Monday, January 10, 2022

Camel Park, Mazotos, Larnaka - Cyprus

A family fun Park
Πάρκο Καμήλων στον Μαζωτό Λάρνακας 
Ένα διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια πάρκο

It is the only camel park in Cyprus and the biggest camel park in Europe too, achieving the “Trip Advisor” Certificate of Excellence for the past ten years.
Είναι το μοναδικό πάρκο καμήλων στην Κύπρο και το μεγαλύτερο πάρκο καμήλων στην Ευρώπη, με το Πιστοποιητικό Αριστείας «Trip Advisor» τα τελευταία δέκα χρόνια.
The well-established park in Mazotos is conveniently located only 15 minutes from Larnaka Airport.
Το καθιερωμένο πάρκο στο Μαζωτό βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, μόλις 15 λεπτά από το αεροδρόμιο Λάρνακας.
The Camel Park originated in 1998 as a camel farm but gradually are housed several other animals as well.
Ο Πάρκο Καμήλων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998 ως φάρμα καμήλων, αλλά σταδιακά στεγάζει και πολλά άλλα ζώα.
Today, the park is a home for more than one hundred animals, including ponies, ostriches, goats, deer, lamas, Kangaroo, lemurs, turtles, fish, a lot of birds and of course camels.
Σήμερα, το πάρκο στεγάζει περισσότερα από εκατό ζώα, όπως πόνυ, στρουθοκάμηλους, κατσίκες, ελάφια, λάμα, καγκουρώ, λεμούριους, χελώνες, ψάρια, πολλά πουλιά και φυσικά καμήλες.
Visitors are welcome to explore the park's scenic grounds or enjoy an exhilarating safari ride through the countryside.
Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι να εξερευνήσουν τους γραφικούς χώρους του πάρκου ή να απολαύσουν μια συναρπαστική βόλτα με σαφάρι στην ύπαιθρο.
This beautiful park has places where adults can sit back and relax whilst their children can enjoy the play area.
Αυτό το όμορφο πάρκο διαθέτει μέρη όπου οι ενήλικες μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά και να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά τους μπορούν να απολαύσουν τον παιδότοπο.
Children can learn about nature and animals by seeing and touching the deer, ostriches, goats, ponies, horses, donkeys, kangaroos and many other animals.
Τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τη φύση και τα ζώα βλέποντας και αγγίζοντας ελάφια, στρουθοκάμηλους, κατσίκες, πόνι, άλογα, γαϊδούρια, καγκουρό και πολλά άλλα ζώα.
This adventure is a wonderful experience for both adults and children and will find much to enjoy.
Η περιπέτεια στο Πάρκο είναι μια υπέροχη εμπειρία τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά και θα βρείτε πολλά να απολαύσετε.

Under the guidance of Popi Nicolaides, Philip and Angela are ready for an interesting walk to discover the so many and unique beauties of the park.
Κάτω από τις οδηγίες της Πόπης Νικολαΐδου, ο Φίλιππος και η Αγγελική είναι έτοιμοι για ένα ωραίο περίπατο, για να ανακαλύψουν τις πολλές και μοναδικές ομορφιές του πάρκου.
Philip ready for a day out filled with lots of cuteness and animal magic for children and adults alike.
Ο Φίλιππος έτοιμος για μια υπέροχη μέρα γεμάτη με την ομορφιά και την μαγεία των ζώων τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.
Angela visits for the first time this place and she is absolutely blown away with how fantastic this park is!
Η Αγγελική επισκέπτεται για πρώτη φορά αυτό το μέρος και είναι ενθουσιασμένη με το πόσο φανταστικό είναι αυτό το πάρκο!
While exploring the park, children go on a wild adventure full of running around, asking questions and engaging in story-telling. These activities are key for healthy development!
Ενώ εξερευνούν το πάρκο, τα παιδιά πηγαίνουν σε μια άγρια περιπέτεια γεμάτη τρέξιμο, ερωτήσεις και αφήγηση ιστοριών. Αυτές οι δραστηριότητες είναι βασικές για υγιή ανάπτυξη!
The biggest attraction in the park, of course, are the camels, which visitors can feed and ride.
Το μεγαλύτερο αξιοθέατο του πάρκου φυσικά, είναι οι καμήλες τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να ταΐσουν και να πάνε βόλτα.
 
