.
In addition to interesting Classical ruins, the site offers a thermal Sacred Pool in which you can swim with ancient artifacts, a view of the spectacular white terraces of Pamukkale, and a good museum.
Εκτός από τα ενδιαφέροντα κλασικά ερείπια, ο χώρος έχει ιατική ιερή πισίνα στην οποία μπορείτε να κολυμπήσετε με τα αρχαία αντικείμενα, υπέροχη λευκή θέα με τις φυσικές λίμνες του Παμούκαλε, και ένα καλό μουσείο.

Pamukkale Museum, housed in part of the south Roman baths.
Το Μουσείο φιλοξενείται εν μέρει στο νότιο τμήμα των Ρωμαϊκών Λουτρών.
The collections include coins, jewelry, sarcophagi and architectural fragments among other items; the highlights are the statues and reliefs. 

Οι συλλογές περιλαμβάνουν νομίσματα, κοσμήματα, σαρκοφάγους και αμεταξύ άλλων, αρχιτεκτονικά.  Τα κυριότερα αντικείμενα είναι τα αγάλματα και τα ανάγλυφα.

It is in an excellent state of preservation and, with its vaults and arches, displays all the characteristic features and beauty of Roman architecture.

Το κτίριο που φιλοξενεί το Μουσείο, ήταν τα πρώην Ρωμαϊκά λουτρά, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τους θόλους και τις καμάρες του, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και την ομορφιά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.

Hierapolis is listed as UNESCO World Heritage Site since 1988.
Η Ιεράπολης συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ από το 1988.

22 comments:

Bob Bushell said...

Some nice pieces of archaeology.

Anonymous said...

Well done!Like photos! :)

Nice week for you Phivos and your family.

Ann said...

Phivos...what a splendid post! The photography and history along with it...a wonderful travel experience! I so enjoyed myself..thank you so much !!!
hugs, Ann

Marilu said...

Querido amigo, lindo demais!!Beijocas

Cloudia said...

Such a great post!

I have taken the plunge and added your excellent blog to my blogroll.

It would be an honor to be on yours if you wish.


Aloha from Hawaii

Comfort Spiral

><}}(°>

Kavita Saharia said...

I loved Cotton Castle,it is such a unique sight . Other places too are beautiful to look at .Thanks :)

Ola said...

Really, no wonder that so many people come there every year! Interesting place

Zuzana said...

What a really interesting place, this one I sure would love to visit.;)
xoxo

Susan said...

Turkey is beautiful!
xoxo

Shionge said...

Hey Phivos, thank you so much for sharing this......Turkey is so big that I'm afraid I'll never get to visit all the lovely places.

I'll be in Istanbul though so hope to see something :D

Cheryl said...

Such beautiful sites. I really love all of the ancient architecture & history. You always have so much information included, it's amazing.
Great post :):)

Indrani said...

Great series of shots, gives a fairly good idea about the place.

Sahildeki Ev said...

Another wonderful post Phivos. Its been so many years that I havent visited Pamukkale. Thanks for the photos..

Magia da Inês said...

Olá, querido amigo!
Pamukkale... Castelo de Algodão... toda essa alvura lapidada pelo tempo... isso é realmente mágico... um sonho!...
Amei o post.
Bjsss
Brasil

IrinaBohemianDance said...

Wonderful travel experience! I love all these beautiful photos...

Have a nice night ,

Irina

Thelma Louise said...

Hi.:-) Yes its wintertime in my place. Or it can be or it can be atumtime...Yesterday a big part of my contry get snow..But not much in my place...Its a lot colder than in your picutes here..I like the summertime...but now i'm ready for the wintertime to..its nice whit the change we have

have a nice weekend

Foxglove said...

Such wonderful photos and history. What an amazing city which has undergone many changes through time.

Thank you Phivos, have a beautiful weekend. xxx

DUTA said...

I heard in the past about the uniqueness of this place, Pammukale.
Your post does a wonderful job offering the readers superb pictures and important historical and mythological information.

Janie said...

The ruins are fascinating! I enjoyed the visit.

Anonymous said...

The photos are amazing! Beautiful view, definitely worth a visit :)
thanks for sharing!


fashionatemybrains.blogspot.com

xxyy said...

beautiful pics.

Despina Tsafetopoulou said...

Εγώ "έμεινα" με τον ήλιο: Είχα ξεχάσει πόσο φωτεινή είναι η Μεσόγειος...