Visiting this part with animals offers so many incredible learning opportunities. While having a fun day exploring, kids will develop valuable skills and obtain priceless knowledge.
Η επίσκεψη στο πάρκο αυτό με ζώα προσφέρει τόσες πολλές απίστευτες ευκαιρίες μάθησης. Ενώ τα παιδιά έχουν μια διασκεδαστική μέρα εξερεύνησης, θα αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες και θα αποκτήσουν ανεκτίμητη γνώση.
A fun way of coming face-to-face with the camels is to feed them carobs, which they will take directly from your hand!
Ένας διασκεδαστικός τρόπος για να πλησιάσετε τις καμήλες είναι να τις ταΐσετε χαρούπια όπου αυτές θα τα πάρουν κατευθείαν απ’ τα χέρια σας!

Meet the animals, and engage in a variety of animal interaction events including camel riding and so much more.
Γνωρίστε τα ζώα και πάρτε μέρος σε μια ποικιλία εκδηλώσεων αλληλεπίδρασης με ζώα, όπως βόλτα με καμήλα και πολλά άλλα.
Observing and discussing animals create an interest in conservation and the realization that animals too have feelings and emotions.
Η παρατήρηση και η συζήτηση για τα ζώα δημιουργεί ενδιαφέρον για τη διατήρηση και τη συνειδητοποίηση ότι και τα ζώα έχουν αισθήματα και συναισθήματα.

I love witnessing the wonder and amazement in my grand children’s eyes as they see an animal for the first time! Their faces light up and their smiles come alive as they point to each animal in excitement.
Μου αρέσει να βλέπω την έκπληξη και την ευχαρίστηση στα μάτια των εγγονιών μου καθώς βλέπουν ένα ζώο για πρώτη φορά! Τα πρόσωπά τους φωτίζονται και τα χαμόγελά τους ζωντανεύουν καθώς ενθουσιάζονται με κάθε ζώο.

Park visits enable children to learn about animals effectively, foster cognitive development and promote empathy and compassion.
Οι επισκέψεις σε πάρκα με ζώα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν για τα ζώα αποτελεσματικά, ενθαρρύνουν τη γνωστική ανάπτυξη και προάγουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια.
  
Just like humans, a camel's length of life can vary. But with great love and care, camels can easily live up to about thirty-five years.
Ακριβώς όπως οι άνθρωποι, η διάρκεια ζωής μιας καμήλας μπορεί να ποικίλλει. Αλλά με μεγάλη αγάπη και φροντίδα, οι καμήλες μπορούν εύκολα να ζήσουν έως και τριάντα πέντε χρόνια.
Camels have inhabited Cyprus since historical times. Same as donkeys were used for transporting goods. You cannot find them in Cyprus any more, except in the zoos and special parks like the popular park at Mazotos in Larnaka.
Οι καμήλες ζούσαν στην Κύπρο από τους ιστορικούς χρόνους. Όπως τα γαϊδούρια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Εξαφανίστηκαν όμως από την Κύπρο, εκτός από τους ζωολογικούς κήπους και μερικά ειδικά πάρκα όπως το δημοφιλές πάρκο στο Μαζωτό στη Λάρνακα.
A tour on one of these “Ships of the Desert” takes you to a whole new world of adventure, full of excitement and thrill.
Μια βόλτα σε ένα από αυτά τα «Πλοία της Ερήμου», σας παίρνει σ’ έναν εντελώς νέο κόσμο περιπέτειας, γεμάτο ενθουσιασμό και συγκίνηση.
The camels were gorgeous gentle creatures. Our camel “Eleni” was rightfully named and gave us a cruise ride atop his back.
Οι καμήλες ήταν υπέροχα ευγενικά πλάσματα. H καμήλα μας δικαιωματικά ονομάστηκε «Ελένη» και κάναμε μια βόλτα στην πλάτη της.
Exploring their environment also helps children become more self-aware. They learn what animals they like and don’t like. They also learn to move past their fears and trepidation about certain animals, reptiles and bugs.
Η εξερεύνηση του περιβάλλοντός βοηθά επίσης τα παιδιά να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία. Μαθαίνουν ποια ζώα τους αρέσουν και ποια όχι. Μαθαίνουν επίσης να ξεπερνούν τους φόβους και τον τρόμο τους για ορισμένα ζώα, ερπετά και ζωύφια. 
Porcupines are more than just a ball of quills! Learn about the porcupines and get a chance to feed a porcupine their favorite treat.
Οι ακανθόχοιροι είναι κάτι περισσότερο από μια μπάλα με φτερά! Μάθετε για τους ακανθόχοιρους και έχετε την ευκαιρία να ταΐσετε έναν την αγαπημένη τους λιχουδιά. 
These smart rodents enjoy interacting with their keepers and will love to meet you too.
Αυτά τα έξυπνα τρωκτικά απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση με τους φύλακές τους και θα λατρέψουν να σας γνωρίσουν επίσης.
The Deer Farm is been enjoyed by animal lovers of all ages. Getting close to such beautiful creatures is a rare opportunity. Only by raising them from babies allows for such intimate human contact.
Την φάρμα των ελαφιών απολαμβάνουν φιλόζωοι όλων των ηλικιών. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να πλησιάσεις τόσο όμορφα πλάσματα. Μόνο με την ανατροφή τους από μωρά επιτρέπει μια τέτοια οικεία ανθρώπινη επαφή.
Small sheep with smiling faces who love eating treats and meeting the guests.
Μικρά πρόβατα με χαμογελαστά πρόσωπα που λατρεύουν να τρώνε λιχουδιές και να συναντούν τους επισκέπτες.
Apart of lots of super cute ponies and donkeys, the Park also offers a truly hands-on and unique experience to interact with our animals.
Εκτός από πολλά σούπερ χαριτωμένα πόνυ και γαϊδούρια, το Πάρκο προσφέρει επίσης μια πραγματικά πρακτική και μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης με τα ζώα.
Take a walk through the Kangaroo enclosure – view them in a spacious and peaceful environment.
Κάντε μια βόλτα στο χώρο των Καγκουρό – δείτε τα σε ένα ευρύχωρο και γαλήνιο περιβάλλον.

Lemurs (from Latin lemures – ghosts or spirits) are native only to the island of Madagascar. Most existing lemurs are small, have a pointed snout, large eyes, and a long tail. They chiefly live in trees (arboreal), and are active at night (nocturnal).
Οι λεμούριοι (από το λατινικό lemures - φαντάσματα ή πνεύματα) είναι εγγενείς μόνο στο νησί της Μαδαγασκάρης. Οι περισσότεροι λεμούριοι είναι μικροί, έχουν μυτερό ρύγχος, μεγάλα μάτια και μακριά ουρά. Ζουν κυρίως σε δέντρα (δενδρόβια) και είναι δραστήρια τη νύχτα (νυκτόβια).
Lemurs, these beautiful and smart creatures are curious and friendly, and love a good snack!
Οι λεμούριοι αυτά τα όμορφα και έξυπνα πλάσματα είναι περίεργα και φιλικά και λατρεύουν ένα καλό σνακ!
Holding with their favourite food you will have the opportunity to feed and pet them.
Κρατώντας το αγαπημένο τους φαγητό θα έχετε την ευκαιρία να τα ταΐσετε και να τα χαϊδέψετε.

The highlight of a visit to ostrich land is feeding the ostriches and emus. These big birds are a rare and unique sight in the park and are sure to make you smile.
Το αποκορύφωμα μιας επίσκεψης στη γη της στρουθοκαμήλου είναι το τάισμα των στρουθοκαμήλων και των έμους. Αυτά τα μεγάλα πουλιά είναι ένα σπάνιο και μοναδικό θέαμα σε αυτό το πάρκο και σίγουρα θα σας κάνουν να χαμογελάσετε.
While walking around with your child, it is important to label every animal and ask questions. This will help increase their vocabulary and comprehension skills says Popi Nicolaides.
Ενώ περπατάτε με το παιδί σας, είναι σημαντικό να βάζετε ετικέτες σε κάθε ζώο και να κάνετε ερωτήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση του λεξιλογίου και των δεξιοτήτων κατανόησής τους, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
Children learn the way an animal smells, the sounds he makes, the way he feels and what he looks like. This kind of parks offer a true multi-sensory approach to learning!
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς μυρίζει ένα ζώο, τους ήχους που κάνει, πώς νιώθει και πώς μοιάζει. Αυτού του είδους τα πάρκα προσφέρουν μια αληθινή πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη μάθηση!
The African grey parrot is not just a top talker — this bird is also known for its extreme intelligence, which gives them the nickname “The Einstein of the Bird World.”
Ο αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος ομιλητής - αυτό το πουλί είναι επίσης γνωστό για την εξαιρετική ευφυΐα του, που του χαρίζει το παρατσούκλι «Ο Αϊνστάιν του Κόσμου των Πτηνών».
Apart of their joy, children will absorb an insane amount of knowledge when visiting this kind of parks.
Πέρα από την χαρά, τα παιδιά θα απορροφήσουν μια τρελή ποσότητα γνώσης όταν επισκέπτονται τέτοιου είδους πάρκα.
Children use all of their senses to take in their surroundings and expand their understanding about animals and their environment.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους για να κατανοήσουν τον περίγυρο και να διευρύνουν την κατανόησή για τα ζώα και το περιβάλλον τους.
This is a chance for Angela to have her first lead rein pony ride in the safety of park’s riding arena.
Αυτή είναι μια ευκαιρία για την Αγγελική να κάνει την πρώτη της βόλτα με αλογάκι πόνυ στην ασφαλή αρένα ιππασίας του πάρκου.
Philip & Angela sharing love and compassion for such a gentle and affectionate creature.
Ο Φίλιππος & Αγγελική δείχνουν την αγάπη και τη συμπάθεια τους στο τόσο ευγενικό και αξιαγάπητο ζώο.
No visit to the Camel Park is complete without visiting The Miniature Pony Centre, the cutest and cuddliest family, friendly tourist attraction.
Καμία επίσκεψη στο Πάρκο Καμήλων δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς να επισκεφθείτε το σημείο με τα αλογάκια Πόνυ, το πιο όμορφο και χαριτωμένο οικογενειακό, φιλικό τουριστικό αξιοθέατο.
The single coloured ponies are the traditional type and share some of the same ancestors as the 'registered' pedigree Dartmoor Pony, which is famous worldwide.
Τα μονόχρωμο πόνυ είναι ο παραδοσιακός τύπος και μοιράζονται μερικούς από τους ίδιους προγόνους με το «εγγεγραμμένο» γενεαλογικό Dartmoor Pony, το οποίο είναι γνωστό παγκοσμίως.
Educational, ethical and enormously good fun for Angela. There are so many amazing benefits to visiting.
Εκπαιδευτική, ηθικοπλαστική και πολύ καλή διασκέδαση για την Αγγελική. Υπάρχουν τόσα πολλά εκπληκτικά οφέλη από την επίσκεψη.

Angela loved her pony ride, and feeding the camels, and goats.
Η Αγγελική λάτρεψε τη βόλτα της με πόνυ και να ταΐζει τις καμήλες και τις κατσίκες.
Philip have had his first ever ride on one of these ponies and have fond memories of this.
Ο Φίλιππος έκανε την πρώτη του βόλτα με ένα από τα πόνυ και έχει όμορφες αναμνήσεις από αυτό. 
The park allowed Philip and Angela to explore their environment and make new discoveries. A fun day out in nature like no other! A small paradise for all senses.
Το πάρκο έδωσε την ευκαιρία στον Φίλιππο και στην Αγγελική να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους και να κάνουν νέες ανακαλύψεις. Μια διασκεδαστική μέρα στη φύση, όπως καμία άλλη! Ένας μικρός παράδεισος για όλες τις αισθήσεις. 

A great day out for all the family, with lots of attractions from pony rides to fairground rides. From tots to teens, parents to grandparents, Camel Park has something for everyone to enjoy.
Μια υπέροχη μέρα για όλη την οικογένεια, με πολλές δραστηριότητες, από βόλτες με πόνυ έως βόλτες στον εκθεσιακό χώρο. Από νήπια μέχρι έφηβους, γονείς μέχρι παππούδες και γιαγιάδες, το Πάρκο Καμήλων προσφέρει σ’ όλους κάτι για να απολαύσουν.

2 comments:

Paw Boparai said...

Well done to all of you!! It’s good for children to explore these places around,to familiar with nature…..

Cheryl said...

Wonderful experience!